ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

top 10 clubs


לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ
"םידוקירה תבחר לש ןטשה"
ןורהא יאחוי לייטמה רודמ ךרוע תאמ רצק רופיס

.ךתמשנו ךפוג ,ךשפנ לע טלתשמ בוש הסלסה סוריוו יכ שיגרמ ךנה וב רחא ברע לכ וא ,ישיש םוי ברע והז
,המשנה תא ךל הדיערמש הקיסומה םע ןודעומל עיגת ףוס ףוס וב ןמזה תא ןנכתמ התא םויה לכ רבכ
!הנשמ אל...ונ בוט...תודיערמה תורוחב ןתוא םע דוקרלו
!תרעוס הסלס לש הליל תווחל ךלוה התא יכ עדוי התא

ותואל תמלשומה גוזה תב רחא םלואה תא קרוס התאו ,הינפ סליימ לש 'ולוס וטילוס' תא ןגנמ י'ג-ידה
ריבאה ,ךל קר הכחמה תיניצר הרסלסל האיכ השובל ,תחפוטמ ,ההובג .הילע תוחנ ךיניע ,ףוסבל .דוקיר
תויטנמרשהו ןחה לכ תא ףסואו ,דייצל רחשמה רתנפ ידעצב הילא ברקתמ התא .דוקירל התוא ןימזיש
ךתוא ליבוהל ךל השרמו ךלש םסקה ינפב דומעל תלגוסמ הניאש ןבומכ ,איה .דוקרל התוא ןימזמו ךלש
דחא עגרב וליאכ ,הבחרה תא עבוצה קורי םודאה רוטק'גורפל תחתמ ,םש שממ ,םידוקירה תבחר לא
,םיכלהמה לכ תא לערומה ךחומב ןנכתמ רבכ התא .םידוקירה תבחר לע םיאצמנ םתא קר וב םוסק
חכשת אל ותואש דוקיר תויהל ךלוה הז יכ שיגרמ ןכא התא !דוקירה לש תובכשההו םיבוביסה ,תועונתה
דוקירה תומכסו תוינכתה לכ ,תוינש המכ ךות יכ ...עדוי אל טושפ התא ...ךכ תויהל ךלוה הז ,ןכאו .בר ןמז
...םידוקירה תבחר לש רתויב ינטשה לפואה חוכ י"ע סרהיהל םיכלוה תחקרש

"םידוקירה תבחר לש ןטשה"

!דוקיפ חקול םידוקירה תבחר לש ןטשה ,ךליאו ןאכמ

ךלוה לכה יכ הארנ הרואכלו ,דוקירל ךתגוז תב לש דוקירה תא שוחל ידכב יסיסב דעצ םע ליחתמ התא
איה םואתפו בוביסב בלושמ יסיסב דעצל הרוחבה תא ליבומ התא !!!!אאאאלללל !יוא ךא ...ןייוצמ תויהל
איה (!!!תרניכה לש אל) רתומה םודאה וקל לעמ תממורתמ רשא התלמשב תזחואו ךידי תא תבזוע
איהו םיכלהמ המכ דוע עצבמ התא ...עגרה ותואל קר םיכחמש הלא לכ ינפב הנגהל גואדל החכש טושפ
ןתוא לכל דעבמ הלש הייזחה תא חותפל חילצה הארנ יתלב חוכ !!ספוא .השובל תא ןקתל הכישממ
גגומתמ טושפ םידוקירה תבחר לש ןטשה ...דוקרל הכישממו המצע תא תקבחמ איה תעכו ,שובל תובכש
שובל קלח ןקתל ךידי תא בוזעת איה היינשו עגר לכש גאוד טושפ אוה .ולש וזה הנטקה תוללעתהב תחנמ
!ומוקממ זזש רחא
רשאכ הטמ התוא תחתומ איה ןורחאה עגרב קר שממו ,הלועו הלוע טאל טאל הרצרצקה ינימה תיאצח
אל הדומצה תיאצחה ךא הבכשה עצבל הסנמ התא !ינימ תיאצח ריכזהל הקיספה טעמכ רבכ איה
לכל מ"ס 3מ רתוי עונל הל רשפאמ אלש דמצנ ןוליינב התוא ופטע טושפ וליאכ הארנ הז .תאז תרשפאמ
תא הנשמ הלש הלמשה בוביסו העונת לכב ךכ רחא !!!תודגאהמ הנטקה םיה תב ומכ תיארנ איה !דצ
!הז לכמ הנהנ טושפ אוה .תעדה לע תולעהל לגוסמ םידוקירה תבחר לש ןטשה קרש םירבדל התרוצ
איה ןורחאה עגרב ךא ...תלפונ טעמכ תיאצחה !וילאמ חתפיהל התיאצח לש ןסכורל םרוג אוה טאל טאל
ותואל וכיח רשא ,ביבסמ םיפוצה להקמ המר הבזכא לוקל ,הרזחב ותוא סוכרלו הדי תא טישוהל החילצמ
!םייניע ןויליכב עגרה
תכיס יכ בשח לזאזעל ימ !עישומ ןיא ךא ,ביבסמ טיבמ התא .דוקירה לכ ךרואל ךכ ךישממו ךישממ הזו
!רזוע היה הזש וליאכ היינש הבשחמבו ,םידוקירה תבחר לע שקובמ ךרצמ היהת ןוחטב
אצמת אל איהש דחפהמ דועו דוע בושו בוש יסיסבה דעצה תא עצבמו רזוח ךמצע תא אצומ התא ףוסבל
.ןטק "ןובוביס" הזיאל הכוז התא ילוא ךלזמ לזמתה םא ,בוטה הרקמבו ,והשלכ שובל טירפ אלל המצע
,הב טיבמ התא וכלהמב רשאכ ,השובה לע רפכל ידכב ןטק ולוס דוקיר דוקירה ףוסב עצבל טילחמ התא
הקד התואל ,תירוקמה התרוצל רוזחל הסנמ איה רשאכ ,קוחצב ץרפתהל אל הסנמו ,תואתשמ םייניעב
תחא התואל ןוימד לכ ךא ...המיסקמ ןיידע ...הרוחב םע תרתונ תעכ !ךמע דוקרל הל תעצה הבש המוסק
!!!םכתא םג ףוס ףוס אצמ םידוקירה תבחר לש ןטשה !רתויב ירקמ אוה דוקרל תנמזהש
:לכשה רסומ
!!!םידוקירה תבחר לש ןטשה לש וחוכב לזלזל ןכל לא ךא ,הבטימב תואריהל תנינועמ הרוחב לכש ןבומכ
.לפא חוכ ותוא לש ותאנהמ ךוסחל תנמ לע עצבל ןכילע ותוא רתויב טושפ רבד ונשי

תורוחב ןתוא לכו) שובלל המ תוטבלתמו ןוראה לומ תואצמנ ןתאש תועש 3 ןתואב ,הסלסה ברע ינפל
(!?וישכע ףאה ךרוא המ !תמאב ונ ...תוקד 10 קר חקול הז ןהל יכ תונעוט וישכעש
םאה ובשחו טירפ לכ ונחבו וליכשה ,ולוכ ברעה לרוג תא ץורחל תולולע רשא ,לרוג תורה תוקד ןתואב
דוע שי .ןודעומל ועיגהו הצופנ תועט התוא תא ושעו וכישמת לא !ורצע טושפ זאו .וב לבחל לגוסמ ןטשה
.וטקננ תונגההו םיעצמאה לכ יכ תוחוטב תויהל תנמ לע עצבל ןכילע רשא ףסונ רבד

חנ לכה יכ יכ וקדבו דוקיר לש תועונת ,םיבוביס המכ ועצב ,ןתשבלתהש רחאל ."בוטר"הו "שבי"ה בלש
יכ תיפוס אדוולו תועונת המכב ןכל רוזעל הביבסבש תוחא וא חאמ שקבל תולוכי ןתא ! םולשב ומוקמ לע
!םינוכנה תומוקמבו ךרואב אצמנ לכה

רתוי הבוט םידוקיר תבחר רוצינו ואובו ,דוקירל םכגוז ינב ,וננעמל םג אלא ,ךנעמל קר אל תאז לכ יעצב
רשא תונמדזה לכל הכחמו ...םש אצמנ אוה יכ ועדו ןטש ותואמ ונילע ורמש .עשורמ חוכ ותואמ הייקנו
םדבל םידקור םירבגב האלמ תויהל הלולע הבחרה דציכ וניימדו ןכניע תא ומצע טושפ .וכרדב הרקת
םיענ הזחמ היהי אל הזש יתיא ומיכסת ...ןהלש שובלה יטירפ תא רדסל תוסנמ תורוחבה לכ רשאכ
!!!ללכב

!ןכמע היהי חוכהו ןתיי ימו !ברע לכ ינפל הקידבה יבלש לכ תא עצבל ודיפקה

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM