ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

תינבוקה הקיסומה
ןובטיס הירא - דוקירה רודמ ךרוע תאמ תינבוקה הקיסומה תא ראתמה רמאמ

וב בצמ ורציו תינבוקה הקיסומה תוחתפתה לע תובר ועיפשה םינשה םע הבוקל ועיגהש םימואלה בוליש
תויעבטב דחי םינגנמש םייאקירפא םיפותו תידרפס הרטיג לש בוליש ילקיסומ בכרה ותואב אוצמל ןתינ
.תמלשומ

תוהמ תא תתצמתמ הבוקב הליבמה הקהלל םינש רבכ תבשחנש תינבוקה הקהלה ,Los Van Van
:תואבה םילימב Te Pone La Cabeza Mala רישב תינבוקה הקיסומה

TIMBA CON RUMBA Y ROCK
MAMBO CON CONGA Y POP
SALSA CON MOZAMBIQUE
Y CLAVE DE GUAGUANCO

CUMBIA Y CONGAS CON SWING
SONGO CON SAMBA Y BEAT
MERENGUE CON BOMBA Y SON
Y CLAVE DE GUAGUANCO

םהל רוקמהש ,םינוש הקיסומ תונונגס לש םלש םלוע הליכמ תינבוקה הקיסומהש איה הנווכה ,תירבעב
,הלש םידסיימה ,NG La Banda תקהל התוא םירידגמש יפכ ,לשמל ,הבמיטה .יניטל חרכהב אל אוה
.פארו קור ,פופ ומכ ןיטולחל תיברעמ הקיסומ לש םיטנמלא םע ינבוקה ןוסה תקיסומ לש בוליש איה

םוי לכ תורצונ תושדח תוקהל .עובק ןפואב תינבוקה הקיסומה תחתפתמ ,םייק רבכש המ םע דבב דב
תיללכה הקולחה רשאכ ,םינמזה חורל ןמצע תא םיאתהל ידכ םהלש ןונגסה תא תונשמ תומייק תוקהלו
:אבה הנבמה לע תרמוש הקיסומב םיישאר םימרזל

Musica Popular, - תירלופופ הקיסומ .1

Tradicion, - תיתרוסמ הקיסומ .2

.Folklor - תיתוברת הקיסומ .3

:תירלופופ הקיסומ
הבמיטה םג תסנכנ וזה הירוגטקה תחת .הבוק לש תיוושכעה הקיוסמב רבודמש ןיבהל טושפ ארונ
לש תירלופופה הקיסומה לש דיחיה ילואו ירקיעה רוצייה לעפמ .1988 תנשב קר חתפתהל הלחהש
םג עיצהל הנאווהל שי הבמיטל רבעמ .ריעב תויח תועפוהב רקיעב אוה הלש יוטיבהו הנאווה אוה הבוק
םיטנמלא בולישב הסלסה בצקמ לע תססובמ הקלחב איהש ךכב יניטלה פופל המודש ,שממ פופ תקיסומ
ףוגה לכ םע דוקרל קשח הרשמ רתויו הנבומ תוחפ הלש בצקמהש ךכב הנממ הנוש ךא ,םיבר םייברעמ
תא .לשמל ינרדומ זא'גב מכ תונבומ תועונת יפל זוזל רשאמ ,העובק רתוי וא תוחפ תיסיסב העונתבו
ילש רבסההש עדוי ינא .םיטוקסידב וא ,העפוהה תרמגנש ירחא םינודעומב ועמשת רתוי וזה הקיסומה
לש רצק עובש ירחא ןיבהל לק ארונו ריינה לע ריבסהל השקש םירבד שי ,בוש לבא ,לפרועמ יד עמשנ
: ןגאה תא בבוסל ליבקמבו אבה טפשמה תא רהמ רמול וסנ -רוזעי הז ילוא .תישעמ היווח

.Toma_que_toma que_toma_toma_que_toma que_toma_toma_que_toma que_tomata
.canciones de la inocencia - toma que toma - los ninos - רישה תעימשל ןאכ וצחל

:תיתרוסמ הקיסומ
ונל רכומה הסלסה בצקמ .תירלפופה הקיסומהמ תילכתב םינוש תיתרוסמה הקיסומה םוחתב םיבצקמה
ומכ אוה ותוא םידקורש ןונגסהו ונוטנומ ןוסהו (רצונ אוה השעמל הנממש) ןוסה תקיסומב בטיה שגרומ
הד ופמאיטה לע ותוא םידקור םינבוקהש ךכב ךכב ןפוד אצוי ןוסה .ןיינעה ךרוצל רחא הסלס ריש לכ
.1 ה לע דוקרל םג טלחהב רשפא לבא ,הקיסומה לש ינשה טיבב ליחתמש ( ןוסה לש בצקה) ןוס
לכב םיטיב שמח לע יונב אוהש ךכב הסלסהמ הנוש ולש בצקמהו וזה תשקל אוה םג ךייתשמ ה'צה ה'צה
םוב ה'צ ה'צ ה'צ כ בצקה תא ריכמ םכממ קלח .ה'צ ה'צ ה'צ םוב םוב :אבה בצקב עברא םוקמב תיב
ךיא יפל הנוכנ רתוי כ"דב איה בצקה לש השגרהה תינבוקה הקיסומב לבא ,םיאתמ אוה םגש ,םוב
בורק ארונ ותוא םידקורש עוגרו ןידע בצקמ .ורלובה תא שי ונייניבש םייטנמורל .הליחתב יתראיתש
םיטלוב רתויה םה יתטריפש ולא לבא םיפסונ םיבצקמ םנשי .בל ךותב בלו יחלל הדומצ יחל ,ינשל דחא
.םירכומו

:תירולקלופ הקיסומ
וריאשהש םינוש תונוטלש םג ומכ םינוש םלוע ילבחמ םיבר םירגהמ העדי הבוק ,יתנייצ רבכש יפכ
רמשל תעדוי איה ,עיצהל הקירפאמ םירוחשה םירגהמל היהש המ תא .ילקיסומה םמתוח תא הילע
הנוש דוקירבו הסלסהמ ונל רכומש הממ הנוש בצקמב רבודמ םעפה .רולקלופה תקיסומ תומדב
ותואל ביבסמ תמקרנ השקה ילכ לש המיהדמ הינומרה איהש הבמורה .ללכב ונל רכומש הממ ןיטולחל
תויסיפ תויגרנאב תדקרנו (הפ_הפ םואפ_הפ_הפ - ריהמ 2 ו יטיא 3) הבמיטה תא שמשמש הוואלקה
איה ןדקרה ףוג לש העונתהו תמייוסמ תילילא תויסקט לש םיטנמלאמ בכרומ ומצע דוקירה .תומיהדמ
םינש ךשמב םישכרנש בצקו העונת ןונגסב רבודמש ןוויכ ,הז תא דומלל השק ארונ .תקתרמו תידוחי
.הזב תופצל תחכשנ יתלב היווח טלחהב וז לבא ,ספא ליגמו

arie@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת

 

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM