ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

("EL GRAN COMBO DE PUERTO RICO") - "וקיר וטראופ הד ובמוק ןארג לא"

ונגינ הב הקהלה תא בוזעל םירחא םיאקיסומ םע דחיב Rafel Ithier טילחה 1962 תנשב
.הנמזב רתויב תובוטה תחאכ הבשחנ רשאו ("El Combo De Refael Cortijo")

ולש שדחה טקייורפה יכ ענכושמ היה Rafel Ithier לבא הזיזפו תנכוסמ הטלחה וז התיה םיבר תנעטל
תימואלניבה המרב החלצהלו הרכהל תוכזל לכויש בכרה םיקהל התיה ותרטמ .תוחפ אל חלצומ היהי
"וקיר וטראופ הד ובמוק ןארג לא" - תיתימא הסלס תדגא הדלונ ךכו
.("EL GRAN COMBO DE PUERTO RICO")

םירושע העבראל בורק דורשל וחילצה רשא תוקהל דואמ טעמ ןנשי תינבוק ורפאה הקיסומה םוחתב
אלו היתורוקמ תא רמשלו ךישמהל הדיפקמ רשא תידוחיי תילקיסומ תוהז לע רומשל ךכ ךותבו
םישדח םימובלא לש הטלקה ךשמה ידכ ךות תאזו תילקיזומ הניחבמ היצזינרדומה תושירדל ענכיהל
.םלועה יבחר לכב תועפוהו

הקיסומל רתויב הבוטה אמגודה חטבל הנהו םינשה ךלהמב םימובלא 50 מ הלעמל הטילקה הקהלה
םינגנ 13 הנומה הקהלה .םיביירקהמ תיניטל הקיסומ התועמשמש ,לקיפורט וניטל םשב םג הנוכמה
םיכרד שולשב המצע תא הרידגה (וקיר וטראופ - 1926 דילי) םידילקה ןגנ Rafel Ithier י"ע הלהונ
ירבח לש תוביציה בושח תוחפ אלו ןוגריפה הינומרהה ,תיבקיעו תידוחיי תילקיסומ תוהז :תוירקיע
.וקיר וטראופל ץוחמ ןהו ךותב ןה ףופצ תועפוה ז"ול ףוסבלו ,הקהלה

םילימה ,תידולמו תיבציק (לזלזל ילבמ ןבומכ) הטושפ הניה הקהלה תנגנמו תרצוי התוא הקיסומה
ךכמו תימוק הרוצב םיתיעל םיגצומה ונתיאמ דחא לכ לש םוי םויה ייחב םיחיכש םיבצמ תוראתמ
לכ ךשמב הקהלה הרמש ןכ ומכ .םילימלו הקיסומל רשקהלו תוהדזהל םיעמושה בור לש תלוכיה
םימרז וא היגולונכט י"ע הנתשה אלו טעמכ םינשה ךלהמב רשאו הקהלל ידוחיי אוהש לילצ לע םינשה
.םירחא וא ולאכ םילקיסומ

הקיסומה הנווכ םהילאש ולא לש םתצרעהב תוכזל הקהלה החילצה התמקה זאמ תיטיא תומדקתהב
.רחא רבד לכלמ רתוי הילא םירבחתמו םינפבמ הסלסה תא םישיגרמ רשא ולא םתוא .תישארבמ
,"Un Verano en Nueva York" :ןוגכ םיריש הקיסלקל וכפה םינשה ךלהמב רשא םיטיהל רפסמ םע
"Y no hago mas na'" ,"La fiesta de Pilito" ,"El menu" ,"Azuquita pa'l cafe" ,"Ojos chinos"
(RealAudio בשחמב ןקתומ תויהל ךירצ רישה תא עומשל ידכב - רישה םש לע ץחל םירישה תעימשל)

תואסריג תורשעל וכז םגו םידוקירה תובחר לכב םויה דע םיעמשומ םירחא םיבר םג ומכ ולא םיריש
.םלועב הסלסה ינמוא בטימ לש יוסיכ

ןגנ ףיסוהל Rafel Ithier טילחה רשאכ 1972 תנשב התיה הקהלה לש רתויב תיתועמשמה תוחתפתהה
אלו טעמכ ןובמורטה ,םיטסינופוסקס ינשו הרצוצח ינגנ ינש הפוקת התואל דע ללכש בכרהל ןובמורט
לש ותחלצהמ האצותכ םלוא .םיעבשה תונש תליחתל דע תאזו הסלסה תוקהלב שומישב היה
םג ילכב שומיש לחה ליבומ ילככ ןובמורטב ושמתשהו קרוי-וינב הסלס ורציש םירחאו "Willy Colon"
םלועב רכומש המ לש לילצה תכיפהל דעצ דוע ןובמורטה תפסוה התוויה הקהלל ,תורחא תוקהלב
."EL GRAN COMBO DE PUERTO RICO" לש דנואסהכ

לאשנשכ תובר הכ םינש ךשמב לילצ ותוא תא רמשל הקהלה החילצה דציכ םיהדמ הז יוניש דבלמ
יאמ תעבונ לילצה תא רמשלו םינוש םיבצקמ ןגנל אלש הטלחהה יכ Rafel Ithier רמא אשונב םעפ
י"ע ץרעומו הקהלה םע ההוזמה ןונגיס ותוא הבר הכ החלצה םהל איבה רשא ןונגסה תא תונשל םנוצר
םע חתפתה הקהלה לש לילצה תאז תורמל יכ ףיסוה אוה דוע םלועה יבחרב םישנא הברה ךכ לכ
.ידוחיי ןונגס ותוא רמשנ ןיידע ךא םינשה

המרגנש הליפנמ "EL GRAN COMBO DE PUERTO RICO" תקהל םג הלבס םינשה ךלהמב
ללכש ימלוע תועפוה בוביסל תאצל הטילחה הקהלה ,םיטילקת קיפסמ רוכמל החלצהה יאמ האצותכ
בוביסמ האצותכ .תירבה תוצראב תויזכרמה םירעהו תיניטלה הקירמאב תויזכרמה םירעה תיברמ תא
להקה (וקיר וטראופ) ןטקה יאב "הכפהמ" הללוחתה לודג םיצירעמ רוביצל םתפישח דבלמ הז תועפוה
היה הקהלל שוקיבהו םתרזח תא שורדל לחה בר הכ ןמזל ונממ וללשנ הקהלה תועפוהש ימוקמה
.ואישב

לביטספב םתעפוה ךלהמב תימואלניב הרקוה הקהלל תילקיסומה הליהקה הקינעה 1992 תנשב
םייוניכהמ דחא דוע הקהלה הלביק עפומ ותואב קרוי-וינב ןדרג ןוסידמב הנש ידימ ךרענה הסלסה
."הסלסה לש הטיסרבינואה" .הז היה םעפהו התכז הל םיברה

ךרדב הנה תובר םינש רחאל םג תדחואמ התויה תדבועלו הקהלה תחלצהל תופסונה תוביסה תחא
ןפואב תולבקתמ תוטלחהה לכ המצע הקהלה אוה ירקיעה בכוכה ובו דיגאתכ תלהונמ הקהלה .הלוהינ
.הקהלה ירבח ןיב הוושב הווש קלוחמ רכשה וליפאו יביטקלוק

הקהלה תא םתביזע רחאל רשא םיבר םימסרופמ םינמוא אוצמל ןתינ םינשה ךלהמב הקהלה ירבח ןיב
ידנא" ,(ירוקמה בכרהממ קלח היהש) "הנאור וטרבור" ןוגכ םינמוא םמצע תוכזב םימסרופמל וכפה
.םירחא םיבר דועו "זיינאטנומ

לש םילודגה םלועב ירקיע ביכרמ טלחהב הנה הדסוויהל הנש םיעבראה תוגיגחל תברקתמה הקהלה
.התוחתפתהבו הסלס תארקנה הקיסומה לש הירוטסיהב דבכנ קלח הלו הסלסה

.םינשה ךלהמב רוא וארש הקהלה ימובלא לש תיקלח המישר ןלהל

FIRST CLASS
INTERNATIONAL

BREAKING
THE ICE

GRACIAS

GRAN COMBO
Y SU PUEBLO

25 ANOS

AMAME

BAILANDO CON
EL MUNDO

35 YEARS
AROUND THE WORLD

20 ANOS

INNOVATIONS

LA RUTA
DEL SABOR

LA UNIVERSIDAD
DE LA SALSA

LATIN
UP!

NUESTRA
MUSICA

NUESTRO
ANIVERSARIO

PASAPORTE
MUSICAL

ROMANTICO Y
SABROSO

AQUI NO SE
SIENTE NADIE

DE PUNTA
A PUNTA

DISFRUTELO HASTA
EL CABO

HAPPY
DAYS

EN LAS
VEGAS

ESTAMOS
PRIMEROS

INTERNATIONAL

LOS
SORULLOS

MEJOR QUE
NUNCA

NUMERO
5

NUMERO
7

POR EL
LIBRO

UNITY

paco@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת

 

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM