ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

top 10 clubs


לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

הסלס תליהק טעמכ ןיא .רוגשו רכומ םש אוה סרוט טרבלא םשה ימלועה הסלסה יווהב יוצמש ימל
יקיפמ לודגל בשחנש ימ לש רחא וא הזכ גוציי וא תופתוש ,רוקיבל התכז וא/ו ומש תא העמש אלש םלועב
ךרוע תאז עמשש יפכ םיהדמה וייח רופיס הלגנ רתאה יארוקל ינפשוח ןויארב ןאכ .םויכ םלועב הסלסה
2002 ינוי םדרטסמאב הסלסה סרגנוקב ותיא םייקש ישיא ןויארב ןריב (Paco) ןנור הקיסומה רודמ

הסלס תועצמאב תודחא םירצוי - סרוט טרבלא


ןכיהמו ךלוה התא ןאל ,ךלש רועה לש עבצה ,תויטילופ תועד התוא ןיינעמ אל ,םיעבצ תרוויע איה הסלסה"
,ףוגב שחרתמש הזכש ךילהת ןימ ,הרזומ השוחת וז הנשמש המ לכ אנוש התא המו בהוא התא המ ,תעגה
לע וא 1 ה לע דקור התא םא ןיב בלב השוחתה תא שיגרמ התאשכו .בלב רמגנו תועבצאה תוצקב ליחתמ
"תומחלמ ויה אל םידקור ונייה ונלוכ םא יכ ,דוקרל ךישמהל הז ךתוא ןיינעמש המ לכ 2 ה

ואצמת ,עונלוק טרסל ךופהל תולקב לוכי ישיאה וייח רופיסש םדא לש ויפמ עיגמ הזה םיהדמה טוטיצה
חלצומ ידווילוה טרס ליבשב ךירצש המ לכ רוציקבו ,העישפ ,אלכ ,םימס ,םידוקיר ,הקיסומ לכה םש
.תואיצמ לכה הז ולש הרקמב ...לבא

התואב דואמ טעמ וילע יתעדי סל'גנא סולב רוקיבב םינש 5 ינפל הנושארל יתשגפ סרוט טרבלא תא
ךלהמב .והזו סל'גנא סולב םיליבומה "הסלסה תוביסמ ינגראמ"מ דחאב רבודמש יתנבה רקיעב הפוקת
רפסמ דוע ונשגפנש תורמלו םלועב תולודגה הסלסה תוקפהל ףדרנ םשל סרוט טרבלא םשה ךפה םינשה
ןייארל יתבשייו בוש ונשגפנ הנורחאל .וירוחאמ אבחתמ רופיס הזיא יתניימיד אל םינשה ךלהמב םימעפ
לבא ,םלועב הסלסה תא םילהנמו םיקיפמ הבש ךרדהמ תצק רתאה יארוקל איבהל ןוצר ךותמ טרבלא תא
ריבעהל חילצאש הווקמ ינאו יתוא דמילש רועיש םייחב ףלאמ רועישל ןויארה ךפה הסלס לע רבדל םוקמב
.םכילא םג םילימה תועצמאב ולש רסמהמ קלח

ןוויכ תונויארב כ"דב גהונ ינאש יפכ תובושתו תולאש לש הרוצב אלו רופיס לש הרוצב ואבוי םירבדה
האציש הלימ לכ יתמשר טושפו ןויארה יללכ וחכשנ תצק םיהדמה וייח רופיס עמשלו יתונרקס בורמש
.ויפמ


1998 ילוי וקיר וטרופב הסלסה סרגנוקב סרוט טרבלא םע Paco

םלועב הסלסה יקיפמ לודג סרוט טרבלא לש ורופיס

ויבאו קרוי וינ תדילי ומיא) ינקירוטרופ אצוממ םירוהל ןילוקרב לש ידיסחה רוזאב קרוי וינב דלונ אוה
ויפב תרדגומש השיאל המוצעה ותבהא תא תוארל ןתינ דימו ומיא תא ריכזמ טרבלא (וקיר וטרופ דילי
םידגב הליאשמ אמא התייה (םישימחה תונש) 16 ליגב" ."ייחב רתויב הבושחהו הלודגה העפשה"ה
התיבה תרזוח התיהש םעפ לכב .ידגאה "םוידלפ"ה ןודעומב דוקרל תיבהמ תחרובו תולודגה היתויחאמ
םויב שבלת המ היה התוא ןייניעש לכ לבא תיבהמ תאצלו חורבל הזעהש לע התוא הכמ היבא היה
."םוידלפב דוקרל חרבתש האבה םעפב אבה יעיבר

הקיסומ עומשל היה ןתינ עקרב ומיא יכרב לע בשוי היה 5 ליגב תיבב וללה םירופיסה םע לדג טרבלא
.יניטלה בצקה ילילצל ענענתמ היה אוה םהה םימיה לע ול תרפסמ התיה ומיאש ןמזבו הטנאופ וטיט לש

ןכ ןכ ,תיבב ןוליוה לש לבחה" ףיסומ דימו ךויחב רמוא אוה "?ילש הנושארה גוזה תב התיה ימ שחנ"
"גוז תב תלבוהו םיבוביסב ןמאתמ יתייה לבחה לעו הרוחבה וז ןוליוה לש לבחהש ןיימדמ יתייה

תיבב הקיסומה לבא רתוי הבוט השדח הנוכשל ורבע םהו תדל ומיא הברקתה 7 ןב היה טרבלאשכ
.וקיר וטרופב רוגל רובעל הטילחה ומיאו ושרגתה וירוה .הסלס תוחפו תיתד הקיסומ רתוי הכפה

תידרפסה הפשה תא יתבהא אל ריעצ רענ יתייה ינא לבא" טרבלא רפסמ "םוקמ לכב הקיסומ התיה"
אוה וכרדב וייח תא תויחל הצרו דרמתהל ליחתה אוה "בלתשהל יתיצר אלו רקרוי-וינ תויהל יתפדעהו
.םימסו עשפל רדרדתהו םינוכנ אלה םישנאה םע בברעתה םש קרוי וינל הרזח ודבל עסנ ריעצ ליגב

רקיעב דקר םימי םתואבש תורמלו "הטיצ"ה ןודעומב Fania All Star לש םתעפוה תא עמש 15 ליגב
הפשה תא דומלל ךרוצ שיגרה טרבלא ,יניטלה םלועל חתפנ ןולחו והשמ ול התשע הקיסומה וקסיד
םג םיעורפה וייחב טרבלא ךישמה לוע קרופכ לבא .וקיר וטרופמ ויתורוקמ לע רשפאה לככ תעדלו
וקסיד דקרש ומכ קוידב םיקוח ילב ישפוח ןונגסב דקר טושפ אוה תדחוימ הסלס התיה ולש הסלסה
.הסלסה בצקמ לע םעפה לבא

התואב ותוא םיבבוסהמ םיבר ,ריעצ ליגב תומי אוה וייח תא הנשי אל םאש השוחתה םע לדג טרבלא
ךיראתה הלימג שגפמל תשגל דחא םוי ותוא ואיבה ולא תושוחת ,םימסבו עשפב םתומ תא ואצמ הפוקת
רזח אל םוי ותואמו השיגפה רחאל לבא םימס טרבלא ןשיע דוע ינפל הליל 1985 רבמצדב 14 היה
.םימסב תעגל

טרבלא דמע עשפה ייח ולא ריכהש המ לכשכ וייחל םעט אלל תובר םינש ירחאו 29 ןב היה טרבלא
ויהש םיחראל עייסל תוסנלו הטיסרבינואל תכלל טילחהו תושעל המ עדי אל אוה .וייחב הנפמ תדוקנב
םייתנש םיכרואש םידומיל םייסל חילצה אוה הלימגל ץעויו ךירדמ תויהל דמל טרבלא .ולש בצמב
.םימסרופמב רקיעב הלפיטש םילוח תיבב הלימג תינכות להנמכ הדובע לביקו הנשב

ןיידע אוה" טרבלא רמוא "ותוא םילמוגו ער םדא םיחקולשכ" םידורווה םייחה םיליחתמ אל ןאכמ ...לבא
תויוטש תושעל יתכשמה .ער םדא ןיידע התא םימסמ יקנ התא םא םג חכיפ לבא ער ,ער םדא ראשנ
תא רפהל ול ומרגש תובוח םירומיהמ תובוחב ךבוסמ טרבלא ומצע אצמ הרהמב ."רמהל יתלחתהו
.םירומיהממ ויתובוח תא תוסכל םיפסכב הליעמ תועצמאב תוסנלו ולש הדובעה םוקמב ול ןתינש ןומאה

ןודעומהמ העקבש הקיסומה ,"סייפס ימאימ"ה ןודעומ דיל רבעו סל'גנא סולב בבותסהו עסנ דחא םוי
.םייחהמ ירשפאה דיחיה החירבה םוקמל הקיסומה הכפה דואמ רהמו ורבע םימיל ותוא הריזחה

םינדקרה דחאכ תרכומו תירלופופ תומדל ךפהו ידוחייה ונונגס תא טרבלא דקר ולאה םינודעומב
.ריעב םידחוימהו םיליבומה

לחצו כאן לרכישת הסרט דקור ותוא ואר םה סרדנב וינוטנאו הטנסא דנומרא ןודעומל וסנכנ תולילה דחאב
הצור היה םא ולאשו וב םיפתתשמ םהש טרס לע ול ורפיס םה ,ול וארק דימו
ינש לע קתרמ רופיס - The Mambo Kings היה טרסה) טרסב עיפוהלו דוקרל
טרסב ,הליהת רחא שופיחב תירבה תוצראל םיעיגמה םינבוק םיאקיסומ םיחא
,Celia Cruz, Tito Puente ןוגכ וננמז לש הסלסה תודגאמ קלח םג תוארל ןתינ
טרסב ותעפוהל םישק םינומיאב ץרמב דובעל לחה טרבלא (םירחא םיברו
םלועב רתויב תובושחה דוקירה תוכירדמו תורומה תחא) סלינק הרול םע דחיב
(טרפב סל'גנא סולבו

אל ןיידע הליעמה רופיסו תובוחב ךבוסמ ןיידע היה טרבלא לבא םיעורגה וייחמ חורבל ןולחה רצונ בוש
םינשידואל שגינ 1993 תנשב .ותוא הניינעו ול המסק "זיב ואוש"ה םלועל הסינכה תאז תורמל הלגתנ
.עפומב ופתתשהש םינדקרה דחאכ רחבנו רקסואה סקטל

ילצא וכפה דוקירהו הסלסל הסינכה וליפא ,וב לבחל חילצמ ינא ייחב יל הרוקש בוט רבד לכש יתנבה"
"הבוט תורכמתה ,רחא גוסמ תורכמתה וז התיה םעפה לבא תורכמתהל

ול ומרגש דוקירהו הסלסה וז התיה ,תודבאתה לע בושחל טרבלאל המרגו התלגתה ותליעמ תשרפ
רזגנש שנועה תרגסמבו םירומיהמ הלימג םעפה תפסונ םעפב הלימגל ךלה אוה .תרחאה ךרדב רוחבל
.הליהקל םיתוריש ןתמב קסע אלכל תכלל םוקמב וילע

תקפהב ןיינעתהל לחהו םינש ךרואל וב קוסעלו ךישמהל ןתינש עוצקמ וניא דוקירהש ןיבה טרבלא
הבוקמ ןאו ןאו סול תקהל תא איבהש ןושארה היה 1996 תנשב .יניטלה םלועל םירושקה םיעוריא
.םוחתב םילודגה םירטרומרפה דחאל ךפה טאל טאלו סל'גנא סולב עיפוהל

םינשה הנומש ךלהמב ,םירחא םייח תויחל ןוצרו הביס יל ןתנ יתוא הייחה הזו הסלסב יתנמאה"
וישכעמו המקהה היה הז וישכע דע .ךרדו הרטמ םע םייח םישדח םייחל עסמ היה הז תונורחאה
תווחלו קיפהל וחילציש םישנא לש רתוי הלודג תועדומל הסלסה תא איבהלו רמשל איה הרטמה
"יתחלצה ינאש יפכ הסלסהמ

וטיט ןוגכ תודגאשו הקיסומה תא דבכל םישנאל םורגל ךרד לכב הסנמ אוה השוע םגו ריהצמ טרבלא
םיניינעמ םניא םינושה דוקירה תונונגס ןיב חוכה יקבאמו הליבומה איה הקיסומה ,וחכשי אל הטנאופ
וב קוסיע לכב טעמכו אבה רודל הסלסבש יבויחה רסמה תא ריבעהל וחוכ לכב הסנמ םג טרבלא .ותוא
"L.A Salsa Kids" דוקירה תקהל ןוגכ םיברועמ םידלי םהב םוקמו הניפ םג אוצמל ןתינ ברועמ אוה
.להנמ אוה םתוא

"עשפהמ וקחרתיו הסלסה תא ורמשי םה דוקרל םהל ןתינו בוחרהמ םתוא חקינ םא"

דחוימה וגולה לע בטיה טיבהל אוה תושעל ךירצש לכ טרבלא לש רסמה תא ןיבהל םיצור תמאב םא
ץראה רודכ ןהניבו הרוחש דיו הנבל די םיידי יתש תוארל ןתינ וגולב .ולש תוקפהה תרבח תא הוולמה
"הסלס תועצמאב תודחא םירצוי" = "Creating Unity Throuh Salsa" אמסיסהו


רתאל תונפל ןתינ םלועב הסלס לש רתויב לודגה קיפמל בשחנש ימ לש ויתויוליעפ לע םיפסונ םיטרפל
http://www.alberttorresevents.com :תבותכב ולש תיבה

ןריב (Paco) ןנורל חולשל ןתינ תובוגת


Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM