ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הביתViceversa - Gilberto Santa Rora - שדוחה קסיד

2002 רבמטפס 3 :תויונחל האיצי ךיראת
Sony International :הצפה תרבח
:רוקיב סיטרכ
1962 טסוגואב 21 : הדיל ךיראת
וקיר-וטראופ : הדיל םוקמ


וטרבלי'ג" לע בותכל יתשקבתנ םיילשורי וידרב הקול הקיסומ וידרה תינכותב ןמז הברה הברה ינפל
יב הריצפהש וז התיה םילשוריב הסלסה תוישואמ תחאו העובק הניזאמ דוד ןב ילר - "הסור הטנס
טעמכו םיבר םישדוח ופלח זאמ ,תיטנמורה הסלסה םוחתב רתויב חילצמהו םיהדמה רמזה לע בותכל
ימכ ...לבא יתביתכ תא החדו הלעו ץצ רחא והשמ יתחטבה תא םייקלו תבשל יתיצרש םעפ לכב
.םכינפל אוה הנהו רמזה לש שדחה ומובלא תאצל חור רצוקב יתיכיח םייקל םגו חיטבהל לדתשמש

הקיסומ ןונגס לכ קוושל תונויסנל םימוד יד ויה הסלסה תא קוושל תונויסנה םינומשה תונש תליחתב
םייטנמור םיריש המכ ול םיבתוכ ,ריבס לוק םע ריעצו הפי ףוצרפ לעב רוחב םיחקול ,רכומ רחא
הטנס וטרבלי'ג לש ותעפוה לבא םויה םג ןוכנו זא ןוכנ היה הז לכ קוושל םיליחתמו םידולמו םיקותמ
קווישו תוריכמ לש לג ,םויה דע ךשמנש לג לש ותליחתל המרגו תיקווישה הסיפתב והשמ התניש הסור
.קימיגה וא ףוצרפה לע רשאמ רתוי הקיסומה לע ססובמה

םייתנשו הקיסומ דומלל לחה 12 ליגב וקיר וטרופב 1962 טסוגואב 21 ב דלונ Gilberto Santa Rosa
לש ןלוסכ שמיש ךשמהב "Mario Ortiz" ורומ לש ותרזעב טרצנוקב עיפוה 14 ןב קר אוהו רתוי רחואמ
הווחמכ קפוהש טילקתב רשו "Puerto Rico All Stars" עדונה בכרהל ףרוצ םשמו "LaGrande" תקהל
ףרוצ הטלקהה רחאל םישדוח המכ ךשמב "Eddie Palmieri, Homanje De Eddie Palmieri" ל
ךפהו "Willie Rosario" לש ותנמזה תא לביק 1979 תנשב זאו "Tommy Olivencia" לש ותקהלל
"Willie Rosario" םע דחיב "הסור הטנס" רש םינש 6 ךשמב הקהלה לש םינלוסה דחאל

ךפה "הסור הטנס"ו יטנמורה ןונגסה היה םינש םתואב ליבוהש ןונגסה
םיקה אוה 24 ליגב .רתויב םירכומהו םירכומה םינמואה דחאל הרהמב
תא ססבל לחהו "Combo" תרבח תחת טילקהל לחהו יאמצע בכרה
רבע ךשמהב .הסלסה םלועב רתויב םיחיטבמה תונורשכה דחאכ ודמעמ
ץראב רכומש "Perdoname" ןוגכ םירישו CBS ומכ תורבחב טילקהל
לש ויריש בטימ םע לופכ םובלאב אצישו היח העפוהב ותסרגב רקיעב
.םלועב הסלסה יבהוא ללכ יפב םינונמיהל וכפה העפוהב "הסור הטנס"


הסלסה םלועב רתויב םירכומהו םיחילצמה םינמואה דחאל ךפה Sony International תרבחל רבע זאמ
ןתינ תונורחאה םייתנשב ץראב .(הסלסה לש ןמלטנ'גה) "El Caballero de la Salsa" יוניכל הכז אוה
םיהדמה רישה םע "Expresion" 1999 תנשמ ןושארה םימדוקה וימובלאמ םיריש עומשל היה
"La Agarro Bajando" םירישה "Intenso" םובלאב רתוי רחואמ םייתנשו "Que Alguien Me Diga"
.םלועבו ץראב םינודעומב םיעמשומ ןיידעו ועמשוהש "Pero No Me Ama" ו


תועמשמ ,הסלסה ינלוסמ םיברל הנורחאל ןתינה "ורנוס" יוניכל וכזש םינושארה ןיב היה "הסור הטנס"
הידולמלו טסקטל רבעמ ותריש ךלהמב רתלאלו קיפהל רמזה לש ותלוכי תא ראתל האב יוניכה
המיהדמה ותלוכי םינמזה לכב םילודגה "סורנוס"המ דחא ונה ןיידעו היה "הסור הטנס"ו תירוקמה
.תוקד תורשע ךשמיהל תלגוסמ םיתיעלש השדח תירוקמ הריציל ולש ריש לכו ולש העפוה לכ תכפוה

.יתרכזהש םינורחאה םימובלאה ינשב ותוא ונאצמש יפכ שדחה "הסור הטנס" אוה שדחה קסידה
הריהמ הסלסו תיטנמור הסלס ,ורלובמ לחה תונונגס לש בחר ןווגמ הלא תיטנמור הסלס קרו דוע אל
ןונגס לכ ךופהל םילגוסמה םידיחיה םירמזה דחא ןיידע והז לבא ,פוה פיהו קנאפ תצק וליפאו תיבצקו
.דועו דוע עומשלו רוזחל תוצרל ותוא םיעמושל םורגלו דחוימ והשמל עצבי ותוא

תא תוריהמב שבוכ לחה "Por Mas Que Intento" םלועה יבחרב ץפוהש קסידהמ ןושארה לגניסה
הסלס תסריג קסידב אוצמל ןתינ ףסונב .םינושה םינודעומה ידעצמ תאו וידרה תונחתב העמשהה ידעצמ
קר ."Polo Montanez" לש ועוציבב ץראב רכומש "Un Monton De Estrellas" רישל תממהמ
Victor " :ןוגכ עקר ירמזכ ןה "הסור הטנס" לש ודיצל םיעיפומה תומשה תמישר לע תולכתסהמ
שי יכ ןיבהל ןתינ "Bobby Valentin" :ןוגכ הקפהה דצב םירחאו "Ismael Miranda" ו "Manuelle
םינושארה ןיב היה "הסור הטנס" יכ ריכזהל בושח .וקיר וטרופב הסלסה בטיממ לכה שדחה קסידב
הקהלה תא אוצמל ןתינ הז קסידב םגו ויתועפוהב עקרה ינגנמ קלחכ תינופמיס הקהל ובלישש
"Viceversa" קסידה םש תא אשונה רישה .םידוביעל תוידוחייו קמוע הפיסומ ימאימ לש תינופמיסה
ןאכ עיפומ םלוא יטנמור ורסלסל בשחנה "הסור הטנס" לש ותריציל קייודמ רואת ונה (וכופיהו רבד)
חילצי אל םא םגו הנורחאל יתעמשש םיבוטה דחא ונה קסידה ימעטל .םיריהמ םירישב ינשדח ורסלסכ
תצק עומשל םיצור הב תונמדזה לכבו תיבב העימשל דואמ ץלמומ ןיידע םידוקירה תובחר לע ץראב
.הבוט הסלס


8.5 : קסידל יללכה ןויצה

 ןאכ ץחל קסידה תשיכרל
ןאכ ץחל (דבלב תידרפסב) Gilberto Santa Rosa לש ימשירה רתאל


paco@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת


Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM