ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

ןריב (Paco) ןנור D.J תכירעב רודמה


שולשל לארשיל העיגהש היח הדגא ,ץראל עיגה אוה תמדקומ הארתה אלל ץיקה תליחתב םואתפ הככ
יריימלאפ ידא .הנש 40 מ הלעמל ינפל רצונש בכרה (החלצהבו) רזחשל הסנמש בכרה םע דחיב תועפוה
ןריב (Paco) ןנור הקיסומה רודמ ךרוע םע ידעלב ןויארב
.ןויארה םויקב םיצמאמהו הרזעה לע "תילקיסומ השינ" תרבחמ ןרקלו רשיבאל תדחוימ הדות

היח הדגא - יריימלאפ ידא

םיעיגמ || הטקפרפה ותקהלו יריימלאפ ידא" האבה העדומה יניע תא תספות םואתפו ריעה רבכע ארוקו בשוי ינא
םתא הלטוב ...הלטוב העפוהה ירה ימצעל רמוא ינא תויהל לוכי אל הז ."זא'ג יניטרמ לבטיספ תרגסמב לארשיל
יניטל זא'ג ןמוא ץראל איבמ ינאו יבוד ימש ,םולש" ןופלט לבקמ ינא ינפל םיישדוח .רדס השעא ינא עגר ,םילאוש
ידא" .זא'גה םלועמ םשל הפצמו לאוש ינא "ןמואה ימ" "עוראה םוסריפב יל עייסל ולכות םא תעדל יתיצר תועפוהל
,תוריקד ,הרק העיז ,אבו ברק בל ףקתה ינממס לכ תא יתשגרה עגרל דיהמ יל לפנ ןופלטה "?וילע תעמש ,יריימלאפ
םעט ןיאו ילכלכ היהי אל טושפ הזש קיפמ ותוא טילחה רבד לש ופוסבש ןייצא קר ךישמנ אל בוט ...רידס אל קפוד
הנפ ל"וחמ ןכוסה ,רבסה שיו םיריהמ םינופלט ינש .ןותיעב העדומה תאירקב הלודגה יתעתפה ןאכמ ,הלטוב העפוההו
.ץראב אוה םייעובש דועב הנהו הפפכה תא המירה וז ,תרחא תוקפה תרבחל

.יליבשב טושפ רבד אל הז וניבת ,ןויארל ורטסאמה תא שוגפל ךרדב ינאו 14:45 העשה 2003 ילויב 04 ישיש םוי
ינאש תיתועמשמו הלודג ךכ לכ הסלסה לע ותעפשהש םדא ,הדגא םע דחא לע דחא םינפ לומ םינפ תבשל ךלוה ינא
.םיעיפומו םישדחמ םירצוי ןיידעש הסלסה יקנעמ דחא .ותיא יתמייקש ןויארה םכינפל הנה זא .שגרתמ שממ

תרחא םיארנ ןאכמ םירבדהש הארו רבעב לארשיב רקיבש ימלש עדוי ינא ,רבעב לארשיב רבכ תרקיב" - וקאפ
"?תאזה הפוקתב לארשיל עיגהל תששח אל םאה תאז לכב לבא הרזחב עיגהל לק רתוי ללכ ךרדב

לבא ןפוד אצוי הז .עיגהל אלש טילחה אוהו ןתחתה קר ירוקמה בכרההמ םיאקיסומה דחא ,תוששח ונל ויה" - ידא
תועפוה רפסמ לש ימואתיפ לוטיבמ האצותכ העבנ ןאכ ונחנאש הביסה ללכב .ןורחאה עגרב ותוא ונפלחהו ותוא יתנבה
שולשל ןאכל ונעגהו לארשי םע רצונ רשקהו םימי רפסמ ונל ונפתה ךכמ האצותכו ,תפרצב םייקתהל תוננכותמ ויהש
,(להוו יפאב העפוה המייקתה הלילב ישימח םויב) הלועמ העפוה התייה הלילב לומתא .הלועמ שממ תוכלוהש תועפוה
םדוקה הלילב .הבוט העפוה ונתנש בשוח ינאו בוט יתשגרה שממ ינא לבא לבח הזש אלמ היה אל יפמאה םנמוא
."רדוסת היעבה הילצרהב הלילה ונל שיש תועפוהלש חוטב ינא לבא דנואסה םע תויעב תצק ויהו הילצרהב ונעפוה

  
"?עודמ הילצרהב העפוהב היה אלש ולוס עטקב תחתפ יפמאב לומתא העפוהב" - וקאפ

"יטסקואה לע קר ינורטקלאה רתנספה לע ולוס ןגנמ אל ינא" - ידא

הקיסומהמ רקיעב העפשוה ךלש הקיסומה ,הבוקב תרקיב אל םלועמש ךתיא ושענש תונויארה דחאב יתארק" - וקאפ
םאה ?ךכ לכ ךלש הקיסומה העפשוה ונממ םוקמב רקבל םלועמ ךתוא ןרקיס אל 50 ה דע 20 ה תונש לש תינבוקה
"?תיטלופ איה ךכל הביסה

הבוק וזה הפוקתה ירחא .50 ה תונש ףוס דע הבוק לש הקיסומהמ העפשוה ילש הקיסומה לבא יאדווב וה" - ידא
אל זא'גה לש ילקיסומה הנבמה .זא'גהמ העיגמ םהלש תילקיסומה העפשהה בורו יוניש הרבע הבוק הייהת דימתש
הו 20 ה תונשב הבוקב ונגינש תולודגה תורומזתה לש םילקיסומה םינבמה הז יתוא ןיינעש המו דחוימב יתוא ךשומ
יתש קר טילקהל ולכי זא ,ךכ לכ רצק ריש דציכ יתמהדנו הבוק וידר תא יתעמשו 1959 תנשב ימאימב יתייה ינא .30
תיעדמ הז תא יתדמל ןכמ רחאלו העימשמ הניגנה תא יתדמל .ךכ לכ יתוא שגרל חילצמ תוינש שמחו םיעבראו תוקד
הנירוטקודהש עגרמ ירעצלש תונמואה לש יטמתמה סיסבה הארקנש הרות לע תססובמ התיה הקיסומהש רבתסמ
יפלכ םויכ ןיידע םייקש סחיה תיטילופ הניחבמ ףסונב .םלועהמ הקיסומה התיאו הטישה המלענ התנתשה הבוקב
לע בושחל לוכי אל ינא .רוקיבל עיגהל ינממ הענמ הבוקב םגו םלועה לכב תמייק ןיידעש תונעזגה םירוחשה םינבוקה
אובל וצריש םיאקיסומ ,ןולמה יתבל סנכיהל םיימוקמל םישרמ םניאש םיקוחה ללגבו העפוהל עיגא ינא ובש בצמ
.לבוקמ אל טושפ הז יליבשב .עסאו ילש הדווזמה תא זוראא ינא ,ולכוי אל יתוא רקבלו
תאו דוקירל הדעויש הקיסומ ןגנמש ימכ ימצע תא האור ינא ,םיריהמ ךכ לכ םויה םיעצובמש םינבוקה םיבצקמה ףסונב
."םש רקבלו עוסנל ןוצר יל ןיאו ןרקוסמ אל שממ ינא םויכש ךכ .דוקרל םילוכי םינבוקה קר םינגנמ םהש םיבצקמה

?"עודמ רתנספב ןגנל תרזח זאו סלבמיטה לע ןגנל תרבע זאו דואמ ריעצ ליגב רתנספב ןגנל תלחתה" - וקאפ

יחאש הדבועה םגו םיעדמה םוחתמ והשמ דומלל יתוא הפחד ילש אמא ,8 ליגב רתנספה לע ןגנל יתלחתה" - ידא
דחיבו רש םג יתייה .תיניצר הרוצב אל לבא ןגנל דומלל יתלחתהו ילע ועיפשה רתנספה לע הניגנב ןואג היהש לודגה
.םירשו םינגנמו ילש דודה לש תיבב םעפ ידימ םיפסאנ החפשמה תרגסמב ונייה ילש דודו יחא םע
הכמ יתייה ינאו תולקמ ינש יל ויה .הטנאופ וטיט תויהל וצר םידליה לכו הטנאופ וטיט םע ןגינ רבכ לודגה יחא 13 ליגב
סלבמיטה טס תא יל ונק הככו הצור אוהש המ הז םא קופדל דליל ןת ילש אבאל רמא ילש אבס .תיבב רבד לכ לע
םלוכמ רתוי המכח התיהש ילש אמא לבא .םיקה אוהש בכרהב ילש םידודה דחא םע ןגנל יתלחתהו ילש ןושארה
התיה איהו םמצע סלבמיטה לש לקשמהמ שולש יפ ךרעב ולקשש סלבמיטה לש האישנו ןוסחיאל תודווזמ יל התנק
הדובעל ךלוה אוהשכ בוט הארנ ךיחא המכ האור אל התא ודראודא יל הרמא איה זאו תודווזמה תא םירא ינאש הכחמ
ינא אמא דמול ינא ,תודבכה תודווזמה תמרה ידכ ךות הל הנוע יתייה ינאו ,?דמלת יתמ רבד םוש בוחסל ךירצ אלו
לע ןגנלו דומלל יתרזחו סלבמיטה תא יתרכמ זאו הכנ אצא ינא הככ ךישמא םאש יתעדי םייתנש ירחא !.דמול
לכ לע הלודגה העפשההו ונלוכ ייחב יתועמשמה םרוגה התיה ילש אמא .םויה דע דומלל ךישממ ינאו ,רתנספה
.וקיר וטרופב םויכ הייחו 97 תב םייחב ןיידע איהו החפשמה

וא הקיסומהמ האצותכ רקיעב תעבונ םלועה לכב םויכ איהש יפכ הסלסה לש הפישחהש בשוח התא םאה" - וקאפ
"?הילא הוולנש דוקירה ללגב

הגוהנ התיהש וז הקיסומה תמירז הקספוהש עגרמ יתניחבמ .עיפשמ רתויה םרוגה אוה המ עובקל לוכי אל ינא" - ידא
םינבוק ורפאה השקהה ילכש תיניטלה הקיסומה .רוזחי אל הארנכ םלועלש והשמ ונדביא ,50 ה תונש ףוס דע הבוקב
המינפ רודחל חילצמו הקיסומה תא עמושש ימ לכ ,תנרקסמו תשגרמ הייהת דימת הב יתועמשמ ךכ לכ קלח םיווהמ
התואש הקיסומה תא וכישמיש ימ וראשנ אל ירעצל .קינעהל הלוכי הקיסומהש םוצעה שוגירה תא הלגמ התוא ןיבהלו
,ומלענ זא לש הבוקמ םילקיסומה םינבמה לכ ,תילקיסומ הידגרט וידרב עמוש ינאש הקיסומל ארוק ינא םויהו ןגנמ ינא
ונחנא .ילש יטגפסה לע םש ינא הסלס ,םעפ יל רמא הטנואפ וטיט ,תיסחי השדח האצמה וז הסלס .הידגרט טושפ וז
לכ תא וחקל רחואמ רתוי הברה קר .ה'צ ה'צ ה'צה וא ובממה היה דוקירה תניחבמ הרקיעש הקיסומ ונגינו ונלדג
בושחה רבדה אוהש בצקה ,יתימא ןכות ןיא לבא םיפי םיפוצרפ הז לכה םויה .הסלס םהל וארקו םיניטלה םיבצקמה
תוחפ הברה םע תויהל ךפה דוקירה הזמ האצותכו ספתנו ןבומ יתלב רבדל הז תא ךפוהש המ ינשמה תויהל ךפה רתויב
.המשנ

,?ךלש בכרהה דבלמ םירחא םיבכרה םע דחיב ןגנלמ ענמנו טעמכ התא עודמ הלאשל הבושתה םג וזו ןכתי" - וקאפ
םהש הקיסומה איה ךכל הביסה םאה אלו טעמכ התאו םירחא םינמוא ווילו וונגינ ךתפוקתב םילודגה םינמואהמ םיבר
"?םינגנמ

יתאצמ אל ןמז הברה רבכו יתוא ןיינעי והשימש ךירצ ינא .דימתמ רתוי הברה םויכו ,יביטקלס יתייה דימת ינא" - ידא
(La India) הנושארה השיאה םע יתייה זאו (Lalo Rodrigez) 16 ןב היה ותיא יתטלקהש רתויב ריעצה .הזכש והשימ
הקיסומ לע רשפתהל ןכומ יתייה אל ינא ,יתיצר ןתואש תואצותה תא לבקל ידכב השקו הכורא התיה םתיא הדובעה
תא יל ןיא לבא .שרדנה תא עצבלו תולעתהל וחילצה םהינשו רתויב השקה ןיערגהמ הסלס לע םתיא יתדבע ,תירחסמ
ןמרה 21 ה האמה לש רתויב םיחיטבמה "סורנוס"ה דחא תא יל שי םויכ .רתוי ריעצ יתייהשכ זא יל התיהש תונלבוסה
ונאיסילפ וא'צ ,הגו ינוט ומכ םינמוא רפסמ םע יתטלקה ."םייביראקה לש לוקה" םויה ארקנו בשחנ אוהו הרבילוא
.תיביטקלס דואמ הריחב ךותמ היה הז לבא םירחאו

  

םינדקר לש תועפוה אוצמל ןתינ דימת םלועב םילודגה םיסרגנוקה לכב לבא ךכל עדומ התא םא עדוי אל ינא" - וקאפ
"?ךכל הביסה ךתעדל המ ,ךלש םיריש לע תועצובמה

וטיטו הטנאופ וטיט ומכ םילודגה לכ .דוקירל רקיעב התנבנש הקיסומ לע תססובמ םינגנמ ונחנאש הקיסומה"- ידא
ונגינשכ .השוע ינא םג ךכו םינדקרה תא שגרל התיה התרטמ ונגינ םהש הקיסומהו םילועמ םינדקר ויה זגירדור
דימת הז .בוש םש ןגנל ךתוא םינימזמ ויה אל דוקרלו םוקל םינדקרה להקל םורגל תחלצה אל םא ידגאה םוידאלפב
םיאתמש ילקיסומ איש םייק עצבמ ינאש הקיסומה לכב טעמכ רבדה לש בוטה ןבומב לבא ןדקרה דגנ הקהלה היה
.בטימה תא םהמ איצומו םינדקרל

"וילע תצק יל רפס ךרעב םייעובש ינפל תויונחל אציש ךלש שדחה קסידה תא עומשל יל אצי" - וקאפ

םויה ארקנש המ לש ןוויכה תא ךישממ קסידה "|| הטקפרפ הל" שדחה בכרהה לש ינשה אוה הזה קסידה" - ידא
שיו דוקירל דחוימב םייונב םש םירישה םדוק וילע יתרבידש ירוקמה יניטלה בצקמה לש סיסבה תא וב שי לבא הסלס
ןאיטסבס ןהוי ילע ףדעומה יסאלקה ןיחלמל דחא ריש יתשדקה וליפאו דחא זולב ריש םגו יניטל זא'גב העיגנ םג וב
.יניטל דוביעב ולש תמסרופמ הריציל היצאיירו םש יתעציבו ךאב

םאה .ולוס עטק אוצמל ןתינ ךלש ריש לכב טעמכ ,שדח ריש טילקמ התאשכ דבוע הז ךיא יבגל ןרקוסמ ינא" - וקאפ
"?הטלקהה ןמזב הרוקש רותליאב רבודמש וא ןפלואל הסינכה ינפל דוע שארמ ןחלומש והשמ הז ולוסה יעטק

לכ ינא .ןגנל ליחתמו ילש הארשהה תא לבקמ ינא ןפלואל סנכנ ינאש עגרב לבא יללכה ןוויכה תא שי ללכ ךרדב"- ידא
ותיא עשעתשהל ליחתמ ינאו ןויערה תא יל שי ריש טילקמ ינאשכו םישדח םירבד הסנמו םישדח םיבצקמ דמול ןמזה
."יניעב ןח אצומש והשמ אצויש דע

" ךתעדל המכ דע ,ותיא טילקהש ןורחאה תייה םגו הטנואפ וטיט םע דחיב תישעש םובלאה לע ימארגב יתיכז" - וקאפ
"?הסלסה םלועב ןדבואל םרגו עיפשה ותומ

םהו ונלוכל ךרדה תא וותיהש ולא םיצולחהמ היה אוה םג יחא ומכ ,םיקנעה דחא היה אוה קנע ןדבוא והז"- ידא
ולש הקיסומל ביבסמ וביבסמ יתבציע דחיב ונישעש םובלאה תא .אלמל לוכיש ימ ןיא ירעצלש קנע םוקאוו וריאשה
".קנע היה אוה ,ילע ךכ לכ אלו

רשפיאש ךכב םירצויה תויוכז לש הרפהל םרג םג אוה לבא םלועב הקיסומה תפישחל תובר רזע טנרטניאה" - וקאפ
ינפ לע הפישחב טנרטניאה לש המורתה הפידע ךתעדל םאה .םינמואל םולשת אללו ישפוח ןפואב הקיסומה תרבעה
"?קזנ םרגנ קר םצעבש וא םירצויה תויוכזב העיגפה

ינא ול רמואו רמזל שגינש ץירעמ לע רפסמש רייוצמ טרס יל שי .תטלחומ הבושת וילע ןיאש לודג חוכיוו הז" - ידא
העיגפה לבא בוט הברה הזב שיש הככ !!!ךלש הקיסומה לכ תא יתדרוה ...ךלש לודג יכה ץירעמה ינא ,ךתוא בהוא
תצפה תא קיספהלו היעבב טולשל דציכ ךרדה תא ואצמי דיתעבש ןימאמ ינאו השקו תיתימא איה םירצויה תויוכזב
."הנתשי בצמה דיתעבש הווקמ ינאו תיבויחמ תילילש רתוי איה העפשהה עגרכ יתעדל .תיקוח אלה הקיסומה

."בורקבו בוש ןאכ ךתוא תוארל הווקמ ינאו ץראל תעגהש ךכ לעו יל תקנעהש דובכה לע ךל תודוהל הצור יא" - וקאפ

ילש אבה רוקיבל דע הנש 15 תוכחל םוקמבו יאוולה להקל העפוהב יתרמאש ומכו חוריאה לע הבר הדות" - ידא
םינגנה יליבשב וניכהש םינפה תלבקמ דואמ יתשגרתהו דובכ םגו גונעת היה הז .םישדוח 15 דועב ןאכל יתוא ואיבת
."יתוא תוארל אבש להקה לכלו םהל תודוהל הצור ינאו יתעגה וב ברעב תוימוקמה תוקהלהמ

  


.ןאכ וצחל יריימלאפ ידא לש ימשירה רתאל

ןריב (Paco) ןנורל חולשל ןתינ תובוגת

Copyright © 2001-2003 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM