ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

תקהל םע ידעלבו ןושאר ןויאר גיצהל חמש ינא תואמצעה םוי לגרל
ןריב (Paco) ןנור תאמ ןויאר - Jerusalem Salsa Band ה לארשי לש הסלסה

תחיתפ ינפל דוע .הדנק וטנורוטב ימואלניבה הסלסה סרגנוקב חרוא ןטילקתכ יתנמזוה הנשמ רתוי ינפל
ונדמע ,ןגנמ אוה וב ןודעומב רוקיבל (DJ Efren) ריעב םיליבומה םינטילקתה דחא י"ע יתנמזוה סרגנוקה
תעמשומה הקיסומל האוושהב לארשיב םינודעומב תעמשומה הקיסומה לע ונחחושו DJ ה תדמעב דחיב
רמאו ילא הנפ ךויחבו טקפמוקל קסיד סינכמ ותוא יתיאר החיש לש תוקד רפסמ רחאל הדנקב םינודעומב
םינושארה םילילצה תא ועמשיש ךיא הארת ףכית הדנקב םילודגה םיטיהלה דחא והז אבה רישל בל םיש"
יל םירכומ ויה םינושארה םילילצה .ןגנתהל רישה לחה ןכמ רחאל הינש "הבחרל וצפקי םלוכ רישה לש
10 דוע יל חקלו ףחוסו ריהמ היה בצקה ,ץראל עיגה אל דועש ריש ,שדח רישל יתיכיחש הארנכ לבא
הזכ הבוגמ הליפנו םידוקירה תבחר לעמ רטמ 10 הבוגב התיה הדמעה .עמשומה רישה והמ טולקל תוינש
...אובי ךשמה ...רישה תא יתיהיזשכ יל הרק טעמכש המ קוידב הזו ערב רמגיהל הלוכי התיה

הקהל ףא תשייבמ התיה אל Jerusalem Salsa Band ה תקהל ירבח םע ןויאר עוציבל דעומ תעיבק
ןייארל יתשקיב םתוא הקהלה ירבח תשולש ולכוי וב דעומ םאתל ונחלצהש דע שדוחל לעמ חקל םלועב
.ונלוכל םיאתמ םוקמו ךיראת אוצמל

יטרביל לבוי ןמסנייא לאירא ,ןירביע ינור ,אבס רפכב ןוינקב הפק תיבב תרחואמ םיירהצ תעשב ונשגפנ
1 + קוור 39 ןב - ןמסנייא לאירא ,הקהלה ידסיימ תשולשמ דחאו 3 + יושנ 35 ןב - ןירביע ינור .יכונאו
אוה לבא ישילשה דסיימה אל אוה אלו קוור 34 - יטרביל לבוי ,הקהלה ידסיימ תשולשמ דחא אוה םגו
עיגנ דימ ?ןושארה דסיימה בותכל ןוכנ רתוי ילוא וא ישילשה דסיימה הז ימ זא ,הלחתהב יד םש היה
.וילא םג

רשאמ רחא אל היה הדמעה םורממ יתלפנ טעמכשו DJ Efran עימשהש רישה וטנורוטל עגרל רוזחנ
טעמכש רישהש יתעתפה תא םכמצעל וניימד Jerusalem Salsa Band ה תקהל לש "Oye Me Israel"
דחא רתוי אלו תוחפ אלב ןגונמ עובשב םעפ תוחפל ירוקמ עוציבב יתעמש תונורחאה םינשה 5 ךרואל
DJ Efran ל יתינפ .העתפה טלחהב !!! שדחלו טיהלל בשחנו הדנקב םידבוכמהו םילודגה םינודעומה
."ןבומכ לארשימ" רמאו ךייח אוה ?"תאזה הקהלה הפיאמ עדוי התא" ותוא יתלאשו


הרוצב ינורשכ רזומ תצק רוחב עיגה ץראל" ינור רפסמ "1993ב ליחתה לכה"
לש ילקיסומה אבאהו ןושארה דסיימה אוה םות) "ס'גיר םות םשב המיהדמ
תא םות לביק םיפתושמ םירכמ תועצמאב" (Jerusalem Salsa Band ה תקהל
לכה הככו הסלס ןגנל ןיינועמ אוהש ונל רפיסו לאירא לשו ילש ןופלטה
."ליחתה

והשמ ונתאנהל םינגנמו ונתשולש םישגפנ ונייה" לאירא ךישממ "הלחתהב"
קיפסה אל הז םותל לבא ,םינשיו םירכומ הסלס יריש לע הזכ ישפוח ם'ג ןיעמ
הנושארה הסלסה תקהל ,הקהל םיקהל הצר אוהו וכותב הרעב הסלסה
רפסמ ףיסוה םות תורזחב ונלחתהו םיפסונ םינגנ ופסוותה טאל טאל .לארשיב
."הנושארה העפוהל םינכומ ונייה ךרעב הנש ירחאו םיירוקמ םיריש

? "בכרהל תרבחתה התא יתמו לבוי" (Paco)
יניטלל רבעמהו םייקירפא השקה ילכ לע הניגנב רקיעב הפוקת התואב יתנינעתה ,הלחתהב יד" - לבוי
הקהל םיקמ אוהש הדבועה לעו אשונב םות ריבעהש האצרה לע הרבח ךרד יתעמש ןיטולחל יעבט היה
."ןכרד תליחתב ויהש תורזחל יתפרטצהו רשק ותיא יתרצי דימו

תופרטצהל דע הפישנה ילכ ילילצ לכ תא העציב) םידילק ךולב ימענ ויה ןושארה בכרהה ירבח ראש ןיב
הקהלה ינושארמ דחא דוע םע דחיב םויהש ןובמורט ןגנ) לאיכלמ יפר ,גרבנדלוג ויסירואמ ,(םינגנה
עצבמש בכרה ,Salsa Picante - Wayne Gorbea לש הלועמה בכרהב קרוי וינב לייח םישועו םינגנמ
לש סבה ןגנ) סבה לע סוזח רוטקיו ,("El Yo-Yo" לארשיב הסלסה ינודעומ תיברמב םויה עמשומש ריש
.שמ תידיעו סייו וידואלק םירמז ינשו ,(לבנע ףרטא לש םיהדמה רישה עצבמו בתוכו ףרטא תקהל


? "(Jerusalem) םילשורי םשה המל" (Paco)
ירבח תיברמ םג הככו םילשוריב הפוקת התואב ונרג ינאו םות" - ינור
יעבט יכה הארנ היה הזו םילשוריב םישוע ונייה תורזחה לכ תא הקהלה
."הזה םשב הקהלל אורקל

? "הנושארה העפוהה התיה יתמ זא" (Paco)
העפוהה ,עיפוהל םינכומ ונייהש דע תורזח לש הנש ךרעב חקל" - לאירא
היה וז הפוקתב 1994 תנשב ביבא לתב םיסקמ ןודעומב התיה הנושארה
אלו טעמכ ורקיעב ינאיבמולוק יניטל להקל דעוימ ןידע םיסקמ ןודעומ
."הנושארה םעפב ונעפוה םשו םילארשי ויה

ןפואב רחואמ רתוי תצקו םילשוריב עיפוהל ונלחתה הז ירחא" - לבוי
לת למנב וקול וטרופה ןודעומ לש הלחתהב ליבקמבו טסונסלגב עובק
וטרופה ןודעומ לש ומוקימ דיל הדעסמב התיה הנושארה העפוהה) ביבא
.ישימח ימיב םינש 5 רבכ םויה דעו זאמו ,(חתפנ ןודעומהש דעו וקול


לביטספב םגו ץראב םילביטספבו היזיולטב רודיב תינכות לכב טעמכ ונעפוה תונורחאה םינשב" - ינור
הסלס תקהלכ ונתוא וגיצהו תירבע רבדל ונל היה רוסא" ,לאירא לא ךייחמו ףיסומ אוה "היכרותב
."המיהדמ היווח התיה וזו היכרותב םינוש םירתא השימחב ונעפוה תיניטל

קרש הדבועה ףא לע תאזו תימואלניב הכרעהל התכזו הכוז Jerusalem Salsa Band ה תקהל םנמואו
הרושה לע םינמנ הקהלה ינגנ תיברמ יכ רוכזל ךירצ .םלועה יבחרב ץפוהו טלקוה ירוקמ דחא ריש
ןגנכ שמשמ ינור אמגודל לארשיב םיליבומהמ םירמז םע םיעיפומ םבור ץראב םינגנה לש הנושארה
עיתפמ אל .םירחא םיבר דועו לג יקיר לש היתועפוהב ןגנמו ןגינ לאירא ,ןייטשניילק ימר לש הקהלב
ברע לכב טעמכו םיבר םינמואל הכישמ רוקמ תווהמ Jerusalem Salsa Band ה תקהל לש היתועפוהש
םג .םירחאו לדנ ןולא ןיטשניילק ימר לליה ןולא ןוגכ םיצירעמ להקב תוהזל ולכות העיפומ הקהלה וב
לוחמ םיניטלה םינמואה תומכ יכ הדבועה רואל םיבר םיחבשל הקהלה התכז תימואלניב הניחבמ
ץראב המו ימ תוארל םיעיגמ דימת םה םהיתועופה םויסב דימ יכ אלפ הז ןיא הנטק לארשיל םיעיגמה
.Jerusalem ה תא תוארל ועיגי דימתו

דוייד םע דחיב הקהלה הטילקה םיריש 7 ,הזורב דוייד םע ףתושמה טקייורפה הנה תואמגודה תחא
.הפיו בושח היה ןויסנה הקהלה ירבח תעדלו הסלס לש םידוביע םע ולש םיריש הזורב

יא ויה החלצה רופיס םנמוא היה אל הז ,הקהלל בוט קר התשע הזורב דוייד םע הדובעה" - ינור
.בוט קר "Jerusalem ל ושע ןויסנה םג ומכ רוביחהו הפישחה לבא םידדצה ינשמ תויפיצב תונבה

העפוהל עיגהו ץראב ורקיבש "הטסיו הנאוב" המיהדמה תינבוקה הקהלה לש םינגנה דחא" - לאירא
."הפוריאב רתויב הבוטה הסלסה תקהל ונחנאש (ודרפלא לא םג עיגנ דימ) ודרפלא ינזואב ןעט ונלש

ורוקיבב םלועב םיבוטה םינגנה תשמח ןיבל בשחנה יניטל זא'ג םידילק ןגנ זרפ ולינד" - ינור
יתימאה רבדה תא םישוע ונחנאש יל רמאו ילא שגינ העפוהה םויסב ונתיא ןגנל הלע לארשיב
םינמואה לש תועפוה תוארל ותוא םיחקול דימת הפוריאב רוקיב לכבש ףיסוה אוה The Real Salsa
."םכתיא הניגנמו םכלש העפוההמ יתנהנש יפכ יתנהנ אל םלועמ לבא םיימוקמה

םתוא םיירוקמ אלה םירישל ןיזאהל קיפסמ םילודגה םינמואהמ תואמחמה תא עומשל ילב תמאהו
.תיתימא הסלס םישוע הרבחהש ןיבהל ידכב הקהלה תעצבמ

ןונגיס עומשל היה ןתינ ולש ויה הלחתהב םידוביעה בורו תויהו ,םות היה ןונגיסה לע דיפקהש ימ
,El Gran Combo לש םירישל הקהלה יעוציב וקיר וטראופ לש תילניגרואה הסלסהמ ובורב באשנה
,"Papa Roni" ןוגכ םילניגרוא םיריש תפסוהו סיסבה תא וויה La Sonora Poncena ,Wille Rosario
םינורחאה ינש תא) "Tu Codena" ו "Candela" ,"Puerto Rico" ,"Hermano Edoardo" ,"Agua"
(קרוי-וינב וזה המיהדמה תרמזל םות השעש דוביע יפל Cecilia Noel תרמזה לש עוציבב עומשל ןתינ
.תיתימאהו הנשיה הסלסה רומיש לש ןוויכ ותואב םלוכ וכלה "Oye Me Israel" ןבומכו

? ץראה תאו הקהלה תא בזע םות עודמ (Paco)
תוילטנמה םע רדתסה אל אוה םולכ אל וא לכה לש סופיט אוה םות" - ינור
הרזע אל לארשיב םינושאר םיבלשב התיה ןיידע הסלסהש הדבועה םגו ץראב
אוה םויה ,השק הז ץראבו רתויש המכו הזה ןוויכב חתפתהל היה ולש ןוצרה
."המיהדמ הרוצב חילצמו קרוי וינב הרזחב

? דיתעל ןוויכה המו םויה הקהלה תא ליבומ ימ זא (Paco)

הקהלה תא וישכע ףחודש ינור רקיעב רתוי וא תוחפ ונניב דיקפתה תא םיקלחמ ינאו ינור" - לאירא
."יביטרטסנימדאה דצב רתוי םג קסעתמו המידק

וישכעש רמוא יתייה לבא םיבלש ינימ לכ רובעל םיכירצ ונייה ,ךורא ךילהת הרבע הקהלה" - ינור
הרבע הקהלה םינשה ךלהמב .הלש ןוויכה תא האצמ הקהלהש וא ונמצע תא ונאצמ רתוי וא תוחפ
וזה תוביציהו ומוקמ תא אצמ דחא לכ שוביגו תוביצי לש בצמ רצונ ןורחאה ןמזב קרו םינגנ ןומה
לע תכלל וא הניגנבש תויזואוטריוה תא םישפחמ אל ונחנא .בוט רתוי עיפוהלו ןגנל ונלוכל תרזוע
הז .ונלש הרטמה יהוז הקיסומה תא תרשלו הקיסומ ןגנל וטנ הסלס ראשינ ןוויכה םיינרדומ םירבד
הדובעהמ סנרפתהל לגוסמ אל דחא ףאש רורבו םינש 8 ל בורק דחיב ונראשנש הדבועה סנל בורק
."רבעב ונלוכי אלש םירבד תושעל לכונ ףוס ףוס םויה ילוא לבא הקהלב

םיאצוי םמצע םינגנהשכ אל וא תחלצומ העפוה התיה םא שיגרהל רשפא ברע לכ ףוסב" - לבוי
."הברה הרוק הז ןורחאה ןמזבו הבוט העפוה ונתנ תמאבש ןמיס הז הבוט השגרהב

יכ ןייצל בושח תובר םינש התוא הוולמו תונושארה היתועפוהמ דוע הקהלה תא עמשש ימכ תמאבו
לע רזוח היה ראוטרפרה ,םמעשמ יד היה העיפומו תנגנמ הקהלה תא עומשלש תוכורא תופוקת ויה
םה הקהלב יוניש ללוחתה םינורחאה םישדוחב םלואו .המצעמ 100% תנתונ התיה אל הקהלהו ומצע
םויכו תשגרומ תפסותה ךכ םג לבא םיירוקמ אל םנמוא םישדח םיריש ופיסוהו םילמשחמ םימרוז
.שדחמ ברע לכב העתפה םה ישימח ימיב תועפוהה

ופרטצה וילא סייו וידואלק היה ןושארה םינלוס השולש םע הכורא הפוקת ךשמב העיפוה הקהלה
המוציעב תאצמנ הלילש דועבו הקהלה תא ובזע הליל םגו וידואלק םג ,סלזנוג ולטיאו סוכלמ הליל
.לארשיב הסלסה תריזמ םלענו טעמכ דחוימה לוקה לעב וידואלק החיטבמ תיאמצע הרירק לש

? הקהלה תא הליל הבזע עודמ (Paco)

ץמאמ הנממ היה שרדנ ךכמ האצותכ תיאמצע הרירקב הלחה הליל" - ינור
שרוד הסלס רילש הדבועהמ האצותכ םגו הלש לוקה ןמאמ תצלמהבו בר ילקוו
החלצה הל םילחאמ ונלוכ לבא ונרעצל בוזעל הטילחה איה ןפוד אצוי ץמאמ
."Jerusalem ה תארקנש החפשמהמ קלח ןיידע איהו

לכב רבשו הליפנל תמרוג התיה הליל לש התמרב תינלוס לש התביזעש ןכתיי
ינורשכה ולטיא םג ומכ ינבוקה וגנולוטוס ודרפלא לש ותופרטצה ךא הקהל
.םיהדמ יונישל ומרג תילקיסומ הניחבמ םג םישדח םינוויכל הליזפהו

הזירב לביטספב ןולקשאב העיפוה ומיסינבוק תקהלשכ םינש שולש טעמכ ינפל היה הז" - ינור
ןמזמ אל ץאל ולע םהש יל רפיסו ודרפלא לש ונב ילא שגינ להקהךותמו העפוהל ונלוכ ונעסנ
רבכו דימ רצונ רשקה םילודגה הבוק ינמואמ םיבר םע רשו ןגינו רכומ ןמוא היה ויבא הבוקבשו
."הקהלהמ קלחל ךפה אוהו ןמז הברה רבע אלו וניא ןגנל הלע ודרפלא תרחמל

ולש רותליאה ןונגסו הרישה רשוכב קר אל יוטיב ידיל האב הקהלל םיהדמה ינבוקה לש תפסותה
םע ןגינו דמל הבוקב הנש היהש לבויל םג .הקהלה יריש לע תינבוקה הקיסומה תעפשהב םג הלא
.הקהלה ראוטרפרל םינבוק םינממס תרדחה לע העפשה התיה םינבוק םינמוא הברה

וזיא םירידחמ טלחהב ונחנא לבא הבמיט תקהלל ונכפה אל ונחנא" - לבוי
.םידוביעב עיפומ הזו ןוכנה ןונימב תוירוקמ שי ,ונלשמ היצטרפרטניא איהש
.הקהלה לש דנואסבו סנלאבב בטיה בלתשמ הזו הבוט החסונ וז ונתעדל

ינא םימיהדמ םיעוציב ולש לוקהמ איצוהל לגוסמש ינורשיכ רמזל תפסונ אמגוד וז ולטיא" - לאירא
.לודגבו ותוא םיפטוח ויה קרוי וינל עיגמ היה ולטיא םאש ענכושמ

? דיתעב תופצל םילוכי ונחנא המל םוכיסל זא (Paco)

וחילצה ךכ לכ אל וישכע דעש םירבד תושעל תוסנלו הקהלה תא תחקל המידק תכלל הנווכ שי" - ינור
"םינכומ רתוי ונחנאו ונלשבהש בשוח ינא וישכע לבא

ונחנאש איה הדיחיה היעבהו ירוקמ רמוח קיפסמ ונל שי התלע קסיד תקפה לע הבשחמה םג" - לאירא
."תילכלכ םג ומכ רוביצ יסחיו תיקסיע הניחבמ ךלהמה תא ליבויש והשימ םיכירצ

םיווקמ ונלוכו הבר הדובעו העקשה תשרדנ ןאכ םג לבא ל"וחב העפוהל תוינכות םג שי ונייה" - לבוי
."ןוכנה ןוויכב וחתפתי םירבדהש

יתנייצש יפכו ילארשיה הסלסה םלועב העפות טלחהב הניה Jerusalem Salsa Band ה תקהל םוכיסל
.דועל קשח תומירזמ תועפוההו תלמשחמ טושפ הקהלה ןורחאה ןמזב
לת למנב וקול וטרופ ןודעומל ישימח םוי לכב עיגהל לוכי הקהלה תא תוארל ול ןמדזה אל ןיידעש ימל
םילעבה ישיו ןנורלו וקול וטרופ ןודעומל הבוט הלימ) תימואלניב המרב הסלס תקהלמ םשרתהלו ביבא
.(הקהלה תועפוהל וזה הבושחה המבה ןתמו תושקה תופוקתב םג הקהלב םתכימת לע


ךכ לע םיטרפו לאימרכב תולוחמה לביטספב םג בורקב עיפות Jerusalem Salsa Band ה תקהל
.תושדחה רודמב רתאב ורסמי

052-602107 :ןופלטב ןירביע ינורל תונפל ןתינ תועפוהל הקהלה תנמזהב ןיינועמש ימל
.053-945482 :ןופלטב ןמסנייא לאיראל וא

:הקהלה ירבח
(Coro ,Conga) הרישו הגנוק - ןמסנייא לאירא
(Percusion ,Tres ,Timbales) ןיישקרפו סרת ,סלבמיט - ןירביע ינור
(Piano) םידילק - ץיבומרבא יתיא
(Percusion ,Guiro ,Campana ,Bongo) ןיישקרפו הנפמק ,וגנוב - יטרביל לבוי
(Bajo ,Bass) סב הרטנוק ,סב - באז ןב רוצ
(First Trompeta) הנושאר הרצוצח - ישליס ןורוד
(Second Trompeta) הינש הרצוצח - .צ ידוא
(Coro ,Side Flute ,Saxophone) הרישו דצ לילח ,ןופוסקס - רבוז ולסרמ
(Maracas ,Lead Vocals) סקרמו הריש - סלזנוג ולטיא
(Maracas ,Violin ,Lead Vocals) סקרמו רוניכ ,הריש - וגנולוטוס ודרפלא

paco@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת

 

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM