ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

 


טרפב הסלסהו דוקירה םלוע לע םינוש םירמאמ גיצנ הז רודמב
.הסלסה דוקירל םירושקה םיאשונב םירמאמו תובתכ ואבויו םינוש םיבתוכ וחראתי רודמב
:םירמאמה תמישר םכינפל
.(בתוכה םשו ,הנושארל םסרופ וב ךיראתה ןייוצמ רמאמ לכ דיל)

ןורהא יאחוי לייטמה רודמ ךרוע - 29.02.2004 - תיתימא הסלס תיקירפ "קירפ הסלס"ה ידיא
ןריב (Paco) ןנור הקיסומה רודמ ךרוע - 04.01.2003 - L.A ןונגסב הסלס - הבליס הד סכלא
ןריב (Paco) ןנור הקיסומה רודמ ךרוע - 26.09.2002 - הסלס תועצמאב תודחא םירצוי - סרוט טרבלא
קיווצ ילא - 19.09.2002 - וירמ Super רפוס
ןורהא יאחוי לייטמה רודמ ךרוע - 05.09.2002 - "לולצ שארב" רחא שארב
ןובטיס הירא - 11.07.2002 - ה'צ'צבל הט'צב ןיב
ןריב (Paco) ןנור הקיסומה רודמ ךרוע - 31.05.2002 - "Breaking On 2" - ןהכ ןרק
ןריב (Paco) ןנור הקיסומה רודמ ךרוע - 14.05.2002 - זגירדור ל'גנא םע ןויאר
ןורהא יאחוי לייטמה רודמ ךרוע - 20.04.2002 - ןושארה ילארשיה הסלסה סרגנוק
קיווצ ילא - 31.10.2001 - םידוקירה תבחר לש היגולוכיספה
ןריב (Paco) ןנור הקיסומה רודמ ךרוע - 31.07.2001 - לארשיב הסלס
קיווצ ילא - 28.06.2001 - ןושאר קלח - דוקירה לש הירוטסהה
קיווצ ילא - 19.06.2001 - ליחתמה דקורל ךירדמה
ןורהא יאחוי לייטמה רודמ ךרוע - 15.06.2001 - םידוקירה תבחר לש ןטשה


רתויב תרכומהו המיהדמה הכירדמה לש התעגה לגרל תיתימא הסלס תיקירפ "קירפ הסלס"ה ידיא
התיא םייקש ידעלב ןויאר םיגיצמ ונא.ישילשה ילארשיה הסלסה סרגנוקב ףתתשהל ,לארשיל םלועב
ןאכ וצחל ןורהא יאחוי לייטמה הקיסומה רודמ


הכרענש תימלועה הסלסה תורחתב ןושארה םוקמב הכוזה L.A ןונגסב הסלס - הבליס הד סכלא
ךרוע םע שגפנו תליאב הסלסה לביספב עיפוהלו ךירדהל לארשיל עיגה סל'גנא סולב Mayan ה ןודעומב
ןאכ וצחל ישיא ןויארל ןריב (Paco) ןנור הקיסומה רודמ


םויכ םלועב הסלסה יקיפמ לודג םע ידעלב ןויאר הסלס תועצמאב תודחא םירצוי - סרוט טרבלא
הקיסומה רודמ ךרוע תאז עמשש יפכ םיהדמה וייח רופיס תא הלגמה רתאה יארוקל ינפשוח ןויארב
ןאכ וצחל 2002 ינוי םדרטסמאב הסלסה סרגנוקב ותיא םייקש ישיא ןויארב ןריב (Paco) ןנור


"וירמ רפוס" ךירדמ רפוסה םע ידעלב ןויאר וירמ Super רפוס
ןאכ וצחל קיווצ ילא תאמ תליאב 2 יניטל םולחל עיתפמ רוקיבל עיגהש


לייטמה רודמ ךרוע לש ידעלב רוקיס "לולצ שארב" רחא שארב
ןאכ וצחל 2002 טסוגואב 29-31 תליאב יתנשה "לולצ שארב" לביטספב היהש


םינודעומה תא שבוכה (לארשיב) שדחה דוקירה תא גיצמ דוקירה רודמ ךרוע - ה'צ'צבל הט'צב ןיב
ןאכ וצחל .דחוימה דוקירה לע דומלל ןתינש המ לכמ תצק גיצמה ישיא רמאמב


דחא םוי המק לארשיב רתויב תובוטה הסלסה תוכירדמו תוינדקרמ תחא ,"Breaking On 2" - ןהכ ןרק
רודמ ךרועל תרפסמו הרזח איה וישכע םדקתהלו דומלל הפיאשה תובקעב קרוי-וינל המלש הנשל העסנו
ןאכ וצחל "םייתש" לע םצעב וא דחא לע דחא ישיא ןויארב קרוי-וינב הסלסה לע ןריב (Paco) ןנור הקיסומה


ןושארה ילארשיה הסלסה סרגנוק תרגסמב לארשיב רקיב אוה ,הדגאהו שיאה - זגירדור ל'גנא
ותיא בשי קרוי-וינל התיבה ורזחש ינפל עגר .סרגנוקה יפתתשמ תואמ לע ומתוח תא ריאשהו
ןאכ וצחל ןויארל רבעמל .דחא לע דחא ןויארל ןריב (Paco) ןנור הקיסומה רודמ ךרוע


רודמ ךרוע לש ידעלב רוקיס ,הזכש רבד שי ונל םג ןכ ןכ ןושארה ילארשיה הסלסה סרגנוק
2002 לירפאב 11-13 םיכיראתב תליאב םייקתהש ןושארה ילארשיה הסלסה סרגנוקמ לייטמה
ןאכ וצחל לארשיב וגוסמ ןושארה עוראה לש אלמה רואתה


טנרטניאב םסרופש רמאמל הכירעו םוגרת םידוקירה תבחר לש היפרגואגהו היגולוכיספה
?םירבדמ ונחנא המ לע םיניבמ אל ?המלש תיגולוכיספ הרות תדמוע םידוקירה תבחר ירוחאמש םתעדיה"
ןאכ וצחל".וניבתו ךורעהו םגרותמה רמאמה תא וארק


תאז הארש יפכ לארשיב הסלסה תוחתפתה לש ןיינעמ רואת ,ליחתה לכה ךיא וא - לארשיב הסלס
ןאכ וצחל ןריב (Paco) ןנור D.J. הקיסומה רודמ ךרוע ץראב הסלסה יקיתוומ דחא


.הסלסה דוקיר תוחתפתה תא חתנמה ירוטסיהו יתדבוע רמאמ לש ןושארה וקלח - דוקירה לש הירוטסהה
ןאכ וצחל קיווצ ילא תאמ


.לואשל תזעה אלו הסלס דומיל לע תעדל תיצרש המ לכ - "ליחתמה דקורל ךירדמה"
ןאכ וצחל קיווצ ילא תאמ


"םידוקירה תבחר לש ןטשה"
ןורהא יאחוי לייטמה רודמ ךרוע תאמ רצק רופיס
 

 

 

Copyright © 2001-2004 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM