ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

To Home Page

27.11.2002 :ןורחא ןוכדע ךיראת

םיסרגנוקב התארנש רתויב המישרמה םיכירדמה תומישרמ תחא תא ביכרהל וחילצה סרגנוקה יקיפמ
.סרגנוקב ויעפוי וא/ו וכירדיו םתופתתשה תא רבכ ורשיא םלועב רתויב םימחה תומשהמ המכ .הנורחאה הפוקתב
ועיגיו םתופתתשה תא ורשיא ימ תעדלו ץיצהל הווש םיתנייב לבא םיבורקה םימיב םסרופת האלמה סרגנוקה תינכות
.סרגנוקל םכתיא דחיב

:םיכירדמ
םתופתתשה ורשיאש ימ לש תיקלח המישר

Edie "SalsaFreak" Espinoza
הכירדמה "קירפ הסלס" יוניכב העודיה ידיא
ימיקממ התיהו לארשיב הרקיבש הנושארה
SalsaWeb םלועב לודגה הסלסה רתא
ידילל תוליבומה תוכירדמה תחאל תבשחנו
תימואלניבה הכירדמכ הרחבנ הנורחאל .לייטס
.םלועב םיסרגנוקב הכרדהל רתויב תשקובמה
Frankie Martinez
קרוי וינב 1 רפסמ ךירדמהו ןדקרל םויה בשחנ
הקינכטהו יטנגלאה יקנה ונונגס .םלועב ילואו
םיכירדמה דחאל ותוא וכפה ולש תדחוימה
אוה .הנורחאה הפוקתב םלועב םישקובמה
קרוי וינו ינבוק ,ובממ ןונגס בלשל חילצמ
.ךירדמו דקור ותוא תוארל היווח טושפ וזו
Ismael Otero
יא טושפש םישנאהו םיכירדמה דחא אוה
הקהלה .םהילא בל םישל אלש רשפא
דוקירה תוקהלמ תחאל תבשחנ ולוהינב
אוהשכ .קרוי וינב תוחילצמהו תוליבומה
תחמשן ןגאלבו שער אוצמל ולכות הביבסב
.ותביבסב אצמנש ימ לכ תא תררוג ולש םייחה
Griselle Ponce
הלש שבוכה ךויחה תוכזב רקיעב תרכומ
ידוחייה דוקירה ןונגס תוכזב תוחפ אל לבא
יזר'ג וינמ Caribbean Soul תקהלב תדקור
םורגל םיחילצמ םה דחיבו Ismael Otero םע
םישוע םה המ ןיבהלו תוסנל טיבמש ימ לכל
תכבוסמ ךכ לכ םהלש םיליגרתה תובכרומו תויה
Super Mario
חילצהש שיאה לע םילימב ריבכהל ךירצ אל
ינשב .לארשיב םידקורה תובבל תא שובכל
עודמ חיכוהל חילצה אוה םירצק םירוכיב
עיפומ .ןיטולחל ותוא םאות "רפוס" יוניכה
תבשחנ ולש דומילה תטישו סרגנוק לכב טעמכ
.םיליגרתה תובכרומ תורמל הרורבו תדחוימל
Suansa Montero
הנאזוס וירמ לש הכרדהו דוקירל ותגוז תב
להק המצעל הרציו המצע תוכזב תדמוע
םלועה לכב תוצירעמו םיצירעמ לש םוצע
בולישב הלש ידוחייה לייטס ידיילה ןונגס
ריבסהל תידימתה תונוכנהו המיסקמ תוישיא
.תוליבומה תוכירדמה תחאל התוא וכפה דמללו
Seaon Bristol
אוהש רומאל ןתינ וילע םלועב דיחיה רבגה
הפי רתוי הרוחבה דיקפת תא דקורל לוכי
תדובע .םלועב תינדקר לכמ בוט רתויו
ותוחיתפו ףוגה תועונת םע דחיב ולש סניישה
לכל ולש דוקירה ןונגס דומילל רושקה לכב
.םלועב םישקובמה דחאל ותוא וכפה דחא
Rene Gueits
ימאיממ הדאור דומילל הטישה הרומו יבא
יתב בור ודמל קיפהש תוטלקה יפ לעש שיאה
דוקיר תא דמלל שי דציכ לארשיב רפסה
ךפוה עיגמ אוה וילא סרגנוק לכב .הדאורה
תוכזב לכה םישקובמה דחאל רועישה
.תנבומו הטושפ ךכ לכה דומילה תטיש

:םינטילקת

ןריב (Paco) ןנור
הקיסומה רודמ ךרוע לע םילימב ריבכנ אל
תויהל ירנה לש ודיצל רחבנש ימו ונלש
ל"וחמ ןמזומה ינשה חרואה ןטילקתה
ןמזוה וילא ישילשה סרגנוקה והז יכ קר ריכזנ
.םדרטסמאו וטנורוט ירחא ןטילקתכ ןנור
.הנטקה ונתנידמ גוצייב וילא ופרטצתש הווקנו
Henry Knowles
ליבומהו לודגה הסלסה ןטילקת קפס לכ אלל
ןודעומ לש תיבה ןטילקת היהש שיאה .םלועב
ילקיסומה להנמהו קרוי וינב הנבאקהפוקה
.וקיר וטרופב םלוכמ לודגה הסלסה סרגנוק לש
חילצמו םלועב סרגנוקו הקפה ,עוריא לכל ןמזומ
.םידחוימ םיסקימב הסלס ריש לכ שדחל

:תוקהל

Wayne Gorbea and Salsa Picante
תא םיתחהל וחילצהו עוריאה יקיפמ וכסח אל ןאכ םג
הקהלה ."Salsa Picante" Wayne Gorbea לש ותקהל
תורמלש תוקלהמ תחא איה קרוי וינב ירוקמה הבשומש
הסלסה םלוע לע ורבעו םירבועש םיברה םייונישה
לע רומשלםינשה ךשמב החילצה הקיסומה תוחתפתהו
דחמ הסלסה תורוקמל םינמאנ ראשיהלו ידוחיי ןויפא
לש עוציבה הכז ץראב .ךדיאמ םישדח םידוביע גיצהלו
לכב ומכ המיהדמ החלצהל "El Yo Yo" רישל הקהלה
ונלש יתנשה דעצמב ןושארה םוקמל עיגה ףאו םלועה
קסיד הקהלה האיצוה שממ ולא םימיב .הרבעש הנשב
לכב םידוקירה תובחר תא שבוכ תוריהמבש שדח
םילארשי ינש םינגנמ הקהלב יכ ריכזהל בושח .םלועה
הנטק הביס דוע וזו "דנאב הסלס םלזור'ג"ב רבעב ויהש
.תואגתהל

03-9113102 :ןופלטב וא 13 ירויפיטנומ 'חר הווקת חתפ "אתסיא" ףינסל תונפל שי המשרהל
(הילגנאב הסלסה סרגנוקל רשקב תינליא תא וא תיפי תא שקבל)

.2002 תנשל םלועב הסלסה יעורא תא רגוסש קנעה עוראב לארשי תא וגצייו םולח םישגהל ונתיא ואוב


יום שלישי 34:21 20.11.50
בעקבות מידע שנתקבל בארגון הסלסה כאילו ניתן להשיג טיסות במחיר מוזל באמצעות חברת הדקה ה 09, נבדק הנושא ונתברר כי הטיסה המופיעה באתר הדקה ה 09 באמצעות חברת סייפרוס, אינה קיימת בתאריכים המבוקשים.
הנכם מוזמנים לבדוק הנושא באופן אישי.

Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 19-03-2009 05:43 PM