ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

("LA SONORA PONCENA") - "הינסנופ הרונוס"

הנש 45 מ הלעמל ךשמבו הסלסה םלוע לכב ךא תאזה הקהלה תא םיריכמש לארשיב םיטעמ םנשי
.םעפ יא ומקש תוחלצומהו תובוטה הסלסה תוקהלמ תחאל תבשחנ איה

תובושחה תוקהלה תחא לע רמאמה הנה רתוי תצק תעדל הצורו ןכש ימל םגו ריכמ אלש ימ לכל זא
."הינסנופ הרונוס" תקהל וקיר וטרופמ

תרכה אל םא םגש ילקיסומ ןונגס רוציל םינשה ךשמב וסינ וקיר וטרופב םרוקמש תוקהלהמ הברה
.הקהלל םידוחיי לילצו דוביע תוכזב תאזו הקהלל רישה תא ךיישל תלוכי דואמ רהמ ןגנתמה רישה תא
םיחקולשכ דחוימב תירשפא יתלב המישמ םנה הנש 45 ךרואל םירמשנ םהש ךות הז ידוחי לילצו ןונגס
.תיעבטה הקיסומה תומדקתהו היגולונכטה יאלפ תאו שדחל ןוצרה תא ןובשחב

תואמל םורגלו ידוחייה ןונגסה תא רמשל החילצהש וזה האלפומה הקהלה לש רכיהה ןמיס קוידב והז
.הסלסה םלועב ךרדה ינבאמ תחאכ הקהלה תא ךירעהלו בוהאל םלועה יבחרב םיניזאמ יפלא

םיעשתה תונש תליחתב "Orquesta De La Luz" תינפיה הקהלל התיהש החלצהה תא רכוזש ימל
ירבח םריכזמ דציכ רישה ךותב עומשל היה לוכי "Salsa Caliente del Japon" טיהלה תא רכוזו
תרכזומש הקהלה ,הסלסב בהאתהל םהל ומרגו דחוימב םהילע ועיפשהש תוקהלה תומש תא הקהלה
."הינסנופ הרונוס" רשאמ תרחא אל איה רתויב הלודגה העפשהה תלעבכ

ו "Enrique Lucca Caraballo" םיימוקמ םיאקיסומ ינש י"ע 1954 תנשב המקוה הקהלה
םשב 1944 תנשב דוע המקוהש תרחא תירוטסיה הקהלב זא דע ונגינש "Antonio Santaella"
היה גהונה ,םינמז םתואב לבוקמהמ יוניש היה אוה םג הקהלה םש "El Conjunto Internacional"
תא הלביק הקהלה םלוא ישארה ןלוסה היה אל םא םג הקהלה גיהנמ לש ומש לע תארקנ הקהלהש
הקהלה דסיימ רבע הילא (וקיר וטרופב הלדוגב הינשה ריעה - Ponce) ריעה םש לע "הינסנופ" המש
.ילקיסומ ןונגס גצייל ןויסנכ םגו ותודלייב

הבוקמ ידגאה בכרהל הקהלה דסיימ לש ותבהאמ האב הקהלה לש ילקיסומה ןונגסה תעפשה
."הרונוס" םשה םג ןאכמו "Sonora Matancera"

קרו םייניטלה השקהה ילכ לש אלמ ילקיסומ סיסב לע הקהלה התנבנ ירוקמ והשמ רצייל ןויסנב
רמשנ ובורש ידוחיי ןונגיס ורציי םירמזה תולוקו רתנספ ,סב יווילב תאז לכ הפישנה ילכ קלחב תורצוצח
.םויה דע

עדונ םימילש בכרה םק יאה לש ינופצה רוזאב וקיר וטרופ לש ימורדה רוזאב וטלש "הרונוס"ש ןמזב
."El Gran Combo De Puero Rico"כ

"No Puede Ser" and "Tan Linda Que Era" םהלש םינושארה םילגניסה ואצי 1958 תנשב

"Enrique "Papo" Lucca Jr." ןב הקהלה םיקמל דלונ וז הנשב 1946 תנשל תינרוחא םינש רפסמ עגרל רוזחנ

,דחוימב ינורשיכו זואוטריוכ הלגתה הרהמבו הקהלה לש םינושארה הימימ ויבא תא הוויל "ופאפ"
םינש הברה ורבעי אל הניגנ ילככ ויעוצעצב שמתשמ לחהו ותוא םיבבוסה תא עיתפה אוה 5 ליגב רבכ
.ישארה םידילקה ןגנכ ןגני ףא םקלחבו היתועפוה לכב הקהלה תא "ופאפ" הוולי 12 ליגבו

ךרד תצירפ לחת ןאכמו ונבל ישארה דבעמהו ילקיזומה להנמכ ומוקמ תא באה הנפי 1968 תנשב
.הקהלה תודלותב תיתועמשמ

ינרדומ זא'ג םע ויידחי םייתרוסמ םינבוק םיבצקמ ,ינרדומ ןונגס טעמ הקהלה ידוביעב בליש "ופאפ"
."הינסנופ הרונוס לש דנואסה" כ םימיל עדונש המ תא רציו היצזיבורפיא הברהו

דע םינלוסה דחא היהש "Tito Gomez" לש ותופרטצה תא ןייצל יואר ךא הקהלב ורש םיבר םירמז
םינש ךשמב םה םג ובשחנו "Gomez" תא ופילחה רשא Tonitoו Yolanda Rivera תאו 1974 תנשל
"הינסנופ הרונוס לש דנואסה" יביכרממ בושח קלחל תובר

איצות ןכמ רחאל הנש ,בחרה םלועל הקהלה תא ףשח "Hacheros Pa' Un Palo" ןושארה םובלאה
.םלועב רתויב םירכומה הסלסה ירישמ דחא קפס אלל ונהש "Fuego en el 23" טיהלה תא הקהלה

םיטילקתה ינש תא "הינסנופ" הטילקה הב "Inca" םיטילקתה תרבח התנקנ רשאכ 1971 תנשב
עיפוהלו טילקהל הקהלה הלחה "Fania all star" ל הכפהו "וק'צאפ ינו'ג" ו "י'צוסמ יר'ג" י"ע םינושארה
.םימובלא 30מ הלעמל םויה דע הקיפהו תירחסמ הרוצב

המוצע החלצהו הפישחל הקהלה תא ואיבה תיטנמורה הסלסה ןדיעכ ורדגוהש םינומשה תונש תליחת
אלש טעמכו ידוחיה הנונגס לע תרמוש הקהלהשכ ןיידע תאזו םיטיהלל וכפה הקהלה ירישמ םיבר
.תיטנמורה הסלסה ןדיע ומיע איבהש רוחסימב תפחסנ

תא תידיימ רשקל הב טיבמל תמרוגה הנומתב רכזיהל ילבמ הקהלה לע בושחל רשפא יאו טעמכ
העיפומו "ןיול ןור" י"ע הבצועש קיתע םחול וא ריבא לש הנומתב רבודמ .הקהלה םע הנומתה
.הקהלה האיצוהש םיברה םימובלאה תופיטע לכב טעמכ תונוש תויצאירווב

םלועה יבחר לכב עיפוהל הקהלה הכישממ הנש 45 מ הלעמל הזמ תמייק הקהלהש הדבועה תורמל
.םיברה היצירעמ תא הירחא ףורגלו

התיה יב הזחאש תושגרתההו וקיר וטרופב העפוהב הקהלה תא יתיארש הנושארה םעפה יל הרוכז
תירוטסיהמ יתועמשמ קלח הניה ןידעו התוויהש הקהלמ העיספ לש קחרמב תויהל ןוימד לכל רבעמ
לכל לחאמ ינאש תויווח םנה הלועפב "הקול ופאפ" תא תוארלו םירישה תא עומשל ,ימלועה הסלסה
.הסלס בהוא

עקרב "הינסנופ הרונוס"
"הקול ופאפ" םע דחיב

.םינשה ךלהמב רוא וארש הקהלה ימובלא לש תיקלח המישר ןלהל

Hacheros Pa' Un Palo

On the Right Track

Back To Work

Apretando

Musical Conquest

Determination

Explorando

45 Aniversario

Energized

Gigante Del Sur

paco@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת

 

Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM