ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

top 10 clubs


לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

L.A ןונגסב הסלס

ינודעומב חתפתה ,"טרבק"הו "גניווס"ה תקיזומ תעפשהבו ,רודיבה תיישעתל הקודהה הברקה ללגב
,תוכבוסמ םיידי תועונתב תוחפ דקמתמה ,ינתווארו יטנגלא ,ריהמ הסלס ןונגס סל'גנא-סול לש םידוקירה
תחונת .ןותנ עגר לכב ףוגה יקלחמ קלח לכל תשדקומ בל תמושת .תעצעוצמו תינשוח דוקיר תרוצב רתויו
לכ טעמכ תוולמש םישנה לצא רקיעב ךא ,םירבגה לצא םג תודפקומ ,םייכריה תזזה ,םידייה תזיחא ,שארה
.דועו ,ריואב דיה תפנה ,רוחאל רעשה תייטה :"תיסקס" הווחמ ןימב ,דוקירב העונת

םשב םג עודי) העיקרו שולש םייתש תחא ,רשי וקב :יטרדנטסה דעצה אוה ,הז ןונגס לש יסיסבה דעצה
.הביתה תליחתל ליבקמב השענ המידק ןושארה דעצה רמולכ . 1- ה לע תעצבתמ הריפסה .("ובממ דעצ"

ןיב :וניייה הבית יצח לע רתויה לכל תועצבתמו ,טלב לש "םיניפס" ןיעמ ,דאמ תוריהמ בוביסה תויצאירו
דצל םישענ םיבוביסה תיברמ .(יצח לכב םיריהמ םיבוביס ינש - הבית עבר לע וליפא םימעפל) 4- הו 1- ה
.(ץראב גוהנה ןוויכהמ ךופה) ןימי

דחא לכו ,עגרל םידרפנ גוזה ינב .(Open Shine) "סנייש"ה אוה .יא-לא ןונגסב םיטלובה םינייפאמה דחא
"הוואלק"ה :הסלסה בצקב םייסיסב םיביטומ םע תובלתשמה ,תוריהמ םיילגר תועונת לש ףצר עצבמ םהמ
. (Conga Beat) "טיב הגנוק"הו (Clave)

אוהו ,רתוי יראלופופ דוקירה השענ הנורחאל .םינש שמחמ הלעמל תיחכונה ותרוצב עודי .יא-לא ןונגס
.הסלסל םיימואלניבה םיסרגנוקהמ םיברב ליבומה ןונגסה


םינושה דוקירה תונונגס תא םיגדמה פילק ואדיו שדח וישכעו

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM