ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

תיניטלה הקיסומב השקהה ילכ

ילעב םיעוריא רתויב םיפתתשמ םהש לככו תיניטלה הקיסומל םישנא רתויו רתוי םיפשחנש לככ
לש תונושארה םינשה םא .הקיסומה לש םינושה םיטקפסאב םתוניינעתה הלדג ןכ ,יניטל יפוא
לש תוישיא תופדעה ,תומוקמה יפוא ,דוקירה תונונגס ,תודקרהה ןמיסב רתוי ויה ץראב אשונה
אוהו תללוכה הנומתל סנכנש שדח דממ לע שוריפב רבדל רשפא םויה ,'דכו חטשב םינטילקתה
ינשב םוחתב תלטובמ אל תוליעפל םידע ונייה תונורחאה םינשב .היחה תיניטלה הקיסומה
,רולקלופ תוקהל ,ל"וחמ םיילקיסומ םיבכרה לש העגה ןוגכ תימואלניב תוליעפ :םיירקיע םירושימ
תועדומה תרדחהל רזוע טלחהבש םרוג ,'דכו םיימואלניב םיסרפב םייניטל םיאקיסומ לש תויכז
םיבכרה רשאכ תולטובמ יתלב תומזויל םידע ונייה ןכ םג ילארשי ץראה רושימבו .בחרה רוביצל
שדחמ דבועמ וא ירוקמ רמוח וטילקה ףא םקלח ,ומקוה םינוש םייניטל תונונגסב םיילקיסומ
תיניטל הקיסומל להקה לש שוקיבה םגש רמול רשפא לכמ בושחו .תובוט תואצותל ועיגה טלחהבו
איה העפותה לש תואצותה תחא .הילע תמגמב אצמנ 'ןבל לוחכ' תרצות םגו הינווג לכ לע היח
הניגנה ילכמ קלחכ תומבה לע םיארנה השקה ילכ םתוא לכב םיבר לש תרבוגו תכלוה תוניינעתה
.םינגונמה םינושה םיבצקמב ןיינעה ןבומכ םייק םילכב ןיינעהמ תוחפ אלו ,תיניטלה תרומזתה לש
תורגסמב אשונב םייגוגדפ םישגפמ םייקמ ףאו הז גוסמ 'םיניינעתמ' םע ידימת רשקב אצמנש ינא
ןדה רמאמ בותכל יקלחב לפנ יכ לע דואמ דע חמש ינא יכ רמול אלמ הפב לוכי ,אלו תויטרפ ,תונוש
עדימ קפס אלל םנה ,בכרהב םדיקפתו םמש תרכה ,תילאוזיוה םתרכה יכ ,השקה ילכ םתואב
.(לעופב ןיינעתמל ילוא ךופהיו ילאיצנטופ קר אוהש הזכל םגו) ילאיצנטופ 'ןיינעתמ' לכל רתויב ינויח יסיסב

תויניטלה תורומזתב רתויב םיצופנה םהש קר אלש םילכ םתואב ןודי הז רמאמ ,םידקוממ תויהל ידכ ןכבו
לדומכ שמתשא ןיינעה חרוצל .ץראב תיניטל הקיסומ תועצבמה תוקהלב םג ללכ ךרדב םינגונמ אלא ללכב
ךרדבש השקהה ילכ .רתויב ץופנה אוהש יאקירוטרופ\יקרוי-וינ ןונגס תנגנמה תיטרדנטס הסלס תקהלב
:הלא םה המבה לע ,םלוככ םבור ,וארי ללכ

:Congas - סגנוק
(סלגרביפ) קיטסלפ ונימיב םייושע תויהל םילוכי הלא םיידי יפות
הקירפאב .םיאקירפא םימוד םיפות לש םילדומב םרוקמ .ץע וא
.ותרוצ השטול ץוחבמו ותלוחת האצוהש אלמ ץע קולבמ ונבנ
וחתמנש ןיי תויבחב ושמתשי םייבירקב םיאקירפאה םידבעה
טעמכ ןפוא ותואב סגנוק תיינבל הטיש החתופ ךכו תורוע םהילע
ץע יספ ,רפחנש םלש ץע קולבל דוגינב רמולכ ,ןיי תויבח םינובש
שומישב סגנוקה יפות ויה םיסקטבו רולקלופב .ץחלב םיקבדומה
תווהל ולחה םה .תירלופופ רתויה הקיסומל םתסינכ ינפל הברה
ןגנל גוהנ היה הליחתב .20 -ה האמה לש םינושארה םירושעה ךלהמב םייניטל םיבכרהמ דרפנ יתלב קלח
לש טס םיבכרהה בורב ןכ יפ לע ףא .רתוי םגו השלש ,גוזל הלדג הללוסה ןמזה םע םלוא ,בכרהב דחא ףות
יפ לע היחה ףוגב םימיוסמ םירוזאמ םיחקלנו םירווש וא תורפמ םה תורועה .רתויב ץופנה ןיידע אוה גוז
.ףותה לדוגב יולת הזו שרדנה יבועה

:Bongos - סוגנוב
וילגר ןיב םתוא זחוא ןגנה םלדוג לשבו םיידי יפות םה םג סוגנובה
רתוי וא תוחפ םיפות םימייקש הדבועה ףא לע .םייכרבה רוזאב
,(הנוש הניגנ ןפואו הנוש טעמ הרוצ ילעב םיתיעל) םלועב םיהז
,ץעמ םייושע ויה רוקמב .םיינבוק םישרוש ילעב םיבשחנ סוגנובה
הובג לילצ ילעב סוגנובה יפות .קיטסלפ תסרג םג תמייק םויק םלוא
לש טסכ ונגוני דימת םה םהל דוגינב םלוא ,סגנוקה ןמ רתוי הברה
.(דרפינב םהמ דחא לכ לע םינגנמ אלו םהינב םירבוחמ סוגנובה) גוז

:Campana - הנפמק
םיעמושה ינפ לע ךויח דימת הלעמה םשה וא ,הנפמקה וא ןומעפה
ןומעפ' תירבעל םוגרתב וא cowbell אוהו הנושארה םעפב ותוא
םיקלחב סוגנובה ןגנ ידי לע ןגונמה םסרופמ ןומעפ ותוא אוה ,'הרפ
וילע הכמ הינשבו תחא דיב ןומעפב זחוא ןגנה .רישה לש םימיוסמ
הכמ ןגנה .םיפות טס לש ליגר לקממ הבע רתוי ךא רצק לקמב
תומיטא לש הקינכטב שמתשמ ןכו ןומעפה לש םינוש םירוזאב
קיפהל תנמ לע תאזו ןומעפה תא תזחואה דיה תרזעב תוחיתפו
.תונוש לילצ תויוכיא

:Timbales - סלבמיט
סלבמיטה ,םיידי יפות םנה ונייצש יפכש סוגנובהו סגנוקה רחאל
םיפות ינש השעמל אוה סלבמיטה טס .תולקמ גוז תרזעב םינגונמ
םיבכרומו תכתממ םייושע ,הובג לילצו ךומנ לילצ ,םינוש םילדגב
םינוש םילדגב םינומעפ םיבכרומ וילע טומ רבוחמ םהניב .דנטס לע
יטרדנטס טסב .הדימעב םינגונמ סלבמיטה .הנוש לילצ ןווג ילעבו
סלבמיטה יפות לע םיחותמה תורועה .הליצמ וילעו דנטס םג םייק
וא) תורועה אקווד יכ ןייצל שי םלוא ,קיטסלפמ ללכ ךרדב םייושע
םינומעפה אקוודו ריש ךלהמב ןגונמ תוחפה קלחה םה (תונרבממה
םירבעמ ןמזב רתוי םינגונמ הליצמה ןכו םמצע תורועה .רתוי םישמתשמ םהב םיקלחה םה םיפותה תונפדו
םהלש יביסוקרפה דיקפתל ףסונב ,סלבמיטה יכ רמול טלחהב רשפא .ולוס עטק עצבמ ןגנהש ןמזב וא רישב
תוארל רשפא ונמיב .יניטל אל בכרהב םיפות תכרעמל םיליבקמ טלחהב ,(השקה ילככ םדוקפית רמולכ)
יכ רמול טלחהב רשפא .יתרוסמה טסל ,רנס ףות וליפא וא סב ףות םיפיסומה םינגנ םנשיו טסה לש תובחרה
רבד לש ופוסב איבה סלבמיטה טס תבחרה םג ,ונימיב תונתשמו תוכלוהה תוילקיסומה תושירדל ףסונב
.םיבר םייניטל םיבכרהל הליגרה םיפותה תכרעמ תסנכהל

וא תאזכ היצאירוב .'םינטק השקה ילכ' תארקנה דואמ הלודג הצובקל םיכייש םיאבה השקה ילכ
םלוא ,המצע הקירמא םורדב םקלחו הקירפאב םישרוש ילעב םקלח ,הלאל םימוד םיבר םילכ םנשי תרחא
.הבוק תא רקיעבו םייבירקה תא אקווד ןייפאמ םהב הניגנה ןפואו םתרוצ ,םתיינב ןפואב סקרמהו וריוגה

:Guiro - וריוג
הצובק תתל ךייש םינטקה השקהה ילכ תחפשמ ךותב וריוגה
תרזעב םתוא ףשפשל שי לילצ םהמ קיפהל ידכ רשא םילכ תללוכה
תא ונקור רשא תשבוימ תעלדמ יושע רוקמב .לקמ וא רחא ילכ
יבועב לקמ תרבעה .ינוציחה הקלחב הכרואל םיצירח וצרחו הנכות
םיימתיר םיביטומ תריצי רשפאמ םיצירחה ךרואל םיאתמ
,וריוג לש תונוש תויסרו תומייק ונימיב .םיניינעמו םיבכרומ
.קיטסלפ ללוכ םינוש םירמוחמו םינוש םילדגב

:Maracas - סקרמ
םתוהמב רשא םילכ לש הצובק תתל םיכייש וריוגה תמועל סקרמה
לילצה תקפהו םיריגרג לש רחא וא הז גוסב םיאלוממ םילכימ םה
,די לכב דחא ,גוזב דימת םינגונמ סקרמה .םעונענ ידי לע תישענ
הנוש טעמ םהיניב לילצה רשאכ גוזה תא םירצימ םימיוסמ םינרציו
ינש .הלוכתה לש תונוש תויומכב םייולימ ידי לע םיגיסמ תאז תאו
ןוגכ םירחא םילכ לש םתעפוה ינפל דע םיבכרהב ועיפוה הלא םילכ
תרומזתה לש ןווגה תמלשהב םתובישחו סלבמיטהו סגנוקה
.תערכמ ונימיב תיניטלה

:(Clave - הולק) Claves - סוולק
תולקמ גוז םה ירה הקיסומה תודלותב רתויב םיהדמה הניגנה ילכ
תחא דיש ךכ םינגונמה רתוי תצק וא הפציר לקמ לש יבועב םירצק
לקמב תזחוא הינשהו הדוהת תבית תריצי ךות םהמ דחאב תזחוא
ביטומה םלוא ,סוולק םיארקנ ןכא תולקמה .ןושארב הכמו ינשה
תידרפסב הלמה שורפו ,הולק ארקנ םתרזעב םינגנמ ותוא ירקיעה
אל אוה הז ילכ לש ותובישח .חתפמ הלמב ןומט לכה ןכאו .חתפמ
,וב ןגנמה ןיגפהל ךירצש האלפומה הקינכטב אלו וב הניגנה ןפואב
םיביטומ ,וב םינגונמה םיימתירה םיביטומה תובישחב אקווד אלא
דבכנ קלח לש רומזתהו דוביעה ,הנחלהה ןפוא לכל סיסב םיווהמ ,יתמגמ ןפואב םיטושפ םתויה ףא לע רשא
תיאקירפא הקיסומב הלא םיביטומ ישרוש .תיתרוסמה םג ומכ תיוושכעה תיניטלה הקיסומה ןמ
םג םויכ תרקנ םתעפשהו הקירמא ןופצ ,הקירמא םורד תשביל םג םתרידחל המרג םייבירקב םתושרתשהו
.פופב םגו ז'גב

יכ רמוא םוכיסל .ןכל םדוק וראותש השקהה ילכ לכ םע יסופיט הסלס בכרה תוארל רשפא הלעמל הנומתב
ךישמי דיתעבש ימל םורתי טלחהב הז טעמ םג םלוא דואמ בחר אשונ לש והצק הצקב הז רמאמב ונעגנ
ילכ לש םיבר םיגוסו םיבר תורומזת יגוס ,םיבר תונונגס םנשי תיניטלה הקיסומה תחפשמב .ןיינעתהל
.םיבר לש םתלחנ היהי וב ןומטה עדיהו תיניטלה הקיסומה אשונ לכ יכ הווקת ילוכ .השקה

ןיב לידבהל ןתינ דציכ ,םינושה הקיסומה תונונגס ןיב םילדבהה תא ריבסנ וב ףסונ רמאמ םסרפנ בורקב
.בורקב תוארתהל זא תינקירוטרופ הסלס ןיבל תינבוק הסלס

יטרביל לבוי

yuval@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת

 

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM