.פילק ואדיוב הייפצל הנומתה לע וצחל .2003 הסלסה סרגנוקמ םיידעלב םיפילק

םירטסגנגה - וניטלייב

 
ןומיל ומיקסא - הסלסל תילארשיה הימדקאה

  ינשו ףסא ,לגיס ,ויז - 007 הסלס

 
סו'ג הד הטסאיפ הל-םיבנגו םירטוש

  בורבס רימתו רשיילפ לגיס

 
ללה םע הסלס םידקור

  תומואתה - ינומימ תינליאו תינרוא

 
ידרפס רופיס - ידנאו ילטנ

  Conexion Latina - יבאו תילג

 
Aguanile -ביבאו לגיס

  ורסלס סורפ סול - ריאיו הוח

 
וידמ לא - רודו יסוי ,הגלוא ,תינד

  Chico Desperado - הרנבה

 
ץרפ ילר'צו םואבננט הל'גנא

  בקעי ןרעו ףולכמ תיפוח

 
Black Temptation - ביידו לטימ

  הקיסומה ןועגש - ימסו תינד

 
D.D. Show - לולצ שארב םידקור

  דבלב םירבגל אל - לטילו היאמ ןרק


Copyright © 2001-2003 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM