ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

top 10 clubs


לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

לע ומתוח תא ריאשהו ןושארה ילארשיה הסלסה סרגנוק תרגסמב לארשיב רקיב אוה
ותיא בשי קרוי-וינל התיבה ורזחש ינפל עגר סרגנוקה יפתתשמ תואמ
דחא לע דחא ןויארל ןריב (Paco) ןנור הקיסומה רודמ ךרוע

הדגאהו שיאה - זגירדור ל'גנא

הסלסה ןיזגמ ידי לע קפוהש סרגנוקה ,הדנק וטנורוטב םייקתהש הסלס סרגנוקב יתפתתשה 2000 לירפאב
דציכ תוארל היה ןתינ סרגנוקה תינכותב הנושאר הצצהב .SalsaWeb םלועב לודגה יביטקארטניאה
ןוגראל םייח לעפמ לע סרפ ןתינ סרגנוקהמ קלחכ .םוחתב ןפוד תואצוי תועפותל הסלסה םלועב םיסחייתמ
...היה הנש התואב סרפב הכוזה !םלועב הסלסה תוחתפתהל עוראה יקיפמ תעדל עיפשהו םרת רשא דיחי וא

ןולמה תא ובזע סרגנוקה יפתתשמ בור טעמכש רחאלו ןורחאה םויב ,שיאה לע ןטק והשמ דוע הנה עגר
יתעמשו תונחה לעב תא יתעגיש וב ןמזב השדח הקיסומ ירחא ישופיחב םייניטלה םיקסידה תונחל יתעסנ
...שיאה עתפל סנכנ תונחב ול היהש (יתינק םגו) שדח קסיד לכ טעמכ

ןלוכ תא יתשכר סרגנוקב יתויהב דועש ןייצל רתוימש ולש ואדיוה תוטלק תא רוכמלו םדקל ידכב עיגה אוה
ןולמל העיסנב וילא תוולתהל יל עיצה תינומב תונחל יתעגהו תויהו הדנקב ףסונ םוי ראשנ ינומכ אוה םג

םלועב םיבושחה ךרדה ינמיסמ דחאל םיבר יניעבו יניעב בשחנ רשא םדא רשאכ השגרהה תא ראתל השק
תונחב םואתפ ךכ םכילא שגינ םכילע בוהאה ילארשיה רמזה תא וניימד ,וילא תוולתהל ךל עיצמ הסלסה
(ןאכ טרפא אלש תונווכ ול ןיאש יאנתב תאזו) םכל עיצמו ולש העפוהב םדוק םוי םכתוא הארש ירחא
םירבח ינש ןיב וליאכ המיענ התיהו החלק החישה העיסנה ךלהמב רשואמ טושפ יתייה ,וילא תוולתהל
.רבח לש השגרה ךל ןתונ דימו הזופ אללו םח אוה שיאה קוידב הזו ,םינשב תורשע ינשה תא דחא םיריכמה
ינא םויהש שיא ,שוגפל יל אציש םיאלפומה םישנאה דחא תא יתרכהו דחיב ונבבותסה םוי ותוא לכ ךשמב
םלוע םייח ונא וב הזה םלועב םיבוטה ירבחמ דחא תויהל ךפה לארשיב ורוקיב רחאל דחוימב דיגהל האג
.הסלסה

."זאטאמ זאר" רמ "זגירדור ל'גנא" רשאמ רחא אל אוה שיאה

ןושארה ילארשיה הסלסה סרגנוק תקפהב ונלביקשכו לארשיל עיגהל זעה ונוצר לע יל רפיס אוה זא רבכ
לארשיל ל'גנא תא איבהל לוכי יתייהו יאוולה יתבשח ינבוקה ךירדמה לש ותעגה יא לע העדוהה תא
הרצק הארתה וזו םייעובש דוע וראשנש ןוכנו קרוי וינמ גוז סיטהל ןומה הלוע הז ןוכנ ,?אל המל םצעבו
רצוקב יתיכיחו קרוי וינל ןופלט יתמרה תרחואמ הליל תעשב היה ךכו .תוסנל הווש ?דיספהל יל שי המ לבא
המ לארשימ וקאפ רבדמ םולש ל'גנא" ולוק תא יתיהיזו יתעמש "ולה" וקה לש ינשה ודיצמ הנעמל חור
ימב רוכזי תאז לכב אוה ונניב ונפלחהש ינורטקלאה ראודה תבותכת תורמל יכ הווקמ יתלאש "?ךמולש
תונלבוס רסוחב יתרמא "עמשת" ,םחו לגלגתמ רוביד ףצרב לחה אוה "ךמולש המ בוטה ידידי וקאפ" רבודמ
התאש הצור יתייה דואמו םייעובש דועב לארשיב הסלס לש ןושאר סרגנוק םיקיפמ ונחנא" יסופיט ילארשי
הערתההו ,ץראב בצמה לבא הצור היה אוה המכ עומשל יתיכיחו יתרמא "סרגנוקב ףתתשהל ועיגת ךתשאו
התא םא" אסיכהמ יתלפנ טעמכ ,הבושתה התיה "םיאב ונחנא" ...תרחא תובייוחמ ול שי ללכבו הרצקה
ךכו "םיאב ונחנא םכלצא םש הרוקש המ לע םידיחפמ םירבד היזיולטב ןאכ םיאור ונחנאש תורמלו שקבמ
.קרוי וינמ םיהדמה גוזב ובהאתהש סרגנוקה יפתתשמ תואמ לע םמתוח תא וריאשהו ועיגה םה היה

.םכינפל אוה הנהו ישיא ןויארל ל'גנא םע יתבשי הרזח ועסנש ינפל םוי

.הדגאהו שיאה - זגירדור ל'גנא

ןטהנמ לש "Lower east side" ה הנוכמש המב לדגו ינקירוטרופ אצוממ םירוהל ןב קרוי-וינב דלונ אוה
.םנטאיו תמחלמב םחלנו סייגתה אוהו אבצל סייגתהל וב וקחד םימסו עשפב ךבתסיש ודחפש וירוה
,םידיחפמ םידדצ ינממ האיצוה המחלמה םילאו ינבצע דואמ יתייה" רפסמ אוה המחלמהמ יתרזחשכ
."קרוי-וינב The Corso ה ןודעומ םינמז םתואב ירלופופ היהש הסלס ןודעומל תכלל יתטלחה דחא םוי

."?דוקרל תעדל ילבמ ןודעומל תכלהש וא הסלס תדקר" - Paco

"םלועמ יתדקר אל לבא התוא יתבהאו וזה הקיסומה לע יתלדג ,תיבב התיה דימת הקיסומה" - ל'גנא

ותבוגת ,דוקירה לע ול אימחהו וילא שגינ אוה ולש דוקירה ןפואמ בהלתהו דקור רוחב האר ןודעומל עיגהשכ
שממ הזש" ל'גנא רפסמ "לוזליז הזכב הז תא רמא אוה" "בוט ןדקר ינאש עדוי ינא ןכ" התיה ןדקרה לש
"לוכי ינא םגש ול תוארהל ליבשב קר דוקרל דומלל תכלל יתטלחהו יתוא זיגרה

ישארה דמעומה הב תורחתב ל'גנא ףתתשה דוקירה דומילב וצרמ לכ תא עיקשהו דמל הבש הפוקת ירחא
.ןודעומהמ רוחב ותוא היה ולומ

."?חצינ ימו ונ" - Paco

דחאל ילא עיגה רוחבה הז ירחא םינש המכ הזמ רתוי ,ימצע םע בוט ךכ לכ יתשגרהו ,ינא" - ל'גנא
"תמייוסמ לגעמ תריגס יליבשב היה הזו רועישה לעו דוקירה לע יל אימחהו ילש םירועישה

ויהש סעכהו תומילאה לכש יתיליגו יתדקרו יתדקר ,דוקרל קיספהל יתלוכי אל טושפ תורחתב ןוחצנה ירחא"
יתלחתה ,םייחל השדח תועמשמ ןתונו יתוא אלממש דחא רבד שי םמוקמבו ומלענ המחלמהמ יתרזחשכ יב
."דקור יתייהשכ יתשגרהש הממ והשמ םהל קינעהל יתיצרו םדא ינב בוהאל

וליפא המ עדוי התאו הפוקת התואב םייק היה קרש רועיש לכב יתפתתשה יתלוכי קרש םירומה לכל יתכלה"
הטרב הל ןו'ג" (P - םוקמ לכב ידוהיה רשקה תא םיבייח ונחנא ךיא) ךייחמ אוה "היידוהי הרומ יל התיה
רתוי וא תוחפ וכרד תא לחהש רחא רוחב לשו ילש הרומה התיה הפוקת התואב תויתדגאה תוינדקרה תחא
תמייוסמ הפוקת דוקירל םיפתוש ונייה אוהו ינא ,סנייש ונתוא הדמיל איה ,"סרוט ידא" ינומכ הפוקת התואב
רגרבו סדלנודקמ ומכ ונחנא תיקסיע הניחבמ .יניעב רידא ןדקרו בוט רבח ןיידע אוה לבא וניכרד ודרפנ זאו
דובכה תא ול תתל ידכב םש יתייה םייח לעפמ לע סרפ סרוט ידאל ונתנשכ .רחא והשמ הז םייחב לבא גניק
אלו םיראת אל דוקירה רשאמ ץוח רבד םושב ךרוצ יל ןיא וגא אלל םדא ינא לבא ול עיגמ טלחהבו ול עיגמה
."דוקרל קר תורתוכ

-וינב לעופ אוה םג ל'גנא ומכ םלועב רתויב םימסרופמהו םירכומה הסלסה יכירדממ דחא אוה "סרוט ידא"
ולש הקהלהו סרוט ידא לש וידימלת ויה םלועב םינדקרה יבוטמ םיבר 2 - ה לע הסלסה תא דמלמו קרוי
"םלועה לכב העיפומ

."?יעוצקמ ןפואב הסלס דמלל תלחתה יתמ" - Paco

תויורחת ןומהב ינעוצקמ ןפואב תורחתהל יתלחתה ליבקמבו העונת רטושכ הפוקת התואב יתדבע" - ל'גנא
הצור ינאש הטלחה יתלביק ,דמלל ליחתא ינאש ביבסמ תושקבהו השירדה התלע ךכ יתמדקתהש לככ הסלס
,םידליל דחוימבו םישנא רתויש המכל יליבשב התשע איהש המ תאו הסלסה תא איבהלו םלועה תא דמלל
ךות יתיסינ דחוימ והשמ התיה םידלי םע הדובעה .האלמ הרשמב הסלס דמלל יתלחהו יתדובע תא יתבזע
הסלס רועיש ריבעמ ימצע תא יתאצמ םיבר םירקמבו םירחא םירבד םתוא דמלל םג דוקירה דומיל ידכ
."בותכלו אורקל םידליה תא דמלמ וירחא דימו

,לייטמה רודמב רתאב םיאצמנה םיפילק ואדיוב תוארל ולכות םידלי םע ל'גנא לש ותדובע לע גשומ תצק
תא םהל הנבו םדקמ ל'גנאש "Young Ambitions" תארקנה קרוי וינמ םידלי תקהל לש םיפילק
תא םידליה דוקירב םיאור טלחהבו ךרדה לכ ךרואל םתוא החנמו םתוא ליבומ םג ומכ היפרגוארכה
.השקה הדובעהו המוצעה העקשהה

."?ךתשא תא תרכה ךיא" - Paco

דימו ןודעומב התוא יתיאר קרוי-וינב "הנבוק הפוק"ה ןודעומב ךירדמכ יתדבעש ןמזב התוא יתרכה" - ל'גנא
הדקר איה "?תינקירוטרופ אל ינא םאה" הבושת יתלביקו דוקרל תעדוי איה םא התוא יתלאש ,הילא יתשגינ
זיזה אל שממ הזו יניעב ןח תאצומ איהש הל יתרמא יל עירפה אל הז לבא 2 - ה לע יתדקר ינאו 1 - ה לע
השקיב איה זאו (הסלסה םלועב רכומ יד תיסחי יתייה רבכ) ינא ימ התליג איה דוקירה ירחא ...לבא הל
המיכסה אל איהו טרסל התוא יתנמזה םייעובש ירחא יתרתיו אלו ,רתוי יתיצר ינא ,דוקירל גוז ינב היהנש
ונחנא זאמו םיאושנ ונייה הז ירחא הנש יצח .?ןתחתהל ךל יתעצהש תבשוח תא המ התוא יתלאש זא
.דחיב םידקור

."?התוא תמקה יתמו םכלש הקהלה םש "זאטאמ זאר" הז המ" - Paco

שפוחו האנה היה ותועמשמש םידבעה םישוכה לש יוטיב היה הז ,דוקרלו תונהל הז זאתאמ זאר" - ל'גנא
טושפ םשהו דוקירהמ םיעיגמ ףיכהו יוליבה ונליבשב האנהו יוליב לש תועמשמה תא לביק םינשה ךלהמבו
אל הז רוחאמ ונתוא ודימעהו תמייק הקהלל ונפרטצה ,ךרעב הנש 13 ינפל הקהלה תא ונמקה .םיאתמ היה
ונחנא םויה .זאטאמ זאר תא ונמקה ונתחתהש ינפל שממו ונלשמ הקהל םיקהל ונטלחה טושפ זא ונל םיאתה
הסלסה תודחאתה"מ קלח ינא .םידלי תוקהלב םיכמותו םישדח םיכירדמ םירישכמו םיכירדמ רקיעב
."עוצקמכ םידליה תדאיפמילואל הסלסה תא סינכהל ונלש םויה רדס לע רשאכ "תימלועה

ןונגסה םיבר תעדל המלו 2 - ה לע אוה דוקירה המל קרוי-וינב דוקירה ןונגס לע תצק רבדנ אוב" - Paco
."?רתוי בכרומו השק הזה

ובממהמ התיה תירקיעה העפשהה קרוי-וינב הסלס םיארוק ונחנאש המ םידקור 1938 תנשמ" - ל'גנא
לכל המירז תמייקו תוריצע תוחפ רתוי ףוצר לבא רתוי השק אוה 2 - ה לע דוקירה ,2 -ה לע דקרנה
.דוקירב יוטיבל האב שיגרמ התאש המ לש העפשה אוה ןונגסה ןונגס יבגל .םידדצלו הרוחא המידק םינוויכה
דוקיר ןיב דירפהל םיבייח הסלס םידקורשכ דבלב תועפוהל םמוקמ םיליגרתהו תובכשה תולפהה לכ
.דוקרל תיתימאה תלוכיה הז לייטס ךל היהישו דוקרל חילצהל .דוקיר ליבשב דוקיר ןיבו העפוהל

."?לארשיב תיארש דוקירה ןונגס לע ךתעד המ" - Paco

יתיאר ,רחא והשמ יתיאר םג לבא סל'גנא סולמ דוקירה ןונגסו ינבוק ןונגס לש רורב בוליש יתיאר" - ל'גנא
דוקירה םע דחיב םכלש טהלה תא םיבברעמ םתא וב ןפואב קרוי-וינ תא יל ריכזהש והשמ ילארשי והשמ
יתמו קיזחהל יתמ הקיסומה לש יפויה לע ,דומלל המ דוע םילארשיל שי לבא .ידוחיי ילארשי ןונגס הזו
הקיסומה םע רהמ תכלל יתמ ,דחוימ תוארהל רבגל םורגיש המ תדחוימ תוארהל הרוחבל תתל יתמ ,בבוסל
ענכושמ ינאו הבוטל דואמ יתמשרתה לבא .ןמז לש ןיינע קר הזו םינשה םע םידמול הז לכ תאו טאהל יתמו
להק תא םיפשוחה סרגנוקה ומכ םיעוריאו הבוט העפשהה ךישמתש יאנתב הלעת המרה םייתנש הנש דועבש
.םישדח תוננגסו םירבד לש דומילל םינדקרה

."?םויסל והשמ ,ןויארה לע הבר הדותו םכתא חראל גונעת היה הז" - Paco

סחיה ,האנהה לע ,סרגנוקב ףתתשהל הנמזההו חוריאה לע הדות ןומה ןומה ימשבו יתשא םשב" - ל'גנא
םי ימימב יתפצ ייחב הנושארה םעפבשכ ילש השגרהל המודו תרדהנ השגרהה ץראב ונלביקש הבהאהו
.האבה הנשב תוארתהל ,חלמה

.ןאכ וצחל "זאתאמ זאר" לש ימשירה רתאל

ןריב (Paco) ןנורל חולשל ןתינ תובוגת

Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM