ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

ןריב (Paco) ןנור D.J לש ותכירעב שגומ רודמה

Malo Cantidada - Carlos Manuel Y Su Clan - שדוחה קסיד

2001 יאמ :תויונחל האיצי ךיראת
Palm Pictures :הצפה תרבח
:רוקיב סיטרכ
Carlos Manuel : אלמ םש
1973 ראורבפב 08 : הדיל ךיראת
הבוק ,הנאוה : הדיל םוקמ
הבוק :יניטל רוקמ

לש העפוהה תא ספספל אלש ינפב וצילמה הבוקב יתרקיבשכ םייתנש ינפל
הבוקב ותיא יתרבידש ימ לכ טעמכ לבא יל רכומ היה אל םשה ,"לאונמ סולרק"
."בזכאתת אל העפוהל ךל" יל רמא
םינש המכ ינפל הנאווה לש הבמיטה תנצסב הנושארל העיפוה "לאונמ סולרק"
תלהנהב הבוקב תוקיתווה תוקהלה תחא) Irakere תקהל לש םינלוסה דחאכ
הרירקל שרפ הקהלה םע ימלוע תועפוה בוביס לש הנש רחאל (Chucho Valdes
תורשע תוארל היה םיהדמ .ימוקמ לילאלו תוברת בכוכל ךפה הליל ןיבו תיאמצע
תוקעוצ ,רמזה לש ותנומת הילעו הצלוח תושבול ןלוכ תושגרנ תוינבוק תורענ
תנגפומה תובהלתה התואל המודב ותקהלו רמזה לש וארמל רשואמ תוכובו
.יטירבהו יאקירמאה פופב תוחילצמה םינבה תוקהל יפלכ
.תנבומ יד התיה תובהלתהה לבא תינרמשה הבוקב תרכומ הניא העפותה

םע עיפומ (שדחה קסידה םשל תוביסה תחא םג ןאכמו) "הבוק לש ערה דליה" ויוניכב וא "לאונמ סולראק"
המבה תא םיכפוה םתניגנב ומכ םתעפוהבו םיינורשיכ םיריעצ םלוכ .יוויל ירמזו םינגנ 15 לש בכרה
הבוקב תוליבומה ןיב הקהלה לש המוקימ םג ומכ ימואלניבה קושל הצירפה .תלמשחמ היגרנא תצצפל
.1998 תנשב Por La Vena El Gusto ןושארה קסידה תאצ םע התיה

,םלועב םג ןכמ רחאל רצק ןמזו הבוקב טיהלל הרהמב ךפה Agua Fria רישה
שדחה בצקמלו רמזה לש תילקווה תלוכיל המגדה ןתנ ןושארה קסידה .לארשיב םג ןכו
.הבוקב םינמואה תרמצ ןיב רבכ הקהלה התיה 1999 תנשל דע .ורצי ותקהלו אוהש
ןוס לש בוליש ,שדח ילקיסומ ןונגס תוארל רוריבב ןתינ היה ןושארה קסידב רבכ
.וספילקהו הקוסה יאגרה ןוגכ םיביירק םיבצקמ לש הרורב העפשהו הבמיט ,ינבוק
ערה דליה תא ראתל אב "הדימב ער" ישפוח םוגרתב Malo Cantidad שדחה קסידה
שדחה קסידב םיביירקה םיבצקמה לש העפשהה .הנוכנ הדימב לבא ער דלי ובש

לש 1939 תנשמ רישל עוציב) Matilda רישה הנה תוטלובה תואמגודה תחאשכ ןושארבמ רתוי ףא תשגרומ

...טבשהו "לאונמ סולראק"

.(הטנופלב יראה לש ועוציבב רכומ King Radio
תונונגסה בוליש םיהדמו בחרנ המכ הארמש ףסונ ריש
ןתינ תולקבש ריש Tu Hombre Soy Yo אוה קסידב
דחאב ןכאו ,וקיר וטרואפמ בכרה י"ע עצובמ בושחל
אשונב הלאשל "לאונמ סולראק" סחייתמ תונויארה
- אוה וילע םיבוהאה םידבעמה דחא יכ ןייצמו
לש םיקסידה תקפהל יארחאש ימ) "Sergio George"
"לאונמ סולראק" ןייצמ דוע (םירחא םיבר דועו ,D.L.G
לאונמ רוטקיו ןוגכ םירמז לש םתעפשה" ןויאר ותואב
,תשגרומ טלחהב וקיר וטראופמ םירחאו ינוטנא קרמ

."םיבהוא ונחנאש המ םישוע וחנאו ןכ ונחנא לבא הזכ ןונגיסב הקיסומ רוציל םיבהוא אל הבוקב םיבר
סקימרה תסריג תא טעמב ריכזמש ףחוסו יבצק הבמיט ריש ,Acabando אוה ןזואה תא ספותש ריש דוע
הדבועה תורמל הבוקב טיהלה אוה Malo Cantidad קסידה לש אשונה ריש .Aqua Fria ל התשענש
תעב הקהלהש הדבועהמ תעבונ הבוקב ותחלצהל הביסה ,וילע דוקרל השק תצקו הסלס ריש וניא רישהש
השק קסידה ךרד רומאכו ינומה הטולפסדל ותוא תפחוסו להקה תא הביהלמ המבה לע רישה עוציב
.היח העפוהב להקהו הקהלה ירבח ןיב תומרוזה תויגרנאה לע גשומ לבקל רשפאש תורמל ןיבהל

הקיסומ לש היעבהמ קלח וישכע קר הצפהל ררחוש לבא 2000 ילויב רבכ טלקוה אלפה הברמל קסידה
.ימלוע תועפוה בוביסבו תורזחב תאצמנו שדח םובלא לע תדבוע רבכ הקהלה .םלועה לכב תינבוק
.ב"הראבו ןודנולב ועיפוה ןמזמ אל

תא עומשל ךירצ ורכזו השידחה תינבוקה הקיסומה יבהואל םיצלמומה םינבוקה םיקסידה דחא םוכיסל
.םיעוציבב תויתריציהו תונואגה תא ןיבהל ידכב םימעפ המכ םירישה


8.5 : קסידל יללכה ןויצה

paco@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM