ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

top 10 clubs


לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

ה'צ'צבל הט'צב ןיב
םינודעומה תא שבוכה (לארשיב) שדחה דוקירה תא גיצמ דוקירה רודמ ךרוע
.דחוימה דוקירה לע דומלל ןתינש המ לכמ תצק גיצמה ישיא רמאמב

ה'צ'צבל הט'צב ןיב

יתלקתנ רשאכש הביסה וז ילוא .ךילהת לכ ירוחאמ םייזכרמה תונויערה דחא והז .שדחתהלו ךישמהל
הקיסומהש ינפל בר ןמז רובעי אלש אוהשפיא יתעדי ,ימאימב יתדקר רשאכ הט'צבל הלהבב
ץראב תיניטלה הקיסומה תנצס יכ היה המדנ וב עגרב קוידב ,ןכאו .לארשיל םג עיגת וזה המיסקמה
.הסלסה יברעל הטיאל לחלחל הט'צבה תקיסומ הלחה ,(ער רבד חרכהב אל) הרגיש לש בצמל הסנכנ
אוה דוקירה דומיל ךילהתש ןוויכ רקיעב ,תוחותפ תועורזב הלבקתה איה ,לארשיל הדאורה העיגהשכ
.םולכ הרק אל ,םיעוט םא םגו הצובקב םידקור ,הצובקב םידמול .הנהמ דואמו תיסחי טושפ
.האלה םיכישממו בצקל םירזוח
דומילה םעפה םג .תונוש תוביסמ המוד ךילהת רבע םייתנשל בורק ינפל לארשיל רדחש L.A ןונגס
תא גיצהל םינדקרל רשפאמו ןיעה תא ךשומ ומצע דוקירה ךכל ףסונ ךא ,תיסחי טושפו יתצובק אוה
.דוקירבש ןיינעה אוה וללה דוקירה יגוס ינש ןיב רבחמש ןורחאה רבדה .םידוקירה תבחר לע םתלוכי
.רופישו תושדחתהל ףסונ םוקמ דימת ריאשמ ,םייקה תויצאירוה ןווגמ
רפסמ םימייק ,דוקירב עצבל ןתינש ,תויצאירו רפסמ תומייק םנמא .הט'צבה יבגל רבדה ךכ אל
תונמוימ שרודו בכרומ תצק יסיסבה דעצהש םג המ .הקיסומה אקווד אוה יזכרמה ןויערה ךא ,םיבוביס
ומכ יסיסבה דעצה תא עצבל דומלל ידכ קר בכרומ ךכ לכ לוגרתל תונלבסה תא שי ונלוכל אל .לוגרתו
.הט'צב תקיסומל ה'צ ה'צ ידעצ עוציב - ה'צ'צבה החתפתה ןאכמו ,עצבתהל רומא אוהש
הנשמ אל שממ ,יתניחבמ יכ ןייצל יל ושרה ,אשנתמכ רמאמה רבחמ לע זירכנו תונקסמ קיסנש ינפל
,דוקירב םינהנ גוזה ינב דוע לכש העידב קיזחמ ינא .תנגנתמה הקיסומה ילילצל םיעצבמ דעצ הזיא
םילכה תא םינדקרל תתל טושפ אלא ,חיכוהל וא טופשל אל איה יתרטמ .הגשוה תירקיעה הרטמה
.םקמועל דוקירהו הקיסומה תא ריכהל םיסיסבה
:הלש תורוקמהו הקיסומה תא ןיבהל ידכ עגר חקינ ואוב ,ןכ ינפל
דואמ אוה םילקיסומה םילכה ןווגמ .תינקינמודה הקילבופרב אוה הט'צבה לש הרוקמ ,הגנרמל המודב
ילכה רשאכ (maraca) הקרמו וגנוב ,הרטיג לש ילקיסומ שלושמב רבודמ .הסלסל תיסחי טושפ
םירישה וחתופ ,תירוטסיה הניחבמ .ישגר אוה הקיסומה לש ירקיעה ןייפאמה .הרטיגה אוה טלושה
ידכ סג רומוהב שמתשהל םירבגה ונהנ םהב ,םיראבו םיבאפ תאמגודכ םיירבג תוסנכתה תומוקמב
שובכלו רבגהמ הקזח תויהל השיאה לש התלוכי לע תוגנעתה ןיבל הבהאו לכוא לש הגיגח ןיב בלשל
.(ןוכנ לבא באוכ) ותוא
תקיסומ םצעב יהמ ,ריכמ אלש ימל ,םיגדהל רתויב הבוטה אמגודה אוה אבה רישהמ רצקה עטקה
שבכ אוה לארשי תא .2001 תנשל וזה הקיסומב רתויב לודגה טיהלל רישה בשחנ ב"הראב .הט'צבה
:רתוי רחואמ הנש

.ןאכ וצחל Monchy y Alejandra לש עוציבב Hoja en Blanco רישה תעימשל

לכב םיטיב העבראל קלחתמ אוהש ךכב הסלסל המוד הקיסומה לש בצקמה ,בל םתמש יאדווש ומכ
דוקירה ןונגסל םאתהב ,ילקיסומ תיב לכב םידעצ העברא וא השולש םיעצבמ ונא הסלסב .תיב
ומדקש השולשהמ הנוש יעיברה דעצה רשאכ ,םידעצ העברא דימת עצבנ הט'צבב .תישיא הפדעהלו
שגדומ רתוי טעמ יעיברה דעצהו גוזה תב/ןב םע םיעצבמש תונטק תוציפק ןיעמ םה םמצע םידעצה .ול
.ריוואב טעמ שממ היינשה לגרה תמרהו תחא לגרל לקשמה לכ תרבעה ךות עצובמו

הנומתה לע וצחל פילק ואדיוב הייפצל דוקירה תא דוקרל שי דציכ הרצק המגדה םכינפל:אבה ליימיאה ךרד יילא תונפהל ןתינ אשונב הלאש לכ .םעפהל לכה הז
arie@salsa.org.il

Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM