ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

top 10 clubs


לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

2002 לירפאב 11-13 םיכיראתב תליאב ךרענש ןושארה ילארשיה הסלסה סרגנוק לש ידעלב רוקיס
ןורהא יאחוי לייטמה רודמ ךרוע תאמ

ןושארה ילארשיה הסלסה סרגנוק

שחרתה ובש ךיראת .11.4.2002 :אבה ךיראתה תא םכינפל ומשר ,םה רשאב םילארשיה הסלסה ירוכמ לכל
מ רתוי םע תליאב וכרדל אצי ןושארה ילארשיה הסלסה סרגנוק - ילארשיה הסלסה םלועב ירוטסיה עוריא
הסלסל רפסה יתבמ םיכירדמה בטימ םע דומילה תואנדסב ,תויוליעפב קלח ולטנו וב ופתתשהש שיא 1400
,םידוקירב םלוכ תא ומיהדהו סרגנוקל ועיגהש םלועב הנושארה הרושה ןמ הסלסה יכירדמ ןבומכו ,ץראהמ
.עיגהש להקה לכל םהלש םחה סחיבו תואנדסב

רשא ,ילארשיה הסלסה םלועב בושח דעצ ןאכ השענש ,םיאבה םירבדה תא בוט בוט ורכז אנאו ,קפס ןיא
יאבל םחה סחיה ,אליעל תנגרואמה הקפהב לחה .םינש דואמ הברה דועל ומתוח תא עיבטי חטבל
דועו ,דוע ךשמנ אל סרגנוקהש לבחש השגרהל םרגו םרז לכה טושפ ,ןולמהו םיתווצה לש לועפתה,סרגנוקה
,םיפתתשמה ברקב רציש טקפאהו ,יתועמשמ הכו ןושאר דעצ רובע ךא ,תונטק תולקת המכ ויה ,ןוכנ !דועו
שגרוה אלו טעמכ רבדה.

סרגנוקה םא ,יל ונימאתו !אבה סרגנוקב יוטיב ידיל ואוביו ועיגיש תועתפהה ויהי המ תוארל הכחמ רבכ ינא
סרגנוקהמ תוחפ אל הנהמ חטבלו רתוי בוט,רתוי לודג היהי קר אבה סרגנוקה ,הזכ ןפואב חילצה יחכונה
.ןושארה

יתב ןיב שחרתהש םחה הלועפה ףותיש אוה ןבומכ עוריאה תחלצהל תובר םרתש םיפסונה םירבדה דחא
,ללה םע הסלס םידקור ,טייגניטל ,ודנומ לד וניטל !םש ויה םלוכ טעמכ .ץראה יבחרמ הסלסל רפסה
ןולי ביני לש הסלסל רפסה תיבו סו'ג הד הטסייפ הל ,וידמ לא

תא דירוהל אלש לוכי יניא ,רתויב םיבשחנהו םילודגה םהמ ,םלועב םיסרגנוק המכו המכב היהש דחא רותב
סרגנוקש קפס ןיא .סרגנוקב עובשה ףוס ךלהמב יל התיהש הלודגה האנהה לע הקפהה תווצ ינפב עבוכה
אבה סרגנוקבו ,הפוריאבו ןוכיתה חרזמה רוזיאב םיבשחנה םיסרגנוקה דחא תויהל לדגי ילארשיה הסלסה
ןבומכו ,תועפוה רתוי הברה ,רוזיאהו הפוריא תוצרא לכמ ואוביו ועמשיש ולאכ םג ,םישנא רתוי הברה ויהי
.אבה סרגנוקל עיגהל םינינועמו החלצהה לע ועמש רבכש ימלוע םש ילעב םיכירדמ רתוי הברה

רתוי תצק םירואיתל רובענ אל המל ,ןאכ התשענש תיאסלס הירוטסיה תסיפ לע ידימ רתוי יתרברבש וישכעו
.סרגנוקה לש םיינועבצ

ןושארה םויה סרגנוקה יעוריא תחיתפו תליא ריעל העגה -

יתבשח יכ !?המלו !רקובב 7 העשמ דועו בר הכ ןמז יתעסנ אל ןמזמ .תליא דע העיסנ !תועש יצחו עברא
תיבב וטלקיו ועיגי סרגנוקה יאב 1400 לכש ןמזב עגרהלו םקמתהל ,תליאל תמדקומ העשב עיגהל יאדכש
16 כ ,עיגהל םיסובוטואה ולחה ,ןולמה תיב יבולב בשוי ידועב ,יתעתפהל .ןמז יד חקיש יתיפיצש רבד ,ןולמב
תביסמל הכירבב םינכומ ויה רבכו םירדחב וטלקנ (!)םללללוכ העשמ תוחפ ךות ,לבא ,ןימאהל אלו !רפסמב
!החיתפה

םילשורימ ,ביבא לתמ ,םורדהמ ,ןופצהמ !ועיגה םלוכו !ץראה יבחר לכמ הסלס ירוכמ -
ויה הבחרהו ןולמה תיב תכירבו ,סרגנוקה תריווא הטלתשה ןולמה תיב לכ לע ךיא תוארל היה םיהדמ
עיגהלו ןגראתהל םיכירצ רבכ הנהו .תורחואמה ברעה תועש דע וחנ אל טעמכש תודקורו םידקורב םיפצומ
.יזכרמה םלואל

לכ תא ףפאש הלועמ דנואס ,םוקמ לכב הרואת .םלוכ תא ליכהל קיפסמו !קנע טושפ היה יזכרמה םלואה
איה....ןוכנ) !םלואה לכ בחורל ךרואל תודקורהו םידקורה תבוטל החנוהש טקרפ תפצרו ,םלואה יבחר
םא םגש טקרפ תפצר היהת האבה םעפבש רמוא קר הז !!!לבא ,ברעה ףוס תארקל הקרפתה "תצק"
ןושארה קלחה רובע םלואה לכב וחנוה תואסכ (!זוזת איהש יוכיס היהי אל םישנא רתויו 2000 הילע וצפקי
הקיחצמ הסלס תורחת ,2002 וקיר וטרופב הסלסה סרגנוקמ םיפילק ,החיתפ ירבד ללכש ברעה לש
.ודנומ לד וניטל ינדקר לש םומיח תעפוהו ,ףוריטב

.ברעה ותואב םש הכרענש הסלסה תורחת היה ייחב יתיארש רתויב םיקיחצמה םירבדה דחא
ידימ םיעיפומש הסלסה ינדקר םתוא לכ תא םכל וניימד ןכבו ?םילאוש םתא הסלס תורחתב קיחצמ המ
תספות וזה העפותה תא יתיאר ןאכ קרש רמול חרכומ ינאו .וז םא וז וא הז םע הז םידקורו םינודעומב םעפ
הזה ףרוטמה ןויערה םע הלעש ימ הלע זא ,הצואת- ?ןימה ותואמ תוגוזל הסלס תורחת תושעל אל המל
םינדקר תוגוז רשע !הזה הזחמה היה תועמד דע קיחצמ המכ גשומ םכל ןיא .תונב םע תונבו םינב םע םינב
.תונב םע תונבו םינב םע םינב לכהו תוינשוח תוזזה סנייש ,תולפה ,תובכשה םיעצבמ המבה לע תוינדקרו
!הליגר הסלס תורחתב תולקב תורחתהל ולכיש תוגוז םש ויה ,ןוכנ וניבת


התיה אל רבכש דע ןולמה תיב ןודעומל וכישמהש !רקובה רוא טעמכ דע ....ם י ד ו ק י ר ....ןכמ רחאלו
תולוגמ תחא תא וויהש הסלסה תואנדס תא שי רחמ יכ ...ןושיל םלוכ תא ביכשהל ךירצ היהו הרירב
.סרגנוקה תחלצהל תיתועמשמ דואמ הרוצב תויארחא רתיה ןיבו תרתוכה


ינשה םויה יזכרמה תועפוהה ברעו דומיל תואנדס -

חתופ ,הטימל ץוחמ ימצע תא ררוג ,םייניעה תא חקופ ישוקב ינא !?הזה ארונה שערה הז המ !!!לזאזעל
לקוש רבכ ינאו ,ברקתמו ,ברקתמ טאל טאל שערה לגלגתמ םער ומכ .שערה רוקמ תא שפחמו תלדה תא
טושפו תונורדסמה לכב תרבוע הדאקוטב תקהל !םואתפ םילגתמ םה זא ...לבא...הסחמ סופתלו ץופקל םא
!םלוכ תא המיכשמ

...תואנדסל רמולכ !רפסה תיבל תכללו ,רקוב תחורא לוכאל ,םוקל ןמזה עיגה ,םידלי בוט

םינמזה חולו תואנדסה ןוגרא יפ לע .םיינשמ תומלוא המכבו םייזכרמ תומלוא ינשב וסרפתה תואנדסה
טושפ םישנא .ךכמ בטימה תא קיפהלו םינושה תונונגסהו תואנדסה יגוס לכב קלח תחקל ולכי םלוכ ,ןהלש
ויה !םישדח םירבד יתדמל ינא וליפא ,דומלל המ הברה םש היהו ,םישדח םירבד דומלל םיטוהל ויה
ידייל ,סנייש ,(N.Y) 2-ה לע ןונגסב תואנדס L.A ןונגסב תואנדס ,הדאורל תואנדס ,ינבוק ןונגסב תואנדס
.דועו לייטס

תא שבכ ןודנולמ וירמ רפוס .ל"וחמ םיחרואה םיכירדמה לש תואנדסה לע רפסל רבכו םידקהל בייח ינא ןאכ
רשפא יאש םדאכ דחוימב .םלוכל ולש םחה סחיה L.A ןונגס דומילל ולש הלקה הקינכטב סרגנוקה יאב לכ
6 ב הקירזל הכז אוה הבהא בורמש יתעמשש ךכ ידכ דע רקובה רוא דע םג ,ותציחמב תוהשל תוצרל אל
.הכירבה לש םיאופקה םימל רשייה םידגבה לכ םע רקובב
דע ,ברע לכ דוקרל קיספה אל אוה אנדס לכב שיא 200-300 תוחפל וליכהשו ,ריבעה אוהש תואנדסל רבעמ
דוקרל וליחתה םינב וליפא ,הקד לכ תופלחתמו תודקור ענ טרסב ולצא ורבע תונבה !םלוכ םע ברעה ףוס
רפוס...םלוכ לצא דהדהמ ולש םשה תא ברעה לכ ךרואל עומשל רשפא היה ולש אנדס לכ רחאל !ותיא
...וירמ רפוס...וירמ... רפוס...וירמ

רשא ןונגס ,תוגוזל 2-ה לע הסלס תואנדס םידמלמ ,םלוכ תא תוחפ אל ושבכ קרוי וינמ זגירדור ידאו ל'גנא
םהלש תידוחייה הקינכטהו םהלש דומילה תויורשפא ןווגמ .ץראב םג הצואת סופתל ליחתמ הנורחאל
2-ה ןונגס דומילל ףסונב .ץראב ודמלנ אל ןיידעש םישדח םירבד דומיל סרגנוקה יאבמ םיבר ינפב החתפ
הריבעה זגירדור ידאו 2-ה ןונגסב םינבל סנייש ריבעה "זאט'מ זאר" םג יורקה זגירדור ל'גנא ,תוגוזל
...ןאכ קיספא ינאש יאדכו ,וענענ ,וזיזהש תונבב םוקמ ספא דע תוסומע טושפ ויהש לייטס ידייל תואנדס
אנדסה ףוסב !רדחב הרוטרפמטה תא ןאכ יל הלעמ ,הלש אנדסב תוזז תונבה לכ תאו התוא ןיימדלש ינפמ
חטבש רבד ,הלודג הכ דומיל תתיכ הל התיה אל םלועמו תויה ,אלמה םלואה לכ םע המלטצה טושפ איה
!אבה סרגנוקל םיבר םיכירדמ דוע ךושמי

לש םינכודה לע ואבצו יבולל וצר אנדס לכ ירחאש םישנאה תורשע ודיעי ,תואנדסה לש הברה החלצהה לע
.םיכירדמה םמע ואיבהש דומילה תוטלק לכ תא ולסיח טושפו םיכירדמהו רפסה יתב

סוידר וידרה תשר לש "תידרפסב םלוח" ותינכותב לאומס הקיק לש וידרה תביסמ תא חכשנ אל ןבומכ
ביגהש להקה תא בהלשל קיספה אל טושפ הקיק .הכירבה ןמ תועש 3 ךלהמב הרדושש FM100
שמשה תחת וזזפ סרגנוקה יאב תואמ .תינכתה רודיש תרגסמב תוליעפלו הקיסומל הלודג תובהלתהב
יכירדמ רשאכ ,הכירבה רוזיאל ביבסמ הרתונ דועש עקרק תסיפ לכבו תוספרמב ,הכירבה ךותב ,הבחרב
.תינכתה רודיש לכ ךרואל םידוקירו םיקחשמ ,תורוש ידוקירב םתוא םיליעפמ רפסה יתב

לש יזכרמה עוריאל ןמזה עיגמ ,הזכ עוריאב חונל רשפא יאו תויה ,הרצרצק החונמ רחאל
.םידוקירהו תועפוהה ברע - סרגנוקה

טובצל םייניעה תא בוש ףשפשלו הזחה תא חפנל ,בוש ךייחל טושפו הלק אתחנתא תושעל ,בייח ינא ןאכ
הרוש התואב םידמועו םישייבמ אלש םינדקר לש וזכ המר ץראב ונל שיש ןימאהל טושפ ,ןימאהלו ימצע תא
.ל"וחב םיסרגנוק םתוא לכב יתיארש תובר תוקהל םע

?הנטק הירוטסיה תכיתח ןאכ התשענ יתנייצ רבכ

.םלואה לכ תא ודיערהש םייפכ תואיחמו תואושת להקהמ תוטחוס ,המבל וז רחא וזב ולע תוקהלה
ברה ןמזה ןבומכו ,םתיא ולע םישנאהש תונויערהו םיסקימה ,היפ לע ודקרו ונב םישנאהש היפרגוארכה
להקה תבוגתבו תועפוהב יוטיב ידיל אבו שגרוהש רבד ,םינדקרה ידי לע העפוה לוגרתו תנכהב עקשוהש
וא ,טושב םירבגב תופילצמ ןה רשאכ ודאסה ןונגסב תושובל תונב םע תועפוה ?םש ונל היה המ .תבהלנה
םיהות בגא ךרד םויה דע) ראומ להוא ךותב טהול סקס םיעצבמו םיטניו'גמ המבה לע םילטסמתמ םינדקר
דוקיר ,ילארשי ןוסק'ג לקימ ,תררוס תב םע דיסח לש העפוה םג התיהו (!םש שחרתה תמאב המ םלוכ
דוע ולעי האבה הנשש קפס ןיא !עיפוהל םגו המבל תולעל םוקל קשח ךל השוע קר הז .דועו יטסינמפ תונב
!רתוי ףא םיירוקמ תונויער םע תובר תועפוה

!םידוקיר דועו םידוקיר דועו ,םידוקיר !םיעוט טושפ םתא ,התע דע ופייעתה םלוכש םיבשוח םתא םאו
תא וכישמהו ,ןושיל וברס טושפ ברעה ותואב םישנא .התקהלו סוכלמ הלרפ לש היח העפוה ברעה ךלהמבו
.המייתסה הקיסומהש רחאל םג ברעה

ישילשה םויה סרגנוקה םויס לע לודגה יכבהו םויסה תביסמ תואנדס ךשמה -

!עגר ףא ספספל טושפ לבח .רקובב לגלגתמה הדאקוטבה שערל הייפיצב יתיכיח המ םושמ
ינשה םויל םישנא תואמ םע עיגמ רבכ הזופח רקוב תחורא ירחאו ,יתנגראתה ,יתמק רבכ ןמואמ לייח ומכ
.תואנדסה לש

!ןמזה לכ תוסומע ויה חטבל ןה ,הממיב תועש 24 תואנדס ויה םא םג !דומלל םיטוהל טושפ סרגנוקה יאב לכ
תא תוזיזמ תונב וא סנייש םיעצבמ ,הזחה לע םיפפותמ םירבגב םינודעומב ולקתת םיבורקה םימיב םא
סרגנוקב תואנדסה תחאב ופתתשה ןהש דבל וניבת ,ינשוח טבמ תוחלושו ףוגה.

ורזחו תועפוהה ברעל ועיגתש דע בושו בוש וארק ,ינשה םויל הלעמל תצק ופדפדת טושפ ?ונל היה המ זא
סרגנוק לש תכשמנ היווח היה ןורחאה םויה ךכ םגו ,בותכלמ תובאוכ רבכ ילש תועבצאה יכ !בוש ןאכל
.הסלסה

?םתרזח ,הפי

תא ובזע אל םישנא .עוריאה לש תיגיגחה הריוואה הרמשנ סרגנוקה לש הנורחאה הקדהו ,ןורחאה עגרל דע
.הרזח םיסובוטואל תולעלו ןגראתהל םתוא רורגל םיבייח ויה רבכש דע םידוקירהו הקיסומה הכירבה

האלפנ הסלס תניצס ןאכ ונל שי ,סרגנוקל ועיגה אלש הלאו ויהש הלא לכ ןעמל ,ריכזהל בוש בייח ינא םויסל
תולגל ןאכל ועיגיו הילע ועמשי םלועה יבחרמ םיבר דועש ןימאמ ינא סרגנוקה תוכזבו ,לדגתו חתפתת קרש
בושח יכה ןבומכו םיקקפ ,הקיטילופ ,קטייה ,המיהדמ ץרא ,םיאלפנ םישנא ונל שי ,ןגאלבה לכ תורמל - יכ
!םיפסונ םיבר םיסרגנוקל םינגראמהו להקה תוכזב ךרדה תא ללוסש ןושאר הסלס סרגנוקו הסלסל הבהא

!אבה סרגנוקב תוארתהל זא

לייטמה רודמ ךרוע ןורהא יאחוי


סינודרק קילולו יקסנאיורט הנלי
ןהכה רימא - סקימ
12.05.02
,לבנע ,לכימ ,ילרוא - טייגניטל
רימא ,ןרוא ,יעור ,יטומ ,רמת
12.05.02
הנומ ,היאמ ,ןירול - ודאסלס
D.J Paco סקימ - רימתו רינ ,ויז
05.05.02
ביישמ הקיל'גנאו קובניול רינ
D.J Paco סקימ
30.05.02
עבש ראב וידמ לא הסלסל ס"יב
הגלוא ,תינד ,רוד ,לאירא ,קירא
22.05.02
בורבס (יקיקינוו) רימת
ונרומ D.J סקימ - ןוטיב לטילו
22.05.02
ודנומ לד וניטל תיגוצייה הקהלה
D.J Paco סקימ - הקיל'גנאו ביבא ,לגיס ,ןריל
13.06.02
,ןירול ,לגיס - תויטסינמפה
D.J Paco סקימ - הקיל'גנאו עטנ
06.06.02

Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM