ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

top 10 clubs


2002 רבמצדב ךרענ ןויארה

םישדוח המכ ישיא ןויארל התיא בשייתהו "קירפ הסלסה" ידיא םע לייטמה רודמ ךרוע שגפנ ןודנולב סרגנוקב
ול חכשנ ןויארהו סרגנוקל עיגהל ידיא החילצה אל דוקיר תנואתמ האצותכ .ינשה סרגנוקל ןנכותמה האוב ינפל
.םכינפל אוה הנהו ןויארה תא ונאצמ ישילשה סרגנוקל ןנכותמה האוב לגרל בשחמה יקמעמב

תיתימא הסלס תיקירפ "קירפ הסלסה" ידיא

(...האשילק...עדוי ינא ) .לומתא קר היה וליאכ יל רוכז ברע ותוא ךא ,םינש 8 זאמ ורבע םנמא

טעמכ התוא יתרכה ,ילש םידומילה...לש תידוס תוחילשב םינש רפסמל ב"הראל יתרבע הב הפוקת התואב הרק הז
!!!ה ל ו ע מ תינדקרו ,הארמ תבוט ,בל תבוט .הרקמב

לא יתאציש ינפל ב"הרא לש יברעמה ףוחב הסלס לע ירשפאה עדימה לכב יתדייטצה "ילמרונ" הסלס (שפנ) הלוח לכ ומכ
ןימ'גנב ומיקה ותוא www.salsaweb.com ןיידעו הפוקתה התואב יזכרמה רתאה היה ילש עדימה תורוקממ דחא .הלוגה
.םיבוטה םינדקרהו תועפוהה ןכיה ,הניצסה יבגל יתוא הנכדע רבכ איהו ,רתאה ךרד הילא הרצק ליימיא תחילש .ידיאו
.יתיאר אל הלש הנומת םגו זא ונשגפנ אל םלועמ

סולל עיגמ ינא ,ינאיבמולוק חוחינב תבלושמ תילארשיצרא הסלס לש םינש שש רחאל רשאכ ילש לוכסתב םכתא האלא אל
שובו .הלחתהמ ,לכה שממ לבא ,לכה ליחתהל ךירצ טושפו L.A ןונגס ,םהלש ידוחייה הסלסה ןונגס םע ןודעומל ,סל'גנא
הככ ,תמאב ונ .תכתמ יבקעו ץיפש יגרדושמ רוע יפגמ םע דחי יתשבל התוא רקונסב-הגיגחה תצלוח תא ריכזהלמ ינא
טושפ איה .םיליימיאהמ ידיא םצעב איה יכ יתעדי אלו התוא יתשגפ דחא ברעב זאו !?סל'גנא סולב דועו ?הסלסל םיעיגמ
ושבלתהש הלאכל םגו !הא .יטנקיפ בטור קר הז הסלסש ובשחש הלאכל םג ,הצרש ימ לכל בלה לכמ הרזע .ךאלמ התיה
הכמת טושפ איהו ,דוקרל התוא ןימזהל ילש L.A הסלס-ןיאה תפצוחב יתזעה ,יתשגינ ,תנייוצמ תינדקר יתיאר ...ינומכ
המכ ליימיאב ונבתכתהש ונבה הי/ינשה לש ומשל דחא לכ ונלאשש ירחא ,דוקרל ונמייסש רחאל קר .דוקירה לכ ךרואל
.הירוטסיה לכה םשמו םימעפ המכו

,הלש ךרדה תליחתמ םג ,םינשה ךרואל המיע ילש תורכהה ןמו .םלועב תובוטה תוכירדמהו תוינדקרה ןיב ןיידעו התיה איה
יבג לע תועש לש םינומיא .םייחב םירבד לע רופסניא םירותיוו הבר העקשהב התוולו הלק הל התיה אל ךרדהש עדוי ינא
ברקה הדשמ רזוחה לייח ומכ שממ האג התיה םהב ףוגה לכב תושבי תוכמ ,תובכשה ,תולפה .דוקירל גוז ינב םע תועש
.תוקלצ םע

הלש המוזרבו .הכרדה תוטלק 16 מ רתוי לש לנסרא הל שי .םלועב תוליבומה הסלסה תוכירדממ תחאל תבשחנ איה םויה
.הסלס דמלל עיגה םהילא םלועה יבחרב תונידמ 30

.דחא לע דחא ןויארל תומצע איפקמ רוקב Salsa Freak ידיאו ינא ונשגפנ ,רבמצדב ןורחאה יטירבה סרגנוקב

"? Salsa Freak םשה הב ןיאמ תעדל םינרקס יאדוו םישנא הברה" - יאחוי

.הסלסה תא תמשונו היח ינא .דועו ,הריירק ,הדובע .םירבד הברה לע יתרתיוו הסלסה תא יתיליגש זאמ ינא ,ןיבת - ידיא
היה הסלסה תכלמ .יוניכ ימצעל יתשפיחו SalsaWeb רתאל ילע רצק רופיס יתבתכ ילש דוקירה תליחת לש הפוקת התואב
לכ ומכ תלערומ שממ יתייהו תויהו .ןכ םג תרמז ,הידניא הל רבכ הספת הסלסה תכיסנ תא .תרמזה זורק הילסל רומש רבכ
.הרטמל לוב עלק Salsa FreaK םשה ,ליחתמ ןדקר

ךלש ךרדה תליחתב זא תייה .הפוקת התואב "םיסקמ" ןודעומב אנדס תרבעהו לארשיב תרקיב 1997 תנשב - יאחוי
" ?זאמ הנתשה המו הכרדהל תעגה ךיא .הכרדהב

לש תורחתב ןושאר םוקמב יתיכזש ירחא םג .יתאנהל טושפ יתדקר .הסלסב עיקשהל הנווכ יל התיה אל הלחתהב - ידיא
המ ,תויצאירוו םהל םיגדאש ילא ונפ םישנא ,ילע טלתשה הז טאל טאל .םוחתב הריירק יתשפיח אל ןיידע Mayanה ןודעומ
ילש רוקיבה ירחאש ןייצל תבייח ינא .הז תא בוהאל יתלחתהו ,העיגמ ינא וילא םוקמו ןודעומ לכב החמשב השוע ינאש
והשימש הנימאמ ינא .הקניז טושפ ילש הריירקה ,םכלש המיהדמה ץראה ןמו םכלצא עגר לכמ יתנהנ בגא ךרדו ,לארשיב
.יל גאוד הלעמל םש

1997 תנשב רבכ הכרדהל ץראל עיגהש הנושארה הכירדמה התיהו לארשיב הרקיב רבכ ידיא ןכאו
ינדקר הנושארל ופשחנ ךכו תימעפ דח הכרדהל ידיא תא איבה ישיש ימיב זא לעפש םיסקמ ןודעומ
הסלסה לע רמאמ ידיא המסריפ ץראב הרוקיב ףוסב .םויכ תירלופופ ךכ לכה L.A ןונגסב הסלסל לארשי
.ןאכ וצחל רמאמה תאירקל .לארשיב םינדקרהו

.הסלסב תורכומה תויומדהמ המכ םעפ וארנ ךיא םגו עוראהמ תונומת המכ הנה

   

לכ לע הסלסה תא םויכ האור תא ךיא .L.A ןונגסמ תלחתהש ירחא ,הסלסה תונונגס לכ תא טעמכ תדקור תא םויה" - יאחוי
" ?הבש תונונגסה

.תונונגס רפסמ דוקרל תוסנלו תוארל דחא לכל הצילממ ינא .ילש דוקירה ןפואל יהשלכ המורת ןונגס לכמ תלבקמ ינא" - ידיא
ץורפי אוה ותוא רוגסת וא רושקתש עגרב .שא לש רודכ ומכ הז הסלס ,הארת .בוט קר ןדקר לכל השעי הזה רבדה יל ןימאת
.הזה דוקירב ירשפא רבד לכ טעמכ ןכלו ,דוקירב םיקוח םישל ןתינ אל םלועב םויכ הסלס לש תונונגס רפסמ שיש ללגב .הצוחה
לכ ,תאז תמועל .דוקירל םיאימחמ אלש תונונגס איבהלו הטילשמ תצק תאצל לוכי רבדהו תויה "ןכוסמ" תצק הז ,ינש דצמ
".יטנגלאו דח ,בוט םעט םע ןונגסל דוקירה תא איבהל לוכי דחא

"?ןונגס תניחבמ םויכ תאצמנ תא ןכיה תדקור תאש תונונגסה לכ ירחאו" - יאחוי

הברהב הז תא תאצומ ינא .הבריק רתוי איבמש ןונגס .ימיטניאה ,יקנה ,יטנגלאה דוקירה תא תשפחמ ינא םויכ" - ידיא
םישנאה ןיב ברקמ הז .תוימיטנאהו הברקה תא םילגמ טקש ןונגסו דוקירה תועצמאב םישנא .העיגמ ינא םהילא תומוקמ
".םיסחיה תא ךכרמו

"?ךלש הכרדהה ןפואב םויכ ךל בושח המ" - יאחוי

הברה ךכ לכ שי םויה .תויציראוו רתויש המכ אקווד ואל .ןוכנ דוקרל ילש םידימלתה תא דמלל הז ירובע בושח יכה רבדה"- ידיא
המכ ,םיטנדוטס רתוי .ידימ ריהמ ןפואב םידמלמש םיכירדמ לש היעב שי .ירוקמה הסלסה דוקירל רשקה רסחו ,תויצאירוו
םג לבא .םיאיצממ םהו ומצע תא רזחמל ליחתמ םידמלמ םהש רמוחה םייוסמ בלשב .רהמ רתויש המכו ,תויצאירוו רתויש
.קלח דוע ךכ רחאו .תונייוצמל דע ותוא דמליו דוקירהמ קלח ומצעל חקי דוקירה תא ךירעמש ןדקר .םמצע םינדקרב יולת רבדה
".תחא תבב לכה אל

לש "הנקז"ל דעו תיתלחתהה תולערומהמ לחה ,הסלסה ןדקר תוחתפתה לש המרגאיד םתמסרפ ונמזבש רכוז ינא"- יאחוי
"?ךירדהל העיגמ תא םהילא תומוקמב תאז האור תא ךיא .ולש דוקירה ןפואו ןדקרה


םירבדה דחא הזו .םיקיתווה םינדקרל דעו םיליחתמהמ ,תכלוה ינאש םוקמ לכב טושפ ףקת רבדה ,םיהדמ הז"- ידיא
:ךכ ךלוה הז תומוקמה דחאה יתעמשש והשמ עמשת לבא .ץראה רודכ לע םוקימב וא ןונגסב לדבה אלל םלוכ תא םיניפאמש
Beginners dancers don't know crap!, Intermediate dancers are like crap!,
And Advanced dancers are full of crap!!!"

תניחבמ םויכ תאצמנ תא הפיא .רתויב םיבוטה םיכירדמה לצא םג .רפתשהל םוקמ שי דימת לבא ,דימתש עדוי ינא"- יאחוי
"?רתוי רפשל וא דומלל הצור תייה המו ךלש דוקירה תמר

ינא ,רופישו הדימל תניחבמ .תועפוה רתוי אלא ,םויכ יתוא תונינעמ אל תויורחת .תונונגסה בורב תפשפושמ יד םויה ינא"- ידיא
רבד הזש ינבוק-ורפאה דוקירה לש תועונתב רתוי חתפתהל הצור יתייה .לייטס ידיילב רתוי רפתשהל הלוכי ינאש הנימאמ
טושפ ינא םימעפל .ילש גוזה ןב םע דוקירה ןמזב רשי וקב ראשיהל דומלל טושפ ,אוה קיחצמה רבדהו .בושח דואמ דואמ
"!יתוא ףירטמ טושפ הזו דוקירה לש ףיצרו דיחא וקב תראשנ אלו הזמ תאצוי

המרבו רהמ תחתפתמ ךתוא תוארל םיהדמ היהו .ךרדה תליחתב תייה םינש 8 ינפל ךתוא יתרכה קר רשאכ רכוז ינא"- יאחוי
"?עצקמתהלו רפתשהל םיניינועמ ויהש םיליחתמ םינדקרל הכירדמ רותב הצילממ תייה המ .דוקירב ההובג

הצילממ דואמ ינא םייטרפה םירועישה תא .םדקמו םרות דואמ הז .םייטרפ םירועיש רתויש המכ תחקל ,ןושאר רבד"- ידיא
דצה .רבג אוהש ךירדמ השיאו .השיא איהש הכירדמ חקי רבג רמולכ .ןימה ותואמ אלו ינשה ןימהמ םהש םיכירדממ תחקל
תונייוצמ הכרדה תוטלק הברה ןנשי ,ףסונ רבד .הילא וא וילא תיסחי דוקירב עונל םירומא רבג וא השיא דציכ עדוי דימת ינשה
,ןבומכו .םהינשל אימחי קר הז ,דוקירב וילא רסמתהל ,רבגה תא ליבוהל תוסנל אל הצילממ יתייה השיאל .ןהמ לגרתל ןתינש
"!בוט ליבומ אל רבגה םא םג .דוקירה ןמזב ךויחה לע דובעל יוצרו יאדכ .ךייחל

ויה אלש ןמזב תצפה ןתואש ךלש הכרדהה תוטלקל הסלסב םהלש תוחתפתהה תא םיבח ריכמ ינאש םישנא הברה"- יאחוי
"?ליחתה הז לכ דציכ .ןגוסמ הברה

תואצוהה הפוקת התואב . Salsaweb.com הסלסה רתא לש הלעפהל הפתוש יתייה ךרדה תליחתב ,עדוי התאש יפכ"- ידיא
לכ תא יתנגרא רבד לש ופוסב .יתמלטצה םהב תוטלקה לכמ דוקיר לש תויצאירוו תועונת ףוסאל יתלחתהו תוהובג ויה
16-כ ןנשיו ,יעוצקמ ןפואב תומלוצמ תוטלקה בור םויכ .רתאה לועפתל תואצוהה יוסיכ םשל יתצפה התוא תטלקל םיעטקה
".DVD לש טמרופב םויכ תוצפומ םג רשא ואדיווב הכרדה תוטלק

"?לארשיב דמללו רקבל בוש יעיגת יתמ .ץראב ךלש רוקיבה תא הבוטל םירכוז םישנא הברה"- יאחוי

ינא בורקבש הווקמ ינא .יתיא עיגהל זא תלוכי אל התאש לבח .לארשיב ילש רוקיבה תא הבוטל תרכוז דואמ ינא םג" - ידיא
".םשל עיגא ינאש ךכ לע עיבצמ לכהו ,לירפאב תליאב סרגנוקל וקאפ י"ע יתנמזוה ,עיגא

(דוקירמ העיצפ ללגב רבד לש ומוכיסב סרגנוק ותואל העיגה אל ידיא :הרעה)
 

.ןאכ וצחל ידיא לש ימשרה רתאל

ןורהא יאחוי חולשל ןתינ תובוגת

Copyright © 2001-2004 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM