ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הביתDiferente - Jose Alberto "El Canario" - שדוחה קסיד

2001 ילוי 17 :תויונחל האיצי ךיראת
Universal Music Latino :הצפה תרבח
:רוקיב סיטרכ
Jose Alberto "El Canario" : אלמ םש
1958 רבמצדב 22 : הדיל ךיראת
תינקינימודה הקילבופרה ,וגנימוד הטנס : הדיל םוקמ
וקיר-וטראופ :יניטל רוקמ

םירתלאמהו םיאקיסומה דחאל בשחנו ,םילודגה הסלסה ירמזמ דחא
המודב ולש הקירשה תלוכיו דחוימה לוקה .הסלסה םוחתב םילודגה
ויתועפוהב דחוימבו וירישמ םיברב עומשל ןתינש יפכ לילחה לילצל
רישה רופיצ = "El Canario" יוניכה תא רמזל וקינעה תויחה
רובעלו הירוגמ םוקמ תא בוזעל וירוה וטילחה 7 ליגב .(The Canary)
הקיסומל ףשחנו תילקיסומה ותלכשה תא לביק ,לדג םש וקיר וטראופל
קרוי-וינל וירוגמ תא רמזה קיתעה 1978 תנשב .הסלסלו תיניטלה
"Tipica 73" הסלסה בכרה לש ילקיסומה להנמכ ףרטצהו
בכרהה תא םיקהו םירשכומו םירכומ םינגנ לש הצובק ףסא 1983 תנשב

.קרוי-וינב םינמז םתואב רתויב חלצומה הסלסה בכרה "Jose Alberto "El Canario" & Su Orquesta"
תרבחב "Ralph Mercado" ידגאה קיפמה י"ע ומתחוהש םינושארה םינמואה דחא היה "El Canario"
הרירקה ךלהמב .םיטילקתה תרבח לש חתופה גיצנה תויהל רחבנו RMM הלודגה תיניטלה םיטילקתה
.םירחא םיברו 1988 תנשב טיהל היהש "Sueno Contigo" ןוגכ םיטילקת רפסמ "El Canario" איצוה

ןיב בולישהו היתועפוהמ קלח תויהל "Celia Cruz" ןלוכמ הלודגה י"ע רחבנ אוה
ךשמנ הלועפה ףותיש ,ויהש םיבוטהמ הסלס ירישו םיטאוד רפסמ דילוה םיינשה
.הנושארה הרושהמ םיבר םינמוא םע םג ךכ "Celia Cruz" םע ומכו םויה דע
איצוהש םימובלאה ראשמ דחוימב הנוש וניא (הנוש) "Diferente" שדחה םובלאה
דימ .תונורחאה םינשב איצוהש םיבוטה דחא יתעדל והזש הדבועה טעמל רמזה
םג ומכ יזואוטריוהו ידוחיה ולוק תא תוהזל ןתינ םירישה לש הנושאר העימשב
.ביהלמהו ףחוסה בצקה תא

"El Lunar" רישב "Cuco Valoy" ןוגכ םירמז םע הלועפ יפותיש וכותב קבוח שדחה םובלאה
תקהל גיהנמ ידגאה "Papo Lucca"ו םובלאב םירישב ןובמורטה לע ןגנמ םגש "Jimmy Bosch"
.חילצהל אלש השק הזכש בוליש םעו ,רתנספה לע ןגנמש "Sonora Poncena"

דחא יתעדל ונה "Quiero salsa" רישה
וייוכיסו הנורחאל יתעמשש םיבוטה םירישה
.דואמ םיהובג םידוקירה תובחר לע חילצהל
טעמ רידחהל החלצהבו הסנמ "El Canario"
"Fatimata" רישהו םובלאל םינבוק ורפא םיביטומ
.הזכש ןויסנ קוידב ונה תיתפרצב רשומה
םינודעומב ועמשוי חטבלש םיפסונ םיריש
,"La Gorda" םה םיטיהלל וכפהיו
לש חוחינ םע ריש "Ya No Quiero Tu Querer"
."Nina Y Senora" ו וקנמלפה בצקמ
םיחלצומ רתויה םימובלאה דחא םוכיסל
לש םיבוטה דחא טלחהבו הנורחאל יתעמשש
.ללכבו הסלסה יבהואל םוחב ץלמומ .חילצמה רמזה


Celia Cruz םע וידחי
Tito Puente ורטסאמה ןימי דצב הניפבו


8.5 : קסידל יללכה ןויצה

 ןאכ ץחל קסידה תשיכרל


ןאכ וצחל Jose Alberto "El Canario" לש ימשירה רתאל

ןאכ ץחל Jose Alberto "El Canario" ל ינורטקלא ראוד תחילשל

paco@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM