ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

הסלסהו הקיסומה םלוע לע םינוש םירמאמ גיצא הז רודמב
.הסלסה םלועל םירושקה םיאשונב םירמאמו תובתכ ואבויו םינוש םיבתוכ וחראתי רודמב
:םירמאמה תמישר םכינפל
.(בתוכה םשו ,הנושארל םסרופ וב ךיראתה ןייוצמ רמאמ לכ דיל)

ןריב (Paco) ןנור - 07.03.2002 - La Sonora Poncena
ןובטיס הירא - 13.02.2001 - תינבוקה הקיסומה
יטרביל לבוי - 25.06.2001 - תיניטלה הקיסומב השקהה ילכ
ןיקנדוב ןרע - 14.05.2001 - הקהל לש התליחת בורג הסלס
ןריב (Paco) ןנור - 22.04.2001 - El Gran Combo De Puerto Rico
ןורב רסס - 27.03.2001 - Wille Rosario
ןריב (Paco) ןנור - 01.03.2001 - הסלסה לש הירוטסיהה

"הינסנופ הרונוס" תקהל
הסלסה לש ךוותה ידומעמ הקהל דוע
תונש 45 לעמ ראתמו םכסמה רמאמ
םיבוטה םיבכרהה דחא לש תוליעפ
.םעפ יא ומקש םיחלצומהו

תינבוקה הקיסומה
תינבוקה הקיסומה תונונגס תא ראתמה רמאמ
החילצהו תונורחאה םינשב תירלופופל הכפהש
.הקיטילופלו ןוטלשל דעבמ ץורפלו רודחל
ןובטיס הירא - דוקירה רודמ ךרוע תאמ

תיניטלה הקיסומב השקהה ילכ
םיאצמנה השקהה ילק לע יעוצקמו ףיקמ רמאמ
יטרביל לבוי תאמ ,תיניטלה הקיסומב שומישב
.לארשיב םירשכומהמ השקה ילכ ןגנ

הקהל לש התליחת בורג הסלס
ןיקנדוב ןרע הנצסה רודמ ךרוע לש הריקס
"בורג הסלס" השדחה הסלסה תקהל לע

םלועב תובוטהו תולודגה הסלסה תוקהלמ תחא
הקהלה תוליעפ תונש םיעבראל בורק לש םכסמ רמאמ
.םויה דעו 1962 תנשמ

הרדיסב ןושארה רמאמה
ןושאר קלח הסלסה לש הירוטסיהה
.םויה דעו םישולשה תונש תליחתמ הסלסה תודלות תא ראתמה תירבעב ףיקמ רמאמ

ןאכ ץחל

םיחרוא םיבתוכ ,םירמאמה רודמב ןאכ חראנ םעפ ידימ
.הסלסה םלועל םירושקה םינוש םירמאמ ונינפב ואיבי רשא
.ץראב םיבוטהו םיקיתווה םינטילקתה דחא תא רודמה חראמ םעפהו
.וירסור יליוו הסלסה ילודגמ דחא לע רמאמב ןורב רסס DJ

paco@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת

 

Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM