ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

top 10 clubs


דחוימו הנוש ןפואב הסלסה תדקרנ הנידמ לכבו םוקמ לכב
.דחוימו רחא הנוש ןונגס דקרנ אוה וב רוזא ריע ,הנידמל םאתהבו םינשה ךלהמב לביק הזה דוקירה
סל'גנא סולב אמגודל תדקרנה הסלסה ןיב םימייקה םינושה תונונגסה ילדבה תא ריבסהל הסננ הז רודמב
.קרוי-וינב םידקורש יפכ הסלסה ןיבל

:רודמב דוקירה יגוסו תונונגסה תמישר ןלהל
בורקה ןמזב ונכדעויו םייפוס הכירע יבלשב םיאצמנ םינכתה)
(רתאב םינורחאה םינוכדיעה לע עדימה תלבקל ישארה ףדב םינוכדעה ירחא ובקע אנא

תינאקירוטרופ הסלס
תינאיבמולוק הסלס
תינבוק הסלס
L.A ןונגסב הסלס
(לייטס ובממ קרוי-וינ) קרוי-וינ ןונגסב הסלס
היבמוק
...דועו


Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM