ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

top 10 clubs


לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

2002 טסוגואב 29-31 תליאב יתנשה "לולצ שארב" לביטספ לש ידעלב רוקיס
ןורהא יאחוי לייטמה רודמ ךרוע תאמ

"לולצ שארב" ... רחא שארב

."לולצ שארב" תולהנממ תחאו DJה ,ינור תא שגופ ינא ,המוכה ןודעומב דחא םוי
תא בייח ינא ירה ?תליאב לביטספ ?ינא .העתפהב ילא הנופ איה "?תליאב ונלש לביטספל עיגהל ךתעד המ"
ירה ?אל המל .יתמכסה ...המ לבא ?תליא לש םוחלו יל המ ...םיצע קבחל ....טקשה....םיבחרמה
רמואש המ ,םינוש םינגראמו רפס יתב לש םילויט העברא .אוהה עובש ףוסב תליאל ודרי םםםםללללווווכ
.ש"פוסב דוקרל ימ םע היהי אלש

םכל יתעקת אליממ ...הזה ףדב תצק דוע וראשת ...רבדמ ינא המ לע םיניבמ אלש ולאלו .,םכניבמ םינרקסל
!!!"BACK"ה רותפכ תא

וצצ זא רבכ לבא ...ואלפתת ?תליאל דרוי התא וזכ העשב המ ...עגושמ תכיתח .תליאל סוטמה אירממ 6:30
רובענ אל...בוט .םירשי תנש םהל םינשי ןיידעש המכמ ץוח ...הארנכ דבל אל ינא ,סוטמב םירכומ םיפוצרפ
...ןולמה תיבב רדחב תובוט (!)תועש המכ לש םונמנ ירחא ...לבא ....תוביסמה תחיתפ דע םיטרפה לכ תא
םישנאה לכ םהל וצצ עתפל ךיא ןיבמ אלו ,הצוחה אצוי ..."םוב" ..."םוב" ..."םוב" :עקרב עמוש ינא עתפל
לע לבח ...רוציקבו ...םימל ינשה תא דחא קורזל ,זזפל םיליחתמו ,הבחרה תאו הכירבה תא רבכ ואלמ רשא
!?אל !חמש תושעל ןאכ ונאב ירה !ןמזה
...יל ונימאת ...הזמ הברה היהו

ףוס ותואב םירחאה םילביטספהמ קלחב םג הרקש יתעמשש המ ...םירדחה לש הלבקב תויעב תצק ויה זא
!?הזכש עובש ףוסל שיא ףלא לעמ איבהל לקש רמא ימ לבא ...עובש
.םתוא רוצעל היה רשפא יא רבכ ...ונגראתה םלוכש עגרב ,בושחש המו
!תומדקומה רקובה תועש דעו רקובהמ (הבחרהב ךכ לע רבדנ טעמ דועו) הקיסומ

!לכהמ ןולמה תיבו ,תוביסמל ףסונב הנהנ "לולצ שארב" לש עובש ףוסל עיגהש ימ לכ
!ישפוח ...ישפוח ...פוטס ןונ לכהו ...הייתש לכוא ...םידוקיר

הקדווה קובקב תא הדווזמהמ איצוהל ףוס ףוס יל ריכזמש המ) .הלבגה אלל לוהוכלא ללוכ תישפוח הייתש
המ ?!הא !םיזגהל ךירצ אל ...םש ריאשהל יתטלחה םיזרבהו תובגמה תא ...ףאל תחתמ ןמרבל יתבחסש
השקבב וריבעת ...המ קר ...םויב תוחורא שולש !!!!ישפוח ???לכוא (:- ???הדווזמב השוע ןיידע הקנמה
חוטב ,לביטספה לש החלצהה יפלו .האבה םעפ רתוי החוראה תא לבתל "תצק" הסניש ןולמה לש ףשל
!האבה םעפ היהתש

?????זא . עוריאב היהש המ לכו הקפהל תצק רובענו
לדוגב םייניעל תחתמ תורוחש תויקש שי דוע חוטב ,הזה עוריאה לע ודבעש ולאלש תוארל רשי היה רשפא
תואנדסה ,תוביסמה לכ ןוגראב ליחתמ הז .ןמז דואמ הברה הקפהה לע ודבעש רכינ היה !סינט רודכ לש
שארב" לש רשכומה תווצה תרזעב !הקספה אלל !הלילה דע רקובהמ ,םישנאה לכ לש הלעפהב םייתסמו
םאו ,הקיסומו תויורחת ,תולעפהה םע הכירבב ,רקובב הז םא !םישנאה תא עגשל עגרל וקיספה אלש "לולצ
הרירב התיה אל רבכש דע !ברע לכ !םוי לכ .תוביסמב תומדקומה רקובה תועשל דעו הלילה ךרד צ"החא הז
.הרזחב םיסובוטואה לע תולעל םיבייח ויהו

םיביטקייבוא תויהל הסננ לבא ,תועיד יקוליח תצק ויהי ןאכ יאדוו ,ןכבו ?םידוקירהו הקיסומה יבגל המו
יל רסח תצק היה ,הסלס ידעצ םע זז "ןטקה ןתנוי" ילילצל וליפא םויהש דחא רותב .רשפאש המכ דע
תונש ידוקיר וא הסלס קר אל הז םישנאל חטבוהש המ לבא .ויהיש יתבשחש הסלס לש תועש 24
!!!!!ללללככההה אלא ...דבלב םישישה

םירחא םירבדמ םג אלא ,הקיסומהמ קר אל םינהנ םימעפל ...ארונ ךכ לכ היה אל הז ,רוחאל הבשחמב
.רבתסמ

,סואה ,סנארט ,םישישה תונש,םינומשה תונש תקיסומ ,וקסידה ילילצל הברה יתזזת אלש ןוכנ זא
שארב" לש לביטספה יאב לכ רבד לש ופוסב לבא ???םש היהש והשמ דוע יתחכש ...הבמס ,תורוש
לש ןודעומל ,ןולמה לש םיעוריאה םלואל קלחתה םידוקירהו תוביסמה לש ןוגרא .םש ונהנ "לולצ
ץוח םצעב .םידקור םוקמ לכב .םוקמ הפילחמש תרחא הקיסומ םוקמ לכב .הכירבה תבחרלו ןולמה
הזש וא ...םיינש וא דחא ינמית דעצ הזיא יתיהיז וליפא ...םש היה לכה טעמכ םיריא םידוקירו ,הקבדמ
...ןייה היה

תביסמל םינידסב ושבלתה ,יליבשב ודקרש םירחא (!דואמ) הברה ויה לבא...הברה יתדקר אל
הריוואה .םידגבה לכ םע הכירבל וקרזנו ,הכירבב לבנרק ינימה ירחא ןורחאה ברעב התיהש תומ'גיפה
.הלש תא התשע

יקלח לכמ םיעיגמש םישנאה ,הריואה ,הקיסומה לכ םדוק .רחא שארב שממ ...מממ ...."לולצ שארב"
!םש התיהש החמשה ...בושח יכהו ...ץראה

לש לביטספב םימוסק םיברע המכ םש ויה ...מממ ...םדרנ ,תופייעמ לוטסמ ...הרזחב תחונ ינא 18:30
..."לולצ שארב"

לייטמה רודמ ךרוע ןורהא יאחוי


.ןאכ וצחל וא ונלש הירלגב רקבל וחכשת לא עוריאהמ תונומת תצק תוארל םיצור םתא םא זא

Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM