ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

top 10 clubs


לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

ליחתה לכה ךיא וא - לארשיב הסלס
ןריב (Paco) ןנור D.J. הקיסומה רודמ ךרוע תאמ

הרבעש ךילהתה לע םג רפסל יוארה ןמ ילוא ,םלועב הליחתה הסלסה ךיא םיעדוי םתאש ירחא וישכעש יתבשח והז זא
.לארשיב הסלסה
.12 קר אלו הנש 50 ופלח וליאכ יל הארנ הזו רוחאל טבמב
םיצירעמ להק סופתל וחילצה ,רוא תונש קחרמ לארשימ הקוחרו הנוש תוברתמ םיעיגמה דוקירו הקיסומ ךיא םיהדמ
.תושעל הסלסה החילצהש יפכ רוכמו קודא
2001 תנש עצמאב םויכ ונתוא דימעמש הז אוה 2000 תנשמ לחש יונישל יתעדל ואיבהש תוביסה תא טרפל הסנא ךשמהב
.לארשיב תוצופנ רתויה יוליבה תורוצמ תחא הנה הסלסה וב בצמב

תורומאה תועדה .ותליחתמ לארשיב הסלסה םלוע םע יתורכה ךותמ דבלב תישיאה יתעד ונה רמאמה שיגדהל בושח
םירכזומהמ ימב תישיא העיגפ וא/ו תרוקיב עיבהל םהב ןיאו !!!ילארשיה הסלסה ןוגרא תא תוגציימ ןניא רמאמב
.רמאמב


...םעפ היה ויה

.ביבא לתב ןוקריה בוחרב ןטק הפק תיב/ןודעומ/הדעסמב 1988 תנשב ךרעב ליחתה לכה
.הסלס ןודעומל ךפוה םוקמה היה תבש יאצומב עובשב םעפו לגיס ןודעומ וארק םוקמל
.תיבהמ הקיסומל םויק תוכז ןתנ רוקמב יאקירמא םורד םוקמה לעבש הדבועה תוכזב הברה
סב הרטיג םויה ןגנמו וקול וטרופ ןודעומב םינש ךשמב טלקת) לדנ וידואלק היה הסלס לש ץראב ןושארה ןטילקתה
הקיסומה תא גישהל השק םויה ןיידע םא ,תוטלקמ הקיסומ םהה םינמזב ןגנמ היה וידאלק .(םינוש הסלס יבכרהב
.זא התוא גישהל היה השק המכ דע םכמצעל וניימד

.םוצע היה לדבהה לבא םירז םידבוע םויה וניפב ארקנש המ ויה םבור ,םייניטל רקיעב וילא ךשמ לגיס ןודעומ
.םירז םידבוע לש הלודג הכ תומכ ןיידע הטלק אל םינש םתואב לארשי תנידמ
ועיגה םהמ םיבר םנמוא ההובג הלכשה ילעב ויה "םירז םידבוע" םתוא ןיבמ םיברש הדבועה איה ןויצל הבושח הדוקנ דוע
ןיבל םניב ריהמ יד רוביחל המרג רתוי ההובג היסולכוא תבכשמ םתויה תדבוע ךא הדובע אוצמל הרטמ ךותמ ץראל
הסלסה תנצסב להקה לכ ךס) זא היהש בצמבש התיה תפסונ הדוקנ .לגיס ןודעומל םכרד ואצמש םידדובה םילארשיה
דיגהל לוכי ןיידע ינא רוחאל טבמב .רתויב םיבוטה םינדקרה ויה םה (שיא 100 מ רתוי אל לש תומכ לע דמע לארשיב
.םויה ץראב דקורש ימ לכמ םיבוט ויה םקלחש

םירבגה םע שגפמהש תוילארשי תונב וא הקירמא םורדל רשק וא רבע ילעב םבורב ויה ןודעומל ועיגהש םילארשיה
רשק לכ םהל היה אלש ינומכ םידדוב םג ויה והשמ ןהל השע דלוקושה עבצו ןוסחה ףוגה ךוראה רעישה ילעב םייניטלה
וב רבודיו לארשיב הסלסה לש ךרדה ינבאמ דחאל ךפה םימילש ימ ינב ,לגיס ןודעומל איבה יתוא) חוכב ןודעומל ובחסנו
.ספתנ אוה דוקירלו הקיסומל הבהא וב התיהו לגיס ןודעומב והשימ לש ולגר ףכ הכרדש עגרב לבא (ךשמהב תובר דוע

דחוימבו ילארשי לש תלוכיה םימי םתואב לבא תולבגומ יתלב טעמכ תויצפואה הסלס דוקרל דומלל הצור והשימשכ םויה
דוקירה תועצמאבו תוילארשיה תא ובהא םיאקירמא םורדהש ןוויכ לק רתוי תצק היה םישנל ,תיספא טעמכ התיה רבגל
םיאורש םידעצה ךותמ דוקרל דומלל תוסנלו תופצלו תבשל טעמל תובורמ תויצפוא ויה אל רבגל לבא …רתוי הברה וגישה
ותיא דחיב ועיגהש תויחא ול ויהש הדבועה תוכזב ילוא דומלל חילצה תאז לכבש דחא ילארשי רכוז ינא .םירחאה לצא
דימת השמ) היווח טושפ היה דקור ותוא תוארל לבא ,ותוא ודמילו םיאקירמא םורדהמ ודמל הארנכ ויתויחא ןודעומל
תא ריסהל יתלוכי אל טושפו תילארשי הרוחב םע דקור וב יתיפצ לגיס ןודעומל יתעגהש ןושארה הלילב (ךתוא יתצרעה
ומכ היה הזו דוקרל הרוחב התוא תא ןימזהל ףוס ףוס יתזעה דוקרל יתעדי רבכש ךרעב םינש 4 ירחא רכוז ינא) .םהמ יניע
.(הנטק היזטנפ םישגהל

הסלסהש הדבועל תירקיעה הביסה התיה םילארשיה ונילא רבדתש הרוצב דוקרל דומלל ןכיה לש השקה היעבה לבא
הממדה םלוע לעמ היה םהמ דחא וחתפנ םיפסונ תומוקמ .תובר םינש ךשמל םינטק לדוג ירדסב הראשנ לארשיב
ארקנש םוקמ רכוזש ימ תומוקמ םימי ופילחה וילעבו ןודעומה) .ומלועל ךלה לגיס ןודעומו ישיש ימיב םוירניפלודב
וישכע) להקה לכו הסלס וב דוקרל דבלב דחא םוקמ זא ונל היה (םלענ לגיס ןודעומ םג רבד לש ופוסב לבא Last Penny ה
רסס טלקית וב םיה ירוחאמ ןודעומ תמגודכ וחתפנ תומוקמ רפסמ דוע .ישיש ימיב עיגמ היה (שיא 102 ךרעב ויה רבכ
עיפוהל הלחה םיה ירוחאמב ("וקול וטרופ" ןודעומ לש תיבה ןטילקת ונה םויכו לגיס ןודעומ ינושאר ןיב היה אוה םגש)
.םירחא םיברו ימאימ ןולמב ןודעומהו ףרטא תקהלל הכפה םימילש הקהל

ןודעומב ונתיא דקור היהש יאקירמא םורד עקר ילעב םילארשי םתואמ דחא המזויו ץמוא רזא ,ךרעל 1991 תנשב קר
תא ליעפהו דמיל םינש ךשמבש ימ ןוסכילמ רדנס הז היה .הסלס דוקרל םילארשי ודמלי וב גוח חותפל טילחה אוה ,לגיס
.וניטלייבה ןודעומ לש וילעב ונה םויכו סוקופה ןודעומ

לארשיב הסלסה התיה בצמ הזיאב ןיימדל השק ,ביבא לת תטיסרבינואב סוקופה ןודעומב גוח ליעפה ךרדה תליחתב רדנס
אל וב םישנאה תומכש גוחב ןושאר םוי לכב הנשמ הלעמל ךשמב !!!רדנס הליגש תושיחנהו הדמתהה רשוכ אלל ,םויה
תומוקמ ונל היה אלו תויהש רכוז ינא ,הסלס דוקרל םילארשיה תא דמללו תוסנל רדנס ךישמה שיא 50 דע 30 לע התלע
ונל היהי ילואש ידכב םשל דע עוסנל ונל המרג לאימרכב תולוחמ לביטספב רדנס לש ותופתתשה לע העומש דוקרל תכלל
תושעל םינכומ ונייה הפוקת התואבש איה הדוקנה לבא םוקמב היה אל רדנס רבד לש ופוסב ונרעצל .וב דוקרל ברע דוע
.הסלס לש דחא ברע דוע ליבשב לכה

התלע עובשל עובשמ גוחה תחלצהל רבד לש ופוסב ואיבה ביבא לת תטיסרבינוא לש בולישה םע דחיב תושיחנהו הדמתהה
הנושארה הסלסה תורחת סוקופה ןודעומב המייקתה 1993 תנשב .הלחמב קבדנ ילארשי דוע עובש לכבו םידקורה תומכ
.הלדגו הכלה םידקורה םילארשיה תומכו ןושארה םוקמב ילארשי הכז הב

.דוקירהו הקיסומה ירחא שופיח ךותמ דירדמל ינאו ינב ונעסנ הנש התואב
ןושארה היהו רוביצה ללכל הקיסומל ותבהא תא איבהל הסינ םינשה ךלהמב לארשיב הסלסל םוקמ שי יכ ןימאה ינב
הסלסה םלועמ שרפ םינש רפסמ ינפל לבא (המרניסב העפוהב - סחור וטיט) ימלוע לדוג רדסב הסלס ןמוא ץראל איבהש
.salsaben טנרטניאה רתא תועצמאב ברועמו אצמנ ןיידע ךא ליעפ ןפואב

לודגה לדבהה לבא לארשיב הליחתה איה הב הפוקת התואב רתוי וא תוחפ הליחתה דירדמב הסלסהש הדבועה תניינעמ
דוקרל היה ןתינ הסלס וב בצמב ונייה ןיידע לארשיב וליאו ברע לכב הסלס ינודעומ ויה דירדמב 1993 תנשבש היה
:תונבומ יד ןה ךכל תוביסה .עובשב םיימעפ םומיסקמ
.םירישה תא וניבה אלש םילארשיה תמועל ידיימ היה הפשה תוכזב הסלסל םידרפסה לש רוביחה - הפשה .1
.הנידמב דוקירה תוחתפתהל העייס םינבוק דחוימב םיאקירמא םורד יפלאל הכישמ רוקמ הניה דירדמש הדבועה .2

היה ןושארה םוקמה .רתויב הרצק התיה ןודעומ תחיתפל ךרדהו רתויב םישרמ םיקסיד ףסוא ונידיב היה ץראל ונרזחשכ
.תומוקמ רופס ןיאל ונדדנ םשמו המרניסה לומ 90 ןולא לאגי ךרדב 90 ןולא

תא רכוז ינאש יפכ תמייוסמ הפוקתב םירכוז םיברש םיסקמ ןודעומ תא ריכזנ םינודעומ לש תורשע וחתפנ םויה דעו זאמ
ןיידעש ביבא לת למנב וקול וטרופה ןודעומ .לארשיב היהש רתויב בוטה דוקירלו הקיסומל ופשחנ וב םוקמהכ לגיס ןודעומ
תוקהלו דנאב הסלס םלזור'גה תא םילבקמ וניה אל וידעלבשו לארשיב יניטלה םוחתב םיליבומה םינודעומה דחא ונה
לש יתימאה רופיסה לבא .ץראב הניפ לכב םינודעומ אוצמל ןתינ םויכו ורגסנו וחתפנש תומוקמ תורשע דוע ויה תורחא
.תונורחאה םייתנשב הרוקו הרק לארשיב הסלסה

קיפסמ ויה אלש הדבועהמ ןהו דומילה תטיש תניחבמ ןה תולבגומ ויה תויצפואה דוקירה תניחבמ רומאה לכ תורמל
.תולכתסהמ קר וליפא םהמ דומלל היה ןתינש ץראב םינדקר
תטלק ומיע איבהו (םיסקמ ןודעומ תא וליעפהש םיפתושהמ דחא היה) הבוקמ םייח ימולש רזח רשאכ 1997 תנשב קר
.ץראב רבד הרק הדאורה דוקיר תא תדמלמה ואדיו

ונדמלש (ינאו זרא ,ידוד ,רסס ,ימולש) םימי םתואב םיסקמ ןודעומ תא וליעפהש הרבחה לש הצובקה וז התיה הליחתב
.ץראב הדאור ודקרש םידיחיה ונייהו גוז תונב םע דחיב דוקירה תא
הדאור םירחאה םילארשיה תא דמלל ימולש לש ןויסנ ,םוצע היה ונביבסמ רצונ היהש לגעמה וילא ונעגהש םוקמ לכב
.השירדה תא קפסיש ימ היהי שוקיב שישכ עודיכו םוצע היה שוקיבה לבא הפי הלע אל יעיבר ימיב םיסקמ ןודעומב

םילארשיה דחא) טייגניטלמ גירש לג תכרדהב םיגוחו לטנב לייא תייחנהב םיתיע ירוכיב זכרמ ןוגכ םיגוחו תומוקמ
דיימ אצמ ילארשיה להקה .הדאורה תא דמלל ולחה (ץראל הדאורה תא ימולש םע דחיב ואיבהו הבוקב ויהש םינושארה
ישוק תומרו םש ילעב םיליגרתו תויצאירוו םידעצ דומלל היה ןתינ ףוס ףוסש הדבועה ,הסלסה רודכ ינפ לע ומוקמ תא
רודה לש םעה ידוקירל ףילחת ןיעמ דוקירב ואר םיבר וב בצמ יתעדל הרצי םילגעמב דקרנו דמלנ דוקירהש הדבועה םג ומכ
.עיגהל ורחא אל םינומההו המרב רופישה .םדוקה

ורש םירחאו זפול רפינג ,סייסלגא וקירנא ,ןיטרמ יקיר תמגודכ םינמוא םלועה לכב תיניטלה הנשה התיה 2000 תנש
המיהדמ העפשה שי ןיידעו התיה לארשיב תולבונלטה לש םתחירפל םג .םלועה לכב םינומזפה ידעצמ תא ושבכו תידרפסב
עמש התוא הפשל רבחתהל ןוצר ךותמ םינושה םיגוחלו הסלסה ינודעומל עיגה בר להק .לארשיב הסלסה תוחתפתה לע
ולאכ רתוי ויהי דימת שוקיב שישכ םיטושפ םה קושה יקוח .תוכיאב הדירי האב םג דימת תומכה םע לבא היזיולטב הארו
.שרדנ תמאבש הממ שוקיבה תא קפסל םיצורש

.הזה םויה םצע דע לארשי תא תפטושו הפטש םוקמ לכבו םוי לכב םינודעומה תחיתפ תעפות
5 ל 3 ןיב דוקרל םיאצוי הסלסה קדייחב םילוח רוכזל ךירצ) רישע להק וניא הסלסה להקש הדבועה ןוגכ תויתוהמ תויעב
אמגודל סואה תקיסומ ינודעומב םילבמה ולא תמועל הלודג איה תיפסכה האצוההש רורב טושפ בושיחב עובשב םימעפ
רושקה לכב ץראב יוליבה תוברתש הדבועה איה םינודעומה תוחתפתה לע השקמה הדבוע דוע (עובשב םעפ םיאצויה
ןתממ םינודעומ ילעב לש רורב ןוצר רסוחל םרגש המ םלועה לכב גוהנש יפכ לוהכלאו דוקיר ןיב תרבחמ הניא הסלסל
.רבב הכומנ הסנכהמ האצותכ הסלס יוליבל היצפוא

ימויה טיהלה והזש הבשחמ ךותמ וא הנבה רסוח ךותמ תאז ושע םישדחה םינודעומה יליעפמ ןיבמ םיבר יכ הדבועה ףסונב
וחתפנ ץראב םינודעומה בטימ ,םיהדמ בצמ הרצי תרעוכמ וליפא םימעפלו תיארפ תורחת םג ומכ הסלס ברע חותפל הבוחו
םוחתב דחוימב םישודיח .תוחפש המכב רתויש המכ היה ןורקיעהשכ םניחב וא יספא הסינכ ריחמב הסלס יברעל
התוא תא רתוי וא תוחפ עומשל ןתינ םידדוב טעמל םינודעומה בורב םויכ םגו תירשפא יתלב טעמכ המישמ ויה הקיסומה
.ברע לכב תנגונמ הקיסומ

תעימש לע הדפקה ןיאו טעמכ רשאכ םיליגרתכ ץראב תומוקמה בורב דמולמ רשא דוקיר וניה הדאורה דוקירש הדבועה
הדאור תדקורש הצובק אוצמל ולכות דימת ןודעומב עמשוי ריש הזיא הנשמ אל וב בצמ הרצי בצקהו הלבוהה הקיסומה
ריש ןגונמש הנבהה יא ךותמ אלא קוחצ ךותמ אל תאזו הגנרמ בצקמ לע הדאור םידקורש הרבח תוארל רבכ יל אצי)
.(הגנרמ

םיעמשומה םירישה תויהל וכפהו הסלס יבצקמכ םיבשחנ תידרפסב םיריש םיעמשומ ןהב רשא תולבונלטה םויסלו
.ולא היזיולט תוינכות תועצמאב אוה הקיסומל להקה תפישחל דיחיה רוקמהש הדבועהמ האצותכ ,םינודעומב

אל .םלועב םוקמ לכב הסלסל הרקש יפכמ רחא ,רחא והשמל ילארשי הסלסה םלוע תא וכפה תוראותמה תודבועה לכ
ןפואב תולבל וא קוסעל םיכישממה םידדוב ונראשנ לגיס ןודעומב 1988 תנשב םכרד תא ולחהש םילארשי םתואמש אלפ
םייוכיסה בור םויכ םילעופה םינודעומה דחאב יוליבל הלחתהה לש םידדוב םתואמ דחא עיגי הרקמב םא .הסלסב עובק
.הייחדבו שפנ טאשב בוזעי אוה רצק ןמז רובעכש

.תוחתפתהל תויצפוא רפסמ תומייק ןאכמ ,תמייוסמ איש תמר וזיאל םויכ הבצמב הסלסה העיגה יתעדל ינש דצמ
ןגניש ןודעומ אמגודל םתוא סלכאיש להקה יפל ולעפי רשא םינטק תומוקמ (הווקמ ינא ךכ) הייהת תיעבטה תוחתפתהה
הקיסומל תורבחתה ךותמ רקיעב להק עיגי ולא םינודעומל ,תיניבמולוק הסלס קר עימשיש רחא וא תינבוק הקיסומ קר
.(ךלא ינא םג םיכלוה םלוכש ןאל) "רדעה ןורקיעמ" םויה הרוקש יפכ אלו דוקירלו

תנידמ ,רחא והשמ ץראב תויהל לוכי ןיידעש ןימאהל ךישממ ינא תונורחאה םינשב הסלסה תא לכואו םשונ ייחש ימכ
רשא תימלועה הסלסה תייליהקב םש ילעב םינדקר םיזגמ אל ינאו תימלוע המרב םינדקר תונורחאה םינשב הרציי לארשי
.םלועב טנרטניא ירתא תורשעב תנגרפמהו תיבויחה םתעד תא ועיבה םילארשי םינדקר םע ושגפנ וא ץראב ורקיב

תויה רפתשתו ךלת תוכיאה ןאכמש הווקת ינא תימיטפוא היארב ךא הנושמו רזומ ךילהת הרבע לארשיב הסלסה םוכיסל
.הלדג טלחהב תומכהו

דיתעב ומסרופי תורחבנ תובוגתו הבתכב רמאנה לע ביגהלו יל בותכל םכלוכ תא ןימזמ ינא
.ןריב (Paco) ןנור DJ הקיסומה רודמ ךרוע םכלש

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 30-08-2011 12:07 AM