ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית


אתסיא ףותישב ילארשיה הסלסה ןוגרא הילגנאב לודגה סרגנוקב ףתתשהל ונעסנ
םלועב םיבוטה םיכירדמהו םישנא תואמ לש תואנדס
ישי ןב שיטפה ביבאו The SalsaFreak ידיא לש אנדס העתפהב תדחוימ אנדס םג התיהו
זניטרמ יקנרפ ומצעבו ודובכב ךלמה םלועב 1 'סמ ךירדמה םע אנדס םגו
...מ ץוח םיעמשוממו םירדוסמ םידמוע םלוכ תועפוהל רותב ברעב
םיבוט יכה תומוקמה תא וספתו םינושאר ויה ןבומכש םילארשיה תרובח

...לש בוטרה םולחה ...הל םיארוקו ןודנולב הכירדמו הבוקמ איה - דבל הרוש הל העיגמ
??? אסיכ םע דקור אוה הז המ עגר .הינשה ירחא תחא תועפוהו זדנלמ דויד ברעה החנמ
העפוהב זניטרמ יקנרפ !הינשהמ הבוט רתוי תחא לכו תועפוה יתש ךלמה ול םיארוק ונחנא םתס אל
תואנדס לש ףסונ ןותרמ 18:30 דעו 11:00 העשמ תרחמל רקובב דימו
תירבע רבדל ליחתה ףוסבש - קרוי וינמ ורוטוא לעמזיא םע םילארשיל תדחוימ אנדס םג התיהו
לעמזיא ןבומכו הנאזוסו ידיא ,וירמ ,הפילפ - םיכירדמה לש תונומת המכ הנה זא
...אבה סרגנוקב תוארתהל .הקהל לש העפוה םג התיהו ונלש גיצנה וקאפ םע ןטילקתה סלונ ירנה

Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM