ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

top 10 clubs


קיווצ ילא לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

ןושאר קלח - דוקירה לש הירוטסהה
קיווצ ילא רודמה ךרוע תאמ

.רבד תישאר
?ןדקרל - דקורש דחא םתסמ ךופהל ידכ תושעל ךירצ ינא המ :ומצע תא דבכמש בוט ןדקר לכ לאשת
".הקיסומה תא ןיבהל םג ךירצ התא הזל ףסונב לבא .בצק ךירצ לכה ינפל" ,ךל הנעי אוהש ריבס "הארת"
:עדוי קיתו דקור לכ לבא .רזומ עמשנ ילוא הז דוקרל ליחתה וישכע קרש ימל
...הפשה תא ,תוברתה תא ,הנבמה תא ,בצקמה תא .הקיסומה תא ןיבהל הז בוט דוקרל

.יניטלה דוקירה לש תוחתפתהה תא גלזמה הצק לע רוקסל הסנא ינא םיאבה םירמאמה תרדסב
דוקירה ותואש הרק ךיא ,םיריכמ םתאש ינולסה דוקירל יטבש יאקירפא דוקירמ הסלסה דוקיר ךפה דציכ
.דוקירה תועונתו םיבצקמה ןיב המאתהה לע תצק םגו ,הנידמל הנידממ ירמגל הנתשמ

.הטמל תמסרפתמה ראודה תביתל םינוקיתו תורעה לבקל חמשא

.ןושאר קלח
יניטלה דוקירה לש ושרוש יכ םימיכסמ םלוכ ךא .הסלסה דוקיר לש קיודמה רוקמה לע םיבר םיחוכיו םנשי
.יאקירפאה רולקלופב ןומט

םיאלמו (לשמל 6/8) תיברעמה ןזואל םירכומ םניאש םיבצקמב תנגונמ תירוקמה תיאקירפאה הקיסומה
אלמו ,דאמ ריהמ ,אוה םג יאקירפאה דוקירה .םיינצפוקו םיססותל םתוא תוכפוהש (תופוקניס) "תוקספה"ב
.תוצרפתמו תומזגומ םיינתומ תועונת

ללכ-ךרדב ןגונמה סיסב בצקמ ,(Clave) "הוואלק"ה אוה תיאקירפאה הקיסומב םיטלובה םינייפאמה דחא
תרזגנש תיניטלה םידוקירה תצובק .דחאכ םידקורלו םינגנל ךרד הרומכ שמשמו ,םינטק םיצע יריזג ינש לע
תא קר אל ביתכמ "הוואלק"ה בורל ןכש ,"הוואלק" יססובמ םידוקיר Clave base dances ןכל הנוכמ הנממ
.דוקירה תרוצ תא םג אלא בצקה

.םדאה לש וייחב םינוש םימוחת לע םיארחאה םילא לש ןווגמל הליפתכ דוקירה שמיש יאקירפאה רולקלופב
םילא םייתאממ הלעמלל הליפת-יבצקמ תורמשמה ,תויאשח תותיכ - "סולויבק" הבוקב תומייק םויה דע
.םינוש

םיטבש ראשו "וגנק"ה "וטנב"ה "הברוי"ה ינבב םייביראקה םייאה ואלמתה ,תודבעה תעפות תוטשפתה םע
.םהלש תוברתהו רולקלופה תא םמיע ואיבהש ,הקירפא ברעממ

ומכ המיחל תונמואב רתסומ קוסיע לשמל ומכ .םישדח םידיקפת ןווגמ יבשב לביק יאקירפאה דוקירה
.הבמורה ומכ - יכוניח רסמ תלעב הגצה וא ,הראופקה

תוגהנתהל הליהקבש םיריעצה ךוניח :לופכ רסמ םיתעל הריבעמה ,תינשוח המימוטנפ ןיעמ איה הבמורה
תא ןיבהל ביטינ .םירגובמל רתוי ינימ יפוא לעב רסמ תרבעהו ,תיאקירפאה הליהקה תרוסמ יפ לע ,התואנ
:"ובמי"ה דוקיר - "הבמור"ה לש תורוצה דחא אוהש ינשוח דוקירב ןנובתנ םא רבדה

םע "ליחתהל" הסנמש ןודא לע רופיס ,ןבומכ המימוטנפב ,רפסמה "ובמי" לש גוס אוה , "הליל" דוקירה
:ךרעב הארנ הז הככו ."הליל" המשש ולש הרוחשה החפשה

.ינוטונומ בצקב ותוא הוולמו תפרטצמ םיפות לש הלהקמ .ולש םיצעה ירזג ינש לע שיקהל ליחתמ "חצנמ"ה
תא הזיזמ תינמז-ובו ,בצקה יפל (...ףוגה לכ תא לבא) ףוגה תא זיזהל תינדקר הליחתמ הבחרה תניפב
.הפצר האטאטמש תחא לש תועונתב םיידיה

תפפוכתמ תינדקרהשכ .הפצרה לא והשמ ליפמ ומצע תא השוע אוה דוקיר ידכ ךות .ןדקר סנכנ הבחרה לא
...ןהב תועטל השקש ןבשי תועונת עצבמ אוהש ךות הילא דמציהל הסנמ אוה ,"רבדה" תא םירהל סומינב
.הילעמ ותוא תפדוהו תינדקרה המק ןורחאה עגרב

ןורחאה עגרב דימת לבא .המיכסמ טעמכ איהו ,בושו בוש הסנמו ,הביבסמ בבותסמ אוהו ,תפפוכתמ איה
תבחר לע םתוואת תא שממל ךרדב םהו התפתמ תינדקרהש הארנשכ ,ףוסבל .תחרובו תתשעתמ איה
.הילא ןדקרה תא תררוגו תרחא תינדקר תסנכנ ,םידוקירה

הלעבמ עונמל הסנמ הנבלה השאה :תילאינולוקה הבוקב תוחפשו םידבע ןיב םיסחיה תא קחשמ הזה דוקירה
לע דומעל החפישה תא ךנחל הסנמו ןודאה תא געלל םישל הסנמ םנמא אוה .ולש החפשה םע טטרלפל
.החפשל ןודאה ןיב תינימ יד םיסחי תכרעמ גיצמ תינמז וב ךא ,הלש

רוציקב וא "סנאד ירטנואק שילגנא" ארקנש תוגוז דוקיר הילגנאב ץופנ הרשע-עבשה האמב
םש דרפסל םשמו ,"סנאדארטנואק"ל היהנ םש ,תפרצב םידוקירה תובחרל דדנ דוקירה ,"סנאד-ירטנואק"
ינב לש םיבר תומוקמ יפוליחב ןייפאתהו ליבקמב תוגוז רפסמ ידי לע עצוב הז דוקיר ."הסנאדארטנוק"ל ךפה
.והנשמל דחא גוז ןיבו ,םמצע ןיבל םניב גוזה

ימואלה דוקירל היהנו "הסנאד"ל "הסנאדהרטנוק"ה ךפה .הבוק תא השגפ דרפסשכ ,הרשע הנומשה האמב
.השובכה הבוק לש

םידבעה ,הנכשה יטיאהב תואמצעה תמחלממ וטלמנש םידבעו םיאווח הבוקל ועיגה הרשע-עשתה האמב
.יברעמ תוחפל דוקירה תא הכפהש הפוקניס-הקספה ןימ - "וליווקניס"ב הסנאדה תא ולבת םיאקירפאה
.וגנטה תא הדילוה הסנאדה לש הלאה םייניבה תורוצמ תחא

האמה ףוס דעו ,"הסנאד"ה ךות לא ,תינשוח המימוטנפ רומאכ היהש "הבמור"ה דוקיר גזמתה ,ןמז ותואב
."ןוסנאד"ה - רתוי ינטנופסו לילק ,יסקס דוקירב דבוכמהו ימשרה הסנאדה ףלחוה הרשע-עשתה

הסרג תא ודקר םידבעהו םייניבה דמעמ .הבוק לש ססובמהו רישעה דמעמה ברקב רקיעב ץופנ ןוסנאדה
.יאה תא ואלמש םיאקירמאה םירייתה ברקב םג יראלופופ היה ןורחאה הז ."ןוס"ה תא ולש תנדועמ תוחפה

םג ויתובקעבו "ובממ"ל סיסבה תא הוויה ,תוילקיסומ תואצמה רפסמו חתופמ ןוימד תרזעב ,ןוסנאדה
."הסלס"ל

.אובי ךשמה

eli@salsa.org.il תבותכב ילאל תונפהל ןתינ תולאשו תובוגת תורעה

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM