ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

top 10 clubs


לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ
רדניס ביני ,(הקיסומה רודמ ךרוע) ןריב (Paco) ןנור ,(הנצסה רודמ ךרוע) ןיקנדוב ןרע :המישרה תנכהב ועייס

.םעוציב ןפוא לע רבסהו הדאור יליגרת לש תינושאר המישר םכינפל

1 'סמ ליגרת
El Medio :תידרפסב
"וידמ לא" :תירבעב ליגרתה םש
זכרמל / זכרמה לא :םוגרת
עודי אל :די ןומיס רואת

:רבגה ידעצ רואת

.הרוחבה לש ןימי דיב תזחוא לאמש דיו לגעמה זכרמל הנופ לאמש ףתכ רשאכ הרוחבה לומ דמוע רבגה
,לגעמה זכרמ ןוויכל תרגוס ןימי לגר 3 בו לגעמה זכרמ ןוויכל דעצ תעצבמ לאמש לגר 1 ב
.לגעמה ץוח ןוויכל תרגוס לאמש לגר 7 בו לגעמה ץוח ןוויכל דעצ תעצבמ ןימי לגר 5 ב

:השיאה ידעצ רואת

.רבגה לש לאמש דיב תזחוא ןימי דיו לגעמה זכרמל הנופ ןימי ףתכ רשאכ רבגה לומ תודמוע השיאה
,לגעמה זכרמ ןוויכל תרגוס לאמש לגר 3 בו לגעמה זכרמ ןוויכל דעצ תעצבמ ןימי לגר 1 ב
.לגעמה ץוח ןוויכל תרגוס ןימי לגר 7 בו לגעמה ץוח ןוויכל דעצ תעצבמ לאמש לגר 5 ב

:ליגרתה עוציבל גוזה ינב ינשל תויללכ תורעה

זכרמ ןוויכל תועיבצמו הרוחבה לש ןימי דיב תזחואו תבלושמ רבגה לש לאמש די םידעצה עוציב ןמזב
.7 'סמב הלעמלו לגעמה ץוח ןוויכלו 3 'סמב הטמלו לגעמה


2 'סמ ליגרת
Enchufle :תידרפסב
"הלפו'צנא" :תירבעב ליגרתה םש
עקשל עקת רוביחל גנלס :םוגרת
.תחא םעפ תדרויו הלוע דיהו ץומק ףורגאה הלעמ יפלכ תולעמ 90ב ליבומה די :די ןומיס רואת

:רבגה ידעצ רואת

.הרוחבה לש ןימי דיב תזחוא לאמש דיו לגעמה זכרמל הנופ ןימי ףתכ רשאכ השאה לומ דמוע רבגה
לאמש לגר לעמ הנטק הבלצהב םינפל דעצ תעצבמ ןימי לגר 2 ב רוחאל דעצ תעצבמ לאמש לגר 1 ב
.ןימי לגר דצל תרגוס לאמש לגר 3 ב ןימי דיל תחתמ הרוחבה בוביס ידכ ךות תאז לכ
תעצבמ ןימי לגר 7 ב .השיאה ןוויכל דעצ תעצבמ לאמש לגרב 6 ב .רוחאל דעצ תעצבמ ןימי לגרב 5 ב
.השאל רבגה ןיב םוקמ תפלחה ךות םידעצ 6 ב עצבתמ ליגרתה .לאמש לגר דצל תרגוסו המידק דעצ

:השיאה ידעצ רואת

.רבגה לש לאמש דיב תזחוא ןימי דיו לגעמה זכרמל הנופ לאמש ףתכ רשאכ רבגה לומ תדמוע השיאה
ןימי לגר לעמ הנטק הבלצהב םינפל דעצ תעצבמ לאמש לגר 2 ב רוחאל דעצ תעצבמ ןימי לגר 1 ב
.ןימי לגר דצל תרגוס לאמש לגר 3 ב רבגה לש ןימי דיל תחתמ בוביס ידכ ךות תאז לכ
תעצבמ לאמש לגר 7 ב .רבגה ןוויכל דעצ תעצבמ ןימי לגרב 6 ב .רוחאל דעצ תעצבמ לאמש לגר 5 ב
.רבגל השאה ןיב םוקמ תפלחה ךות םידעצ 6 ב עצבתמ ליגרתה .ןימי לגר דצל תרגוסו המידק דעצ

:ליגרתה עוציבל גוזה ינב ינשל תויללכ תורעה

.הטמל תודרוי ןכמ רחאלו בוביסה עוציב ךרוצל הלעמל תולוע השיאה לש ןימי דיו רבגה לש לאמש די


3 'סמ ליגרת
Dile Que No :תידרפסב
"ונ הק הל יד" :תירבעב ליגרתה םש
אל הל דיגת :םוגרת
ןיא :די ןומיס רואת

:רבגה ידעצ רואת

,השיאה לש ןימי דיב תזחוא לאמש די לגעמה זכרמל הנופ לאמש ףתכ רשאכ השיאה לומ דמוע רבגה
לגר 2 ב זכרמל הנימיו המידק דעצ תעצבמ לאמש לגר 1 ב .השיאה לש ןתומה לעמו ירוחאמ ןימי די
.לגעמה זכרמל םינפה םע דמוע רבגה רשאכ תרגוס לאמש לגר 3 בו ןימילו םוקמב דעצ ןימי
תרגוס ןימי לגר 7 בו לאמשלו םוקמב דעצ תעצבמ לאמש לגר 6 ב רוחאל דעצ תעצבמ ןימי לגר 5 ב
.השיאה םע תומוקמה תפלחה תמלשה ךות
.השיאל רבגה ןיב תומוקמ תפלחה ךות םידעצ 6 ב עצבתמ ליגרתה

:השיאה ידעצ רואת

דיו רבגה לש לאמש דיב תזחוא ןימי די לגעמה זכרמל הנופ ןימי ףתכ רשאכרבגה לומ תדמוע השאה
דעצ לאמש לגר 2 ב רוחאל ןטק דעצ תעצבמ ןימי לגר 1 ב .רבגה לש ןימי ףתכ לע השאה לש לאמש
לאמש לגר 5 ב .לגעמה זכרמל רבגה םע תדמוע השיאה רשאכ תרגוס ןימי לגר 3 בו לאמשלו םוקמב
תמלשה ךות תרגוס לאמש לגר 7 בו ןימילו םוקמב דעצ תעצבמ ןימי לגר 6 ב רוחאל דעצ תעצבמ
.רבגה םע תומוקמה תפלחה
.רבגל השיאה ןיב תומוקמ תפלחה ךות םידעצ 6 ב עצבתמ ליגרתה

:ליגרתה עוציבל גוזה ינב ינשל תויללכ תורעה

.רבסהב ראותמש יפכ בצמ ותואב תוראשנ השיאהו רבגה לש םיידיה ליגרתה עוציב ןמז לכ ךרואל


4 'סמ ליגרת
Dame Una :תידרפסב
"הנוא המאד" :תירבעב ליגרתה םש
"תחא יל ןת" ל יוטיב :םוגרת
."רובע" תעונת תנמסמ דיהו הסורפ דיה ףכ .הלעמ יפלכ תולעמ 90 ב ליבומה די :די ןומיס רואת

:רבגה ידעצ רואת

.הרוחבה לש ןימי דיב תזחוא לאמש דיו לגעמה זכרמל הנופ ןימי ףתכ רשאכ השיאה לומ דמוע רבגה
ידכ ךות המידק דעצ תעצבמ לאמש לגר 2 ב רוחאל ןטק דעצ תעצבמ ןימי לגרו םידי םיבזוע 1 ב
השיאה תא זחוא רבגהו לאמש לגר דצל תרגוס ןימי לגר 3 ב ןימימש הרוחבה תא ףוסאל םידי תטשוה
השיאה ירוחאמ תאצמנ רבגה לש ןימי דיו השיאה לש ןימי דיב תזחוא רבגה לש לאמש די רשאכ
םידעצה תשולשב םיתסמו לגעמב גוז ינב תפלחה ךות םידעצ 3 ב עצבתמ ליגרתה .ילאמשה הדיצב
.Dile Que No לש םינורחאה

:השיאה ידעצ רואת

.רבגה לש לאמש דיב תזחוא ןימי דיו לגעמה זכרמל הנופ לאמש ףתכ רשאכ רבגה לומ תדמוע השיאה
ידכ ךות המידק דעצ תעצבמ לאמש לגר 2 ב רוחאל ןטק דעצ תעצבמ ןימי לגרו םידי םיבזוע 1 ב
רשאכ רבגה תא תזחוא השיאהו לאמש לגר דצל תרגוס ןימי לגר 3 ב לאמשמש רבגה לא םידי תטשוה
תינמיה ףתכה ירוחאמ תאצמנ השיאה לש לאמש דיו רבגה לש לאמש דיב תזחוא השיאה לש ןימי די
םינורחאה םידעצה תשולשב םיתסמו לגעמב גוז ינב תפלחה ךות םידעצ 3 ב עצבתמ ליגרתה .רבגה לש
.Dile Que No לש

:ליגרתה עוציבל גוזה ינב ינשל תויללכ תורעה

.לגעמה לש ימינפה קלחב םידעצה תא עצבמ רבגהו לגעמה לש ינוציחה קלחב םידעצה תא תעצבמ השיאה


 

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM