ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

top 10 clubs


.תינבוקה הסלסל "הדאור" ארקנה דוקירה תא םיבשוחו םיעוט םיבר

הנוש איהו ,הבוקב יגוזה הסלסה דוקיר תא םידקור הבש הרוצה איה "תינבוק הסלס" .קיודמ אל
.תיניטלה הסלסהמ תועונתבו בצקב

,תינבוקה הסלסה לש דוסיה ידעצ לע ססבתהו ,הבוקב אצמוה םנמאש בוחר דוקיר אוה ,"הדאור"
הרוצ ןמזה ךשמב לביקו חתפתה אוה ,לגעמבו ,םישנא תצובק ותוא םידקורש הדבועה ללגב לבא
.ומצע לשמ יפואו

תויראלופופהש קפס ןיאו ,הדאורה דוקיר תא םידמלמ ץראב רפסה-יתבו םינודעומה תיברמו תויה
.דחוימ רודמ ול שידקהל ונטלחה ,ץראב הסלסה לש התיחמצל יתועמשמ ףונמ התייה ולש

לש תנכדועמ המישר םכינפל גיצנ :הז דוקירל רושקה עדימה לכ תא םכל קפסנ "הדאורה" רודמב
ףיסונ ,םהמ דחא לכ עצבל השיאהו רבגה םיכירצ דציכ קוידב םכל ריבסנ ,םינושה םיליגרתה
.דועו ,םכנעמל ונטקילש םישדח םיליגרת

.תולאשו תועצה ,תובוגת םכמ לבקל חמשא

הדאורה יליגרת דומעל רבעמל ןאכ וצחל


Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM