ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

!םירצויה תויוכז לע הרימשב לגוד ילארשיה הסלסה ןוגריא רתא
הדרוהל MP3 טמרופב רישה תצפהל םירצויה תויוכז לעבמ תושרה תא ידעלבו ימשר ןפואב לביק רתאה
.רתאה ישלוג ידי לע

םתאו םיאנתה תא םתארק יכ רשאלו ב"צמה ספוטב םכיטרפ תא אלמל םכשקבנ רישה תדרוה ךרוצל
םתנייצש ינורטקלאה ראודה תבותכל חלשת ספוטה יולימ רחאל דימ .רישה תדרוהל םיאנתל םימיכסמ
ולבקתש ינורטקלאה ראודל ףרוציש רושיקה לע וצחל,רישה תא דירוהל ןתינ ןכיהמ תבותכה ספוטב
.רישה תדרוה ףדל ורבעותו
:חלש לע וצחל םויסבו ינורטקלא ראוד תבותכ טעמל תירבעב תודשה לכ הז ספוט ואלמ

:יטרפ םש
:החפשמ םש
ילארשיה הסלסה ןוגרא רתאל קינעה םירצויה תויוכז לעב
:רישה תצפהל תידעלבה תוכזה תא (www.salsa.org.il)
.MP3 טמרופב Rami - Odelia
םיאנתה תא תארק יכ רשאמ ךנה חלשה רותפכ לע ךתציחלב
:רישה תדרוהל םיאנתה ןלהל רישה תדרוהל םיאנתל םיכסמ ךנה יכו
.דבלב תישיא העימשלו שומישל רישה תא דירוהל השרומ ךנה
יעצמא לכב םיברב ותצפה וא/ו ותעמשה רישה תרבעה הרוסא
.םירצויה תויוכז לעבמ בתכבו ימשר רושיא תלבק אלל אוהש
:רישה תדרוהל םיאנת
:ינורטקלא ראוד
:רישה תדרוהל םיאנתל םיכסמ ינאו יתארק

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM