ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

ןריב (Paco) ןנור D.J תכירעב רודמה

הגיצמו ילארשיה הסלסה ןוגראל תרבחתמ קרוי וינמ לארה רדה
.הסלסה לש לודגה שיאה Tito Nieves םע ןושאר ןויאר
hadar@salsa.org.il תבותכל רדהל חולשל ןתינ תובוגתקרוי וינ / לארה רדה תאמ הסלסה לש יטורוופה TITO NIEVES - סבאינ וטיט םע ןויאר

.ופוג לעש MTV ה תשובלת יפל אלו ולש BABY FACE ה יפל אל טפשינש רמז ףוס ףוס
!ולוק יפל - םויה לש המבה םלועב עיתפמ המכ ...טושפ אלא
.הזה (עמשמ יתרת) לודגה רמזה לש לוקב טנפהמ יד והשמ שי - תמאה
.ותוא הוולמ יוניכה זאמו יטורוופ - לוגדה הרפואה רמזל ,וק'צפ ינו'ג ,ורסלסה ותוא הוושה םינש רפסמ ינפל
.הלבקהב והשמ שי - היינש הנזאהבו הבשחמב לבא ,הבג יתמרה הליחתב ?יטורוופ
.שדחמ ףוס ףוס חתפנש הנבק הפוקה ןודעומב הנורחאל ,םיעוריא רפסמב סבאינב שוגפל יל אצי
איהש המר לא עיגהל חילצה וטיט תומדוקב ומכ וז העפוהב .(ןטהנמ ,11 הרדש תניפ 34 'חר - שדח םוקימב)
.שגרל חילצמ ,האשילק !אל וז - השקבבו ,ולש לוקה .הבוט הסלס תקיזומל רבעמ
וליא יא םיגזמנ םהילא םייוושכע םישודיח םע ןשיה םלועהמ הסלס הפי בלשמ אוה יכ רמול ןתינ ונונגסל
.תיטנמור םג לבא הדיקר תיפוסה האצותה - ךכמ רתוי לבא .פופהו .יב דנא .רא-המ םיביכרמ


? יטורוופל האוושהה לע ךתעד המ -

."יל אימחמ הז םויכ .ידוחיי דאמ לוק שי יטורוופל ,יתוא ךיבה הז הלחתהב"

Muy agradecid"?" ארקינ ךלש ןורחאה CD ה המל -

םרתו רזעש ימ לכל ,הדות ריסא דאמ - שיגרמ ינאש המ הז"
וילע תוטע ,וטיט תא תנייארמ ינא דועב ."יתוליעפ תונש 27 ךשמב
םדאה דחא דצמ ךיא קיחצמ ,ריוואב תוחרופ תוקישנו תורוחב המכ
ףטלמ אוה הז ירחא היינשו הקיזומה תרהט לע הנכ הרוצב רבדמ
.(םימימת הייהנ אל ,בוט בוט) היינשה תא קשנמו תחא?הקיזומל תעגה ךיא -

רפסמ םע הרטיג ןגינ ילש אבא .קרוי וינל ונרבע הנש ןב יתייהשכ .וקיר וטרופ ,סרדאיפ וירב יתדלונ"
.השקה ילכו סב ,הרטיג ירועש תחקל יתוא עינה ,ואדאמא לחנא לגימ ,רכומ יאקיזומ ילש דודה .םיבכרה
םע רישל יתרבע םשמ .םייתנש םתיא יתייה .'ןוראמיס הרטסקרוא' םשב הקהל םע רישל יתלחתה 15 ליגב
."תוקהל רפסמ דוע םעו (FANIA ALL STARהמ רובאל תא םיריכמ ונקלח) רובאל רוטקה לודגה רמזה

?ולוסה תריירק תא תלחתה יתמ -

הסלס לש טסיווט םע תילגנאב םיריש טילקהל יתלחתה ליבקמב .דבל תכלל תוסנל יתטלחה 1986 תנשב"
."(.ה.ה "I Like It Like That" טיהלה תא ריכזהל קיפסמו)

?ךכל תיפיצ ,הבר החלצהל הכז "Un Amor Asi" ,ילע בוהאה רישה םג אוהש ,ךלש רישה -

.

הז תא םישיגרמ ,דיב בוט ריש שישכ .אלו ןכ"
רישה תא רתיה ןיב ליכמה "En Otra Onda", םובלאה לבא
."דחוימ והשמ הזו ימרגב יתוא הכיז ,הזה


?ךילע בוהא רמז הזיא -

."דועו דועו ןזייפ ופיפ ,רובאל רוטקה .הברה ךכ לכ שי .וא"

?בשוח התא המ .הדיריב הסלסה יכ ןעוטש ימ שי -

םיבישקמ םלועב תונידמ רתויו רתויב םישנא .הלדג הסלסה"
."הילילצל םידקורו

?לארשיל אובת .ןמזות םא -

."םלועב םולש היהי ףוס ףוסש הווקמ ינא ...ו .החמשב"

http://www.titonieves.com :ולש רתאב אוצמל ןתינ ולש ןורחאה CD הו סבאינ וטיט לע םיפסונ םיטרפ

paco@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM