ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

top 10 clubs


לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

"Breaking On 2" - ןהכ ןרק
קרוי-וינל המלש הנשל העסנו דחא םוי המק לארשיב רתויב תובוטה הסלסה תוכירדמו תוינדקרמ תחא
הקיסומה רודמ ךרועל תרפסמו הרזח איה וישכע םדקתהלו דומלל הפיאשה תובקעב
"םייתש" לע םצעב וא דחא לע דחא ישיא ןויארב קרוי-וינב הסלסה לע ןריב (Paco) ןנור

.לארשי תנידמ העדיש רתויב תובוטה הסלסה תוכירדמו תוינדקרמ תחאל ןיררוע אלל תבשחנ איה
ךרדו ןוויכ אלל םג םיתיעלו תלבגומ לארשיב הסלסהש םישיגרמה ונתיאמ ולאל ןבומ יכ םא) ןפוד אצוי דעצב הטילחה הנש ינפל
הסלסה תדלומ קרוי-וינל עוסנל התיה וז ךרד ,םדקתהלו חתפתהל ךרדו שדח ןוויכ שפחל תכללו תואלקפה תא זוראל (םדקתהל
ונילא האיבמו הרזח איה וישכע .םלועב רתויב בוטה םוקמבו ןושאר רוקממ הסלסה תא שיגרהלו דובעל ,דומלל ,תויחל תיתימאה
."םייתש" לע םצעב וא דחא לע דחא "לייטס קרוי-וינ" הסלסה תא לארשיב הנושארה םעפב

הסלסה תורחתב ןושארה םוקמב היכז אוצמל ןתינ הלש דרוקרב לבא 26 תב קר ןהכ ןרק
טלב 4 ליגמ תדקור ,דבלב הסלס דוקיר ישדוח הנומש רחאל הגשוהש היכז ,תיצראה
הדמילו העיפוה ,הדקר םינשה ךלהמב .םיינולס םידוקיר 16 ליגמו ינרדומ לוחמו יסאלק
עודיכ .לארשיב םיליבומהו םיבשחנה רפסה יתבבו ץראה לכב םיינולס םידוקיר רקיעב
.הבמסהו ה'צ ה'צ ה'צה ,ובממה ןוגכ םייניטלה םידוקירה ונה םיינולסה םידוקירהמ קלח
.תיניטלה הקיסומל הברה התכישממ םג העפשוהש תדחוימ הבהא ןרק החתיפ ולא םידוקירל
וכשמש םישישה תונש ידוקיר ויה הפוקת התואב טיהלה אבצהמ הררחתשהש רחאל
הנויסינ תוכזב דואמ רהמ הכפה ןרק .דחאכ םירגובמו םיריעצ לש לודג להק םהילא
ברע ותואב .לאימרכב תולוחמה לביטספב הכירדה ףאו תשקובמ הכירדמל הנורשכו
םמיע םירבח .הסלסכ הריכה םימילש הקיסומה תא הנושארל העמש לאימרכב ירוטסיה
עגרמש" תרפסמ ןרק .סוקופה ןודעומל עיגהל התוא וענכיש םישישה תונש ידוקירב הדקר
םידוקירה םלועל תותלדה ורגסנו הסלסה םלועל תותלדה וחתפנ ,סוקופה תותלד וחתפנש
םינוכנה םירותפכה לכ לע תצחול" ,הפיסומ איה ,הקיסומהש יתשגרה "הריכהש םדוקה
.תאזה הקיסומה ילילצל תמלשומה הרוצב דוקירב ימצע תא אטבל תלגוסמ ינאשו
,תוישנ לש תמלשומ השוחת איה הקינעמ הקיסומכו דוקירכ הסלסהש השוחתה
."תויטנגלאו תוינשוח


דמלל ולחהש ץראב םינושארה ןיב התיהו הנושארה הרושהמ הכירדמל ןרק הכפה הסלסל הפשחנ זאמ םינשה ךלהמב
םויכ שבוכה ןונגסל הפשחנ וכלהמב ב"הראב לויט תוכזב תאזו רכומו ירלופופל ךפה ןונגסההש ינפל הברה L.A ןונגסב הסלס
ןומיאו הייפצ לש תועש לע תועשו םיכירדמה בטימ לש תוטלק תשיכרב העיקשה הכרדכ ןרק .לארשי לש הסלסה ינודעומ תא
.םיינולסה םידוקירל "לייטס L.A" ה ןונגס ןיב םיפפוחה םיטנמלאה םה םיברש הדבועבו הנויסינב שומיש ךות

להקהש הדבועה הפיסוה ,לארשיב הז תא תושעל תלוכיה רסוחב הלקתנ םדקתהלו דומלל הכותב הרעבש השגרהה םלוא
היוורה תשגרההו תינדקרכו הכירדמכ חתפתהל ןוצרה .דחוימב בהלתה אלו "ואוש"ל תדעוימה הסלסכ אבוימה ןונגסב האר
הדקר ,הדמל הב המלש הנשל קרוי-וינל העסנ ןרקו הז ןויארל ונשגפנ וניגב השעמל התוא איבה לארשיב רגתאה תרסח
.תיביטמיטלואה הסלסה ריעב הייחו

לכו הכורא הפוקתל דבל הרז ץראל םיעסונו םירבחו החפשמ ,ץראה תא םיבזועש םיטילחמו דחא רקוב םימק ךיא" - Paco
? "הקיסומו דוקיר ליבשב הז

שפחל תאצלו לכה בוזעלו םוקל םיישפנ תוחוכו הזועת ןומה תשרדנ ,השעמל .ץמואה תא יתבאש ןכיהמ תעדוי אל ינא" - ןרק
.עקרקה לע םיילגרה םעו בשוחמ ללכ ךרדב אוהש ילש יפואל דוגינב הזשכ דחוימבו .םייחב רבד לכל ןוכנ הזו השדח ךרד
."הרטמה תא גישהל ךרדב ששחו דחפ לכ תקחומ םוחתב םדקתהל היציבמאהו דומלל ילש הקושתהש יתשגרה לבא

הסלסה יקיתוומ םיברל ומרגש תושוחת ,הז עגרב ןויארה תא םיארוקה םכל םג יאדוובו םיברל תורכומה תושוחת תראתמ ןרק
ונייעמ רקיעו ליבומה היה ינבוקה דוקירה ןונגס הפוקת התואבש הדבועה .םינושה םינודעומהמ םהילגר תא רידהל לארשיב
ןאכש השוחתה תא הלצא וקזיח קר דוקירהמ ישיאה ןונגסהו יפויה ןדבואו ליגרת דועו היצאירו דוע דומלל היה להקה לש
.רחא םוקמב תאצמנ ןכ תושעל הדיחיה ךרדהו ,תירשפא יתלבו טעמכו תלבגומ חתפתהלו דומלל תלוכיה םויהל ןוכנ ץראב

הקיסומלו ינבוקה ןונגסל הכישמ תשגרה אל םאה ,דוקירהו הקיסומה תא ןושאר רוקממ תיווחו הבוקב תייה תא לבא" - Paco
? "הבוקב םתוא תיארש יפכ תינבוקה

הקיסומל רושקה לכב ילש תוחתפתהה לכב ךרד ןבא דבעידבו הביהלמו הרפמ ,המצע ינפב היווח היה הבוקב לויטה" - ןרק
יתבהא דואמ .הקיסומב בחרנ עדיו יטרואית עדי םג דוקירל הבהאהו ןורשיכל רבעמ היהי םינדקרלש בושח יתניחבמ .דוקירלו
היה םינפב םינפב לבא ,הבוקב היהו רקיבש ימ לכל הרז הניא יאדוובש השוחת ,רתוי וליפא יתבהא יתרזחשכו הקיסומה תא
."יעוצקמהו ןידעה ,יטנגלאה דוקירל רוביחה יל רסח

הנושארה םעפה התיה תאז .וקיר וטרופב לודגה הסלסה סרגנוקב ףתתשהלו רובעל קרוי-וינל ךרדב תקפסה" - Paco
? "םלועב תאזה המרבו הז גוסמ סרגנוקל תפשחנש ךלש

יכה דחא םוקמב תוארל הייהת רתויב הבוטה ךרדהש יתבשח ,תודמלתההו היווחה תלחתה רותב סרגנוקל יתעסנ ,ןכ" - ןרק
."דוקירהו דומילה תיווח תא ליחתהל ךכו םלועה לכמ םיכירדמה בטימ תא יעוצקמ


זגירדור ל'גנא םע

הילגנ יזו'ג םע

ימוקמ ןדקר םע

הזה ץחלה לכבו םייח ,הדובע ,הריד אוצמל םיליחתמ ךיא ,קרוי-וינל דבל העיגמ אבס רפכ בוט תיבמ הבוט הדלי זא" - Paco
? "הסלסה איהש תעגה המשל תירקיעה הרטמה לע דובעל ליחתהל םג

תונורחא תועידי ןותיע םינוק זאו תוקד המכל הירטסיהל םיסנכנ ,הרז הפש ,דחא ףא םיריכמ אל ,ץיחלמ דואמ" - ןרק
ףדור םויו העש תפדור העש .םילארשי לש םיילענ תונחב דובעל םיליחתמ תרחמל םויו םישורד רודמ םיחתופ ,תירבעב
טאלו תושדח תויורבח תריציו תרחא הדובעל רבעמ ,רתוי הבוט הריד תאיצמל תחתפנ ךרדה םכרדש םישנא דוע םיריכמ םוי
."הציחלמו הדיחפמ תוחפ הברה רבכו הרז ךכ לכ אל רבכ איהש ץראב םישדח םייח לש םתישארב שיגרהל םיליחתמ טאל

? "דומלל הצור תא םהבו םתיאש רפס יתבו םיכירדמ לע תעדי ,תעמש ,תרכה ץראהמ תאציש ינפל" - Paco

הקיסומה םוחתב דחוימב תיסיסב התיה םויהל האוושהב הסלסה םלועב ימ אוה ימו תומשל רושקה לכב ילש העידיה" - ןרק
וריכה וא תומשל ופשחנש ץראב םידדובל טרפש הטושפ הביסמ תאזו םיליבומה םיכירדמה תומשל רושקה לכב תצק םגו
ףא טעמכ הנש ינפל יכ קיחצמ הז .םיעדוי םניא םיבר ןיידעו עדוי אל לארשיב דחא ףא טעמכ ימ אוה ימ תרחא וא וזכ ךרדב
ומרג ץראל "לייטס L.A" ה ןונגס תרידחו טנרטניאהש קפס ןיא .םיעדוי םלוכ טעמכ םויהו זקסאו ינו'ג הז ימ עדי אל דחא
אל לבא םיכירדמ רפסמ לע יתעדיו יתרכה .בצמה היה ךכ אל יתנייצש יפכ הנשמ תוחפ ינפל לבא הזה םוחתב םג הכפהמל
םישנא לש םתציחמב הייהש הקיפסמ ,וקיר וטרופב התיה הנושארה הפישחה .דומלל יאדכ יכה ימ לצאו בוט יכה ימ יתעדי
לע םידמועו ימ אוה ימ םילידבמ דואמ רהמו הזה םרזה ףחסל ךתוא סינכהל ידכב הסלסה תוברת ביבס םיבבוס םהייח לכש
."ךירדמו ךירדמ ןיב םינושה םילדבההו תויוקדה

םרגש הז היה אוה הרואכלש "לייטס L.A" ה תמועל "לייטס קרוי-וינ"ל הנושארל הפשחנו העיגהש ימכ השעמל זא" - Paco
? "המ תובקעב התיה סל'גנא סולב אלו קרוי-וינב דומלל תכלל לש תירוקמה הטלחהה דומללו םדקתהל תוסנל תוצרל ךל

רוקמ ,ןושאר רוקממ הסלסה תא שיגרהלו תויחל ןוצרל רושק הזמ הברה קרוי-וינב דומלל תכלל היה ןונכיתה שארמ - ןרק
.םימוד וארנ "לייטס קרוי-וינ" הו "לייטס L.A" ה ןונגס יליבשב הפוקת התואב .יטנתוא
יתסנכנו קרוי-וינל יתעגהשכ קרו .םימוד יל וארנ םה תוהמב לבא "םייתש" ה לע ינשה וליאו "דחא" ה לע דקרנ ןושארה ןוכנ
לודגה םולחה ףסונב .רתוי השקו ידוחיי "לייטס קרוי-וינ" ה המכ דעו םינוש םה המכ דע יתיליג ימוקמה הסלסה םלוע ךותל
."זרוט ידא" לש וידוטסה אוה םלוכ לעמו ןושאר אצמנש הזכ יתיליגש םשהו םוחתב ליבומה וידוטסב דומללו עיגהל היה ילש


ידי לע בשחנש וקיר וטרופ דילי .וייוניכ םג ךכו ובממה ךלמל בשחנ "זרוט ידא"
דחאכו קרוי-וינ לש הסלסה תנצסב ולדגש רתויב םיבוטה םינדקרה דחאכ םיבר
.דוקירכ הסלסה תוחתפתהל םלועב רתויב םילודגה העפשהה ילעבמ
הקהל םלועב רתויב תובוטה הסלסה תוקהלמ תחא תא םיקה םינשה ךלהמב
םיברו "הטנאופ וטיט" ןוגכ הסלסה ינמוא בטימ לש םהיתועפוה תא התווילש
דומילב םיליבומה דחאל "זרוט ידא" לש וידוטסה בשחנ הנש 20 כ הזמ .םירחא
.ובממה דוקיר לע ובורב תתשומה ןונגס "לייטס קרוי-וינ" ה ןונגיס


תא הריבסמו האור תא תונונגסה ינש לש קמועל דומילו תועצקמתה לש הנש ירחא םויה דציכ ונל יריבסת זא" - Paco
? "רתוי השקהו בכרומה בוטה ןונגסל "לייטס קרוי-וינ" ה תא ךתעדל םג םיכפוהש םייתוהמה םילדבהה

קרוי-וינב ןונגסה "םייתש" ה לע דוקירה תונורחאה םינשב סנכנ סל'גנא סולבש תורמל ,בצקה הנושארו שארב" - ןרק
דוקיר תונונגיס םה ינבוקה ןונגיסל דוגינב תונונגסה ינש .תויצאירוהו תועונתה לע העפשהה םג ךכו ובממה לע ובורב תתשומ
ומכו יסקסו ישנ יוטיב ,ימצע יוטיבל תורשפאו םוקמ תלבקמ השיאה תונונגסה ינשב ."ואוש" לש םיטנמלא ןומה םע םיינתוואר
.ליבומכ קר אלו ומצע לשמ יתעונת יוטיב םייק רבגל םג ןכ
"טיב"ה לע םיעצבתמ תויצאירווהו םיטנמלאהמ םיבר "Breaking On 2" תארקנש הקינכט לע יונב "לייטס קרוי-וינ"ה ...לבא
ףדור בוביסש איה הנווכה ,םרוז רתוי הברה דוקירה "לייטס L.A"ב .ריהמו דח ןפואב םיגצומ םיטנמלאה בור רשאכ ינשה
,םידייה ,ףוגה תועונתל יוטיב ונשי ףסונב .תוריצע הברה תומייק קרוי-וינמ ןונגסב וליאו טנמלא ירחא טנמלא ירחא בוביס
"לייטס קרוי-וינ" דוקרל ידכב .קרוי-וינב הרוקמ ךא "לייטס L.A"ל םג םנמוא הרדחש העפות םיילגרה תדובעו שארה ,ןגאה
תוהזל לק רתוי הברה יעבט ןפואב רשאכ הקיסומל תוריצעהו םידעצה לש המאתהו הקיסומה תעימשל המוצע תובישח תמייק
."םייתש"ה לע רשאמ "דחא"ה לע דוקרלו

? "תדמל קוידב המו עובשב םימעפ המכו תועש המכ ,ךומכ דומלל הצורש ימ לש םויה רדס תא יל יראת" - Paco

הלחתההמ דוקירה תודוסי תא דומלל ידכב םיליחתמ ירועישב ליחתהל ,ילש ינשה תיבל ךפה "זרוט ידא" לש וידוטסה" - ןרק
הייפצו םיבוביס תקינכט ,הקינכט ,סנייש ,תוגוזל תויצאירוו ,לייטס ידייל ,ןוגכ עיצמ וידוטסהש םירועישה יגוס לכב ףתתשהלו
תא תעצבמ ימצע תא הטילקמו התיבה תרזוח יתייה .םינומיא ,םינומיא ,םינומיא רקיעבו םילועמה םיכירדמבו םינדקרב הבורמ
םינושה םינודעומל האיצילש ןבומכ .ףוס ילב תנמאתמו תוטלקב הפוצו תרזוחו הפוצו חכשא אלש ידכב םוי ותואב יתדמלש המ
שי דציכ יתדמל .יתלגריתש המ לכ תא תוסנל ךרדהו ןומיאל המלשהה םה יתיארש רתויב םיבוטה םינדקרה םע דוקירו הייפצ
".ןוויכ לכמ יתוא ופיקהש תונעוצקמהו הריוואהמ רתויש המכ גופסל יתיסינו ןונגסה תא הכירדמכ דמלל

השגרהה דציכו ךתעדל הנתשה המ ,תימוקמה הסלסהמ הנש לש תורדעה תפוקת ירחא שדוח ינפל ץראל תעגה" - Paco
? "קרוי-וינב הנש ירחא לארשיב הסלסל רוזחל

תונונגסל ףשחהלו דומלל היציבמא םע םישדח םינדקר תוארל יתעתפוהו התלע דוקירה תמרש ןייצל החרכומ ינא - ןרק
שובלה ,דוקירה ילענ תובישח ןוגכ הנממ עמתשמש המ לכמ וזה תוברתל היצמיטיגלה הלדגש תולגל יתחמש .םינושו םישדח
תוושהל המ ןיא ןיידע לבא הקיסומל רושקה לכב םינודעומהמ קלחב הבוטל יוניש ונשי וליפא םישדח םירבדל תוחיתפהו
םיבלשב קר ונחנאו תוברתל ךופהת הסלסהש דע הכורא ךרד דוע ןאכ ונל שי .הביאכמו השק איה ץראב הסלסל הרזחהו
.רתוי יתימאו רתוי ןוכנ ןוויכ לבקל םיליחתמ ונחנא םויהש תבשוחו הווקמ ינא לבא םינושארה

"לייטס L.A"ו "לייטס ידייל" , "Breaking On 2" קרוי-וינ ןונגסב םייטרפ םירועיש תלבקל ןרקל תונפל ןתינ
.ןאכ וצחל ןרקל הינפל .ןופלט רפסמ ריאשהל אנ ,הלש ינורטקלאה ראודה תביתל הינפ תועצמאב


Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM