ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

top 10 clubs


לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

ליחתמה דקורל ךירדמה
.לואשל תזעה אלו הסלס דומיל לע תעדל תיצרש המ לכ
קיווצ ילא רודמה ךרוע תאמ

.ףרטצהל םתטלחהו ,הסלסה ידקור תייסולכוא לע םינמנ אל םתא םא
:תואבה תולאשה תא (םירבחה תא וא) םכמצע תא ולאשתש ריבס

?לוכי דחא לכ ?השק הז ?הסלס דומלל ידכ תושעל ךירצ ינא המ
?םירומ אצומ ינא הפיא ?גוז תב יל אוצמל ךירצ ינא

םכל השעי אוה לבא ,םיכירדמו םינודעומ לש תומש וב ןיא םנמאש ,רצוקמ ךירדמ ונכה םכליבשב קוידב
.שפחל הפיאו םיכירצ םתא קוידב המ תעדל םכל רוזעיו ,םיגשומב רדס תצק

?דומלל לוכי ינא .תוגוז ידוקיר יתדקר אל םעפ ףא
.דומלל לוכי דחא לכ טעמכ
יפל דחי םידקור השיאהו רבגהש רמוא הזו יגוז דוקיר אוה הסלס ,רבד לש ופוסב יכ ,"טעמכ" רמוא ינא
ןוכנ זא .םכלש גוזה תב לע ובבחתת אלש חינהל ריבס ,בצקל בישקהל םיעדוי אל םתא םא .קיודמ בצק
.תונלבסבו הבושק ןזואב דייטצהל יוצר לבא ,םדקומ עדי םושו ,תונוכת םוש ךירצ אלש

?השק הז
:תעדל םכל יאדכש והשמ שי הפ
םירבד ראשו ,םיליגרת ,םיבוביס דומללו ךישמהל ,ךבוסמ אל שממ הז יסיסבה עדיה תא שוכרל
תא םינפהל ,וב דומעל ולכותש והשמ ןיידע לבא ,ןמז רתוי תצק חקול הז ,םידקורה ןיב םואית םישרודה
.רחא רופיס רבכ הז - ונממ תונהילו דוקירה
סרוקה ומכ םכל ראשית הסלסהש חינהל ריבס ,ךרד ירוציק םישפחמ םתא םא .קחשמה םש הז - הדמתה
שי םא ,וב שמתשהל ךיא םיעדוי קוידב אל םתאו םתיאר םעפש והשמ :תימצע הנגהב םתחקלש רצוקמה
ןמזב ולבסתש רמוא אל שממ הז .םימיאתמ םתאש הארנכ ,דוקרל בושו ,דוקרל ,ןמאתהל תונלבס םכל
.חוטב הז - לוגרתה םע האב דוקירהמ האנהה לבא ,ןומיאה

?םיליגרת הברה ךכ-לכ םיעדוי םה ךיא - אלפנ םידקורש םישנא יתיאר ,ןודעומב יתייה
.םייתנש וא הנש ינפל םכומכ ויה ,םבורב ,םתיארש םישנאה
,תמיוסמ הפוקת ודקרתש ירחא .תונוש תויצאירוב םמצע לע תורזוחש תוינבתמ יונב הסלסה דוקיר
דומלל ולכות םתואש ,םיבר םיליגרתב םכמצע תא רישעהל דאמ לק םכל היהי ,דוסיה תוינבת תא ועימטתו
.םכמצעב איצמהל וליפא וא ,םירבחמ ,טנרטניאה ךרד ,םימדקתמל םיסרוקב

?הרומ אצומ ינא הפיא זא
.םוקמ לכב
.הסלס ןודעומ ונשי ץראב רוזא לכב טעמכש וארת ,םינודעומה תמישרב "הנצסה" רודמב ולכתסת םא
תביסמ תליחת ינפל יצחו העשל העש ןיב ללכ ךרדב .תומר רפסמב דוקרל םידמלמ םינודעומה תיברמב
.שקובמה ןודעומה לש םוסרפ לכב וא רודמב אוצמל ולכות םיקיודמה םיטרפה תא .םידוקירה
.רפס-יתבל ךוישב םיכירדמה תומש תא אוצמל םג ולכות "הנצסה" רודמב
תושרהל םילוכיו תויטרפב דומלל םיבהוא םתא לבא ,םכל הארנש הסלסל רפס-תיב םתאצמ םא םג זא
.יטרפ רועישל ויכירדממ דחא תא םכל ןימזהל ולכות ,םכמצעל
איה ץראב הסלסל רפסה יתבב עדיה תמר .הגאד לא - יסיסבה דעצה בלש תא רבכ םתרבע םא םג
םא - הכרדהל םכתא ורישכי ףאו ,ועצקמתתש דע םכב וכמתי הסלסל רפסה יתב .הפוריאב תוהובגהמ
.םימיאתמ ואצמת

?גוז תב/ןב ילב ?אובל הככ םתס ,המ
.טלחהב
ךירדמהשכ ,יעבט ןפואב .גוז ינב אלל םיאב םידמולה בורו ,תולודג תוצובקב םידמלמ םינודעומה תיברמ
תב ילב וראשיתש חינהל השק ,דצב ודמעת אל םא .תוגוזל תקלחתמ הלודגה הצובקה ןומיאל ןמז הצקמ
.ותא דוקרל גוז ןב וא
םינבב האלמ היהת םיליחתמה תצובקש חינהל ריבס תיניטל הקיסומ ילילצל םתזז אל םלועמ םא םג זא
.םכומכ קוידב םילבלובמו םיכובנ תונבו

?ללכב הז המ ,הדאור דומלל יל יאדכש יל ורמא םהו םישנא יתלאש
?הסלס םידמולש ינפל הז תא דומלל רשפא םאהו

:הככ זא
תינבוקה הסלסה לש סיסבה דעצ .םלועהמ וזו ,הבוקמ וז ,הסלס לש םיגוס ינש שי ,הסג שממ הנחבאב
ילוא רשפא ,הנוש תצק בצקב םיעצבתמ תויצאירוהו םיבוביסה םגו ,"תיניטלה הסלס"המ תרחא תצק הארנ
."רזופמ"ו ישפוח רתויו ,יטנגלאו "ינולס" תוחפ דוקירה תינבוקה הסלסבש רמול
הסלסה לש תועונתה םה ,ולש תויסיסבה תועונתה .הבוקב אצמוהש בוחר דוקיר אוה "הדאור"ה
.לגעמבו ,תוגוז המכ דחי םידקור ,תחא תב לומ דחא ןב דוקרל םוקמבש קר - תינבוקה
.תוגוזב אל ,לגעמב רמולכ - הדאורה דוקיר ךרד תינבוקה הסלסה תא םידמלמ .ץראב רפסה יתב בורב
.תינבוקה הסלסה תודוסי תא וכרד ריבעהל רתוי חונו רתוי יביטקרטא הדאורה דוקירש הארנכ ?המל
בוביס לכ ירחאש קר .תינבוק הסלס םכלש גוזה תב םע דוקרל ולכות הכרדה תצק םע ,הדאור םתדמל םא
.גוז תב התוא לא הרזח ורבחתת טושפ ,גוז ינב ףילחהל םוקמב
תועדה הפ ?ץלמומ הז םאה .הז תא םישוע םישנא הברה .רשפא ?הסלס ינפלל הדאור דומלל רשפא םאה
ירחא קרו ,הסלסה לש יללכה בצקלו תוגוז דוקירל לגרתהל םדוק יאדכש םינעוטש הלאכ םנשי :תוקולח
רשי ולכותו ,ךרוצ םוש ןיאש םירמואה םירחא תמועל ,הדאור וא תינבוק הסלס דוקרל רובעל הפוקת
.לגעמב וא תוגוזב - הרוצ לכב תינבוקה הסלסה תא דומלל
ןודעומב ךירדמה תא לואשל ."הז תא םכל השוע" תורוצהמ הזיא תוארלו ביבסמ לכתסהל ?תושעל המ
םתא ןפוא לכב םאו (תיניטל הסלס םדוק םידמלמ רפסה-יתבמ לודג קלחב) .רפסה-תיב תשיג יהמ
הלאכ םיבר שי .הב החמתמש רפסה-תיב תא ושפח טושפ - תוטישהמ תחאב קר דקתמהל םיפידעמ
.הלאכו

?תיניטל הקיסומ לש םירחא םיגוס םג וא הסלס קר םידקור הסלס ןודעומב
(ידימ רתוי אוה הזה טעמה םג ודיגיש ולאכ ויהי) .טעמ יד לבא - םידקור
תורוש ידוקירו ,הגנרמ ,הסלס םינגנמ ,"הסלס תוביסמ" תוארקנש תוביסמה בורב ,ץראב ,יללכ ןפואב
.ליזרבמ רקיעב - םלועב םינוש תומוקממ
קלח .דועו ,תינאיבמולוק ,תינקירוטופ ,תינבוק :היתורוצ לכ לע הסלסל שדקומ ברעה לש עירכמה ובור
בצקמהו תינקינימודה הקילבופרב ורוקמש ביבחו לק דוקיר - הגנרמה דוקירל שדקומ רתוי הברה ןטק
הנה םיאבוימ םבורש .תורושה ידוקירל שדקומ ןטקה קלחהו - הסלסה לש הזמ תוחפ הברה ךבוסמ ולש
.הרוש לומ הרוש אלא תוגוזב םתוא םידקור אל ,םמש םהילע דיעמש ומכו יאליזרבה לבנרקהמ

?םלועב םירחא תומוקמב דוקרל לוכי ינא -ץראב הסלס יתדמל
.חרכהב אל
,תיקרוי-וינה הריפסל לגרתהל ךרטצת לשמל קרוי-וינב .ןודעומ הזיאב וליפאו ,הנידמ הזיאב יולת
ימ םע ץעייתה ,עסונ התאש ינפל :אוה ללכה .תינבוק הסלס עדתש יאדכ ימאימ לש םימייוסמ םיקלחבו
.וז הטישל ךמצע תא םיאתהל ידכ תושעל ךירצ התא המו ,םידקור הטיש הזיאב לאש .הזב ןיבמש

:םוכיסל
.תדבוכמו ההובג םהב המרה .הסלסל םיבר רפס יתבו ,םיכירדמ ןווגמ םנשי ץראב .ססהל המ ןיא
.הסלסה דוקיר לש םוסקה םלועל טוח הצק םכרד אוצמל לקו ,םתוא אוצמל לק
...ומצעב םכתא "באשי" רבכ דוקירה - םשל וכל טושפ

הצלמה םג ומכ רחא וא הזכ ךירדמ לע םכל ץילמהל לכוא אל תויביטקיבוא לע רומשל הסנמה רתאב בתוככ
ילא ונפת םא חמשא דוקירל רשקב תופסונ תולאש םכל שי תאז לכב םא םלוא .דוקרל תכלל ןודעומ הזיאב
.םכל תונעל יתלוכי בטימכ השעא ינאו eli@salsa.org.il תבותכל

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM