ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית


2002 רבמטפסב םסרופ

םתופתתשה תא וחיטבהש םיכירדמה דחאכ ומש תגצהב ראפתמ אלש םלועב סרגנוק ןיא
רכומה דחוימהו לודגה שיאל והשמ תושעל לארשיב ןאכ ונחלצה ףופצה םינמזה חול תורמלו
הסלסה סרגנוקב לירפאב ןאכ ףתתשהשכ לארשיב הסלסב בהאתה ךכ ידכ דע "וירמ רפוס" םשב
,רוקיבל עיגהו סיטרכ הנק אוה תליאב ףסונ עובש ףוס םייקתמש ול עדונ רשאכש ,ןושארה ילארשיה
.םכינפל אוה הנהו ישיא ןויארל ותוא שגפ קיווצ ילא

וירמ Super רפוס

:"וירמ רפוס" לע םתעדי אלש םירבד הרשע הנה
.ןוכיתה רפסה-תיבב לביק ללכב אוה "וירמ רפוס" יוניכה תא (1
.הרוחש הקיסומו פוה-פיה לש י'ג-יד (ראשה ןיב) היה אוה הסלסה תא הליג אוהש ינפל (2
.וליק 171 ולקשמ היה הסלס דוקרל ליחתה אוהשכ (3
...ןובשח תייארב ינשהו הקיטמתמב דחאה :םינושאר םיראת ינש ול שי (4
(!) הנומשו םירשע ןב היה רשאכ דוקירל הרומל ךפהנ אוה (5
.םישחנו םישיבכעמ תוומ דחפ דחופ אוה (6
."ןקי'צ-דיירפ-יקאטנק"ב דבע אוה הנש הרשע תחא ךשמב (7
.יולצ ףוע אוה וילע בוהאה לכאמה (8
.ולש אמא ...םע קלוח אוה ןודנולב ולש הרידה תא (9
התיה שובל ירמגל אוהשכ הכירב ךותל ותוא וכילשה הב הנושארה םעפה (10
.תליאב ילארשיה הסלסה סרגנוקב


יצחו שולש ךשמב רשקב התיא יתייהש הרוחב .דחא ץיקב היה הז"
Baracuba הסלסה ןודעומל ךלנש עיצה יתוא דדועל הצרש ילש םירבחה דחא .תוחנאל יתוא הבזע םינש
.ןודנול זכרמב

ילע הלכתסה איה .ןכש ונינע "?הא הפ םישדח םתא" .םוקמה תלעב ונילא השגנ ונסנכנש ירחא תוקד שמח
יתקפאתה לבא ,יתבשח "ךלש קסעה ללכב הז המ" ?"ןוכנ השיא םע היעב ךל שי ,התא" הרמאו תוכיראב
" לכה תא ךל הנשת הסלסה .ןוכנה םוקמל תעגה" ,םוקמה תלעב הרמא "רדסב הז" .ןכש יתינעו

,ןמז תצק חקל .עובשב םיימעפ םשל אובל יל םרגש המ ,הסלסה ירועיש לכל םניח הסינכ יתלביק הככו
רפסמ וירמ רפוס) "םייחה תא יל התניש תמאב הסלסה - המשגתה וזה המיסקמה השאה לש האובנה לבא
(הסלס ןודעומב ולש הנושארה םעפה לע

תודלי

.ודוה ןופצב הנטק ריע ,סארדאמב ינוניבה דמעמהמ החפשמל דלונ (Hazarika) הקיראזאה ויתמ וירמ
רשאכ ויבא םע ראשנ וירמ) ,וירוה ושרגתה עבש ליגב .תיב תרקע ומיאו ,הקיטואנוריוא סדנהמ היה ויבא
רפסמ "רהרוהמו יניצר דלי יתייה" .ידמ רהמ רגבתהל ריעצה וירמל ומרג ןישוריגה (?ןודנולל הרבע ומא
."םידומילו הדובעמ תבכרומ התיה ילש תודליה .ימצע תא ןממל ידכ יתדבע דאמ ריעצ ליגמ" וירמ
.דוקירה ךרד הברה ,הרסחה ותודלי תא םילשהל הסנמ אוה - ןעוט אוה ךכ - םויה דע

,סארדאמב ץופנ םש אוה וירמש ןוויכמ .ירוזיאה ןוכיתה רפסה-תיבל דחי ריעה ידלי לכ ולע ,ןמזה עיגהשכ
דחא לכל :תירוקמה םכרדב היעבה תא ורתפ םידימלתה .תחא התיכב "וירמ" העברא םמצע תא ואצמ
."וירמ רפוס"ל םייפתכה בחרו לודגה ויתמ-וירמ ךפה ךכו .ידוחיי יוניכ דמצוה םהמ

ןודנולל רבעמה

ריכהל הברס ןודנול תלשממ .ןודנולב ומיא םע ררוגתהל רבעו ודוה תא וירמ-רפוס בזע ,הרשע-עבש ליגב
-יקאטנק"ב דובעל וירמ ליחתה ותיחמל .תורגבה תוניחבל בוש דומלל ץלאנ אוהו ,ודוהב שכרש הלכשהב
עצוה תואבה םינשה הרשע-תחא ךשמב .תרמשמ יארחאכ ךכ-רחאו טושפ יאפוקכ הלחתהב "ןקי'צ דיירפ
לכ תושעל םיכסה - תויוביוחמו םיראת אנוש - וירמ ךא ,הרבחב ריכב להנמל תונמתהל תובר םימעפ ול
.דבלב תרמשמ-יארחא ארקהל ךישמייש דבלבו הדובע

וליפא דובעל יתדמל" .וירמ רפסמ "םישנא לש גוס לכ טעמכ םע רדתסהל יתוא הדמיל KFC ב הדובעה"
"םידימלת םע רדהנ רשקתמ ינאש הדבועב קלח הזל שי טלחהבש בשוח ינא .םירוכיש םע

ראות םייס אוה שמחו םירשע ןב ,ןוטסגניק תטיסרבינואל סנכהל ףוס ףוס וירמ חילצה םירשע ןב היהשכ
.ןובשח תייארב ןושאר ראותל םשרנ וירמ רפוס .דומלל ךישמהל - היה אבה דעצה ,הקיטמתמב ןושאר

וירמ רפוס - הלחתהב רפוס וילע שגפמה היתובקעבו הדירפה השחרתה םירפסמהו םיבושיחה ךותב םש יא
.הסלסה תא הליג

דוקרל ליחתמ וירמ רפוס

,ינולמג יתייה" ,וירמ-רפוס הדוותמ "הסלסה לש ןושארה דעצה תא דומלל ידכ יצחו שדוח יל חקל"
תבל םורגל הרוצ לכב יתיסינ :םימוחת ינשב יתטלבתה ןושארה עגרהמ לבא .וליק 170 כ יתלקשו ,יניצר
".ילש .תרחא היצאירו יתדלוה יתדמלש היצאירו לכמו ,בוט תואריהל דוקירל יגוז

העקשהה הלחה טאל טאל .תיבב ןמאתהו ךישמה רועיש לכ ירחא .עובשב םיימעפ דוקרל לחה וירמ רפוס
.ןייוצמ ליבומל ךפה אוה .םלתשהל ולש

יל עיצה דחא םוי .ילשמ תויצאירו תורשע יל ויה רבכו .ינבוקה ןונגסב ונלוכ ונדקר הלחתהב" :רפסמ וירמ
יתאב .יתינק זא ךחוגמ היה תמאב ריחמה . Salsa Brava םשב הקהל לש ואדיו תטלק לזומ ריחמב רבח
"םירוחהמ ואצי ילש םייניעהו ,ואדיוה תא יתלעפה ,התיבה

הבשנ וירמ ,דיל-ידאב-סורק ,תולפה ,תובכשה .יא.לא ןונגסב לקתנ וירמ-רפוסש הנושארה םעפה התיה וז
תויצאירוה לכ תא "םגרתל" ולחה םהו ,דוקירל וירבח לכ תא סניכ אוה .השדחה השיגה לש הימסקב
.יא-לא ןונגסב - רשי וקב תויצאירול תויבוביסה תוינבוקה

וטנורוטל עסונ וירמ רפוס

הריואה .ןמז קספ תחקל יאדכש וירמ בשח ,םידומיל לש םינש הנומש ירחא ,הנומשו םירשע ליגב
והשמ לע בשח אוה .דובעל ליחתהל קשח ול התשע אל ןובשחה יאור לש םידרשמב תאכדמהו תרגוסמה
.ףתתשהל טילחה וירמ-רפוס ,וטנורוטב ןושארה הסלסה סרגנוק לע והשימ ול רפיס ןמז ותואב .רחא

רבכ הפ דקור התא ,הארת" :תורישיב רמאו וירמל הנפ םינגראמה דחאשכ סרגנוקה םויס ינפל םוי הז היה
תנדס תא רחמ ריבעהל רומאש הרומה .ךלש דוקירה ןונגס תא בהוא ינא ,ךילע יתלכתסה .םימי המכ
"?ותוא ףילחהל לכותש בשוח התא ,עיגהל לכוי אל םימדקתמל םויסה

שדחה הרומה אוה ימ תוארל שיא ףלאכ וסנכתה דעוימה םויבו ,םייפנכ הל התשע העומשה ,םיכסה וירמ
.תושעל עדוי אוה המו

םישנאה לבא .הטיסרבינואב ןחבמ ףאב יתדער אלש ומכ יתדער .המב לע ילש הנושארה םעפה התיה וז"
הליבקמה התיכב .ןמזה לכ דודיע תואירק יל וקעצו ילש ןושארה רועישה הזש וניבה םה ,םימיסקמ ויה
ךשמב יתאצמהש תויצאירוה תא יתדמיל .רועישל ילא ופרטצה תונבה םג לבא - "לייטס ידיל" רועיש היה
"םסקומ היה להקה .ןודנולב ילש דוקירה תונש

.םסרופמ שיאל ךפהו ,המבהמ דרי ,רועישה תא םייס וירמ

וירמ Super רפוס

...רמול ךיא ,שיאה .םוקמל םוקממ ץצורתמו היגרנא אלמ אוה .הכירבה תפש לע וירמ רפוס םע בשוי ינא
.םלועה יבחרב תונידמ תורשעב הסלס ירועיש ריבעמש ימ ומכ גהנתמ אל
"?אוהשיתמ רגבתהל בשוח התא" ותוא לאוש ינא "דיגת"

עוצקמהש חמש דאמ ינא .תודלי יל התיה אל טעמכ ,תמאה ןעמל .השק תודלי יל התיה" .לבלבתמ אל אוה
רתוי דחא םוקמב דמלל ברסמ ינאש תוביסה תחא םג וז .יתרסחהש המ תא םילשהל יל רשפאמ יתרחבש
תחא םעפ קר דמלמ ינא ,םוצעה שוקיבה תורמל ןודנולב .תוביוחמל הסלסה תא ךופהל הצור אל ינא .םוימ
"םיניינעמ םישנא שגופו ,קחוצ ,חמש ,םלועב דמלל עסונ ינא ןמזה ראשב .עובשב

,רוע-םוחש וליפא ילוא ,יניטל רבג לש הנומת שארב הלוע ללכ ךרדב .ןדקר הלימה תא םירמואשכ" :ילא
הארמ לעב ביבח דודל םיפצמ אל .זוזל םילוכיש ונעדי אל וליפאש תומוקמ ףוגב זיזמו טלב ידעצב ענש
"...והשמ יבוד

ןדקרכ ימצע תא רידגמ אל ינא םצעב .ולוס עפומב עיפומ אלש דיחיה הסלסה ןמוא ינא .קדוצ התא" :וירמ
רתויב תכבוסמה היצאירוהש הככ ימצע תא םקמל ץמאמה ברימ תא עיקשמ ינא .דוקירל הרומכ אלא
, (צ.א ישיש םוי לש הסלסה תביסמב) לגעמב ,םש היה ילש יתימאה עפומה .הלקו הטושפ השעית
."תיתימא תינדקר תוארהל ,המר לכב ,הרוחב לכל םורגל יתחלצהשכ

"?ךילע בוהאה ןונגסה והמ ?דוקרל ץילממ התא ןונגס הזיאב" :ילא

.הקיסומה גוסל דוקירה ןונגס תא םיאתהל לדתשמ ינא .תונונגס לש בורע םצעב אוה ילש ןונגסה" :וירמ
הקיסומ ילילצל ,םייתש לע דוקרא ינא (צ.א .קרוי-וינ ןונגס) "םייתש לע" דוקרל םיאתמ יל עמשנ רישה םא
".ינבוק ןונגסב דוקרא ינא תינבוק

"?הקיסומל דוקירה לש המאתהה תא דמלל רשפא" :ילא

טושפ ךירצ .םיסנאוינה תא ןיבהלו ,תונונגסה ןיב ןיחבהל ךל השק ןגנל תדמל אל םא .רשפא יא" :וירמ
".בצקב רתוי הבוט השגרה ךל תתל םילוכי הקיסומל הבשקהו תונלבס הברה .בישקהל

,הארת" :הסלס-םגתפ הנממ תושעל הושש הרהצה ריואה ללחל ררחשמו ,ךרדנ וירמ ,בצק לע םירבדמשכ
עצבל לוכי ןדקרהש ,אוה ןדקרה ןיבו וניב לדבהה ,תויצאירוה יגוס לכ תא בוחרהמ םדא לכ דמלל לוכי ינא
"בצקה יפל ןתוא

"?וכרד תישארב רבכ בוט ןדקר ןחבאל רשפא" :ילא

הז ,להבהל אל לבא .רתוי רהמ םדקתי ,זא'ג לש וא טלב לש ,םדוק עקר םע הסלסל אבש ימש רורב" :וירמ
ןאל .התיבה םיכלוהשכ ליחתמ לדבהה ,רתוי וא תוחפ םיווש םלוכ רועישה ךשמב ,םצעב .רוגסל ןתינש רעפ
יא - "םינומיא ךירצ אל ינא וא ,"יעבט תדקור ינא" הזכ רבד ןיא .תוניצר המכבו דוקירה תא חקול התא
וא תויצאירו איצמהל תוסנל אלב רטסאמל ךופהל רשפא יאו ,ןמאתהל אלב הסלס ןדקרל ךפההל רשפא
".ךלשמ תויצאירו לש םיבוליש תוחפל

"?ןדקרכ תעפשוה יממ ,ךלש הארשהה יהמ" :ילא

,ומש תא רכוז אל ינאש ןודנולמ םיסקמו ןמש רוחב איה ילש הארשההש בותכת" :וירמ-רפוס
"Susana Montero תינודנולה הסלסה תינדקרו ,Salsa Brava תקהל

לוכי התא .אובתש תוגלפתהה ינפמ םישנאה תא תרהזה ,הביסמב תתנש רצקה םואנב" :ילא
"?רבודמ המב רתוי ריבסהל השקבב

המרהשכ לבא .תונונגסה לכ תא םידקור ןודעומ לכב טעמכ ,עגרכ .הלועו הלוע ץראב המרה .הארת" :וירמ
ןונגסה ידקורב ולזלזי יא.לא ןונגס וב ודקרייש ןודעומב .ןונגס לכל םידרפנ םינודעומ ויהי ,דוע הלעת
יופצ הזו ,םלועב הז הככ .םויה לש הטישב דקורש ימ רדתסיי אל "םייתש לע" וב ודקרייש ןודעומב ,ינבוקה
."ץראל םג עיגהל

"?היעבה תא רותפל ידכ תושעל המ שיו" :ילא

רבד ןיאש להקל ריבסהל ידכ אשונה תא הלעמ ינא .תוחתפתהה לש יעבט יד קלח הז .אל ירעצל" :וירמ
"הקיסומה גוסל םאתומ תויהל ךירצ ןונגס לכ .דוקיר תרוצ ףאב ללזל רוסא ."רתוי בוט ןונגס" הזכ

ךלשמ תויצאירו הברה יד תחתפ ,םלועה ביבס הסלס דמלמ התא .לכה תיצימ רבכש השגרה שי ,וירמ" :ילא
"?האלה ןאל (צ.א ומצעב וירמ איצמה תואנדסב דמלמ אוהש םירבדה בור תא)

ןונגסב והשמ .םירבגל גנילייטסב דקמתאש בשוח ינא .עדוי אל דוע ינא .הבוט הלאש תלאש" :וירמ
".םירבג לע בוט הארייש לבא "לייטס- ידיל"ה

?"לארשיב להקה תא האור התא ךיא :תענמנ יתלבהו העובקה הלאשלו" :ילא

ינאש זאמ לבא .וזה תחדינהו הנטקה ץראב הסלס שיש יתנמאה אל ,הפל יתעגהש דע .אל וא ןימאת" :וירמ
.תויעבטבו תולילקב גהנתהל לוכי ינא םכלצא .הפוריאב ומכ םיימשר אל הפ םישנאה .הנהנ שממ ינא הפ
קר ינא לבא ,ביגמ ינא ךיא תוארל וצר ,ידגב אולמב הכירבל יתוא וכילשה ,לשמל ,תליאב הסלסה סרגנוקב
".םידגב ףילחהל יתכלהו יתקחצ

דדועמ אוה תוקד יתש ידמ יכ .וזה השדחה תילארשיה האצמהב הארנכ וירמ בהאתה םוי ותוא זאמ ,בגא)
(הכירבה חטשל שובל סנכהל זעמ קרש ימ לכ םימל ךילשהל ביבא תא תוינלוקב

םילימ המכ יתדמל וליפאו ,ריואה גזמ תא בהוא ינא םג ,הפוריאמ ןאכל אבש ימ לכ ומכ :ךישממ וירמ
"...היפפי תא ,הלאי ,תיס-וכ ,םיידש (תצק םגמגל ליחתמו תירבעל רבוע וירמ) :עמשת הנה תירבעב

הלבוהה תטיש לע םיססובמש "םיפיט" המכ יל חסנל ,רתאה יארוק תבוטל וירמ-רפוסמ שקבמ ינא םויסל
הסלסה ירוממ דחא לש תודוס המכ םכל הנה זא .הצרתה ףוסב לבא ןויערה תא בהא אל אוה .ולש תידוחיה
:םלועב םיבוטה

.בוט תוארהל הרוחבל םורגל איה תירקיעה הדובעה .חילצי אל השעתש רבד םוש ,ער םויב ךלש גוזה תבשכ *

.תוכבוסמ תויצאירו הבר תולקב עצבל לכות ךירצש ומכ ךמצע תא םקמת םא . םוקימה אוה הלבוהה לש ירקיעה דוסה *

.תחא די ררחשל ץילממ ינא ,רבגה ידיב ןמזה לכ תוזוחא השיאה לש םיידיה יתש הב ,תינבוקה הטישל דוגינב *
.החונו הלק הלבוהה תא השוע הז

תויצאירוה תא ךלש גוזה תב לע הסנ .טאל לחתה .רועיש ותוא תא ךתיא ודמל תונבה לכ אל :רוכז ןודעומל סנכנ התאשכ *
.תוכבוסמל רבוע התאש ינפל תוטושפה

.םיידי יתשב שארל לעמ הרוחבה תא בבוסל הסנת לא ?ךומנ רוחב התא .ךלש תולוכיל תויצאירוה תא םאתה *
."בוט ךילע תיארנ" ןהמ המ קודב תופי תויצאירו הברה שי

.ךלשמ תויצאירו חתפל הסנ ,שדחל הסנ ,תדמלש המב רוצעת לא .הדובעה הליחתמ רועישה םייתסמשכ *


קיווצ ילאל חולשל ןתינ תובוגת

Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM