ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

.טרפב הסלסהו תיניטלה הקיסומה םוחתב םירצויו םירמז ,תוקהל םע תונויאר ךורענ הז רודמב
.םלועהמ םינמוא םע תונויאר םג איבנ ליבקמבו םילארשי םיצבמל ןתני דחוימ שגד
.םלועה יבחרב ונרובע תונויאר וכרעיש םיחרוא םיבתוכ רודמה חראי ןכ ומכ
 
 

הסלסה יקנעמ דחא יריימלאפ ידא םע ידעלב ןויאר ,היח הדגא
הקיסומה רודמ ךרוע תאמ 2003 ילוי שדוחב לארשיב רקיבש
.ןריב (Paco) ןנור

 

ןויארל רבעמל ןאכ וצחלהגיצמו ילארשיה הסלסה ןוגראל תרבחתמ קרוי וינמ לארה רדה
.הסלסה לש לודגה שיאה Tito Nieves םע ןושאר ןויאר

 

ןויארל רבעמל ןאכ וצחלדנאב הסלס םלזור'גה תקהל ןלוס סלזנוג ולטיא - ילארשימ ילארשי רתוי
לארשיב הסלסב םילודגה תונורשכה דחא "Los Hermanos Brothers" בכרההו
ןריב (Paco) ןנור רודמה ךרוע איבמש קימעמו ינפשוח ןויארב

 

ןויארל רבעמל ןאכ וצחל

 
 

לש רוקיבב ,דנאב הסלס םלזור'גה תקהל תא םיקהו הגה םזיש שיאה
,ינפשוחו ישיא ןויאר הקיסומה רודמ ךרועל קינעה ץראב עובש
ןריב (Paco) ןנור תאמ - ס'גיר םות םע דחא לע דחא

 

ןויארל רבעמל ןאכ וצחל

 
 

יצחמ הלעמל העיפומש השדח הקהל ,םילשורימ ליחתמ לכהש הארנכ
"סונוטנומהו הילדוא" תקהל םילשוריב הבוהצה תללוצה ןודעומב הנש
.הליחכ רהוזו ןהד הילדוא בכרהה ימיקמ םע ןושאר ןויאר
ןריב (Paco) ןנור תאמ

 

ןויארל רבעמל ןאכ וצחל

 
 

ידעלבו ןושאר ןויאר גיצהל חמש ינא תואמצעה םוי לגרל
Jerusalem Salsa Band ה לארשי לש הסלסה תקהל םע
ןריב (Paco) ןנור תאמ ןויאר

ןויארל רבעמל ןאכ וצחל

Copyright © 2001-2003 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM