ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

סלזנוג ולטיא םע ןויאר - ילארשימ ילארשי רתוי
Los Hermanos Brothers בכרההו דנאב הסלס םלזור'גה תקהל ןלוס
.ןריב (Paco) ןנור רודמה ךרוע תאמ ידעלב ןויאר

(ןושארה דליל ןיתממו יושנ 32) סלזנוג ולטיא .רבד לכל ילארשי שיגרמ לבא 1993 תנשמ קר ץראב אוה
Los Hermanos Brothers. בכרההו דנאב הסלס םלזור'גה תקהל לש רשכומה ןלוסה

התיה ס'גיר םות הקהלה דסיימ םעו דנאב הסלס םלזור'גה תקהל ירבח םע יתמייקש םימדוק תונויארב
וז ולטיא" רמואכ טטוצ ןמסנייא לאריא ,"סלזנוג ולטיא" תחא הדבוע יבגל םלוכ לש תטלחומ המכסה
ולטיא םאש ענכושמ ינא ,םימיהדמ םיעוציב ולש לוקהמ איצוהל לגוסמש ינורשכ רמזל הלועמ אמגוד
םיכסהל בייח העפוהב ותוא הארו עמשש ימ לכ ןכאו ."לודגבו ותוא םיפטוח ויה קרוי-וינל עיגמ היה
הסלסה ירמזב םיליבומה לש םתלוכימ תלפונ הניא ויתועפוהב יוטיב ידיל האבש יפכ תילקווה ותלוכיי
.הסלס עמש אל םגו טעמכו רש אל םלועמ לארשיל ואוב ינפלש הדבועה רתוי דוע תניינעמו הרזומ .םלועב

ומש ןאכמו יקלטיא היה ולטיא לש ובס ,הילטיאמ עיגמ םשה ולטיא

דובעל ןוצר ךותמ וינפל םיבר ומכ הלי'צמ 1993 תנשב לארשיל עיגה ולטיא
,ילימ םע דחיב ןושארה םוקמב הכז) וינפל ץראל עיגהש סירוב ויחא סנרפתהלו
(1994 ב סוקופה ןודעומב הכרענש הינשה תיתנשה תיצראה הסלסה תורחתב
ריחמ תא ורובע םליש ףאו הדובע אוצמלו לארשיל עיגהל ותוא ענכישש הז היה
הדובע אצמ אל ךא דנואס דמל ןוכיתה תא םייסש רחאל הלי'צב .הסיטה סיטרכ
.לארשיל ואיבה דיתע ומצעל תונבלו םדקתהל ןוצרהו םוחתב

תורגנב דבע אוה ,תירשפא תנמדזמ הדובע לכב דבע ץראל ותעגה ןמזב
םירז םידבועל סחיה םימי םתואבש הדבועה רואל תאזו הזגלמ ליעפמכ חבטכ
.ולא םימיב רשאמ רשפתמו הנוש היה םייקוח יתלב
ודבעש הלי'צמ םלוכ םירבח לש הנטק הצובק םע היה דיחיה רשקה הפשה תא עדי אל הב ץראב רז בשותכ
ןיבל םילארשיה ןיב רוביחהו לארשיב התליחתב ןיידע התיה הסלסה םינמז םתואבש רוכזל ךירצ .ץראב
להקה לכ תא תוארל היה ןתינ הפוקת התואב ולעפש הסלסה ינודעומ לכב ללכבו ואישב היה םיניטלה
.יניטלה להקה תא ול דומצבו ילארשיה

תורישי ויחא ותוא חקל הפועתה הדשמ דימו ישימח םוי הז היה לארשיב תחנ ובש םויב יכ רכזנ ולטיא
םינשי םישדחה וירבחו אוה ועיגה תרחמל רבכו הכורא הפוקת ךשמב הבמסה תוביסמ ויה םש םוירניפלודל
.הסלס ברעל םיסקמ ןודעומל

דחיב ישילש םוי לכב ולטיא עיפומ םש ביבא לתב לוריבג ןבא 'חרב אצמנה וניטל רב הפקב ןויארל ונשגפנ
רבכ לעופ בכרהה (םיחאה םיחאה = ישפוח םוגרתב) "Los Hermanos Brothers" ארקנה בכרה םע
ולטיא הז תא ראתמש יפכ וא ,הסלסה לש סיסבה תא םיווהמה ונוטנומ ןוסו ןוס רקיעב רשו ןגנמו הנש טעמכ
."המשנהמ רשי אצוי הז וזה הקיסומה תא רש ינאשכ"

Los Hermanos Brothers בכרהה םע רב וניטלב העפוה

לש ןלוסה תויהל ךפוה הסלסל רשק לכ אלל ונה רוקמבש ךומכ והשימש הרוק ךיא" - (Paco)
."? תימלוע הפישחלו החלצהל יוכיס לעבכ בשחנו לארשיב הבוטה הסלסה תקהל


הקיסומה תא הלי'צב עמוש יתייה םנמוא לארשיב קר תמאב הליחתה הסלסה םע ילש תורכהה" - ולטיא
ןאכ לבא ,הקיסומה תא רישל יתיסינ אלש חטבו הילא יתרבחתה אלו דחוימב התוא יתבהא אל לבא וידרב
וטרופב הסלס ברעמ ונאצי םהב םיברעה דחאב .הסלסב היה וב תולבל ונאציש דיחיה םוקמה לארשיב
תא לוקב ימצעל יתרש האיציה ןוויכל ךלוה ידועבו ןודעומהמ יתאצי וכלה רבכ םישנאה לכשכ שממ וקול
לדנ וידואלק וקול וטרופה לש ןטילקתה היה ירוחאמ לבא בל יתמש אל ,ברע ותואב ןגונש ןורחאה רישה
הנפ יתוא ריכהל ילבמו רש יתוא עמש אוה (ב.ר ויהש םיבוטה דחאו לארשיב הסלסל ןושארה ןטילקתה)
ויחא ינאש ול רפיס יחא סירוב ? המידקמ רשש הז הז ימ ותוא לאשו ירוחאמ אוה ףא היהש יחאל הרקמב
אצמ ןויערה .דיקפתל ןחבאו שגא ינאש יאדכ ילואו רמז םישפחמ םלזור'גהש יל רפיס וידואלק .ונניב ריכהו
שקיבו Johnny Ray לש Bandolera רישה הבו תטלק יל ןתנ םות .ס'גיר םותל דימ יתינפו יניעב ןח
טושפו המבל םות יתוא הלעה וקול וטרופל יתעגיהשכ האבה םעפב ,וילע ןמאתהלו רישה תא דומלל ינממ
המכ דוע יתלביקש היה ךשמהה יכ בהלתה אוהש הארנכ .םוקמה לע תורזח אלל הככ ,רישה תא ונעציב
.םלזור'גה םע רישל יתלחתה הככו תטלקב םיריש


."? רבעב וב תסנתהש רבד התיה ללכב הריש םאה לבא ךרובע השדח התיה ילוא הסלסה" - (Paco)

תיטנמור תידרפס הקיסומו יאקירמא םורד רולקלופ רקיעב רש יתיה (הלי'צב) תיבב יאדוו ןכ" - ולטיא
יתלחתהש ינפל ץראב .היזיולטב וליפאו רפסה תיבב ,םיימוקמ םילביטספב יתעפוהו 9 ליגב רישל יתלחתה
ןיב לודג לדבה שי לבא ןימינב תלחנב יאקירמא םורד רולקלופ םירבח םע רשו עיפומ יתייה הסלס רישל
הברהב ריכמ אל ינאש ןוויגו ץמאמ תשרוד הסלסה ,הסלס לש הריש ןיבל תיטנמור הקיסומ לש הריש
."ןוס וא הסלס רש ינאשכ רמזכ רשפאש המ לכ ימצעמ איצומ ינאש שיגרמ ינאו םירחא הקיסומ תונונגס

לש ותסינכ זאמ םויה ןכש ?ךילע ףדעומה הסלסה ןונגס המ" - (Paco)
."הרישל תינבוק העפשה הסנכנו ילקיסומה ןוויכה טעמ הנוש םלזור'גל ודרפלא

לבא עודמ דיגהל יל השק ,תינקירוטרופה הסלסה תא רקיעב ףידעמ ינא" - ולטיא
וטרופמ הקיסומה ,הסלסה םע יתורכה תליחתבש דבועל רושק הברהש בשוח ינא
זא העמשוהש הדיחיה טעמכ התיה קרוי וינמ תיטנמורה הסלסה וא וקיר
.הבוטל רכוזו בהוא ינאש רוביחה אוה הזה ןונגסל ילש רוביחהו ץראב םינודעומב


ברועמ היהש לודגה רופיסה תא םירכוז םניא ןויארה תא םיארוקש םכניבמ םיבר
הפישחל ףא הכזו ץראב םינותיעה לכב טעמכ תורתוכ ספתש רופיס ולטיא וב
הכורא הלבונלטל סיסבה תא תווהל לוכי היה תולקבש הבהא רופיס ,תינויזיוולט
.בוט ףוס אוה ףוסה הלבונלט ומכו תכבוסמו


ותשיאל הכפה םימילש ילט םשל הנועה הסלסה תוזוחמב היפיפיו הריעצ הרענ לש התעפוהב ליחתמ רופיסה
שדוחה ףוסב םהו תויה הדיל רדחב תאצמנ ולא תורוש תביתכ עגרבשו ןכתישו ולטיא לש הלודגה ותבהאלו
.םתבהא ירפ לש יעישתה

לארשי לש הסלסב רתויב רבודמהו לודגה ןמורל הכפהו םידוקירה תבחר לע התיה םיינשה ןיב תורכהה
םתיב לש התורבחתה תא הפי ןיעב ואר אל היבא רקיעבו ילט לש התחפשמש שחנל ךירצ אל םימי םתואב
.(Paco רופיסה ףוסב רייגתה ולטיא) ידוהי אל םתניחבמ לכמ עורגהו יקוח יתלב רז דבוע םע הריעצה

תמכסה אלל תיחרזא הנותחב ונתחתה םיינשהש רחאל יכ ןייצא קר תובר וב בתכנ רבכו ךורא אוה רופיסה
תודובע יתשב הדבע לכה לע הרבג ולטיאל התבהאש ילט רצעמל חלשנו ולטיא ספתנ םתעידי אללו הירוה
רחאל םייח ךשמה םהינשל רשפאל ידכבו ןיד ךרועה לש החריטה רכש תואצוה תא ןממל לכותש ידכב
לכ רשאכ תובדנתהב םלזור'גה תקהל העיפוה וב םיסקמ ןודעומב ברע ונגריאש רכוז ינא ,ורורחיש
יטפשמה קבאמה חילצה העפוהה ינפל םייתעשכ ונתחמשל ןידה יכרועל םולשתל ושדקוה תוסנכהה
תליחת ןמזבש עדי אל ורורחישב עייסל ןוצר ךותמ וינומהב עיגהש להקה ,םיסקמל עיגהו ררחוש ולטיאו
וידחי החמשהו הצוחה ותוא ונאצוה העפוהה עצמאבו ןודעומה לש חבטמב ולטיא תא יתאבחה העפוהה
.ייחב חכשא אלש םיברעה דחא תא וויה ונלוכל הרסח התיהש ולטיא לש ותריש םע


."? ילט לש התחפשמ םע רופיסה םייתסה דציכ" - (Paco)

קוחה בייחמש יפכ הרצק הפוקתל ץראהמ יתאצי יתררחתשהש ירחא" - ולטיא
ונל רשפאל ידכב החוכ לכב הדבע ילט ,םייחרזא םיאושינ ואשינש תוגוזמ
.וב רוגל תיב ונל היהישו רוזחאש וידחי םיפתושמ םייח ליחתהל
רבד לש ופוסב יתוא הלביק תיתימאו הקזח הבהאהש הניבהש התחפשמ
ילואו החפשמ לכב ומכ םה םיסחיה םויהו םתיא הפוקת ונרג וליפאו
רקבל םיאב ונחנאשכ םויה ,הלחתהב ונרבעש םיישקה ללגב רתוי םיבוט
.תיבב שיגרא ינאש ידכב החוראל וניכיש הצור יתייה המ יתוא םילאוש םה

תוסנל תונווכ שי תמאב םאהו הסלסב ךישמהל ןווכתמ התא דציכ" - (Paco)
."? תימלועה העדותל ץורפלו

םינעוט םיבר ץראב םיבוטה דחאל בשחנש "ולירמא לאינד" לצא לוק חותיפ דמול עגרכ ינא" - ולטיא
והשמ טלחהב איה תימלוע הרכהו הפישחל ךרדהו רורב אוה ןוויכה ותוא דמלמו והשימ חקול לאינדכש
.לארשיל ץוחמ הדובעל ןויסנו האיצי ללוכ קרפה לע אצמנש

יפכ ילארשיה להקה לעו הסלסה לע בשוח הקירמא םורדב לדגש יניטלכ התא המ" - (Paco)
."ץראב םינודעומב םתוא האור התאש

הניא הקירמא םורדב הסלסל יתפשחנ אלו טעמכ ינאש הדבועה םגו רידגהל השק תצק הארת" - ולטיא
להקה תיברמש דוקירה תניחבמ דחוימב םשור השוע ךא תרוקיב ריבעהל וא בוט טפוש תווהל יל תעייסמ
המ לכ וליאכ הארנ הפשה לע אקווד ואלו הקיסומה לע רבדמ ינאו הקיסומל בישקמ אל ללכ ילארשיה
המיאתמ הקיסומה םאה בושח אלו דוקירב תכבוסמ היצאירו דוע וז םינודעומל עיגמש להקה תא ןיינעמש
ומכ ןיא עדוי התאש ומכו המצע הקיסומה תא ובהא שממש םילארשי הברה ויה הלחתהב יכ לבחו אל וא
."הסלסה

ונניבש) ל"וחב הדובעו העיסנ לע תובשחמהו םירובידה תורמלו "ילארשימ ילארשי" רתוי יתארק ןויארל
ףוסב ולטיא לש וירבד ויה ןויארל וזה תרתוכב רוחבל יל םרגש המ (ולא םימיב םילארשי הברהל םימיאתמ
םורדב יתלדגש תורמל" רמאו הלי'צב רוקיבל ותשיא ילט לשו ולש םתעיסנ לע יל רפיס ולטיא ןויארה
יתשגרה םינשיה םירבחהו החפשמה תא שוגפלו התיבה רוזחל ףיכ יתשגרה הלי'צב רוקיבבו הקירמא
רתוי םויה תיבב שיגרמ ינא הסלסה תחפשמ לארשיב ילש החפשמה ילב תויחל לוכי אלו לגוסמ אל ינאש
!!!"הלי'צב םעפ יא יתשגרה רשאמ

םירחא םיבר ומכו וידעלב לארשיב הסלסה תא ןיימדל השק ,ולטיא אלל םלזור'גה תא ןיימדל השק םוכיסל
ןאכ ונחנאו תימלועה הסלסה תנצסב רבד םש תויהלו ךופהל תולקב לוכי סלזנוג ולטיאש ענכושמ ינא םג
ונלשמ ילארשי ונלשמ דחאש ונתוכיבש לככ השענו חמשנ קר ולטיא תאז רידגהש יפכ הסלסה תחפשמב
.הזכש דחאל ךופהי

paco@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת

 

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM