ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

top 10 clubsסל'גנא סולב Mayan ה ןודעומב הכרענש תימלועה הסלסה תורחתב ןושארה םוקמב הכוזה
לארשיל עיגה L.A הסלס םשל הכזש ןונגסב הסלס דמלל ולחהש םינושארה םיכירדמה דחאו
ישיא ןויארל ןריב (Paco) ןנור הקיסומה רודמ ךרוע םע שגפנו תליאב הסלסה לביספב עיפוהלו ךירדהל

L.A ןונגסב הסלס - הבליס הד סכלא

ענכשל הרטמה .הפוריאב תונוש םירעל תודדומתמ 5 וחלשנ רודיבב ןושארה זפוט ודוד לש הנורחאה ותינכותב
ךלהמב דומלל היהי ריית ותוא לע .עובשל לארשיל רשק לכ ול ןיאו ידוהי וניאש ימוקמ בשות לארשיל איבהלו
.םילארשיה ייח לש םוי םויה תיווהב תולאש לע בישהל תעדל םגו תירבעב גנלסו םילימ ,ץראב עובשה תב ותייהש
.תורחתב ןוחצינה תא תרשואמה הרוחבל קינעי ךכבו רתוי לודג תולאש רפסמ לע הנוכנ בישהל עדיש הז היהי חצנמה
.תירשפא יתלב טעכו השק המישמה המחלמב הנידמכ לארשי תגצומ וב ולא םימיב לבא

.וניבת דיימ !הרושק אלהו הכוראה המדקהה המלו המ לע םכמצע תא םילאוש חטב םתא

המואמ עדי אלו ריכה אלש רז בשותל םימורופה דחאב ועיצהש יפכ שדח הלוע תדועת קינעהל םיכירצ ונייה םא
הבליס הד סכלא יכ קפס ןיא .ונצראל עיגהל םירחא םיבר ומכ ששח ךכמ רתוי דועו ןאכל ואוב ינפל לארשי לע
.םלוכ ינפל ןושאר וז הדועת לבקמ היה

לארשיב בהאתה ,ויז רהז תקפהב רבמצדב תליאב םייקתהש הסלסה לביטספל חרוא ךירדמכ ץראל עיגה אוה
.בוזעל הצור אל טושפו

תימלועה הסלסה תורחת הכוז םע דחא לע דחא ישיא ןויארל ןולמה יבולב ותיא יתשגפנ עיגהש ירחא עובש
.הביס הד סכלא ,סל'גנא סולב Mayan ה ןודעומב הנש ידימ תכרענש

וקסיסנרפ ןסב רוגל רבע 14 ליגב ךכו יאקירמא םע ומיא הנתחתה 14 ןב היהשכ .ליזרבב דלונו 1969 דילי ןב אוה
.ב"הרא

ריעצ וקיר לש וייח רופיס תא רפסמה סבולג םרויו ןלוג םחנמ לש הקפה הסלס טרסה רואל אצי 1986 תנשב
.וקיר וטרופל הסיט ןושארה סרפהש הסלס תורחתב חצנל םלוחה יקירוטרופ אצוממ

םע התיה הסלס גשומה םע ותורכה ןכש "םיספי'צ איבהל ךירצ" הנענו טרסב תופצל תכלל סכלאל עיצה רבח
.םינוש םינילבתו תוינבגע קסרמ בכרומה ףירחה בטורה

הסלסה ינודעוממ דחאל תאצל לחה ךכו םידקור םישנא תוארלו הקיסומה תא עומשל תוצרל סכלאל םרג טרסה
.וקסיסנרפ ןסב הפוקת התואב ולעפש םידיחיה

תיבב הברה יתנמאתה .שדח והשמ יתדמל םעפ לכבו עובש לככ תכלל יתלחתה לבא דוקרל יתעדי אל" - סכלא
שבול יתייה ,ןודעומל שבלתמ יתייה דציכ" יל רפסמ אוה "רכוז ינא .יתרפתשהו יתכלה ןמזה רבעש לככו
"טרסב יתיארש ומכ קוידב םידגב

םישנא הסלס ךירדמכ דובעל לחה ךכו הסלס ךירדהל הדובע תעצה לביק דוקרל ליחתהש ירחא םישדוח השולש
דע םלוכמ דומללו ןמאתהל ךישמה ךכו רתוי דוע וליפא רפתשהל תוצרל ול ומרג ךכבו וילע לכתסהל וליחתה
.ךירדמכ עובשב םימי 7 דבע וב בלשל עיגהש

"?סל'גנא סולב רוגל תרבע עודמו יתמ" - וקאפ

הבש תוברתלו ריעל יתפשחנ ךכ .םיריעצ תונורשכ תורחתב ףתתשהל סל'גנא סולל יתעסנ 1996 תנשב" - סכלא
ךירדמ סל'גנא סולל עסונ יתייה עובשב םעפ ךכו .ריעב הסלס ןודעומב ךירדהל הדובע תעצה יתלביקו
.ריעב רוגל רובעל יתטלחה ףוסבלש דע ול תוכחל והשמ יל היה עובש לכ .וקסיסנרפ ןסל הרזח רזוחו
."סל'גנא סולב רוגל יתרבעו ילש הרידה תא יתרכמ

סרגנוקל יכרדב סל'גנא סולב יתרקיב 1998 תנשבש רפסל םוקמה ןאכ
רגש ןורהא יאחוי לייטמה רודמ ךרוע לצא יתחראתה .וקיר וטרופב
ןונגס תא ץראל איבהש ןושארה היהו סל'גנא סולב הפוקת התואב
יתשגפנ וב ונימב דחוימ עובש הז היה .לארשי תא שבכש דוקירה
ןוגכ םלועב L.A הסלסה ןונגס יליבומ תויהל דיתעש ימ לכ תא יתרכהו
רכוז לבא .םירחא םיבר דועו ונרומ וילחור הילגנ יזו'ג ,זקסו םיחאה
וניפצו ונבשי וב דוקרל ונאציש ינפל תצק ,םיברעה דחא תא דחוימב ינא
וגצוה טרסב ,תימוקמה הסלסה תנצס תא תראתמה היזיולט תינכותב
םע ןויאר ךרענ םגו וכרד תליחתב היהש עודיה קיפמה סרוט טרבלא
ותואב תאצל וננכת וילא ןודעומ Mayan ה ןודעומ לש ישארה ךירדמה
תא בבוסל ותלוכיב יתוא םיהדהש הבליס הד סכלא היה ךירדמה .ברע
תשמשמ תחא לגרו תבשוי יצח איהשכ םיבוביס לש בר רפסמ ותגוז תב
ףתתשהל לכונש ידכב םדקומ עיגהל יאחוימ יתשקיב .ריצ לגרכ
.םהב קלח תחקל יל אציש םיניינעמה דחא היהש ולש רועישב

"?Mayan ה ןודעומ לש ישאר ךירדמכ הדובעה תא תלביק דציכ" - וקאפ

ואבש םיטנמלא לש בולישו תויצאירו הברה ילש דוקירה ןונגסב יתיא יתאבה סל'גנא סולל יתרבעשכ" - סכלא
עובשה תומי לכב הסלס ןודעומכ לעפ אל וקסיסנרפ ןסב דוקרל יתלחתה וב ןודעומה ,גניווסה דוקירמ
לכתסהל םישנא הברהל ומרג גניווסהמ םיטנמלא םע הסלס לש בולישה .גניווס םש ודקר םימיהמ קלחבו
.ךירדמכ הדובע יל עיצהו םילעבה דחא ילא הנפ Mayan ה ןודעומב יתדקרש ןמזב םימיה דחאב ךכו ילע
הפוקת רחאל קרו הדובעה תא היילגנ יזו'גל יתרדיס םימי םתואב הרחתמ ןודעומב יתדבעו תויה לבא
."ןודעומב ךירדמ ינא זאמו שדחמ הדובעה תא יתלביק ןושארה ןודעומה תא יתבזעש רתוי תרחואמ

יכה הסלסה ןודעומב ךירדמ תייהש הדבועהו דווילוהו םיבכוכה ריע סל'גנא סול ומכ ריעב הדובעה" - וקאפ
"?ריכהל ךל אצי ימ תא .םיאטירבלס המכ םע תורכהל המרג יאדווב ריעב םסרופמ

."םירחא םיבר דועו זפול רפינ'ג תא םגו (תמסרופמ תינקחש) קייה המלס תא דמלל יל אצי" - סכלא

לכב םיסרגנוקב םתעפוה תוכזב ומסרפתה L.A הסלסה ןונגס יליבומכ םלועב םירכומה תומשהמ םיבר" - וקאפ
"?םסרפתהל ךכו םיסרגנוקב עיפוהל התא םג תאצי אל עודמ םלועה

םוסרפה תא יתשפיח אל בוט היה ףסכהו סל'גנא סולב עובשה לכ יתדבע ,תוינכט תויעב ןומה ויה" - סכלא
."רדתסה אל הז ונתיאמ והשימל קרפה לע והשמ דמעשכ דימתו גוז תב םע קר עוסנל יתיצר דימת ףסונבו

תורחתב תפתתשה אל עודמ .המייקתהש הינשה תורחתה התיה התיכז הב Mayan ה ןודעומב תורחתה" - וקאפ
"?זקסאו ינו'ג הכז הב המייקתהש הנושארה

רכש םע תמוסרפ טרסב ףתתשהל העצה יתלביק הנושארה תורחתל םימדקומה םיבלשה ולחהש ןמזב" - סכלא
."תמוסריפה תא יתפדעהו $30,000 לש

"?תורחתב היכזה ךל התשע המ" - וקאפ

(www.clubmayan.com) ןודעומה לש טנרטניאה רתא .המיהדמ הפישחל המרג תורחתב היכזה" - סכלא
וליחתה ךכו היכזה לעו ילע ועמש הסלסה םלועב םיברש ךכל םרג שדוחב תוסינכ יפלא תואמל הכוזש
טרבלא םע דובעל יתלחתהש הדבועה םג .םלועה יבחר לכב ךירדהל אובלו עיפוהל הדובע תועצה םורזל
."ימש תא ריכהל וליחתה םלועב הסלסה תליהקמ םישנא רתויו רתויש ךכל המרג םש עיפוהלו סרגנוקב סרוט

"?דיתעל תוינכותה המ זא" - וקאפ

.ךרדב תועצה דוע שיו הילרטסוא ןפי ,רופגניס ןוגכ םלועב תוצרא רפסמב בוביס ליחתמ ינא עגרכ" - סכלא
."דחוימו ההובג המרב היהיש והשמ ילש דומיל תטלק תקפה לע הדובעהה עצמאב אצמנ ינא

"?תדחפ אל לארשיל עיגהל הנמזהה תא תלביקשכ לואשל בייח ינא" - וקאפ

סולב יל שיש םילארשי םירבח המכ םע יתרביד לבא תודיחפמ טלחהב הזיולטב םיאורש תונומתה הארת" - סכלא
בהוא טושפ ינא הזמ רתוי וליפאו וקדצ םהו עורג ךכ לכ אל תמאב בצמהש יתוא וענכיש םהו סל'גנא
יכה ןה תורוחבה ןבומכו םיבהואהו םימחה םישנאה םיה ףוח ,ליזרב תא יל ריכזמ הז ,םכלש ץראה תא
ינאש עדוי ינאו תיב לש השגרה ,הבוט השגרה יל םינתונו םידמחנ ךכ לכ םלוכו ייחב יתיארש תופי
".בוש ןאכל רוזחל הצרא

"?םינודעומב םינגנמש הקיסומה לע בשוח התא המו לארשיב דוקירה תמר תא ראתמ תייה דציכ" - וקאפ

.רתויב ריהמ אוה הדימלה ןורשיכו דואמ ההובג םכלש דוקירה תמר .םימיהדמ םינדקר המכ ןאכ יתשגפ" - סכלא
לוכי ולש המרה המ הנשמ אלו ןדקר לכש ןימאמ ינאו ץראב ןאכ הרבחמ םירבד המכ יתדמל ינא וליפא
םיעימשמש המל המוד דואמ איה םינודעומב יתעמשש הקיסומה יבגל םג .רחא ןדקר לכמ דומלל
שי םילארשילש בשוח ינא .ריכמ אל ינאש השדח הקיסומ הברה יתעמש וליפאו סל'גנא סולב םינודעומ
ינא הבש ךרדה קוידב וזו םהלש דחוימ והשמ םירצויו דחיב םיטנמלא הברה םיבלשמ םה דחוימ ןונגס
ךכו וילע בושחל לגוסמ התאש טנמלא לכו ןונגס לכ דוקירב בלשל יוצרו רשפא יתעדל ,דקורו ןימאמ
."שדח והשמ רוציל


ררבתה ןפיל עיגהשכ לבא לארשימ אירמה אוה ןויארה ךרענ וב עובשה תליחתב ןפיל עוסנל רומא היה סכלא
.רדסוי הזיוה אשונש דע םימי המכ דועל לארשיל רזח ךכו ףקותב הניא ולש הזיוה לארשימ עיגהו תויהש
ךירדמו Mayan ה ןודעומ תורחת הכוז הבליס הד סכלא םע תולבלו דוקרל םימי רפסמ דועל ונא וניכז ךכו
.לארשיב תוארל הכזנ דוע יאדוובש ןפוד אצוי

.ןאכ וצחל הבליס הד סכלא לש ימשירה רתאל

ןריב (Paco) ןנורל חולשל ןתינ תובוגת

Copyright © 2001-2003 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM