ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

הבוהצה תללוצה ןודעומב הנש יצחמ הלעמל העיפומש השדח הקהל ,םילשורימ ליחתמ לכהש הארנכ
.הליחכ רהוזו ןהד הילדוא בכרהה ימיקמ םע ןושאר ןויאר "סונוטנומהו הילדוא" תקהל םילשוריב
ןריב (Paco) ןנור תאמ

ארקנש םילשוריב ןודעומ לע הנצסה רודמל ןוכדע ילארשיה הסלסה ןוגראב ונלבק ךרעב שדוח ינפל
"סונוטנומהו הילדוא תקהל לש העפוה םייעובשל תחא" התיה ןוכדעב תורושה תחא הבוהצה תללוצה
? הזה רזומה םשה הז המו ? םילשוריב ? הסלס לש השדח הקהל ,יביל תמושת תא הספת תאזה הרושה

ןודעומל יתעגה .ימצעב תוארלו םילשוריל תולעל יתטלחה הקהלה העיפומ וב םויה יעיבר םויב
םידמוע המבה לעו םלשומ היה דנואסה המבל םינפה םע ולוכ זכורמ היה להקה המינפ יתסנכנו
ינש יתיליגו הקהלה לע יתלכתסה ,לאונמ רוטקיו לש ריש םיעצבמו םינגנ השישו םירמז השולש
וא ינשהו ףרטא תקהלמ דוע יתרכה ותוא הליחכ רהוז םידילקה ןגנ היה ןושארה ,םירכומ םיפוצרפ
התוא יתיארש יתעדי לבא היפויב המיהדמ איהש הזמ ליחתנ ,תישארה תרמזה התיה הינשה ןוכנ רתוי
רדחל יכונאו רהוז ,הילדוא דחיב ונילע העפוהה םויסב .ןכיה רכזיהל יתחלצה אלו רבעב אוהש ןכיה
.ןויארל ונבשייתהו הינשה המוקב ןטק

"רבעב הרש ךתוא יתיאר הפיא תולגל תוסנל בייח ינא הילדוא לכ םדוק" :Paco
1994 תנשב יתלחתה תרמזכ ילש תיעוצקמה הרירקה תא" :הילדוא
תרמזכ םש יתשמיש ,לוקונופ תקפהב ןוזנשיפ סנאד ארקנש סנאד בכרהב
יתוא ךשומ יכהש המו יתוא ןיינעמש ןוויכה אל הזש יתנבה זא רבכ לבא
".יניטלה הז

"ירשפא יתלב טעמכ אוה סנאד בכרהמ ךתוא רכוז ינאש יוכיסה בוט" :Paco
הסלס בכרהב הרש יתוא תוארל ךל אציש םייוכיסה בור" :הילדוא
."יטילב ימע לש וחוצינב "וירב לד הסלס" ארקנש

"יל רדתסמ הז וישכע הז והז" :Paco
י"ע לבוה בכרהה יצחו הנש ינפל ךרעב דואמ הרצק הפוקת ץראב לעפש הסלס בכרה ויה וירב לד הסלס)
הסלס ןגנל הסינ בכרהה ,יטילב ימע - ץראב ריכהל יל אציש רתויב םיינורשיכה םיאקיזומהו םינגנה דחא
בור ,הצצפ טושפ היה בכרהה םייתימא הסלס יבהואלש הדבועה תורמלו ,דבלב וקיר וטראופמ הרוהט
(.קרפתה בכרהה הרצק הפוקת ירחאו הקיסומל רבחתהל חילצה אל להקה

?"ולא םימיב יטילב ימע השוע המ גשומ ךל שי" :Paco
"הבושתב הרזח לש לובגה לע אוהש הפיא םישרושל תצק רזח ימע" :הילדוא

?"השדח הקהל תמקהל םתעגהש הרוק ךיא זא יקוא" :Paco
ןיידע תמייק םנמוא הקהלה ,הלחתההמ ףרטא תקהל םע יתנגינ ינא" :רהוז
10 ךשמב והשמ תושעל לגרתמ התאש ירחאו תועפוה ונל ןיאו טעמכ לבא
רוזחל ןוצרה ךב ררועתמ קספנ הז םואתפו הנשב תועפוה 70 ל 60 ןיב ,םינש
.הסלס הזו בהוא יכה ינאש םירבדה דחא תא תושעלו
(הסופת איה זטנפל קיספהל רשפא הרבח והז) "םייחב םג גוז ינאו הילדוא
."שיש יעבט יכה רבדה היה הקהלה תמקהו רוביחהו

םירישל הסלס תואסריג עצביש בכרה לע ונבשח אל הלחתהב :הילדוא
,תירבעבו תירוקמ הקיסומ עצביש בכרה םיקהל התיה תינכותה םימייק
םיטקייורפ השימחמ דחאכ "רב ה'צא" ןרקה םעטמ תללוצה להנמ י"ע ונרחבנ
."םובלא תקפה הניה תיפוסה הרטמהשכ הדי לע םידסבוסמש

םימוליצ ןפלואו תוטלקה ןפלואכ םג תשמשמ עובשל תחא הסלס ןודעומ התויהל רבעמ הבוהצה תללוצה
םודיקו דודיעל םילשורי תיריעו םילשוריל ןרקה ןומימבו תוסחב טקייורפ תללוצב לעפומ ףסונבו
תוריעצ תוקהל רפסמ קלח תוחקול וב רשא טקיורפ םייקתמ הב תופיצרב תיעיברה הנשה וז ,םיאקיסומ
לכ ,הנש לכ ףוסב .םידומילה תנש לכ ךשמב ריכב יאקיסוממ הדומצ הכרדהו תורזח רדח תולבקמה
.הנש התואב טקייורפה תא דעתמה רוטילקת םיכרוע הטלקהה ךותמו םיינש וא ריש תוטילקמ תוקהלה
.ןאכ וצחל הבוהצה תללוצה לע םיפסונ םיטרפל

רואיל העיגה תורזח המכ ירחאו הרישו השקה ילכ ,םיפות ,סב ,םידילק ןגנל ונלחתה הלחתהב" :רהוז
אל ונחנאש ול ונרמא .עיפוהל ליחתנשו הסלס בכרה ןאכ שיש עבק טושפו תללוצה ןודעומ להנמ ובש
ונלחתהו םיפסונ םינגנ וסייוג ךכמ האצותכו דעי ךיראת ונל בצוה םולכ רזע אל לבא ןיידע םינכומ
."העפוה םע םינכומ ונייה דעיה ךיראתל דעו תופרוטמ תורזחב

?"ירוקמה רמוחה הפיא ,םירכומ הסלס ירישל םידוביע הז העפוהב יתעמשש רמוחה בור" :Paco
הסלס ירישל יוסיכ תואסריג תמאב הז רתיהו "ימר" ארקנש ירוקמ דחא ריש םיעצבמ ונחנא :רהוז
לכויו הילא רבחתי ןודעומל עיגמש להקהש העפוה דימעהל ידכב תאזה ךרדב תכלל םיבייח ונייה םירכומ
."ריכמ אוהש םיריש לע דוקרל םג

אל לבא העפוהל סנכי אוה ןכומ היהי והשמש עגרבו ירוקמה רמוחה לע דובעל םיכישממ ונחנא" :הילדוא
להקלש םירבד עצבלו רשפתהל ךירצ ללכ ךרדבו םיעמושו םיבהואש םירבדה תא רישלו ןגנל רשפא דימת
."רבחתהל לק רתוי היהי

הפיאמ הילדוא ךלש לוקב אל םגו ךלש לוקב אטבמ עמוש אל ינא רהוז :Paco
?"יניטלל רוביחה
הקירמא םורדב לויטמ רזח יחא םינש הברה ינפל ליחתה לכה ילצא" :רהוז
םינמוא םירבח ,הסלסו תיניטל הקיסומ לש םיטילקת הברה ותיא איבהו
טעמכ םהה םינמזב יכ הקיסומה תא םהל טילקא ינאש וננחתה םילשורימ
תויזואוטריוה הקיסומ בהואכו ץראב תיניטל הקיסומ אוצמל ןתינ היה אלו
."יתוא השבכ טושפ תיניטלה הקיסומבו הסלסב שיש תוידוחייהו

הקלחמב ראות יתמייס הזמ ץוח תיבהמ תרבדמ ינא תידרפסש ךכ ונידל ורביד תיבב ונלצא" :הילדוא
הקיסומל יתרבחתה םדוק יתנייצש ומכו תירביעה הטיסרבינואב םיאקירמא וניטל םידומילו תידרפסל
הסלסה תינכות תא השיגמ ינא טעמכ םינש 5 כ הזמ ףסונב .םירחאה םירבדה לכמ רתוי הברה תיניטלה
."תויהל לוכיש יעבט יכה רבדה התיה הקהלה תמקה רמא רהוזש ומכו םילשורי וידרב

םילשורי וידרב 19:00 העשב ברעב ישיש םוי לכב תינכות השיגמ הילדוא)
הנה "הקול הקיסומ" תינכותה . ירוזאה וידרה תונחתמ תחא - 101FM
םיעמשומ םאה לואשל יתזעה דבלב הסלסו הסלסל תשדקומה תינכות
תאו ףעוז טבמ יתלביקו תולבונלטהמ וא יניטלה פופה ןונגסב םיריש תינכותב
("הסלס קר" הבושתה

?"סונוטנומ הז המ לבא םיעדוי רבכ ונלוכ הקהלה םשב הילדוא הז המ :Paco
תיעוצקמה הפשב ארקנ הסלסב םידילקה וא רתנספה עצבמש דיקפתה" :רהוז
."סונוטנומהו הילדוא םשה ןאכמו ,הריהד אוה שוריפהש "סונוטנומ"

םתאש הדבועל בל יתמש בכרהב םיפתתשמש הניגנה ילכל רשקב" :Paco
הסלסה טעמל הסלסב ןפוד אצוי אוהש רבד האלמ םיפות תכרעמב םישמתשמ

?"בכרהב םיפות תכרעמב שמתשהל םתרחב עודמ זא ינבוק ןונגס וניא םינגנמ םתאש ןונגסה ,תינבוקה

איה םידוביעל םיפותה תכרעמ לש תפסותה ימעטל אלמ רתוי לילצו דנואס שי האלמ םיפות תכרעמל" :רהוז
דואמ הפי דבע הזו האלמ תכרעמב ןכ םג םישמתשמ ונייה ףרטאבש איה תפסונ הדבועו תיתועמשמ דואמ
."הזכ שומיש תושעל ןאכ םג ונטלחה זא

?"בכרהב ילכה תא ןיא עודמ ןובמורטה הסלס בכרה לכב בושח הניגנ ילכ בכרהב יל רסח" :Paco

ילכ וא סגנוק ןגנ ינשהו ןובמורט ןגנ דחאה בכרהה תא םילשהל םינגנ ינש דוע םישפחמ ןיידע ונחנא :רהוז
."דואמ חמשנ ונילא ףרטצהל ןיינועמו ןויארה תא ארוקש והשימ שי םאו השקה

?"הבוהצה תללוצהמ ץוח תומוקמ דועב םיעיפומ םתא" :Paco

םינווכתמ ונחנא הבוהצה תללוצה תמאב אוה דיחיה םוקמה עגרכ" :הילדוא
."םינודעוממ תונמזה לבקל חמשנו םילשוריל ץוחמ תופסונ תועפוהל תאצל

(02-6566611 וא ,050-410773 :ובש רואיל לצא לבקל ןתינ תועפוהל הקהלה תנמזה יבגל םיטרפ)


סורסלסה ןיב לודג םיצירעמ להק המצעל הרבצו הנש יצחמ הלעמל רבכ העיפומה הקהל םוכיסל
.דיתעב רפתשי חוטבש המ ,קיפסמ שטולמ אל ןיידע יכ םא חיטבמו ינורשיכ עמשנ בכרהה .םימלשוריה
העפוה תנתונש הריעצו השדח הסלס תקהל עומשל ידכב םילשוריל תולעלו בכרה לע תולעל הווש רוציקב
ץוחמ אצמנש לודגה להקל םג ועיגיו הצוחה וצרפיש הווקתב תולודגה תוקהלה ומכ המבה לע ואושו
.םילשוריל


:הקהלה ירבח
.ילקיסומ להנמו םידילק - הליחכ רהוז
.הריש - ןהד הילדוא
.סב הרטיג - ןומולס בלוד
.םיפות - טלבנזור הקיבצ
.סלבמיטו סגנוק ,השקה ילכ - שולא ינוי
.עקר הריש - ןהד הלא
.ןופוסקס - שטיוד ןד
.הרצוצח - ףוללא ינד
.עקר הריש - ידרפ

ירוקמה ןלדוגב תונומתב הייפצל
.הייוצרה הנומתה לע וצחל


paco@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת

.תונומתה ףוסיאבו ןויארה םויקב הברה ותרזע לע תללוצהמ ובש רואילל הדות


Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM