ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הביתDe Una Vez Gozando - La Sonora Carruseles - שדוחה קסיד

2002 לירפא 16 :תויונחל האיצי ךיראת
Discos Fuentes :הצפה תרבח
:רוקיב סיטרכ
1995 : המקה תנש
היבמולוק :יניטל רוקמ


םא תחא העפוה תוחפל אוצמל ןתינ םינדקר לש תועפוה תומייקתמ וב תונורחאה םינשב סרגנוק לכב טעמכ
אל וז הדבוע "סלסאראק הרונוס הל" תיניבמולוקה הקהלה ירישמ דחא לע דוקירה תא תעצבמש רתוי אל
ללכ ךרדבו םידחה "םיקיירבה" סלבמיטה בצק ,הקהלה לש בצקהו םירישה תא םיעמוששכ דחוימב העיתפמ
.תמלשומ האנהל להקה תא םג ומכ םינדקרה תא םיפחוס הקהלה יריש לש הביהלמה תוריהמה
ריש הסלס ןודעומ לכל טעמכ רידחהל החילצה דבלב 1995 תנשמ תמייקה הקהלהש איה המיהדמ הדבוע
.ברע לכב טעמכ םיעמשומו הקיסלקל םיבשחנש םיינש וא
םינשי הסלס יריש לע ססובמ ובורב טעמכ הקהלה ידי לע עצובמש רמוחה בורש הדבועה תניינעמ רתוי דוע
- הבארב הסלס"כ הקהלה תוכזב םלועב עדונש ןונגסה תאו דחוימה דוביעה תא םילבקמה םירכומו םיבוט
.םיירוקמ םיריש תביתכ אלל טעמכ תאז לכו ."Salsa Brava

הקהלה לש םדוקה קסידה תאיצי תא רכוז ינא
2000 תנשב אציש "Salsa Brava 2000 Con Todos Los Hierros"
"Que Suene Mi Campana" ו "Arranca en Fa" :ןוגכ םיריש םע
.ץראב םגו םלועב םידוקירה תובחר לכב םיטיהלל וכפה דימש

םינגנתמ וללה םירישה תא עומשל ןתינ ןיידע לארשיב הסלסה ינודעומב
ינדקרמ םיברל םרגש L.A הסלס דוקירה ןונגס תררועתה םע דחוימב
.הקהלה תגנמש הקיסומה גוס תא קוידב שפחל לארשי


קיפסהו תידגאה Grupo Niche תקהלמ קלח ונמזב היהש Diego Gale י"ע 1995 תנשב המקוה הקהלה
היבמולוק לש תובושחהו תולודגה הסלסה תוקהלמ תחא תא 1989 תנשב םיקהל "סלסרק" תמקה ינפל דוע
לש םג ןכ ומכו תוקהלה יתש לש ןה ילקיזומ להנמכ שמיש אוה זאמ Grupo Gale
La Son Charanga ו Quinto Mayor, Latin Bros

קסידה תאצ םע םלועה לכב םידוקירה תובחר תא השבכ הקהלה
ינודעומב םג םלועב ומכו 1998 תנשב רוא הארש "Heavy Salsa"
.הזמ רתוי ףאו תיתועמשמ הפישחל הכז לארשיב הסלסה
וצחלתשכ חינהל ריבסו ףוס אלל טעמכ ועמשוה רומאה קסידהמ םיריש
הקהלה ימ םיעדוי ונחנא וישכע" םכמצעל ורמאת וניזאתו רישה םש לע
הסלס ןודעומ לכב ףצרב םייתנש ךשמב ונגונ וללה םירישה "תאזה
םירישל וכפה תינייבמולוק הקהלה תויה תדבוע תורמלו לארשיב
"Micaela" ו "Ava Maria Lola" .םהל תפפוח טעמכ "הדאור" הלימהש
:ארקנה בצקמב ללכב ונה "הדאור" רישל ךפהש תורמל ןורחאה
.הקהלה יעוציבמ םיבר ןייפאמה "Boogaloo - ולאגוב"


תחלצהמ לודג קלחל יארחא היהש המנפמ Gabino Pampini רמזה םג ונמזב היה הקהלה ירבח ןיב
.ומצע לשמ תיאמצע הרירקב חילצמ םויכו הקהלה

ותחלצה רחאלו Carruseles ארקנש ריש הקהלה הטילקה ותוא ןושארה רישה םשמ חוקל הקהלה םש
.הז םשב םמצעל אורקל וטילחה

הקהלה ימובלא לכב שומימ ידיל םיאבה םיביטומה לכב קוידב ןיפואמו וימדוקמ הנוש וניא שדחה קסידה
.ךכמ האצותכ תלפונ קסידה לש ותוכיאש רבדה רמוא ןיא םלוא םימדוקה


קסידב עיפומה רישה ןוגכ םינשי םירישל תושדח תואסריג םע םידוקירל הסלסה בטימ תא איבמ קסידה
"Lavoe" לש ויריש תא ריכמש ימ ,"Hector Lavoe" לש "Mi Gente" לע ססובמ "Para Ustedes" כ
הקהלה ןלוס לש םיהדמה ונורשכ ןכש ,םייחה םלועל רזח ל"נה יכ בושחיו לבלבתי לא דחוימה ולוק תאו
.וז השוחתל םורגל לולע "Hector Lavoe" תא קייודמב טעמכ ריכזמה לוק איצוהל חילצמה
תחת קסידב עיפומה "Ojos Chinos" - "El Gran Combo" לש רישל המיהדמ אסריג אוצמל ןתינ דוע
.ולגובו הסלס בלשמה ןונגסל הלועמ אמגודכ "El Baile Del Boogaloo" רישה תאו "Ojitos Chinos" םשה

"הטנאופ וטיט" ורטסאמ ,קנעל הווחמ אוצמל ןתינ הז קסידב םג הנורחאה הפוקתב אציש קסיד לכ ומכ
"Mosaico Tito Puente" רישב

דחאל יאדוול בורק ךופהיש ריהמ הסלס ריש ונה "De Una Vez Gozando" קסידה םש תא אשונה רישה
.םלועה לכמ םינדקר לש תועפוהב םיעוציב לבקי םג ומכ םינודעומב רתויב םיעמשומה םירישה

בלשמה ןונגסה יבהואל ללכבו הריהמה הסלסה יבהואל םוחב ץלמומ "סלסרק" לש שדחה קסידה םויסל
.תושעל עדוי Diego Gale קרש יפכ תיעוצקמ הקפהו הכירעב לכהו םירחא תונונגסו הגנר'צ ,ולגוב ,הסלס


8.5 : קסידל יללכה ןויצה

 ןאכ ץחל קסידה תשיכרלpaco@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת


Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM