ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

top 10 clubs


לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

םידוקירה תבחר לש היגולוכיספהו היפרגואיגה

קיווצ ילא - הכירעו םוגרת

:המדקה

ומצעל ארוקש קיתו יקרוי-וינ ןדקר ותוא בתכ ,טנרטניאב טוטיש לש ךורא הלילב יתאצמ הזה רמאמה תא
.ונילא םג אילפהל םיאתמ לבא ,קרוי-וינ לש םידוקירה תובחר לע רבדמ אוה ,"הסלס רוטקוד"

,(...ארונ ךורא אוה רוקמב) ותוא יתרציקו יתדביע ,יתמגרית םנמא .בל-הבוש ןונגסב בותכ רמאמה
.םירבדה חור לע רומשל יתחלצהש בשוח ינא לבא

ילש םינושארה םימיב רכזנ ינאשכ , תמאה ןעמל .תורושה ןיב "ומצע תא אצמי" םיארוקהמ קלחש חוטב ינא
...םדוק םינש המכ הזה רמאמה תא יתארק אלש רעטצמ תצק ינא ,הסלסה ינודעומב

.ילא םכלש

םידוקירה תבחר לש היגולוכיספהו היפרגואיגה


"דוקרל קשחה תא יל ואיצוה"

לע וא ,להקב ,וב םיאצמנ םיניוצמ םינדקרש הסלס ןודעומב תויהל םיבהוא אלש םישנא ריכהל םכל אצי
?םידוקירה תבחר

םיליחתמ םיחמומהשכ רשי דוקרל םיקיספמש הלאכ שי . םיכובנ םה ,םיגוסנ םה , םימיואמ םישיגרמ םה
וליפא ,רדוק חור-בצמב וא ,םיתוחנ םישיגרמ ,םיקקותשמ ,םיפוצ םש םידמוע קר םה .םהלש "ואוש"ה תא
.ברעב "םיבוביס" קיפסמ גישהל םיחילצמ אל םהש ךכ לע םירמרוממ

תנצסב םישדח ידש םישנא םתס וא , םיינוניב וא ,םיליחתמ םינדקר םה םירמרוממה םתוא ,םימעפל
םהש ,"םיבונס" תצק ,"הקילק" תצק ,"םיקיבד" תצק םה םיקיתוה םידקורהש םישיגרמ םה .ונלש הסלסה
.םייתרוקיב ידמ

.תוחפ רמרמתהלו ,רתוי תונהל ,רתוי דוקרל םיכרד רפסמו ,אשונב תובשחמ רפסמ הנה

!הלועפב םדאה עבט - ?ימ םע דקור ימ

המרב םידקור םה יכ (1 :תוביס יתשמ דוקירל םהלש םירנטרפה תא םירחוב ,ןמזה בור םישנאה בור
םירבחה :דחי םיכלוה בורל ולאה םיינשה ,הסלסה תניצס ךותב ...םהלש םירבח םה יכ (2 המוד ןונגסבו
םצעבו ,טרופסב םגו ,םידוקירה ראשב םג ןוכנ הז ,בגא .ול המודב םידקורש ולא םה ללכ ךרדב ןדקר לש
ךרעב םיקחשמשו ,ריכמ התאש ה'רבח םע סינט וא לסרודכ קחשמ התא .תונמוימ תשרדנש םוקמ לכב
.םדאה עבט הז ,אל וא רייפ הז םא ןיב ,אל וא קדצומ הז םא ןיב .ךומכ

דוקירה תונמוימ תא רפשמו עיקשמ התא םאש ,תוטשפב רמוא יתייה ,"םירדייסטואא" םישיגרמש ולאל זא
םישנאה תויהל וכפהי "הקילק" םהל ארוק התא םויהש ולא בור ,םירבח שכורו ךייחמ התא ליבקמבו ,ךלש
.ןבומכ הצור התאש המ הז םא - דקור התא םתיאש

רבחתהל לכות םג :םירבד ינש חיוורת הככ ,הב םידמול םהש אנדסה וא םוקמה תא אוצמל םג לוכי התא
םהש אוה רמול הסנמ ינאש המ ,רוציקב .ןונגס ותוא תא קוידב דמלת םגו ,םינומיאהו רועישה ןמזב םהילא
,ןונגס ותוא תא קולחל תינהנש םישנא תצובק טושפ אלא ,"םיבונס" לש תועמשמב "הקילק" תמאב אל
."דגאתהל שפוחה" ארקנ הז תירבה תוצרא לש הקוחב .םהל רתומ .דוקיר תמר התואו

"עורג ינא המכ וארי םישנא ,םדיל דוקרא ינא םא"

