ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

ןריב (Paco) ןנור D.J לש ותכירעב שגומ רודמה

םיאצויש םישדח םיקסיד
עצבמה ןמואה לע םיטרפ ללוכ תטרופמו האלמ תעד תווח
ןאכ אוצמל ולכות הז לכ תא
שדח קסיד תונקל םיצר םתאש ינפל זא
.וילע םיבשוח ונחנא המ ואריתו ונתוא ורקב

Un Gran Dia en el Barrio - Spanish Harlem Orchestra - שדוחה קסיד


תומדוק תעד תווח

Viceversa -
Gilberto Santa Rora
2002 רבמטפס 3
De Una Vez Gozando -
La Sonora Carruseles
2002 לירפא 16


Diferente -
Jose Alberto "El Canario"
2001 ילוי 17
Chan Chan Charanga -
Charanga Habanera
2001 רבמטפס
Libre -
Marc Anthony
2001 רבמבונ 20GL -
George Lamond
2001 ראורבפ
Malo Cantidada -
Carlos Manuel Y Su Clan
2001 יאמ
Afro-Disiac -
Willy Chirino
2001 ילויpaco@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת

 

Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM