ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

ןריב (Paco) ןנור D.J לש ותכירעב שגומ רודמה

Chan Chan Charanga - Charanga Habanera - שדוחה קסיד

2001 רבמטפס :תויונחל האיצי ךיראת
Ciocan :הצפה תרבח
:רוקיב סיטרכ
David Calzado Y Su Charanga Habanera : אלמ םש
1988 : המקה תנש
הבוק :יניטל רוקמ

רודחל םלוכמ רתוי החילצהש ינבוקה הבמיטה םלועב תוליבומה תוקהלה תחא
.רתויב חלצומ ימלוע תועפוה בוביס רחאל דחוימב להקה תעדותל
הרבע David Calzado לש ולוהינב "Charanga Habanera" המיהדמה הקהלה
בכרההמ םירמזהו םינגנה לגס ללכ תפלחהל ואיבהש תוכופהת תונורחאה םינשב
תאזו רצונש שדחה בכרהב םג רמשנ תינשדחה הקיסומהו ןונגסה םלוא ,ירוקמה
.הקהלה לש "התומ" לע זירכהל תונויסנה תורמל

ןודעומ" ארקנש וקנומ ריעב ןודעומב הבוקל ץוחמ התיה הקהלה לש הכרד תליחת
ןונגס לע תססובמ תיתרוסמ תינבוק הקיסומ רקיעב הנגינ הקהלה "ולרק הטנומ
ירישעמ םיברל הכישמ רוקמ הוויהש ןודעומ ותואב (המש םג ןאכמו) "הגנר'צ"ה

םלוא ,םירחאו סלרא'צ ייר ,רנרט הניט ,הרטניס קנרפ ,רדנוו יביטס :ןוגכ םיקנע הקהלה דצל ועיפוה םלועה
.ועיגה ונממ יאב הנגונו העמשוה אל םהלש הקיסומהו הקהלה לש המויק לע ועדי אל ללכב הבוקב

אל להקה םש עיפוהל וסינו הבוקל םיעיגמ ויהשכ ךא ולרק הטנומ ןודעומב הקהלה הנגינ םינש שמח ךשמב
דסיימו גיהנמ טילחה תיבב םג "הז תא תושעל" םילוכי םה יכ חיכוהל זע ןוצר ךותמו 1992 תנשב קר .עיגה
אלא ילקיסומה ןונגסה יוניש תועצמאב קר אל תאז השע אוה ,הנוש ןונגס סינכהל David Calzado הקהלה
.Showל העפוהה תכיפה ידי לע םג

םהל םיריש ובתכנו דחוימב תוינועבצו תוינוגסס תושובלתב ושבלוה הקהלה ירבח לכ
םובלאה ךותמ "Me Sube la Fiebre" ןושארה רישה .הבמיטה ןונגסב דוביע עצוב
בוחרב רתויב ירלופופל הרהמב ךפה 1996 תנשב קר תנשב אציו םש ותוא תא אשנש
ריש "El Temba" ךפה ץראב) .תינבוקה הקיסומה תעדותל הקהלה הצרפ ךכו ינבוקה
ינממסמ דחאל "Pa' Que Se Entere La Habana" הקהלה לש אבה םובלאהמ
.(םינודעומב ועמשוהש םינושארה ןיב היהו תינבוקה הקיסומה

ראשנ םדוקה בכרהה בור הלצפתהו הקהלה הקרפתה 1998 תנשבו ךפהמ הקהלה הרבע יתנייצש יפכ
"La Charanga Soy Yo" םשב שדח קסיד ואיצוה ףאו "Charanga Forever" ל הקהלה םש תא ףילחהו
.(תולעל דמעש שדחה בכרהל הסרתה ןיעמ - ונחנא הז הגנר'צ)

הבוק - "Casa De La Musica" ב היח העפוהב

הארקנש תמייק הקהלמ המקוה השדחה הקהלה
David Calzado חקל םתוא "Los Chicos de la Salsa"
"Charanga Habanera" לש שדחה בכרהל ךפהו
( ראשנש ירוקמה בכרההמ דיחיה) הרצוצחה ןגנ דבלמ
30 ליגל תחתמ םנה בכרהה ירבח לכ David Calzado ו
.תלמשחמו תיטגרנא העפוה םהל ןתונש המ
הכז שדחה בכרהה איצוהש ןושארה קסידה
היה "El Charanguero Mayor" המיהדמ החלצהל
.תויפיצה לע הלע וליפאו ול וכיח םלוכש המ קוידב

אציש שדחה םובלאה לע התדובע הלחה הקהלהו םובלאה לש ותחלצהל םרת קר חלצומה תועפוהה בוביס
.2001 רבמטפס שדוח תליחתב רואל

יריש םע וידחי רוהטה הבמיטה ןונגסב םיריש ליכמ םובלאה ,ומדוקמ תוחפ אל חלצומ שדחה קסידה
"הנרקמה" ןוגכ םירכומ םיריש לש בוליש .שממ לש ןועגישל םיכפוה םימייוסמ םיעגרבש םיידולמ הסלס
רתוי הברה םעפה םידוביעה .ינבוקה ןועגישל הלועמ אמגוד אוה "הרגנר'צ" - ל "Muevete" רישב ךפוהש
לש תדחוימה תובכרומל בל םישל ןתינ תרזוח הבשקהב ךא המיטל רשאמ הסלסל הליגרה ןזואל "םילק"
"Chan Chan" ו םג ומכ םיטיהלל הרהמב וכפהי "Mi Vida Sin Tu Amor" ומכ םיריש .הקיסומהו םידוביעה
"A Mi Que" רישה תאמגודב תורוקמל הרזח עומשל םג רשפא ,"הטסיו הנאובה" לש ידגאה רישל דוביעה
.רבד לכל הגנר'צ ריש

Charanga Habanera יבהואו תינבוקה הקיסומה יבהוא לכל ץילממ טלחהב ינאו יתבזכאתה אל םוכיסל
.קסידה תא תונקלו ץורל (ץראב ולאכ םיבר שיו) טרפב


8.5 : קסידל יללכה ןויצה

 ןאכ ץחל קסידה תשיכרל

paco@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת


Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM