ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

top 10 clubs


לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

.קרוי-וינ הסלס

הסלס ןונגס קרוי-וינב חתפתה - הסלסל רוקמה תא וויהש םידוקירהו םיבצקמה דחא - "ובממ"ה תעפשהב
תוקספה ללוכו ,יטנגלאו ריהמ ןונגסה .תבכרומ םיילגר תדובעבו ,םיריהמ ךא םיטושפ םיבוביסב ןייפאתמה
תוננכותמ תובר תויצאירוו ,ישנה דצה לע םשומ דחוימ שגד .תובכשהו ,גוזה ינב ינש לש תומאותמ (Breaks)
.הבטימב תואריהל גוזה תבל םורגל ידכ

עצבתמ דוקירה קרוי-וינ הסלסב ,הזל ביבסמ הז גוזה ינב ינש םיבבותסמ הבש תינבוקה הסלסב ומכ אלש
םיברמ גוזה ינב רשאכ ,("ובממ דעצ" םשב םג עודי) העיקרו שולש םייתש תחא לש סיסב דעצב ,רשי וקב
2 - ה לע תעצבתמ תיקרוי-וינה הסלסב הריפסה .(Cross Body Lead) םמוקמ תא ףילחהל
.הביתה תליחת רחאל תחא המיעפ השענ המידק ןושארה דעצה רמולכ (Dancing on "2")

םיבוביסה תיברמ 5- הו 2- ה ןיב :וניייה הבית יצח לע רתויה לכל םיעצבתמו ,דאמ םיריהמ םיבוביסה
.לאמש דצל םישענ

גוזה ינב :(Open Shine) "סנייש"ה תא אוצמל רשפא תיקרוי-וינה הסלסב םג .יא-לא הסלסל המודב
םייסיסב םיביטומ םע תובלתשמה ,תוריהמ םיילגר תועונת לש ףצר עצבמ םהמ דחא לכו ,עגרל םידרפנ
.(Conga Beat) "טיב הגנוק"הו (Clave) "הוואלק"ה :הסלסה בצקב

ינודעומב ליבומה אוה ,ינבוקה ןונגסה םע דחיו .םינש רשעמ הלעמל תיחכונה ותרוצב עודי קרוי-וינ ןונגס
.םלועב הסלסה

םינושה דוקירה תונונגס תא םיגדמה פילק ואדיו שדח וישכעו

Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM