ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

top 10 clubs


לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

.תינבוק הסלס

.(El Casino) "וניסק לא" :םג הנוכמ .הבוק לש יגוזה הסלסה ןונגס

לש תוצרפתמ תועונתב ןייפאתמה הסלס ןונגס הבוקב חתפתה ,ןוסנאדהו ןוסה ,הבמורה תעפשהב
,וז דוקיר תרוצ .ינשל ביבסמ דחא גוזה ינב ינש םיבבותסמ הבש תילגעמ דוקיר תרוצבו ,ןבשיהו םיינתומה
םיבכרומ םידעצ תובלשמה תויצניבמוק לש בר רפסמ רוציל תורשפאמ ,יטיאה בוביסה בצק םע דחיב
.תכבוסמ םיידי תדובעו

הבית לע םיעצבתמ םיבוביסה רשאכ , 1- ה לע ונייה ,הביתה תליחתל ליבקמב ליחתמ ינבוקה דעצה
"וררבמוס"ה ומכ) ןימי דצל םיעצבתמ םיבוביסהמ קלח :הנתשמ בוביסה ןוויכ .8- הו 1- ה ןיב :האלמ
.("הלפושניא"ה ומכ) לאמש דצל םקלחו (הדאורבש

("ובממ דעצ") רשי וקב דעצ - הרוגס הזיחא :דוקיר תורוצ שולש הכותב תברעמ תירוקמה תינבוקה הסלסה
םיזחוא השאהו רבגה ,םידדצל דעצ ("ימוג"ה דעצ) - החותפ הזיחא ;ליבקמב םיזזו םידומצ השיאהו רבגה
רחא וא דרפנב השאהו רבגה לש תינשוח ןגא תעונת - הטולפסד ;וז לומ הז םיקחרתמו םיברקתמ תחא די
.הפצירה לע "םיבשייתמ" טעמכ םידקורהשכ ,הינשה ירוחאמ

השיאהו רבגה , (ןבשיה תא םיטילבמ םינבוקה םירבגה בור) טעמ הפופכ ףוגה תזיחא ,תורוצה לכב
.הכילה ןימב לגרה ףכ לכ לע םיעסופ

,העיקרו שולש םיתש תחא : יניטלה דעצל המוד יסיסבה דעצה הבוק לש הסלסל רפסה יתבבש תורמל
לש םינודעומב ץופנה ףסונ יוניש .הייהש המוקמב םיסינכמו ,העיקרה תא םיטימשמ םינודעומב םידקורה
אוהו ,הביתה תליחת רחאל תחא המיעפ יסיסבה דעצה ליחתמ ובש , "ופמאיט הרטנוק"ה אוה הבוק
.סאבה תניגנ ביטומל ליבקמ

םויכו ,הגרדהב הלדגו תכלוה ולש תויראלופופה .הנש םישולשל בורק תונוש תורוצב עודי ינבוקה ןונגסה
(Rueda El Casino) "וניסק לא הדאור"ה דוקיר תוכזב ,ראשה ןיב .םלועב םיבר רפס יתבב ותוא םידמלמ
.הלש תויביטקרטאל תובר םרתו ,תינבוקה הסלסהמ דלונש

םינושה דוקירה תונונגס תא םיגדמה פילק ואדיו שדח וישכעו

Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM