ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

ןגנמ םויכו דנאב הסלס םלזור'גה תקהל תא םיקהו הגהש שיאה םע דחא לע דחא ישיא ןויאר
ןריב (Paco) ןנור תאמ ןויאר - ס'גיר םות Celia Cruz םע

לארשי לש הסלסה תקהל תא םיקהו דסייש ימ ,הנורחאה םעפב םות תא יתיאר זאמ ורבע םינש שולש
ירחאו "תדלומ רוקיב"ל םות עיגה עובשה .ב"הראל רזחו לארשי תא בזע "דנאב הסלס םלזור'ג" ה
.דחיב ןגנמ לארשיב לכה תא ליחתהש בכרהה תא םידדוב םיעגרל ולו עומשל ןתינ היה םינש שולש
ארק אלש ימל) רכומ תויהל רומא ס'גיר םות םשה הקהלה לע יתכרעש ןויארה תא ארקש ימ לכל
תואמצעה םוי דובכל ךרענש ןויאר ,הקהלה ירבח םע ןויארל רובעלו ןאכ ץוחלל םינמזומ םכנה
הנושארה הסלסה תקהל תמקה תא םזיו דסיי םלחש ימ ונה םות יכ רפסא הרצקב (לארשי תנידמל
םינחלה לכלו הקהלה לש םיילקיסומה םידוביעה בורל יארחא היהש ימ ,ןוכיתה חרזמבו לארשיב
ורוקיב דובכלו הלחתהל רוזחנ זא ליחתמ קר אוה ךפהל ורופיס םייתסמ אל הזב לבא .םיירוקמה
.ללכבו ילארשיה הסלסה םלועב םיחלצומהו םירשכומה םיאקיסומה דחא ס'גיר םות םע ןויאר ץראב

םיפות לע הניגנ דמל 8 ליגב .5 ליגב רתנספב ןגנל לחהו ב"הרא ןוטסובל ךומס לדג 1957 דילי םות
הניגנב ודקמתהש םייטרפ םירועש םירבוע םיאקיסומה בורש ליגרה לולסמה תא רבע םינשה ךלהמבו
.'גלוקב וידומילב דלגניא וינ לש ןוירוטברסנוקב רתוי רחואמ בלשבו תיסאלק
ןונגסב םיריש םע רקיעב העיפוהו תינרתנספו תרמז התיהש ומיאמ תיבהמ באש ילקיסומה עקרה תא
.הרטניס קנרפ
.ילש הנושארה הלאשה קוידב התיה וזו !!! הסלסלו ןוטסובמ ידוהי רוחבל המ ולאשת זא


? "הסלסלו תיסאלק הניגנ דמולש ןוטסובמ ידוהי רוחבל המ זא םות" Paco

ונייה ,בשוח ינא 7 ליגב היה תיניטל הקיסומ םע ילש ןושארה רשקה" - םות
,תוינבוק תוקהל תועיפומ ויה הכירבה תפש לעו הדירולפב שפונל םיעסונ
הקיסומ םינגנמו םילכ המכ דועו סקרמ םינגנ 4 ,שממ הקהל אל עדוי התא
םתוא יתיארש הנושארה םעפב רבכש רכוז ינא ,םיחרואל הלילק תיניטל
.לילצהמ יתבהלתהו והשמ יל התשע וזה הקיסומה

'גלוקה תא יתבזע ךרעב 20 ליגב ןגנכ םג שממ הקיסומל יתפשחנ לעופב לבא
יתרזח הז ירחאו יאמצע ןפואב והשמ דומלל ידכב הקספה יתישע) הנשל
םיעוריאב העיפומ התיה רקיעבש הנטק הקהלב יתנגינו (ראותה תא םילשהל
".הקיסומב יתבהאתה טושפו הבונ הסוב ןונגסב היה ונגינש םירישה דחא

זא'גה יקנעמ דחא) "Mongo Santamaria" לש המיהדמ העפוה יתיאר קרוי-וינב יתישעש רוקיבב
םלועב ןיטלה ינמוא בטימ םע ןגינו םיטילקת תורשע איצוהש ינבוק טסינשקרפ .תיניטלה הקיסומהו
יל התשע תאזה העפוהה (Paco .עיפוהלו ןגנל ךישממ 79 ליגב םויה םג םירחאו הטנאופ וטיט ןוגכ
ךרוצהו ןוצרה תא ילצא ורצי המבה לע רוביחהו הקיסומל היהש חוכה ,םילימב ראתל השקש והשמ
.התוא ןגנלו הקיסומה תא ריכהל

לבא םלועה לכמ תוקהל לש תועפוה יתיאר םינש ךשמב רבדמ התא המ לע קוידב ןיבמ ינא ןכ" Paco
."םלועל חכשא אל ינא העפוהב Los Van Van תא יתיארש םויב יל הרקש המ תא


םימילש םדא יתרכה תאזה הפוקתב רתוי וא תוחפש דוע המ יל הרקש המ קוידב הזו קוידב" - םות
היהש וקיר-וטראופמ ףפותמ לינוא ידא ומש שיאה .לודג חא ומכ והשמו ךרד הרומ ,רבח תויהל ךפה
.תיניטלה הקיסומל יתוא ןוויכש הז אהו םינש 8 ב ינממ רגובמ

דחיב םיבשוי ונייהש ךכב אטבתה הז ולש םייניטלה םישרושה תא הליג הפוקת התואב קוידב ידא
קיפסמ ול רמוא יתייה רבכש םינמז ויהש רכוז ינא ,הוואלקה בצק תא ףפותמ היה ידא ןמזה לכו
.טרפב הסלסו ללכב תיניטל הקיסומ תושעלו ןגנל יתלחתה הככו יתוא קיבדה ולש הזה ןועגישה לבא

? "הזה ןועגישה תא דומלל ידכב םישוע המ זא" Paco

תועיסנה תחאב רכוז ינא .םש ותוא רקבל יתעסנו וקיר-וטראופל רוזחל טילחה ידא 1980 ב" - םות
ול ויה ללכב "ןאכ רג ךמצע תא ןיימד" יל רמוא ידא תא יאה לש םיהדמה ףונב םירהה ןיב ונלש
,וקיר-וטראופב רוגל רובעל יתטלחה תמאב לבא "ךתוא ררחשי הוואלקה" לשמל ולאכ םיטפשמ
תא קזיחש המ תיניטלה הריוואה תא שיגרהלו הקיסומה תא דומלל תיתימאה ךרדה התיה תאז
רסח והשמש יתשגרהו זא'ג התיה הפוקת התואב יתנגינש הקיסומה בורש הדבועה התיה הטלחהה
.םייק היה תיניטל הקיסומו הסלס יתנגינשכש והשמ יל

? "רבעמה היה ךיא ? וקיר-וטראופב רוגל תרבע זא" Paco

םיבינגמ ונייה םעפ לכ ,וקיר-וטראופ רוזאב הגילפהש םילויט תיינואב ןגנ רותב הדובע יתלביק" - םות
לכ תא יתרבעה הככ ,יאב הרידל הינואהמ הז תא םיבינגמו תיבהמ ילש טוהירהמ תצק דוע היינואל
.וקיר וטראופל םישדוח השולשב תיבה

רתוי רחואמ הנש יצחכ ךשמל םש רג הנושארה םעפב 1981 תנשב וקיר-וטראופב רוגל רבע םות
םיקהלו תונבל בשחו המדא חטש הנק וליפא אוה םישדוח 4 הנורחאה םעפבו םישדוח 9 לש הפוקתל
.לעופל אצי אל ןיידע הז לבא םש תיב

רחאלו היזיולטלו וידרל םילגני'גו תומוסרפל ןיחלמכ דבעו קרוי-וינל רזח וקיר-וטראופ תא בזעשכ
.סל'גנא סולל רובעל טילחה םינש 6 כ


בכרהל ןגנ שפיחש סותמ יבוב תא שגפ סל'גנא סולל עיגהשכ 1988 תנשב
הסלס יבכרה 6 ב ןגינ רבכ רצק ןמז ךותבו בכרהל ףרוצ אוה ,הסלס
.םינוש

:םשב הנטק םיטילקת תרבחב ןיחלמ/קיפמכ הדובעל לבקתה םות
."וניטל וניטל" םשב םובלא קיפהו Rhythm Safari Records

דחא םולח ובילבשכ לארשיב רוגל רובעל טילחה 1993 תנשב
.ןוכיתה חרזמבו לארשיב הנושארה הסלסה תקהל תא םיקהל

םיאקיסומהמ םיבר ליבשב םולח םיטילקת תרבחב קיפמכ החיטבמ הדובעו הרירק םיבזוע ךיא" Paco
? "הסלס תנידמכ תבשחנ הנניא קפס אללש הנידמ ,לארשיל םיאבו ריכמ ינאש


בייח יתייהש קזח ךכ לכ ןוצר היה הז לבא הז תא רידגהל ךיא עדוי אל ינא הפיאש םולח יל היה" - םות
אל רבעמהש ךכ לארשיב הרג יתוחאו בוט ידוהי דלי ינאש חכשת לא הזמ ץוח ,ותוא םישגהל תוסנל
םילארשי םינגנ בלשל ןיינעמ תויהל לוכיש הלחתהב תמייוסמ הפוקתב יתבשח וליפא .ארונ ךכ לכ היה
".םלזור'גה הליחתה הככ לבא לעופל אצי ךכ ךכ אלש המ הקהלב םיברעו

הסלס םלזור'גה םע רתאב אצמנש ןויארב ראותמ לכה יתנייצש יפכו תויה הקהלה תמקה לע ביחרא אל
ןמזב האלמ הבושת ןהילע לבקל יתחלצה אלש תולאש רפסמ םות תא לואשל ןוכנל יתאצמ לבא דנאב
.םירחאה הקהלה ירבח םע ןויארה םויק

אל עודמ םלועב םגו ץראב םג הלודג החלצה היה תנחלהו תבתכ התאש Oye Me Israel רישה" Paco
עסמל האיצילו םלש םובלא תטלקהל הקהלה תא ליבוהל הקהלה גיהנמכ התא דחוימבו םתחלצה
? "ימואלניב תועפוה


םויהמ השק רתוי דוע היה זא בצמהש רוכזל ךירצ ,השק רבד הז לארשיב הקיסומ תושעל" - םות
תורמלו ץראב הסלסהמ לכסותמ תצק יתייה ,הקיסומהמ סנרפתהלו עיפוהל תלוכיה תניחבמ
תוקנלו השפוחל וקיר-וטראופל יתעסנו םלועבו תויונחב ץפוהו אצי אל ןיידע אוה רישה תא ונטלקהש
הקהלל תועפוה בוביס לע יתדבעש בצמל יתעגה תוינפ וליחתהו קסידה אצי יתרזחשכ .שארה תא
ויהש הקהלב םירחא לש תויובייחתהמ האצותכ לבא םובלא תטלקהל תורשפא התיה וליפאו
שרדנש יפכ תזכורמ הרוצב דובעל תורשפא התיה אל הפוקת התואב תורחא תודובע יפלכ םיביוחמ
.ירעצל הלטבתה תועפוה בוביסל האיציה םגו םובלא איצוהל ידכב

תועפוהה בוביס לש הלחתהה תויהל הרומא התיהש דלניפב העפוהה לוטיב ירחא ךישמהל השק היה
.לארשי תא בוזעל יתטלחה זאו תוקדצומ ןניא העקשההו הברקההש השגרה יל התיהו

? "הבזכא תצק םג ילואו םיברועמ תושגר ויה תבזעשכ זא" Paco

רמוח רצייל ץראב השקו תויהש השוחת ךותמ יתעסנ וליפא המשא וא סעכ היה אל לבא ןכ" - םות
".םובלא םלזור'גל קיפהל ידכב ץראל רוזחאו שדח ירוקמ רמוח ןיכא ב"הראל הרזח עסא ינא ירוקמ

ירחא וישכע םתיא ןגנל היה הז ךיאו ךל ועמשנ םה ךיא ,הקהלה תא תעמש אל םינש שולש" Paco
? "רבעש ןמז הברה ךכ לכ


לש הזכ ירבח והשמ ףיכ טושפ היה םתיא ןגנל לכ םדוק ,קפס לכ הזב ןיא יוניש הרבע הקהלה" - םות
להנמ לש עבוכהו ץחלה תא ךילע ןיאו ףיכה ליבשב ןגנמ התאשכ דחוימבו םעפמ הרבחה לכ םע שגפמ
הקיסומב ןהו ןונגסב ןה יונישל המרג הקהלל ודרפלא תפסוהש קפס ןיא ןונגסה תניחבמ .הקהלה
תסנכהו הקהלל סנכנ ודרפלאש הדבועהו רוהט וקיר-וטראופ היה ןוויכה ינמזב ,תנגנמ הקהלהש
טלחהב עומשל יל אציש םינבוקה םירישה ינשש דיגהל לוכי ינאו והשמ וניש םינבוקה םיבצקמה
".םיבוט ועמשנ


בכרהב ןגנכ םות שמשמ תונורחאה םינשב ולא םימיב יחו דבוע אוה הב ריעה סל'גנא סולל רזוח םות
לכב Celia םע עיפומו ןגנמ םותו Celia Cruz הכלמה לש יווילה תקהלכ שמשמש בכרה Yari More לש
שמשמ ליבקמבו םיטפשמ ידומילל םשרנו הסלסהמ הנטק הקספה חקל אוה .תירבה תוצרא יבחר
לש הייח לע רבמטפסב שדחמ תולעל רומאו ילוי ףוסב תומבהמ דריש רמזחמ לש ילקיסומה להנמכ
.הנילס החונמה תרמזה


םות לע םתעדי אלש הנטק הדבוע דוע הנהו
הנש יצחב ץראב םינודעומב עובק ןפואב דקורש ילארשי ורסלס טעמכ ןיא
תא קיפהש ימ Cecilia Noel לש Pronto Salsa רישה תא עמש אלש הנורחאה
םירחא םיריש ינש ןיחלהו בתכ ףאש ,םות רשאמ רחא אל ונה רישל עוציבה
.תיטגרנאהו תינורשכה תרמזה י"ע םיעצובמש

ויצמאמו ומולח ,הסלסה םוחתב לארשיל ועיגהש םירשכומה םיאקיסומה דחא ונה ס'גיר םות םוכיסל
לארשי תנידמב התוחתפתהו הסלסה ייחב יתועמשמ ךבדנ וויה דנאב הסלס םלזור'גה תקהל תמקהל
יפכ ךא ץראב םעפ יא עקתשהלו רוזחל ותנווכב שי םאה ונתחישב םשרתהל היה השק .שגרומ ונורסחו
.ירשפא לכה וייח לולסממ ןיבהל ןתינש

paco@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת

 

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM