ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

םיחרוא םיבתוכ ,םירמאמה רודמב ןאכ חראנ םעפ ידימ
.הסלסה םלועל םירושקה םינוש םירמאמ ונינפב ואיבי רשא
.ץראב םיבוטהו םיקיתווה םינטילקתה דחא תא רודמה חראמ םעפהו
.וירסור יליוו הסלסה ילודגמ דחא לע רמאמב ןורב רסס DJ

סורסלס םכל םולש
רשא םילוגדה סלבמיטה ינגנו םיאקיסומה דחא לע םכל רפסל הצור ינא
.התוחתפתהל תובר םרתו הסלסה תקיסומ לע עיפשה
וקיר וטראופב דלונ אוה ( Willie Rosario) וירסור יליוו אוה ומש
ביכרה 16 ליגבו ןופוסקס לעו הרטיג לע ןגינ רבכ 12 ליגבו 1930 תנשב
םישגהל הצר םינש המכ רחאל .ובממ ןגינש ולש ןושארה בכרהה תא
רובעל הלחה תיניטלה הקיסומה הפוקת התואב .קרוי וינל רגיהו םולח
וטי'צאמו זגירדור וטיט ,הטנאופ וטיט ןוגכ תורומזת ,םייניב תכפהמ
ותוריש רחאל , דחא םוי .תיניטלה הקיזומל שדח ןוויכ ונתנו וליבוה
ןודעומה) ידגאה םוידלפה ןודעומב וירסור יליו רקיב ,22 ליגב ,יאבצה
וטיט תא תוארל תנמ לע (קרוי-ינב הסלס ידוקירל ןושארה ימשירה
ריאשהו סלבמיטה לע םיהדמ טס ןתנ וטיט ,ברע ותואב ,עיפומ הטנאופ
תצירפ התיה וזו ףופית דומלל טילחה יליו ןכמ רחאל .הפ רועפ יליו תא
תורומזת דואמ הברהב ןגינש רחאל .ולש תילקיזומה הריירקל ךרדה
ולגתה הז בכרהב .ולשמ תרומזת םיקהל יליו טילחה , תומסרופמ
וטרבליח - םויה לש הסלסה ירמז לודג אוה םהמ דחאש םיבר תונורשכ
.הגוו ינוט םגו הסור הטנס (וטרבלי'ג)

ינודעומב בר ןמז דעצ רשא רישה אוה םהבש םסרופמהש םיבוטו םיבר םיטיהל הסלסל םרת וירסור יליו
וטראופל יתעסנשכ 1997 תנשב ותוא ריכהל דובכה היה תישיא יל ."DAMELO" ביבא-לתב הסלסה
היה דואמש יל רמא אוהו ותיא יתרביד ןמזמ אל .האלפנ תודידי ונניב המקרנ זאמו ותוא יתשגפו וקיר
.הדגא וז ןיא הצרנ םא ילוא , עדוי ימ .שדוקה ץרא - "הטנס הרייט"-ב עיפוהל הצור
.ןורב רסס D.J. םכלש

cesar@bezeqint.net : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת

 

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM