ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

To Home Page

27.11.2002 :ןורחא ןוכדע ךיראת

תוסיט
"לע לא" לארשי לש הפועתה תרבח תועצמאב עצבתת הילגנאב הסלסה סרגנוקל הסיטה

:האיצי
2002 רבמצדב 13 ישיש םוי
LY316 הסיט
09:00 העשב ג"בתנ הפועתה הדשמ הארמה

:הרזח
2002 רבמצדב 16 ינש םוי
LY318 הסיט
21:30 העשב ג"בתנ הפועתה הדשב התיחנ

ןולמ
Skegness ארקנו הילגנא לש יוליבהו שפונה רוזאל בשחנ סרגנוקה םייקתמ וב רוזאה
.עוראל ולוכ רגסנש קנע שפונ רפכ אוה סרגנוקה םייקתמ וב Skegness ב Butlins ןולמ
ושפחתש המ לכו םינודעומ ,תויונח ,תודעסממ לחה םיתוריש לש בחר ןווגמ ויחרואל עיצמ ןולמה
.תחא גג תרוק תחת לכה

(הטיווסב םישנא השולש) "וידוטס" רדח
(רדחב םישנא ינש) "ירלג" רדח
אלמ חבטמ הטיווסב
ברעו רקוב תוחורא ללוכ

03-9113102 :ןופלטב וא 13 ירויפיטנומ 'חר הווקת חתפ "אתסיא" ףינסל תונפל שי המשרהל
(הילגנאב הסלסה סרגנוקל רשקב תינליא תא וא תיפי תא שקבל)

.2002 תנשל םלועב הסלסה יעורא תא רגוסש קנעה עוראב לארשי תא וגצייו םולח םישגהל ונתיא ואוב


יום רביעי 14:41 20.11.72
מחר יום חמישי 20.11.82 תאריך אחרון להרשמה לקונגרס באנגליה במחיר הקיים. מיום שישי המחירים עולים וכמו כן לא נוכל להבטיח מקום בקונגרס ובהסעה. אז לכל מי שהמתין לרגע האחרון יש עוד 24 שעות להצטרף לחלום!!!

Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 19-03-2009 05:43 PM