,תרוקיב ךילע םריבעמו ,ךתוא םיטפוש ,ךילע םילכתסמ םיבוטה םינדקרהמ המכש ךלש תוששחל רשקב
אל םה , "ןדקר-רפוס" שממ אל התא םאש ,ןה תובוטה תושדחה :תוער תושדחו תובוט תושדח יל שי
אל םה , "ןדקר-רפוס" שממ אל התא םאש ,ןה תוערה תושדחהו .םימלעתמ טושפ םה ,ךילע ולכתסי
.םימלעתמ טושפ םה ,ךילע ולכתסי

,ךב םיאנקמ טושפ םהש יאדול בורק ,תוצומח םינפב ךילע םילכתסמ םהו ,"ןדקר-רפוס" ןכא התא םא ,בגא
...תאצמהש םידעצה תא בונגל דאמ םיצמאתמ וא

תמאב התא ימ לע :עגר בושחת .תרוקיב ךילע וריבעי וא ךילע ולכתסיש שושחל ךירצ תמאב אל התא זא
טושפ תונמדזה לכ לצנל יאדכש אוה ילש ןויערה ? תמאב םיבוטה לע וא ,הככ-הככ םינדקרה לע ?לכתסמ
ךתוא םיאור אל םהש יאדול בורק יכ ,ךילע םילכתסמש ולאמ שושחל ילב ,רפתשהלו ,ןמאתהל ,דוקרל
.ללכב

גישת ,תוחפ דוקרת התא .םכח אל דעצ יאדו הז ,םידוקירה תבחרמ קחרתהלו םיואמ שיגרהל ,הרקמ לכב
...עיגהל הצור התא ךכ-לכ הילאש ,וזה המרהמ רתוי הברה קחרתתו ,םירבח תוחפ

?הארשה לבקל וא םיואמ שיגרהל

התאו םיבוט תמאב םינדקר המכ לע לכתסמו דמוע התאש ךל הרוק ,ינוניב וא ליחתמ ןדקר התאש חיננ
.שארב ךלצא איה היעבה ,םינדקר םתואב אל איה תיתימאה היעבה ?דוקרל ךל קשחתמ אלו םיואמ שיגרמ

עבוקש הז התא .ךלש שארב תוצרש תובשחמה לש ןברוק תצק התא ,ולאה םינדקרה לש ןברוק אל התא
םינדקרה לע לכתסהל הינשה .םיואמ שיגרהל - תחאה :תורירב יתש ךל שיו ,ךלש שארה ךותב ץורי המ
,"תוילאמש םיילגר יתש" שי ךלו ,םימיהדמ םינדקר םהש טילחהל לוכי התא .הארשה לבקלו ולאה םיניוצמה
ןמאתת םא חתפל לוכי התא םגש והשמ הזו ,תומישרמ דוקיר תולוכי םהל שי םנמאש טילחהל לוכי התאו
.קיפסמ

?ףידעמ התא המ ,בושחת .רוחבל טושפ לוכי התא ,יביספ ןברק אל התא ?הארשה לבקל וא ,םיואמ תויהל
?םידוקירה תבחר לע ךלש ףיכל ?ךלש ימצעה ןוחטיבל ?ןדקר רותב ךלש תומדקתהל ליעי רתוי היהי המ

.םידוקירה תבחר לש היפרגואיגה

.םימוד םישנאה לכ אל - תמאב הדונו ואוב

תבחר לש םינוש םירוזאב םידקור ,םינוש םישנא :הזמ רתוי .הנוש הרוצב םידקור ,םינוש םישנא
.יעבט הז .םידוקירה

לש םירוזאה תא שי דימתו ,םיינוניב םינדקר לש םירוזא שי ,םיליחתמה םידקור םהבש םירוזא שי
לבא ,ןודעומ לכב אל ,הככ תויהל בייח אל הז .רוזיא לכ ךותב הנשמ-ירוזא וליפא שי םימעפל ."םיחתות"ה
.הרוק טלחהב הז

"םירטסאמ"ה לש רוזיאב םידמוע םהשכ תועש םילבמש םיינוניב וא םיליחתמ םינדקר האור ינא םימעפל
םה םיבוטה םינדקרהש המכ לע רטקלו ,דוקרל םתוא ןימזמ אל דחא ףאש ךכ לע ןנולתהלב םיקוסעו
ןיידע םתאשכ :רתוי תינויגה היגטרטסא הנה .הליעומו הנוב השיג אל טלחהב וז ,םירבח ."םיבונס"
םישדח םידעצ דומלל ,הארשה לבקל ,םיבוט םינדקרב תוננובתהב ןמז תצק תולבל ןייוצמ הז ,םידמלתמ
םינדקר תמאב ויהתש דע תוחפל ,םיינש וא דחא בוביסמ רתויל תופצל ילאיר אל ,הזה רוזיאבש קר .ןונגסו
.םיבוט

הסלסה יכירדמ ילודגמ) סררוט ידא .םכלש המרב םינדקר שי םהבש םירוזיאב תולבל וסנ ,ןמזה בור תא
תוארל ,תצק בבותסהל הסנ ,דוקרל רשי ליחתת לא ,ןודעומל אב התאשכ" :רמול ליגר היה (צ.א -ובממהו
ןמזה בור תא ריבעת ,ההובג רתוי תצק המרב וליפא ילוא ,ךלש המרב םידקורש םישנאה םיבבותסמ הפיא
."רתויש המכ הנהתו ,דוקירל םירנטרפ הברה יכה שוכרת ,רהמ יכה םדקתת הככ .םש

םיברע רתוי ךל ויהי ,התוא דומלל םידקתש לככו ,רבח םידוקירה תבחר לש היגולוכיספהו היפרגואיגה וז
.דוקיר לש םירדהנ

.תוחפ ןייכבתהלו - רתוי דוקרל ךיא

:דוקירל םירטנרפ רתוי הברה גישהל ךרדה םכל הנה ,תו/םיינוניב וא תו/םיליחתמ םתא םא

רדחב הפי ול חפנתהש ןולב םתס ונחנא םימעפל ,םיחושק התוא קחשל הייטנ ונל שיש תורמל ,תונב
הרוחב דוקרל ןימזנש ריבס דאמ , ןכל .אל ונל םירמואש םיבהוא אל שממ שממ ונחנאו ...רשוכ
ונחנאשכ .הקיסומה ילילצל ףוגה תא הזיזמ איה םא דחוימב - םידוקירה תבחר לש לובגה לע תבבותסמש
הככ ,הזה רואיתהמ תוקוחר ןתאש לככ .התוא ןימזנשכ "ןכ" דיגת איהש םיחינמ ונחנא ,וזכ הרוחב םיאור
.ונתיא דוקרל ומיכסתש ריבס תוחפ

תוקוסעו ,הבחרהמ קחרה קחרה ,ןחלוש דיל תובשוי וא ,םישנא לש תורוש ירוחאמ תודמועש תורוחב יתיאר
...דוקרל ןתוא ןימזמ אל דחא ףאש ןנולתהלב

ונחנאש הרוחבה ליבשב סוניקואה תא חולצלו ,הובג יכה רהה לע ספטל םירומא םינבה ונחנאש עדוי ינא
ונדמלו ,םייאוריה תוחפ תצקו ,םינקיטנמור תוחפ תצק ונייהנ םינשה ךשמב ?תושעל המ לבא .םיצור תמאב
תודמועש תונבל ונלש בלה תמושת בור תא םידקממ ונחנאש הככ ,תויורבתסההו םייוכיסה תא בשחל
.םידוקירה תבחר ךותב

ילילצל ףוגה תא וזיזה ,זכרמב ,םש ודמע - םינדקר רתויש המכ םכל גישהל תוצור תמאב ןתא םא זא
םידחופ םירבגה ונחנא המכ תועדוי אלה ןתא ,ידמ רתוי אל) וכייח ,ןיע רשק תצק שפחל וסנ ,הקיסומה
הארנ טושפ ונחנא הככ .דוקרל דחא רוחבמ ושקבתש הזב תצק ונל ורזעת וליפא ילוא ,(...תוימיטניאמ
."ןיינעב" ןתאש עדנו ,הבחרה לע ןכתוא

:רוכזל תובייח ןתאש והשמ דועו

םלש ברע הדומצ תא םא .דבל יבבותסהו ונממ ידרפיה - םיסקמו ןמאנ דידי םע ןודעומל תעגה םע םג
"הלש רבחה םע הפ איה ,הא" םמצעל ודיגי םירוחבהש ריבס יוכיס שי ,דידי אוה םא םג ,דחא רוחבל
.רזוע הז - ברעה ךלהמב םישנא המכ םע בבותסהל יסנ .דוקרל ךתוא םינימזמ םהש ינפל םיימעפ ובשחיו

:םינבו

המכל "אל" דיגהל ליבשב אל ,דוקרל ליבשב ןודעומל תואב תונבה בור :הטושפ הדבוע רוכזל םכל יאדכ
ןודעומ לע םירבדמ ונחנא ,"רשב קוש" לע וא תויונפ/םייונפ לע הפ םירבדמ אל ונחנא ...םירבג רתויש
.הסלס

,הדלונ איהש ינפל דוע םעפ ןוילימ "אל" ונל ורמא ...ןכבו ?אל דיגת איה םאו ,ןימזהל וליחתת טושפ זא
"אל" ךל הרמא איה םא םגו .ונתיא דוקרל תותמש תורחא תורוחב רשע שי הקירי קחרמבש חינהל ריבסו
תא שי דחא לכל ?תושעל לוכי התא המ ,רחא והשימ םע תדקור התוא האור התא תוינש םישולש ירחאו
התאש רמוא אל הז ,עורג ןדקר התאש רמוא אל הז ,האלה םדקתת ,בוזע .הל םג ,ןררב תויהל תוכזה
.תרחא יהשימ ןימזהל ךירצ התאש רמוא קר הז ,התוא תנמזהש טוידא

:הקיתא לש ןטק ללכ וחכשת לא קר
ןימזמ התאש ינפל זא ,םירבח םהש וא ,"טייד"ב םהש ןכתיי ,דחא רוחב םע ברעה בור תדקור הרוחבה םא
התוא ןימזא ינאש ךל תפכיא ,החילס" :תונידעב רוחבה תא לואשל ךדיצמ סמונמ היהי ,דוקרל התוא
"?דוקירל

םכלש דוקירה ןונגס לע ןטק והשמ

יפלו דוקירה תמר יפל םהלש םירנטרפה תא םירחוב (םיקיתווה רקיעב) םינדקרה בורש ,ונמכיס רבכ
.ןונגסה

הז ,םשובה הז ,ךלש םיסומינה הז ,ףוגה תא זיזמ ה/תא ךיא םג הז ןונגס ,דוקירה תרוצ קר אל הז "ןונגס"
הז ,רנטרפל ךלש תוסחיתהה הז ,הקיסומה תאו בצקה תא שיגרמ התאש ךיא הז ,שבול התאש םידגבה
.דקור התאשכ ךלש תויסקסה הז ,ךלש םינפה לע העבהה

תא עיבמ התא ךיא ,םידוקירה תבחר לע ךלש תוישיאה תא עיבמ התא ךיא וליפא הז וליפא הז ןונגס
לע יוטיב ידיל אב לכה ,ךמצע תא הלשת אלש - םזינימפו םזיניבוש לע ,השיאו רבג לע ךלש תועידה
.הבחרה

ןודעומל ,רועישל םיאב ונחנאשכ ,רבחתהל םירחוב ונחנא ימ םע הז "תורבח" זא ,םירבדמ ונחנא רבכ םאו
וא ,דמלל רשפא יא .םדאה עבט הז .רבחתהל הצור אוה ימ םע יבגל הפדעה שי דחא לכל .הביסמל וא
הז ,יתיא דוקרל וא ,יתיא רבחתהל םיצור אל ןודעומב םישנא המכ םא .הז דגנ םיקוח קקוחל וא ,עיצהל
ינאש דיגהל יתנווכתה ,החילס ...ספוא ...םהב הרוי ינא - ךלוה אל הז םאו םימעפ המכ הסנמ ינאש רמוא
.רבדה ותוא קוידב הרקי ילו םוי אובי .האלה רבוע

יתודידי תויהל הסנ (2 ישיא הז תא חקית לא (1 :היעבה לע רבגתהלו תוסנל "םיפיט" המכ שי ,תאז תורמל
תדובע ,בצק :םהלש תדחוימה דוקירה תרוצ תא דומלל הסנ - ךתיא ודקרי םהש הצור תמאב התא םא (3
המכ תחקל הסנ טושפ ילואו ,דבל הקינכטה תא ץמאל לכותש ןכתיי ,םיבוהא םיריש ,ףוג תועונת ,םיילגר
ףוגה תא הזיזמ ךיא ,תדקור איה ךיא תוארל וסנ ,הצובקב תורוחבה תחא לע לכתסהל וסנ ,תונב .םירועיש
טושפו .הז תא לבק ,ךתיא דוקרל םעפ יא וצרי םימייוסמ םישנאש ךל חיטבמ אל דחא ףאש ,רוכז (4
.האלה ךישמת

םויסל

ילאר היהת .תויורמרמתה ,םירוטיק ,תרוקיב ,"תוקילק" ומכ תויוטשמ ךתוא בוזע :"הסלס רוטקוד" רמא הכ
...רתוי הברה הנהת ךכש חוטב !דוקרת טושפ זא ?הסלס ןודעומב התא .ליעיו

See you on the dance floor!

.הסלס רוטקוד

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM