ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

To Home Page

27.11.2002 :ןורחא ןוכדע ךיראת

! וזכש העצה םכל עיצהל םיננכתמ ונחנאש ןמז הברה רבכ
"הילגנאב הסלסה סרגנוק" הסלסה םלועב תולודגה תוקפהה תחאב קלח תחקל ואוב

ףרטצהל םישלוגה םכל םיעיצמ ונאו הילגנא לש הסלסה סרגנוק תא קוושל רחבנ ילארשיה הסלסה ןוגרא
םינטילקתהו םיכירדמה יבוט לש המיהדמ תרחבנ םע דחיב ןמזוהש ןריב (Paco) ןנור הקיסומה רודמ ךרועל
- ןמזוה דוע ימ תוארל ןאכ וצחל - .הילגנאב הסלסה סרגנוקב ףתתשהל םלועב

לארשיב םיטנדוטסהו םיריעצה לש תועיסנה תרבח "אתסיא" םע הלועפ ףותישב ילארשיה הסלסה ןוגרא
.ימלועה םיסרגנוקה קושב םייקה רתויב יאדכה ריחמב ימעפ דח ליד םכל םיעיצמ

,תוביסמה ,תואנדסה לכב האלמ תופתתשהו ,סרגנוקה ןולמל הרבעה ,הניל ,תוסיט ללוכ דחוימה לידה
.סרגנוקה יעוריאו תועפוהה

עוציב םויב ילגנאה דנואפהו רלודה רעשל םיפופכו םמוסריפ םויל םינוכנ רתאב םיעיפומה םיריחמה בל ומיש
תא ושפח) הז ףדב םינוכדיעה ירחא בוקעל שיו תוסיטה יריחמב םייונישל םאתהב ונכדועי םיריחמה .םולשתה
(.דומעה שארב עיפומה ףדה ןוכדיע ךיראת

.דואמ תלבגומ הסיטב תומוקמה תומכ דחוימבו סרגנוקב ןה תומוקמה תומכו תויה תוריהמב םשריהל םיצילממ ונא

03-9113102 :ןופלטב וא 13 ירויפיטנומ 'חר הווקת חתפ "אתסיא" ףינסל תונפל שי המשרהל
(הילגנאב הסלסה סרגנוקל רשקב תינליא תא וא תיפי תא שקבל)

.2002 תנשל םלועב הסלסה יעורא תא רגוסש קנעה עוראב לארשי תא וגצייו םולח םישגהל ונתיא ואוב


יום רביעי 14:41 20.11.72
מחר יום חמישי 20.11.82 תאריך אחרון להרשמה לקונגרס באנגליה במחיר הקיים. מיום שישי המחירים עולים וכמו כן לא נוכל להבטיח מקום בקונגרס ובהסעה. אז לכל מי שהמתין לרגע האחרון יש עוד 24 שעות להצטרף לחלום!!!

Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 19-03-2009 05:43 PM