ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

top 10 clubs


לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

הסלס דומילל ואדיו תוטלק
ןריב (Paco) ןנור ,הקיסומה רודמ ךרוע ןיכהש המישרב תעדל םתיצרש המ לכ

הסלס דומילל ואדיו תוטלק לע םיטרפל תוינפ תורשע ולבקתנ ילארשיה הסלסה ןוגרא תכרעמבש רחאל
.טנרטניאב השיכרל תונתינה ואידיו תוטלק לש תיקלח המישר םכרובע יתנכה
NTSC וא (לארשיב היפצל םאתומ) PAL רודישה תטיש גוס ,תטלקה לש רצק רואת תללוכ המישרה
טנרטניאה רתאב עיפומש יפכ ריחמ ,תטלקה ךרוא ,(םיאתמ ואדיו רישכמ שורד ,תיאקירמאה הטישה)
.תטלקה תשיכרל רושיקו תטלקה תא שוכרל ןתינ וב
תומיאתמה תוטלקה דיל תאז הדבוע ןייוצת הז רתאב תטלקהמ םיעטקב תופצל ןתינו הדימב ןכ ומכ

יתורשפאב ןיאו הכרדהו דומיל תוטלק תורשע ואצי תונורחאה םייתנשבו תויה תיקלח הנה המישרה
תוקהל לש תועפוה םהבו םלועב וכרענש םיסרגנוק לש תוטלק המישרל ופרוצ ףסונב ,ןלוכ תא ראתל
תמרמ םשרתהל םג ומכ תוניינעמו תופסונ תויצאירו דומלל ןתינ ןהמ דוקיר תויורחתו םינדקר ,םידוקיר
.םידקורה לש תויעוצקמה

.המויק יבגל ןוכדיע לבקא וא/ו אצמאש השדח תטלק לכב המישרה תא ןכדעל לדתשא ינא
,םכתושרבש תופסונ תוטלק לע ונתוא ןכדעל םתא ולכות וב חוויד ספוט אוצמל ןתינ דומעה ףוסב
םאב קרו ךא ספוטה תא וחלש אנא םישלוגל בוט תורש קפסל ידכב ,המישרל ולא תוטלק ףיסונ ונאו
.טנרטניאה תועצמאב תטלקה תנמזהל היצפוא תמייק
.הקיסומה רודמ ךרוע ,ןריב (Paco) ןנור ,םכתורישל דימת

Susana Montero - Ladies Styling Video 1
: תטלקה םש
תוקד 64
: תטלקה ךרוא
NTSC/PAL
: רודיש תטיש
£20
: ריחמ
: תטלקה רואת

םלועב םויכ תוליבומה תוכירדמה תחאו וירמ רפוס לש ותגוז תב איה ריכמ אלש ימל ורטנומ הנאזוס
דוקירל לייטס תפסוהל תונוש תוטיש תדמלמו המיגדמו תוינדקרל לייטסב רקיעב הנאזוס תקסוע וז תטלקב
יכ תוארהלו שיגדהל ידכב תטלקב ודמלנש םיליגרתה תא תומיגדמה תופסונ תונב יתשב תרזענ הנאזוס
ןויסנ תולעבל ץלמומ לייטס ידייל דומילל הלועמ תטלק .הנוש הרוצב תינדקר לכ ידי לע עצובמ לייטס

  אל
: תטלקהמ םיעטקב תופצל ןתינ

ןאכ וצחל

: תטלקה תשיכרל

Super Mario - Super Moves 1
: תטלקה םש
תוקד 75
: תטלקה ךרוא
NTSC/PAL
: רודיש תטיש
£20
: ריחמ
: תטלקה רואת

תונורחאה םינשב תוארל יל אציש רתויב תובוטה דומילה תוטלקמ תחא
עוציבו הנבהל לקו טושפ רבסהב חילצמה דסחב ךירדמ ונה וירמ רפוס
ותאצמה ירפ ןבור תוכבוסמ תויצאירוו תויצניבוק עצבל שי דציכ ריבעהל
תויצניבמוק 13 לכה ךס םדקומ עקר ךירצמ וניא לבא L.A ןונגסב אוה דומילה
!!!ץלמומ - היווח טושפ אוהש דומילב

  אל
: תטלקהמ םיעטקב תופצל ןתינ

ןאכ וצחל

: תטלקה תשיכרל

Salsa for the world Advance
: תטלקה םש
תוקד 60
: תטלקה ךרוא
NTSC/PAL
: רודיש תטיש
34.95$
: ריחמ
: תטלקה רואת

תוטלקה תחאב ומצע ינפב ימלוע םש לעב ךירדמכ םויה הילגנ יסו'ג לש עובקה הגוז ןב היהש ימ ונרומ וילחור
םיכבוסמה םיליגרתה םיעיגמ ךשמהב קרו םיליחתמל איה תטלקה תלחתה השעמל ,םימדקתמל תרדגומה ולש
תטלקב .רפשל המ הברה דוע שי לבא תועונתהו םידעצה תא דומלל רזועש המ יטיא ךוליהב םלוצמ דומילה
תישפוח הליפנ" םשב ליגרתמ תוריהז תונב ,לייטס L.A תובכשהו תולפה השעמל םהש םיליגרת רפסמ ואצמת
...תרחא בוט ןורזמ לע ןמאתהל ץלמומ "רטפוקילהמ

  אל
: תטלקהמ םיעטקב תופצל ןתינ

ןאכ וצחל

: תטלקה תשיכרל

The Salsa Guide to Dancing with Style (Video 1)
: תטלקה םש
תוקד 60
: תטלקה ךרוא
NTSC
: רודיש תטיש
29.99$
: ריחמ
: תטלקה רואת

ןושארה סיסבה דעצמ דומילה תא הליחתמה דומיל תוטלק שולש לש הרדיסב הנושארה
שממ דומלל םיצורו הסלסה דוקירב הרשכהו ןויסנ ללכ םהל ןיאש ולאל רקיעב תדעוימו
ףוגה תועונת לע הפיו בושח רבסה ףסונב ללוכו לקו טושפ תטלקב דומילה .הלחתהממ שממ
.לייטס ידיילו תיסיסב סנייש תדובעב םידחוימ םישגד ללוכ השיאהו רבגה לש

  אל
: תטלקהמ םיעטקב תופצל ןתינ

ןאכ וצחל

: תטלקה תשיכרל

The Salsa Guide toTurns & Spins Part I (Video 2)
: תטלקה םש
תוקד 60
: תטלקה ךרוא
NTSC
: רודיש תטיש
29.99$
: ריחמ
: תטלקה רואת

םינושארה םהידעצ תא םישועה שבוכו ריעצ גוז ביידו ינפטס םיכירדמה לש הרדיסב הינשה תטלקה
םינוש םיבוביסו תויצאירו הגיצמ הינשה תטלקה .הבורמ החלצהב םירטסאמה םלועל רודחל ןויסנב
דציכ םידחוימ םישגד ףסונב .גוזכו דרפנב השיאה ידעצו רבגה ידעצ דומיל לע הדרפו שגד תמיש ךות
.םיבוביסה תשגדהל תודחוימ ףוג תועונתו םיבוביסה עוציב תעב לקשמה יוויש לע םירמוש

  אל
: תטלקהמ םיעטקב תופצל ןתינ

ןאכ וצחל

: תטלקה תשיכרל

The Salsa Guide toTurns & Spins Part II (Video 3)
: תטלקה םש
תוקד 60
: תטלקה ךרוא
NTSC
: רודיש תטיש
29.99$
: ריחמ
: תטלקה רואת

דומילה .םידחוימו םילופכ םיבוביס ללוכ םיכבוסמה םיבוביסה לכ םעפהו הרדיסב תישילשה תטלקה
םתייה וליאכ טעמכ ליגרתה עצובמ דציכ ןיבהלו דומלל ןתינש ךכ םינוש םינוויכ עבראב עצובמ
.המרו ןונגס רפשלו םדקתהל הצורש ימ לכל םיטושפו םילק םירבסה ,םיכירדמה גוז םע רועישב

  אל
: תטלקהמ םיעטקב תופצל ןתינ

ןאכ וצחל

: תטלקה תשיכרל

DANCE HOT SALSA VIDEO 1 (Levels l&ll)
: תטלקה םש
תוקד 45
: תטלקה ךרוא
NTSC
: רודיש תטיש
24.95$
: ריחמ
: תטלקה רואת

JOSIE NEGLIA תרבגה סל'גנא סולמ הכלמה לש הנושארה תטלקה
.הטושפו הלק הרוצב רבסומו םגדומ דעצ לכ ,LA ןונגסב םיליחתמ תמרל םיבוביסו םידעצ 25 תטלקב

ןאכ וצחל
ןכ
: תטלקהמ םיעטקב תופצל ןתינ

ןאכ וצחל

: תטלקה תשיכרל

DANCE HOT SALSA VIDEO 1 (Levels 3&4)
: תטלקה םש
תוקד 45
: תטלקה ךרוא
NTSC
: רודיש תטיש
24.95$
: ריחמ
: תטלקה רואת

JOSIE NEGLIA תרבגה סל'גנא סולמ הכלמה לש הרדיסב הינשה תטלקה
.הטושפו הלק הרוצב רבסומו םגדומ דעצ לכ ,LA ןונגסב ינוניב תמרל םיבוביסו םידעצ 25 תטלקב

ןאכ וצחל
ןכ
: תטלקהמ םיעטקב תופצל ןתינ

ןאכ וצחל

: תטלקה תשיכרל

Salsa & Merengue 1-2-3
: תטלקה םש
תוקד 45
: תטלקה ךרוא
NTSC
: רודיש תטיש
24.95$
: ריחמ
: תטלקה רואת

JOSIE NEGLIA תרבגה סל'גנא סולמ הכלמה לש הרדיסב תישילשה תטלקה
.הגנרמ ידעצ 11 ו LA ןונגסב הסלס לש םייסיסב םיבוביסו סיסב ידעצ 8 תטלקב שממ םיליחתמל תטלק

ןאכ וצחל
ןכ
: תטלקהמ םיעטקב תופצל ןתינ

ןאכ וצחל

: תטלקה תשיכרל

Casino/Rueda Beginner Level, Volume I
: תטלקה םש
תוקד 55
: תטלקה ךרוא
NTSC/PAL
: רודיש תטיש
24.99$/29.99$
: ריחמ
: תטלקה רואת

תלהנהב Salsa Lovers לש הרדיסב הנושארה .דומלל וליחתה םילארשיה בור הככ ,? הדאור דומלל םיצור
,"El Medio" ןוגכ הדאורב סיסבה ידעצ לש המגדה ,םיליחתמ תמרל Master Instructor Rene Gueits
.םיליגרת 14 לכה ךס דועו "Dile Que No" ,"Enchufle"

  אל
: תטלקהמ םיעטקב תופצל ןתינ

ןאכ וצחל

: תטלקה תשיכרל

Casino/Rueda Intermediate Level, Vol 2
: תטלקה םש
תוקד 25
: תטלקה ךרוא
NTSC/PAL
: רודיש תטיש
24.99$/29.99$
: ריחמ
: תטלקה רואת

תלהנהב Salsa Lovers לש הרדיסב הינשה .דומלל וליחתה םילארשיה בור הככ ,? הדאור דומלל םיצור
,"El Dos" ןוגכ הדאורב ינוניב תמרל םידעצ לש המגדה ,ינוניב תמרל Master Instructor Rene Gueits
.םיליגרת 19 לכה ךס דועו "Besito" ,"El Dedo"

  אל
: תטלקהמ םיעטקב תופצל ןתינ

ןאכ וצחל

: תטלקה תשיכרל

Casino/Rueda Advanced Level, Vol 3
: תטלקה םש
תוקד 44
: תטלקה ךרוא
NTSC/PAL
: רודיש תטיש
24.99$/29.99$
: ריחמ
: תטלקה רואת

תלהנהב Salsa Lovers לש הרדיסב תישילשה .דומלל וליחתה םילארשיה בור הככ ,? הדאור דומלל םיצור
ןוגכ הדאורב םימדקתמ תמרל םידעצ לש המגדה ,םימדקתמ תמרל Master Instructor Rene Gueits
.םיליגרת 18 לכה ךס דועו "Micaela" ,"Agamenon" ,"Dedo De Lazaro"

  אל
: תטלקהמ םיעטקב תופצל ןתינ

ןאכ וצחל

: תטלקה תשיכרל

Beginners Workshop Level One
: תטלקה םש
תוקד 55
: תטלקה ךרוא
NTSC
: רודיש תטיש
24.99$
: ריחמ
: תטלקה רואת

םוחתב םיבושחהו םילודגה רפסה יתבמ דחא י"ע קרוי-וינ תטישב הסלס דוקרל דומלל
Addie Rodriguez המיהדמה ותשיאו Angel Rodriguez תמגדהבו תלהנהב Razz M'Tazz Dance Company
דוקירו םידעצ קרוי-וינב דקרנה ןונגסה לע דומלל ןתינ הרדיסב הנושארה וז תטלקב ,הווידה יוניכב תרכומה
םיליחתמ תמרל תדעוימ תטלקה .הנוכנ ףוג תעונתו הדימע ללוכ גוזב

  אל
: תטלקהמ םיעטקב תופצל ןתינ

ןאכ וצחל

: תטלקה תשיכרל

Advanced Beginners Vol. 2
: תטלקה םש
תוקד 55
: תטלקה ךרוא
NTSC
: רודיש תטיש
19.99$
: ריחמ
: תטלקה רואת

םוחתב םיבושחהו םילודגה רפסה יתבמ דחא י"ע קרוי-וינ תטישב הסלס דוקרל דומלל
Addie Rodriguez המיהדמה ותשיאו Angel Rodriguez תמגדהבו תלהנהב Razz M'Tazz Dance Company
ןונגס תא דומלל םיכישממ םיליחתמ תמרל תדעוימהו הרדיסב הינשה וז תטלקב ,הווידה יוניכב תרכומה
המגדהה תטיש אוה הרדיסב םילועמה םירבדה דחא ,םייסיסבה םיבוביסה םעפהו קרוי וינמ דוקירה
.הרוחאמ ןהו המידקמ ןה תויוזה יתשב תמלוצמה

  אל
: תטלקהמ םיעטקב תופצל ןתינ

ןאכ וצחל

: תטלקה תשיכרל

Salsa a la Cubana!: A Demonstrational Video
: תטלקה םש
תוקד 45
: תטלקה ךרוא
NTSC/PAL
: רודיש תטיש
30$/33$
: ריחמ
: תטלקה רואת

לש ףסוא השעמל איה תטלקה ,ןומה דומלל רשפא לבא הלימה לש ליגרה ןבומב דומיל תטלק קוידב אל וז
.םיעדוי םינבוקש ומכ תונוש תויצאירוו םינוש םיבצקמ םידקור ןפלואב ומלוצש םינבוק תוגוז לש דוקיר יעטק
דוקרל םיעדוי רבכש ולאל ץלמומ ,טלחהב הווש םיינש וא דעצ דוע דומלל ילואו ןונגס תצק סופתל הצורש ימל
(עדימה לע ןובטיס היראל הדות) .ןיבהל השק היהי תרחא

ןאכ וצחל
ןכ
: תטלקהמ םיעטקב תופצל ןתינ

ןאכ וצחל

: תטלקה תשיכרל

Salsa From Within Cuba
: תטלקה םש
תוקד 65
: תטלקה ךרוא
NTSC/PAL
: רודיש תטיש
15£
: ריחמ
: תטלקה רואת

??? םייתימא םינבוק ומכ דוקרל דומלל םיצור
יבגל תילגנאב םירבסהב הוולמ תטלקה .םינבוק םינדקר י"ע תועצובמ תומגדהה ,הבוקב המלוצש הלועמ תטלק
הסלס םידקור הככ רוציקב ןונגסו בצק ,הדאור ,סיסבה ידעצ לע תומגדהו םירבסה תללוכ תטלקה .דעצ לכ
(עדימה לע ןובטיס היראל הדות) !!! העתפה םג שי תטלקה ףוס תארקל .הבוקב

ןאכ וצחל
ןכ
: תטלקהמ םיעטקב תופצל ןתינ

ןאכ וצחל

: תטלקה תשיכרל

הז ספט וחליש ? תופסונ תוטלק לע עדימ םכל שי
:חלש לע וצחל םויסבו ינורטקלא ראוד תבותכ טעמל תירבעב תודשה לכ הז ספוט ואלמ

:יטרפ םש
:החפשמ םש
רכז    הבקנ
:ןימ
:תטלקה םש
תטלקה רואת
ברימ תא קפסל וסנ
םכתושרבש םיטרפה
'וכו המר ,ןונגס
טנרטניא רתא תבותכ
:םיפסונ םיטרפ קפסמה
:ינורטקלא ראוד
paco@salsa.org.il תבותכב Paco ל תונפהל ןתינ תולאשו תובוגת תורעה

Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM