ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

To Home Page

27.11.2002 :ןורחא ןוכדע ךיראת

!!!בל ומיש
,תלבגומ הסיטב תומוקמה תומכו תויהו הילגנא לש הסלסה סרגנוקב םכתופתתשהו םכמוקמ תא חיטבהל ידכב
םיפופכו םמוסריפ םויל םינוכנ רתאב םיעיפומה םיריחמה לכ בלה תמושתל !תירשפאה תוריהמב םשריהל ץלמומ
.םולשתה עוציב םויב יטירבה דנואפהו יאקירמאה רלודה רעשל

! תעדל בושח
הקסיעה תמלשה עגרמ ,םכתופתתשה תא חיטבהל ידכבו רתאב םסרופמה ריחמה תא לבקל ידכב
.הפועתה תרבח יאנת יפ לע תאזו אוהש לכ רזחה לבקל היהי ןתינ אל הסיטה סיטרכ תקפנהו "אתסיא" ידרשמב

:תוליבח יתשמ תחא שוכרל םכתורשפאב

"ימונוקא" תליבח
.רדחב השולש לש םושירב הנתומ (תוחורא ללוכ אל) דבלב הניל סיסב לע "וידוטס" גוסמ רדח
:ללוכ ריחמה
.לע לא תרבחב רוזחו ךולה הסיט
[זכורמב] .רוזחו ךולה (העיסנ העש) סרגנוקה ןולמל הפועתה הדשמ הרבעה
.למנ יסימ
.ןוחטיב לטיה
.םושיר ימד
.סרגנוקב תונושה תויוליעפהו תועפוה ,תוביסמ ,תואנדסה לכל האלמ הסינכו תופתתשה
$ 615 :םדאל ריחמה
.(הנמזהה עוציב תעב םולשת תפסותב ל"וחל יאופר העיסנ חוטיב שוכרל ןתינ)

"קוניפ" תליבח
.רדחב םיינש לש םושירב הנתומ (ברעו רקוב תוחורא ללוכ) ןויסנפ יצח סיסב לע "ירלג" גוסמ רדח
:ללוכ ריחמה
.לע לא תרבחב רוזחו ךולה הסיט
[זכורמב] .רוזחו ךולה (העיסנ העש) סרגנוקה ןולמל הפועתה הדשמ הרבעה
.למנ יסימ
.ןוחטיב לטיה
.םושיר ימד
.סרגנוקב תונושה תויוליעפהו תועפוה ,תוביסמ ,תואנדסה לכל האלמ הסינכו תופתתשה
$ 655 :םדאל ריחמה
.(הנמזהה עוציב תעב םולשת תפסותב ל"וחל יאופר העיסנ חוטיב שוכרל ןתינ)

.לארשיב םיטנדוטסהו םיריעצה לש תועיסנה תרבח "אתסיא" תנתמ ישיא תועיסנ קית עסונ לכ לבקי ףסונב
.ךשמהב םסרופיש יפכ תופסונ תועתפהו תונתמו

03-9113102 :ןופלטב וא 13 ירויפיטנומ 'חר הווקת חתפ "אתסיא" ףינסל תונפל שי המשרהל
(הילגנאב הסלסה סרגנוקל רשקב תינליא תא וא תיפי תא שקבל)

.2002 תנשל םלועב הסלסה יעורא תא רגוסש קנעה עוראב לארשי תא וגצייו םולח םישגהל ונתיא ואוב


יום רביעי 14:41 20.11.72
מחר יום חמישי 20.11.82 תאריך אחרון להרשמה לקונגרס באנגליה במחיר הקיים. מיום שישי המחירים עולים וכמו כן לא נוכל להבטיח מקום בקונגרס ובהסעה. אז לכל מי שהמתין לרגע האחרון יש עוד 24 שעות להצטרף לחלום!!!

Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 19-03-2009 05:43 PM