ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית


הסלסה לש הירוטסיהה

לע תולעבו ןויכיזל ןועטל םיבר םיצור החלצה ירופיס הברהב ומכ ,תובורמו תוקולח אשונב תועדה
ןוגכ תונידמ רפסמ ןיב םינש בר חוכיוו םייק הסלסה רוקמ ראותה לע .רוקמה ךכמ בושח רתויו גשומה
.תובורמו תובר תוחכוההו תונעטה הז גוסמ חוכיוו לכב דימתכו ב"הראו היבמולוק ,וקיר וטראפ ,הבוק

דמצוה ףירח בטור ותועמשמש הסלס גשומה יכ קיסהל טלחהב ןתינ רמאמה תביתכל יתכרעש רקחמב
תועדה הקיסומה לש הרוקמ לע חוכיווה יבגל ךא ,קרוי-וינב םיעבשה תונש תליחתב דוקירלו הקיסומל
.תודגונמ טעמכו תוקולח

ןכיהמ הקיסומה לש הרוקמ ומצעל קיסהל ארוק לכ לכוי ןהמ רשא תודבוע רפסמ איבהל הסנא ןלהל
בטורכ קרו ךא םיריכמ ןיידע םיברש גשומה תא םלועל איבהש הירוטסיהב ןטק רועיש לבקל ןכ ומכו
רדגוהו ךיושש ידגאה "הטנאופ וטיט" 2000 תנשב ומלועל ךלהש ובממה ינמוא לודג רמאש יפכ וא ףירח
."תינבוק הקיסומ ןגנמ ינא ,קובקבב העיגמ ריכמ ינאש הדיחיה הסלסה" :הסלס ןמואכ רתוי רחואמ

םיבר לש המאלה ןוצרמ קלחו ,םינוש םייניטל םיבצקמ לש תילקיסומה תוחתפתהה תאצות הניה הסלס
.םהלשכ הקיסומה לש התווהתהו הרוקמ תא רידגהל ךשמהב ראותיש יפכ

יגוסמ התעפשה רקיע תא הבאש הקיסומה רשאכ תומדקומה םישימחה תונש לש קרוי-וינב לחה לכה
.זא'ג ורפא הנוכש הממו תיניטל הקיסומ

לש התויהמ האצותכ םלועה יבחר לכב ופשחנ ה'צ ה'צ ה'צהו ןוסה ,ובממה ןוגכ םינבוקה םיבצקמה
וניזקה יתבו םינודעומה זוכיר ובו ןטקה יאה .יברעמה םלועה לש יוליבה תנידמ הבוק תריב הנאווה
סקילפ" ,"ורומ ינב" ןוגכ םינמוא .לבת תווצק לכל הקיסומה הפשחנ ךכבו םלועה ילודג תא וילא ךשמ
ימלוע םש ילעב םינמואל זא ובשחנ םינבוקה םיאקיסומה לש ןיערגה תא וויהש םירחאו "ןיטופק
.תימלוע התיה םתעפוהל השירדהו

הרבטצהש שפנה תאש תא הריתסה בר ישוקב םישימחה תונש תא הניפיאש תוישפוחהו תונריתמה ךא
טילש הטסיטב לש תחשומה ןוטלישהמ םתדילסו טלשש ינועה ,טושפה ינבוקה םעה יככותב התנבנו
ץוציפ ינפל ויה היפאמה םג ומכ יאקירמא לשממה עויסבו ןומימב רורב ןפואב ךמתנש זאד הבוק
הרייס" ןוגכ תוקהל הקיסומה םתושרל דמעש דיחיה ילכה תועצמאב םתאחמ ועיבה םיבר םינמואו
ןכפהמב הכימתו םיינכפהמ ורפ םיריש יולגב רישלו ןגנל ולחה (1999 תנשב ץראב ועיפוהש) "הרטסאמ
.תיאבצ הכיפה רחאל הבוק טילשל ךפה םימילש ורטסק לדיפ

תויה תדבוע םג ומכ ינידמהו ילכלכה בצמהו הכפהמה רחאל הבוק לע לטוהש טלחומה וגרבמאה
ויהו הדימבו ועצוב אלו טעמכ השדח הקיסומ לש תוטלקה וב בצמ הרצי תיטסינומוק הטילשב הנידמה
.תיספא תימואלניב הפישחו העורג תוכיאמ ןה ולבס ולאכ

םיבר ורגיה וקיר וטראפב םג תורחא תוביסמ ךא ןמז ותואבו הבוקב יטילופהו ילכלכה בצמהמ האצותכ
.תירבה תוצראב תורחא םירע םג ומכ קרוי-וינ תא ופיצהו ולא תונידממ

םע דחיבש ולא םה קרוי-וינב (Spanish Harlem) תידרפסה םלראה רוזאב וצבקתהש ולא םיאקיסומ
.םלועל הסלסה תא ואיבה םאצומ תוצראמ תועפשה

.תימואלניב הפישח אלל טעמכו תויניטלה תוליהקב קרו ךא הקיסומה הנגונ רושע טעמכ ךשמב

.הרכהלו הפישחל וזה תידוחייה הקיסומה תא איבהל תונמדזהה תא ואר ןוזח ילעב רפסמ
הנטק םיטילקת תרבח ודסיי רשא עודי קיפמ י'צוסמ יר'ג ו הקהל להנמ וק'צאפ ינו'ג ויה םהמ םיינש
םימרוגה דחא הוויהש 1973 תנש לש ויתסב טרצנוק םיינשה ונגריא ודחי (Fania) "הינאפ" םשב
.תיניטלה הקיסומה לש הירוטסיהב רתויב םייתועמשמה

אירקהל קרוי-וינב זיקנייה ןוידטציאב ברעה לש החנמה לחה ןגנל הלע תוקהל לש ןטק רפסמש רחאל
,"Fania All Stars" ארקי רשא בכרהב עיפוהלו ןגנל תולעל ודמעש םיבכוכהמ קלח לש םהיתומש תא
קחדיהל הסינ בהלנ להק לש שיא 40,000 רשאכ ןושארה רישה תא םייסל וליפא קיפסה אל בכרהה
.םיבכוכל ברקתהלו המבל

םדקיש טרס קיפהל י'צוסמ יר'גגל ומרג ויתואצותו עפומה תובקעב ורצונש תוקולחמהו קספוה עפומה
טרצנוקב ומלוצש םיעטקמ ךרענ (80 ה תונשב האציש עונלוקה תסריג אל) "הסלס" טרסה .הסלסה תא
הקיסומ ילילצל תולבמו תודקור ןהשכ תומסרופמ תויומד וארנ םהב דווילוה תייטרסמ ןויכרא יעטקמו
םהש ךות דוקירהו הקיסומה םע תוהדזהל ינקירמאה להקל םרג טרסה .הסלסכ הרדגוה לוכיבכש
."תירבה תוצראב רצונ" לש רצומ דועכ דוקירהו הקיסומה תא םישרפמ

ויה רבכ וילא קרוי-וינ לש יניטלה לילצה ארקנש המ לש הפישחב ירקיעה םרוגה תא התוויה "היינאפ"
זא רבכ ךייושמ היהש הסלס גשומה .זורק הילסו הטנואפ וטיט ןוגכ םירכומו םיססובמ םינמוא םיכייש
הסלס הארקנש הלאוצנומ וידר תינכותל םג ומכ הקהל לש תטהולו המח העפוה ראתמה יניטל גנלסל
הקיסומל ינבוקה רשקה תא קיחדהל ןויסנ גשומב ואר םיבר ךא .תיניטלה הקיסומה תא הרדישו
לש התמקה ינפל הנש 25 מ הלעמל ורשו ונגינ רשא זורק הילסו הטנואפ וטיט ןוגכ םינמואש הדבועהו
.גשומה לש ךרעה תדרוהל המרג "הינאפ"

ינו'ג רשאכ רשפאה לככ הבחר להק תבכשל רצומכ "הסלס" גשומה תא "היינאפ"ב ומדיק תאז תורמל
הקיסומהמ קלח .םלועה יבחר לכב הצפוהש הקיסומ לש הדבכנ תומכ םיקיפמ י'צוסמ יר'גו וק'צאפ
אלו טעמכ הבוק לע וגרבמאה תובקעבו "הבנגנ"ש תינבוק הקיסומ לע הססבתה קלחו תירוקמ התיה
.הבוגת לכ אלל םהלש הקיסומב שומיש השענ ךכו ,םינבוקה םירצויה תויוכז ףוכאל ןתינ היה

לכמ רשאכ הטלקה יזוח לע ןתוא ומיתחהו תוליבומה תוקהלה תא "היינאפ"ב ורחב םתסיפתמ קלחכ
ףרוצו (הגנוקה ןגנ – "וטארב ייר" ןוגכ) םמוחתב םיליבומהמ םיינש וא ןמוא ללכ ךרדב חקלינ הקהל
תא ץיפהו קרוי-וינב רקיעבו םלועה יבחר לכב עיפוה בכרהה "Fania All Stars" ארקנש בכרהל
.הקיסומה

הקיפה "היינאפ"ש הסלסהו תויה ךא הסלסה לש הצירפה תונשל ובשחנ תומדקומה םיעבשה תונש
הכיעד הלחה הקיסומב זא'ג ןוגכ תונונגס רפסמ בלשל תונויסנ רחאל דחוימב ,תירחסמל הבשחנ
הלבס אל קרוי-וינ לש "םיבייראק"ה םיקלחב הקפוהש תרחא הקיסומ לזמה הברמל ךא תמייוסמ
.תיתוכיאו השדח הקיסומ קפסל הכישמהו תימדתהמ

רידגהל היה ןתינ םיעבשה תונש תליחתב םא רשאכ הביצי אלל הקיסומה הבשחנ םינש רפסמ ךשמב
הנושו רחא ןוויכ תוארל היה ןתינ םינומשה תונש תליחת תארקל הסלסה תרידח לש "םוב"ה תא
.חתפתמ
דצמו דחא דצמ רתוי דוע םידוביעו ןחלו טושפ ללמב ללכ ךרדב ןייפואש יטוראהו יטנמורה לגה הז היה
ידא" ,"זגירדור ולל" ןוגכ םינמוא רתוי בחרנ להק י"ע הנבהלו העימשל רתוי הלק הקיסומ ינש
.שדחה לגה תא םיליבומהמ קלח לע ונמנ "הזור הטנס וטרבלי'ג"ו "וגאיטנאס

"היינאפ" י"ע ןייפואש וקב וכישמהו "זורסלס" םמצע וארש ולא לצא תונבצעל המרג תיטנמורה הסלסה
.תענכשמ הרוצב ורכמנ םיטילקתהו םלועה יבחר לכמ שדח להק הילא הכשמ לבא

בורקב ךשמה

paco@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת

 

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM