ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

טייגניטל רתאל רבעמל ןאכ וצחל

ןיקנדוב ןרע - הנצסה רודמ ךרוע תאמ ,הקהל לש התליחת

.ןושש ןנורו קיווצ ילא םשב םיינוהמת הרבח ינשמ ליחתה לכה
.ולש סלבמיטה טס לע ןגנמ אוהשכ םינושה הסלסה ינודעומב דימת הארנ ,עודי הסלס קירפ ןושש ןנור
אצוי אוה ןאל הנשמ אל ("ןגנל המ לע היהיש" םיפסונ השקה ילכ םע דחי בכרב עובק ןפואב אצמנ טסה)
ןוכנ רתוי תוניפה תחאב םקמתמו םינטק םילכ המכ ,סלבמיט טס קרופ דימ אוה הסלס ןודעומל ועיגהב
.עקרב הל תנגנתמש הקיסומה "לע" ןגנל ליחתמו (תימשר תולחנתה) הניפה לע טלתשמ

,הסלסב תנצסב השדח תומד זא םילכה לא אבחנו םונצ ןטק רוחב קיווצ ילא ,םימי םתואמ דחאב

ילא תא דמלל ליחתה ןנור .קודה רשק םהיניב רצונו ןנורב שגפ
.הקיזומו םיבצקמ ,הסלס לע עדוי אוהש המ לכ תא
וקול וטרופה ןודעומב היה םיירקיעה שגפמה תומוקממ דחא
.דנב הסלס םלסור'גה תקהל לש היתועפוהב ישימח ימיב
הניגנה ילכ תא םינפמ ויה הקהלה ירבחש דעו העפוהה רחאל
בור רשאכ םג .םתאנהל םינגנמו בנגהב םילוע םהינש ויה המבהמ
ךכו .ןנור לש בכרב טסה היה דימת המבהמ ונופ םילכהו דויצה
םלסורגהמ םירבח םע ןודעומל ץוחמ םיינשה םיבשוי ויה

ויה (רתוימה תא קחמ) הרטשמ /למנה לש ןויקינה ידבועש דע וא רקובה רוא דע הקיסומ "םימ'גמ'גמ"ו
.םתוא םג םינפמ

לגל ףרטצהל ול המרג גירש לג םע דדוימ היה ןושש ןנורש הדבועהו לארשיל תינבוקה הקיסומה לש הרידחה
הלחמכ רבעוה הז ףרוט קדייח רבעבמ רתוי וליפא הניגנה קדייח וב קבדנ םש הבוקל ויתועיסנמ תחאב
."ינבוקה חוחינה" תא טעמ גופסל הבוקל עסנ אוה ףאש ילא ודידיל תקבדמ

ןד שוג זכרמב הנטק הרייע) ביבא לת לש םיכושחה הינודעומ ןיב טטושל םיינשה וכישמה לארשיל ורזחשכ
םייתסה ברעהש הדבועה םג ." ןד ןולמב פירט הסלס" ןודעומ תמב לע "ןגנל" ולע םיברעה דחאבו (יתבר
םילבמה ינורחא תא םהירחא םיפחוס ןגנל וכישמה םיינשהו םדעב הרצע אל הקיסומה תא הביכ ןטילקתהו
רבכ (הווקת רסח טסימיטפוא) םוקמה לעב ,ירוד .םייפכ החמ להקה ,סנלובמא ןימזהל םוקמב .ןודעומב
.ימלוע בוביסל תועפוה הזוחו טילקת םהל איצוהל בייחתה
 

הקחמ ילאשכ ,םתעפוה תא ,"וקול וטרופ"ה ןודעומב ינש םויב ןכמ רחאל עובש וכישמה ,עטקהמ םירשואמ
םיכירצ םהש, (עודי לגרה) םליבשב טילחה ,ןודעומה לעב ,ביבא ןנור .דנב הסלס םלזורגהמ ודרפלא תא
ינש םוי ול ךפוה ךכו ("אל" ביבא רמל דיגהל ןתינ אל עודיכ) ."עטק" הפ שי יכ ,ןגנל טושפו המבל תולעל
.עובק לגרהל

תא ףיסומש גירש לג היה םדיצל המבל תולעל ןושארה םינגנ תצק דוע םיכירצ העפוה רוציל ידכב לבא
.בכרה רבכ שי םואתפו םידילקה

םיטטושמ ינימ לכ עובש לכ ךכו סגנוקה לע יקי ףרטצה ,רתוי רחואמ
יכ ,םיריש המכ דמל ילא .םיפרטצמו המבה לע םהל םילוע ,םיינוהמת
לחנלואיו םגו תידוהי טבזילא .ודרפלא תא תוקחל רמוח ראשנ אל רבכ
באז ,סגנוקה לע יקי תא ףילחהל ארקנ יפר .ילא םע רישל ופרטצה
ןודעומב םידוקירה תבחר ךותמ ועיגה תרפאו ינב ,סבה םע ףרטצה
.ןגנל וליחתהו ילכ ומירה טושפ םלוכ ,לכימ םג םהומכו
םואתפו ןגנל הלע ויצירואמ םג ,ינדל ישיא אוביי השע ינב רתוי רחואמ
.המבה לע שיא (!) 13 לש הקהל שי

ןגנ לש ותסינכ יכ רורבו ילקיסומ להנמכ רזעל תויהל ,וטניפ רימא הקהלה קיחל ץמואו ףרוצ הנורחאל
.הקהלב יתועמשמ רופישו יונישל המרג וטניפ לש לדוג רדסב טסיעוציבו

יתמו ראשנ ימ ךלה ימו היה ימ ןיבהל השק תצק יל וליפא ,וגאדת לא הז ןגלבה לכמ םולכ םתנבה אל םא
לבקל יתחלצה אל הקהלה ירבח םע תוחישב וליפא .הקהלל הסלסה קדייח ילוחו םיממעושמ ינש וכפה
המכ בושח אלו הבתכל רמוחה לכ תאירק רחאל םגו הקהלל ןועגישה ךפה יתמ תיעמשמ דח הבושת
הארנו קוספ ףוס רמאנ אל ןיידע םיארנ םירבדהש יפכו .ןיבהל יל השק ןיידע ,בותכה תא ארוק ינא םימעפ
.םינוכדעו םייוניש םייופצ דועו ימניד ןיידע בכרהה יכ

תא שידקהל ןכומש שאונ ןרצוצח ףוחד שורד) םירשכומ םינגנ היתורושל ףרצל חמשת הקהלה, םויכ םג
.(ןבומכ רכש לבקל ילבמ הסלסה תמיב לע וייח

לעפומ ינש םוי ברעש רוכזל ךירצ רשאכ ,ינש ימיב וקול וטרופה ןודעומ תמב לע בכרהה עיפוה ,הליחתב
תורזח עסמל הקהלה הסנכנ זאמו (ןנורו לג) הקהלה יריכבמ םיינש ידי לע תלהונמה טייגניטל ידי לע
.שממ ולא םיעגר דע ךשמנש

הקול הסלס תקהל תא עיצהל ליגר היהש לג ,העפוה שקיבו םולע ישפנה ובצמש םדא רשקתה דחא םוי
ותואש תולגל עתפוה (רתוי ליעפ אל בכרהה ,החירפה ריש - וידואלקו הלרפ לש םבוכיכב ףסונ בכרה)
.םייניצר אלהו םישדחה הרבחב אקווד ןיינועמ םדא

.םילשוריב ארפס ןגב המייקתה "וקול וטרופ"ה תומוחל ץוחמ הנושארה העפוהה

םיסנכ ,הבוק יטרס לביטספב קטמניסה תבחרב תועפוהה ויה ,תונמזה דועו דוע ועיגה טאל טאל
!הקהל שי ?ןכתייה !פוהו ,םייטרפ םיעוריא ,תליאב

הנמזהל הניתממו ינש ימיב וקול וטרופ ןודעומב םייעובשל תחא עובק ןפואב םויכ העיפומ הקהלה
םיתחיש קרוי וינב הנבוקופוק ןודעומל ןיפוליחל וא תועפוה עסמל וילא ףרטצהל "Oscar De Leon" מ
.ףוס ףוס םתוא

.תונונגס ינשב תדקמתמו, יממע ינבוקה ןוויכל הקזח הייטנ םע ,תיסאלק רקיעב , הסלס תנגנמ הקהלה

תרבחתמו ילקיזומ שפוח רתוי המצעל תחקול הקהלה וב ינשהו םירישל יוסיכ תואסרג אוה ןושארה
.םיילקיזומ ולוסו פאר יעטקב להקל

Isaac Delgado - La Vida Es Un Carnaval : ןוגכ םירישל יוסיכ תואסרג ללוכ הקהלה ראוטרפרמ קלח
.דועו Los Cafianes - La Negra Tomasa, Willie Colon - Idilio , Charanga Cubana - Son De La Loma

תנמ לע עיגהל יתנמזוהו ןפלואב תוטלקה הקהלה המייס הנורחאל
תומדקומה ברעה תועשב הלחה הקהלה "חטשהמ" םלצלו ןייארל
וכישמהו ץרמה אישב ויה דוע םה רקובב 01:00 ב יתעגהשכו
. רקובב 06:00 דע תובהלתהב
"Salsa Groove - El Cuarto De La Tula" אוה םוי ותואב טלקוהש רישה
הקהלה ןונגס לש ינייפוא עוציב הווהמ הזה רישה
.(ןאכ וצחל MP3 טמרופב ואולמב רישה תדרוהל !!!ידעלב)

םויב ףתתשהל הנמזה יתלביק, םינורחאה ישישה ימימ דחאב
בטימל ,פילק ואדיו םלצל טלחוה .הקהלה תכרועש םימוליצ
! לארשיב ןושארה הסלסה פילק ונתעדי
הנגרוא .ביבא לתב תידדצ הטמסב קדצ הוונב םלוצ פילקה
,וטשוקו יטיפירגב ועבצנ םיתבה, תינבוק וליאכ בוחר תרואפת
יאזחה םע ורדיס .דיל אבה לכמ םיחרואו םימלצ םינדקר ונמזוה
.ריוואב התייה המלש לבנרק תריוואו ןיוצמ ריוא גזמ

.ןגנל הלחהו יטנטוא הארמ שובלל התסינ הקהלה
זזיפ ,ןייב וביל חמשש להקהו הירישמ ןווגמ רישל הלחה הקהלה
קיספהל ןויסינב ילא םע תוכמ ךלה טעמכש יאמבה לש ויתוארוהל
ותינכותמ הקהלה תא םלצל ועיגה ףא ,המ ןמז רחאל .הרישה תא
.הכישחה תועש דע הגיגחה הל הכשמנ ךכ .םילבכב סניפ איג לש
.הבוקב תמוסרפ תוקפה לע דומלל המ ורטסקל שיש הארנ רוציקב

וקול וטרופה ןודעומב הקהלה תונומתב היפצל) וקול וטרופב ינש םויב העיפומ הקהלה תא תוארל יתכלה
יעוציב .להקל המצע תא המיאתמו תימניד העפוהה .התמדוקמ הנוש העפוה לכש ,רבתסמו (ןאכ וצחל
.ןגנלו רישל םיפרטצמו םילוע הרבחו םינתשמ םירישה
. רישל הלע ןורב רסס D.J. הירחאו סוכלמ הלרפ תרמזה הפרטצה אמגודל תונורחאה תועפוהה תחאב
יוכיס שי ילואש השוחתה תא יב ועטנ םינגנהו ןלוסה לש ולוס יעטקו העפוהה תא תוארל גנוע יל היה
.יניטלה בצקל ונתוא רבחת תימוקמ הקהלש

הקהלה ירבח לע

סלבמיט -ןושש ןנור
רשוכ ןודעומו חוטיבל תונכוס לעב
םע ףתוש םויכ "הקול הסלס" תקהל םע ןגינו ןירביע ינור לצא השקה ילכ לע הניגנ דמל
עגר ,דרשמב אוהשכו ,וטואב דחאו תיבב דחא סלבמיט טס שי ןנורל .טייגניטלב לג
הארנכ ,ןחלושה לע ןגנל ליחתמו , תולקמ ינש איצומ אוה התיבה םיאצוי םלוכש ירחא
.הלימגל יוכיס אלל יתימא רוכמ

הריש -קיוצ ילא
לכב אוצמל רשפא ותוא םג הסלסה קדייחב שונא הלוח ,30 ןב
םגו ןושש ןנור לצא השקה ילכ דמל .הסלס וב תנגנתמש םוקמ
חלצומ רמזיילכ היה ריעצ רוחב רותב .יטרביל לבוי לצא
רורב אל ללמ רש היה אוה ולש תונושארה תועפוהב .חיטבמו
תפש תירבע ,תינמית ,תידרפס ,שירבי'ג ,תוקיתע תופש לש
ןויער תא תחקל לחהו טעמ "עגרנ" אוה םויה ,דועו תוקוניתה
.םיבשחמב קסוע אוה םוי םויב .תוניצרב רתוי הרישה

םידילק - גירש לג
.טייגניטל דסימו סכמ תולימעל הרבח לעב .רתנספ לע ןגינ שמח ליגמ ,34 ןב
תא ואיבהו הבוקל ועסנש םינושארה ןיב היהו .םינש -10 כ ינפל יניטלה םלועל סנכנ
עוסנלו תרחא הנידמ ךרד הבוקל הזיו איצוהל ךירצ היה םינמז םתואב ,ץראל הדאורה
הקהלב ןגנמ אוהש הנושארה םעפה וזו הקיסומו דוקיר הבוקב דמל .הפוריא ךרד
.(היווחהמ דואמ הנהנ וירבדלו)

סגנוק - הקיסמ יפר
הנש דמלשכ לביק ולש ילקיסומה עדיה תא .ל"הצמ ררחתשה זאמ הקיסומ ןגנמ, 26 ןב
תחאב .יתפרצ יבאו הק'צק ןליא לצא דמל ץראב , הילטיאב תינבוק ורפא הקיסומ
םוי ותואמו םינגנה דחא תא ףילחה אוה ל"ז הקול הסלס תקהל לש תונורחאה תועפוהה
ןכאש הווקמו הקהלה םע דחי תחמוצ הקיזומה תא שיגרמ יפר (8 וצב) הקהלל חפוס
.ירפ אשי דיתעה

.וריווג רקיעב ,םינטק השקה ילכ ןגנ - ינב
.קט-ייה תרבחב דבועו הקיסיפו למשח תסדנהל טנדוטס ,26 ןב
לכל זאמו ותעדמ ותוא האיצוה הנדסה .השקה ילכ תנדסל עיגהו רתנספ לע ןגינ רבעב
רותב לבא ,הקהלה לש התמקה לע עמש אוה . ןגנמו ילכ ספות אוה עיגמ אוהש םוקמ
אלש הנקסמל עיגהו םיבשוח השע הארנכ אוה ,רתוי תורזחל עיגהל לכי אל אוה טנדוטס
...זאמו רתוול ידכ

ןופוסקס - אריפש ינד
.ינב י"ע הסלסל עיגה .םיבשחמ דמול ,26 ןב
גיב תוקהלב ןגינ אוה .ןופוסקסל רבע כ"חאו 'ה התיכב רבכ טנירלק לע ןגנל ליחתה אוה
לש תירמאקה היעברבו צ"לשאר לש תינוריעה תרומזתב ,זא'ג תוקהלב ,תונוש דנב
זויפ ול ףרש הסלסה בצקל רוביחה .הסלס ןגנמ אוהש הנושארה םעפה ול וזו צ"לשאר
.העפוהל הרזחמ יח אוה זאמו ןטק

םינטק השקה ילכ -יניטנטסנוק תרפא
.הניגנ לש ןוויכל רתוי ךשמנ הז טאל טאלו םינש עברא ינפל ,דוקרל הליחתה ,27 תב
הליחתהו ילכ םעפ לכ הספת איהו םינטק השקה ילכ םירזופמ ויה דימת םיסקמ ןודעומב
ןגנל הליחתהו ילכ הספת טושפ איה וקול וטרופב ונגינ ןנורו ילאשכ םימיה דחאב .ןגנל
ןרוא לצא סגנוק דומלל הליחתה ,הנורחאל קרו הקיסומ הדמל אל םלועמ איה. םתא
הריווא הגפס םש יצחו הנש ינפל הבוקל העסנ .ןמרקוצ ינד לצא סב הרטיגו ןבלב
.הבוקב הקיסומ דומילמ םג תצק המעטו

דצ לילח - ןיילק לכימ
לצא הקיסומ הדמל איה .רתנספ לע הנגינ ןכ ינפלו ןוכיתהמ דוע לילח לע תנגנמ ,24 תב
.ןומיר ס"יבבו לאימרכב םוירוטבסנוקב ,םייטרפ םירומ
.םינוש רפס יתבב ןכו יטרפ ןפואב הקיסומל הרומכ תדבוע איה התייחמל
"וקול וטרופ"ב הקיתוו תינדקרכ .םידוקירה תבחר ךרד איה םג עיגה בורג הסלסה לא
.בכרהל הסייוג ךכו ,םתא ןגנל הל ועיצהש הקהלה ירבחמ המכ הריכה איה

סב הרטיג - באז
ינפל הבוקל עסנ אוה .הליגר הרטיג לע רדחב ויחא לצא ןגנל ליחתהו 13 ליג ןגנמ ,26 ןב
בזע ךא הקהלב םינגנה ינושארמ השעמל אוה .סב הרטיג לע םלתשה םשו יצחו הנש
.הבוקל ותעיסנ תבוטל
.ובוש דע הקהלב ןגינש איגש תא ףילחהו רזח הנורחאל

הריש - הנילורק
הימדקאב םינש 7 ךשמב לוק חותיפ הדמל םש ,יאווגורואמ השדח הלוע , 26 תב
.יאווגורואב ןורטאיתבו ,הרפוא תולהקמ המכב הרש ,רבעב .הרפואל
הסלסה תבוטל הבזע םתוא, ג"ר לש תירמאקה הלהקמה םע יצחו הנש הרש איה ץראב
הטלוקפ תרגוב .םימולהיה תסרובב תדבוע איה םויכו תונויצ ימעטמ התלע ץראל .בורג
.יאווגורוא 'נואב קווישל

הריש - לחנלואיו
המיהדמ תינבוק . תיזג יבא יחצינה הקיח שיאל הדומצ התוא אוצמל ןתינ דימתו ,26 תב
תורפסו הירוטסיה הדמל איה לארשיב .םינש שמח ינפל ץראל העיגה "תינלוק"ו תינצפוק
.לוק חותיפו הקיסומ הימדקאב םייתנש הדמל הנאווהב .א"ת תטיסרבינואב תיתפרצ
סוקלמ הלרפו סוקלמ הליל תא הוולמ םג איה םויכו הגנצפ תקהלב םג הרש
.ןהיתועפוהב

השקה ילכו סוגנוב - וטניפ רימא
!ןורשיכ !לכה םלוגמ "הטנאופ וטניפ" ויוניכב
לש ילקיסומ להנמו ןגנכ ףרטצה הנורחאל .ץראב יניטלה םוחתב םינגנה יבוטמ דחא
ילכב עצקמתה םש .הנש יצח לש תוהש רחאל הבוקמ רזח הנש טעמכ ינפל .הקהלה
םיפות תכרעמ לע ןגינש רחאל הק'צק ןליא לצא השקה ילכ דומלל רבע ץראב .השקה
.תונייוצמה "ובמוליק"ו "וקיפיט" תוקהל םע ןגנמו תוטלקהב ליעפ ןגנ רימא .15 ליגמ
, העפוהה ךלהמב ואוש ןתונ אוהו השקהה ילכ םע האלפומ רוביד תלוכי רימאל שי
!שפנבו בלב יניטל .להקה תא למשחמש

.הקהלה לע ריקחתה תנכהב הרזעש ימאל רומילל ,תדחוימ הדות

eran@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM